Blog Jihlavských listů

Archív: Říjen 2016

Jaké má s lidmi plány takzvaná světová elita

Ján Lauko | Pondělí, 31. 10. 2016 v 19:34

Tento článek je pokusem o demaskování nejrozličnějších způsobů destrukce osobnosti lidí, uplatňovaných v současnosti a zároveň také pokusem o poodhalení příčin, proč se tak děje a koho je to záměrem.

Každý, kdo se vnímavější způsobem rozhlíží kolem sebe nemůže nevidět, ba musí mu to být až nápadné, jak se intenzivně a v masovém měřítku cíleně pracuje na destrukci osobnosti člověka, jakož i vzájemných mezilidských vztahů.

V první řadě jsou to média, která programově šíří povrchnost, plytkost, prázdné senzace a nenáročnou, až primitivní zábavu. Skrytým účelem je vyplňování volného času lidí bezobsažností a povrchností, která z nich formuje povrchní a mělké bytosti, téměř neschopné samostatnějšího myšlení. Tuto úlohu plní televize, především komerční, komerční rádia, bulvární tištěná média a samozřejmě internet.

Dalším destruktivním činitelem je propagování materialisticky konzumního způsobu života. Přijetí tohoto modelu za svůj degraduje myšlení a uvažování lidí pouze na hmotu a věci s ní související. Takže nakonec, pokud i trochu myslí, všechno jejich myšlení je úzce omezené hranicemi hmotného a materiálního světa. Nic vyššího, hodnotnějšího a vznešenějšího pro ně neexistuje. Duchovní rozměr bytí se stává iluzí, něčím absolutně nerealistickým a tedy v konečném důsledku zbytečným.

S filozofií konzumu úzce souvisí honba za penězi a ziskem. To sebou nutně přináší určitý druh bezohlednosti, která deformuje a ničí vztahy. Na mnoha pracovištích proto vládne šikana, podlézavost, nebo udavačství, jejichž prostřednictvím se jedni dostávají k lepším pozicím a lepším penězům jako druzí. Jsme maximálně pracovně vytíženi, žijeme ve stresu a pokud i máme více peněz a větší blahobyt než v minulosti, pocit životní pohody se vytrácí. Nemáme na sebe čas a zanedbáváme své děti, které se stávají oběťmi virtuální reality internetu, oběťmi počítačových her, alkoholu, drog, či mnoha jiných nástrah.

Dalším významným cílem destrukce je útok na morální integritu osobnosti. Lidskost v člověku jako taková je totiž neoddělitelně spojena s principy mravnosti a morálky. Pokud se tyto kvality devalvují, nevyhnutelně dochází k demontáži lidskosti, protože evoluční vývoj naší civilizace je neoddělitelně propojen s rostoucí kultivací mravnosti a morálky. Jejich narušováním sestupujeme na nižší příčky svého evolučního vývoje a stále více podléháme tomu živočišnému v sobě.

Jedním z mnoha nástrojů destrukce mravních principů je třeba trend obnažování lidského těla a z něj vyplývající atak na nejnižší pudy. Není snad reklamy, filmu, nebo bulvárního časopisu, kde by tím lidé nebyli konfrontováni. A již ani nemluvě o internetu. Velmi úzce s tím souvisí i preferování homosexuality jako normy, gender ideologie libovolné zaměnitelnosti pohlaví, nebo snahy o předčasnou sexualizaci nezletilých a podobně.

Dalším z rozkladných činitelů je preferování multikulturalismu a úsilí o narušení, ba až kompletní odstranění národní identity. V Německu je již například hanbou být Němcem. Razí se cesta evropanství, to jest lidí bez národní kultury, národních tradic a národní historie. Čili lidí bez minulosti a tímto pádem i bez budoucnosti.

Cílem jsou občané, nebo lépe řečeno ovce, absolutně vykořeněné ze všeho národního a bez této nejpřirozenější opory snadno a čímkoliv manipulovatelné, přičemž každý zdravý projev národní hrdosti je považován za nacionalismus.

Problém imigrace, který prožíváme je součástí celého procesu. Cílená imigrace není totiž vůbec projevem humanismu, jak se okázale proklamuje. Jde o sociálně inženýrský pokus o destrukci evropského obyvatelstva, jehož intelektuální a duchovní potenciál má být rozvrácený mícháním s lidmi duchovně nižšího vývojového stupně.

Záměrem je tedy jen a jen destrukce. A ti, kteří jsou placeni za to, aby hladce probíhala, ale i ti naivní a hloupí, kteří jsou přesvědčeni, že se tak děje z humanismu, všichni tito okamžitě obviní z rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti každého, kdo se ve svém zdravém cítění odvažuje stavět na odpor.

Kdo ale za vším stojí? Do koho rukou se sbíhají všechny nitky? Jak je třeba možné, že německá kancléřka zve do své země statisíce přistěhovalců i přesto, že racionálním Němcům musí být jasné, že je to stojí miliony Eur, že se tito lidé nikdy kulturně nepřizpůsobí a že ani z hlediska pracovního trhu nebudou vůbec přínosem, jak se očekávalo? Jak je možné, že špičkoví němečtí politici jdou proti zájmům vlastního národa, jakož také proti zájmům celé Evropské unie?

Možné je to proto, že zohledňují zájmy úplně jiné a zcela někoho jiného. Zájmy elity, kterým přední světoví lídři slouží. Slouží jim také téměř všechny oficiální média, které jsou ekonomicky v jejich rukou. V duchu destrukce všeho národního a morálního působí i mnohé nevládní organizace, jimi financované. Jde o úzkou světovou elitu, která je vlastníkem velkých nadnárodních korporací a bank, jejichž prostřednictvím ovládá ekonomiku mnoha států světa. Všechny nitky se tedy sbíhají k pár neuvěřitelně bohatým a mocným, stojícím v pozadí.

Jaké jsou jejich záměry? Pravda je bizarní až do takové míry, že jí mnozí lidé nebudou ochotni uvěřit. Přítomnost a minulost elity, to jest nejmocnějších rodin světa je totiž spojena s temnými okultními praktikami. A prostřednictvím nich, jakož i pomocí ekonomických pák usilují o absolutní světovládu. Viz analogii temného okultního pozadí Adolfa Hitlera a jeho světovládných záměrů.

Tito lidé soustředili do svých rukou téměř veškerou pozemskou moc a cestou obecné destrukce bezohledně kráčejí za svým cílem. Kromě mnoha již zmíněných destrukčních činitelů vzniklo například z jejich vydatným přičiněním také množství ozbrojených konfliktů, na kterých se pak neváhali obohacovat finanční a materiální podporou obou proti sobě bojujících stran.

Války jim totiž vždy přinášeli a stále přinášejí hned několik profitů. Materiální destrukci, množství osobních a rodinných tragédií, fyzickou likvidaci podle jejich názoru nadměrného počtu obyvatel a astronomické příjmy. Něco podobným způsobem zvráceného nemůže vskutku cíleně praktikovat nikdo jiný, než ten, kdo se plně propůjčil Zlu a jeho službám.

No a pravým účelem všech zmíněných a ještě mnoha  jiných destruktivních činitelů je zastavit a trvale brzdit lidstvo v jeho duchovním vývoji. Trvalo jej držet v nízkých duchovních vibracích a ustavičně je snižovat. Právě z tohoto důvodu je všude po světě záměrně šířený teror, války, strach, nejistota, konflikty a krize. Proto je lidstvo sráženo na kolena pornografií, drogami, mediálními lžemi a mnoha jinými způsoby, které nás mají duchovně držet područí.

Ano, ve světě, všude kolem nás probíhá velký boj temnoty ze světlem. Na straně temnoty je téměř veškerá světská, politická, ekonomická, hospodářská, finanční a mediální moc, která sleduje jediný cíl – duchovní degeneraci lidstva a jeho následné absolutně zotročení. Obyvatelé země s implantovanými čipy se nakonec stanou pouze čísly bez vlastní vůle a populačně budou postupně redukováni na počet vyhovující elitě.

Na straně světla je jednak pochopení pravdy o tom, co se vlastně v děje a čeho jsme v současnosti účastní. Především však jsou to vysoké a vznešené hodnoty, o které se můžeme opřít a prostřednictvím kterých se můžeme vzepřít silám temna, usilujícím o naši duchovní destrukci a následné fyzické zotročení.

Proti ubohé plytkosti a povrchnosti, kterou jsme dennodenně záměrně zahlcovaní můžeme postavit čistotu a ušlechtilost. Čistou a ušlechtilou hudbu, literaturu, výtvarné umění, dramatické umění a v neposlední řadě čistotu a ušlechtilost svého vlastního nitra.

Proti záměrnému šíření a podpoře nemravnosti můžeme postavit pevnou mravnost a morálku, na které budeme dbát již ve svém svém myšlení a cítění.

Proti rozkladným úchylkám v podobě normalizace homosexuality a gender ideologie můžeme postavit zdravý selský rozum, nebo lépe řečeno cítění, jehož prostřednictvím je možné bezpečně vnímat to, co je přirozené a tedy správně.

Proti bezduchému konzumu a materialismu můžeme postavit vysoké hodnoty ducha. Hodnoty cti, dobra a spravedlnosti. Hodnoty nejpřirozenější lidské duchovnosti, která vyciťuje také existenci něčeho mnohem vyššího a vznešenějšího, jak jenom to hmotné.

Proti záměrně vyvolávané a podporované bezohlednosti, opírající se o honbu za ziskem můžeme postavit hřejivou lidskost, sounáležitost, ohleduplnost a úctu člověka k člověku.

Proti multikulturní lži, jejímž účelem je duchovní i duševní degenerace evropských národů, jakož i vytváření permanentních ohnisek konfliktů, pramenících ze vzájemné nesourodosti kultur můžeme postavit své vlastní národní, kulturní a duchovní tradice, které vykazují mnohem vyšší hodnoty, než jsme vůbec ochotni připustit.

Máme tedy dvě možnosti. Buď se přidáme na stranu temna se vší jeho současnou materiální, finanční, politickou a mediální mocí. Odměnou za naše jidášske služby nám bude příjemný a blahobytný život. Všichni podobní pragmatici a jidáši by ale měli vědět, že temnota ve své absolutní bezcharakterností nakonec odkopne i většinu těch, kteří jí věrně sloužili poté, když již splnili svůj úkol.

Nebo se naopak přidáme na stranu světla svým osobním preferováním vysokých, vznešených a ušlechtilých lidských i duchovních hodnot, jejichž prostřednictvím se postavíme proti destruktivním silám temna.

Neboť tak, jak se je schopné zlo a temnota na naší zemi spojovat se zrůdnými silami Zla, směřujícími vše do totálního područí Temna, přesně stejně se je schopné to dobré a světlé na zemi spojovat se silami Světla a Dobra, jejichž záměrem je naopak všestranné povznesení lidstva.

A právě spojení lidí s vítěznými silami Světla a Dobra se panicky hrozí Temnota i světová elita ji sloužící. Ve snaze zabránit tomuto spojení, rovnajícímu se jejich zániku se ze všech sil a všemi možnými prostředky snaží lidi duchovně degradovat. Snaží se je neustále duchovně, emocionálně, mentálně, psychicky i fyzicky srážet, aby nemohly nikdy plně rozvinout své ctnosti a tím pádem nikdy uniknout ze svého otroctví a stát se svobodnými.

Zvedněte proto hlavy lidé a svým zaměřením se ke Světlu, Dobru a jeho hodnotám setřeste ze sebe otrocké okovy, které vám lživě řka o demokracii, lidských právech, nebo multikulturalismu zákeřně zakládá Temno, prostřednictvím utajovaných světovládných snah bezcharakterní světové elity.

Věřím v Havla

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 27. 10. 2016 v 9:51

Věřím v Havla,

Otce demokracie všemohoucího,

stvořitele pravdy i lásky,

jenž se počal z Pehe Ducha svatého,

trpěl pod slovenským Husákem,

uchlastán umřel i pohřben do tří uren jest,

sestoupil do pekel.

Věřím v Havla svatého,

jeho obcování, svatou kavárnu pražskou

a kult Havla věčný,

Amen.
čtenář | 2016-10-21 10:23:53 | Reagovat

——————————————–

Karel Havlíček Borovský:

„Dnes ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.“

REKONSTRUKCE ZIMÁKU? ROZHODNĚ ANO, ALE URČITĚ NÉ TAKTO! DÍL 3.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 18. 10. 2016 v 5:26

Nejprve je třeba pochválit a ocenit. Já vím, že to zní divně zrovna ode mne, ovšem fakt to tentokrát myslím velice upřímně a bez ironie. Protože projektanti Buchta s Žákem a jednatel Ščerban odvedli velmi dobrou práci, když nám včera poprvé předvedli, jak by nová extraligová aréna na místě našeho stařičkého zimáku reálně mohla vypadat. Dva roky velice intenzivně a pár let předtím okrajově se touto problematikou zabývám a zodpovědně prohlašuji, že tak dobrý materiál k věci tady ještě nikdy nebyl. Ovšem je zapotřebí si uvědomit, že reálná příprava této klíčové investice města tímto teprve právě začala. Je nutno v zárodku odmítnout názory, že se to už „připravuje“ víc než deset let. To je ten největší blud, ve kterém nesmíme žít, abychom se opravdu posunuli dál. Jelikož  kdyby něco takového, jako jsme viděli včera, bylo k dispozici před 10, 5 a nebo i před 2 léty- tedy na začátku tohoto funkčního období-byli bychom dneska už mnohem, mnohem dál. Protože tato současná studie musí teď projít oponenturami, velice pečlivým zvážením pro a proti, porovnáním s jinými variantami a jinými městy, důkladným posouzením všech dopadů. Ano – diskuse – a dlouhá a pořádná. Odpůrci tohoto názoru a netrpělivci mohou samozřejmě poprávu namítnout – takhle kecáte už spousty let, už něco konečně dělejte! Ať nám staďák takhle nepadá na hlavu ! Ale je třeba si uvědomit, že reálně diskutovat aby to mělo nějaké reálné východisko se dá nad něčím, co je opravdu reálné – a to je tady bohužel až dnes v práci těch tří výše jmenovaných. A to tu ty všechny roky opravdu vůbec nebylo !Je zapotřebí si tím za každou cenu projít, protože jinak  je rozhodování velice povrchní, neodborné a nezodpovědné. Předtím to byly opravdu jen plané řeči – co by, kdyby, bez podkladů, bez komparace a furt dokola.

Tady už  se dá opravdu něco dělat, ovšem musí se v tomto duchu velice intenzivně pokračovat. Ale. Ne tak, jak velice trefně poukázala vedoucí odboru rozvoje města paní Kottová, že 20.9.2016 , tedy  před měsícem, bylo nejvyšší autoritou města, to znamená zastupitelstvem, rozhodnuto že se toho všeho ujme operativní a akční řídící výbor a on do dneška ani není zřízený! Ne tak, že se bude s velkou intenzitou zpochybňovat  rozhodnutí o potřebě stejně důkladně pracovat i  na alternativách!  Ne tak, že si budeme pořád lhát do kapsy a považovat umístění a čas stavby zimáčku za správné řešení jak při každé příležitosti neopomene zdůraznit exprimátor Vymazal a ještě poukazováním na ten trnitý zrod demagogicky („…. a přece se to přes mnohé nepřející hlasy nakonec povedlo….“) oponovat  oprávněným obavám z aktivistů, kteří snadno můžou úplně vše zhatit. Ne tak, že tento pořád bohužel politicky silný přítel starých pořádků bude konstruktivní diskusi hasit hned v zárodku neomaleným umlčováním  zástupce opozice pana Mayera až do té míry, že ho z jednání doslova vyžene. Ne tak, že oba hlavní představitelé nejsilnější vládnoucí strany , tedy primátor a náměstek velice krátce po zahájení diskuse jednání opustí  kvůli něčemu důležitějšímu. Tím vším se totiž navozuje dojem, že už je „splníno“. Není ani omylem.

Protože teprve teď se mohu dobrat k tomu, co jsme to včera vlastně  viděli. Pouze zatím  prostorovou studii, kde se podařilo obdivuhodně projektantům narvat vše, co pan Ščerban chtěl, tedy extraligovou arénu pro 5.000 pouze sedících diváků se sociálním zázemím a příslušenstvím, 22 šaten, 5 sky boxů, 6 bufetů a jednu minirestauraci, kanceláře.  Hospoda Posilka se zbourá a bude tam cosi jako sklad a nad tím minitělocvična zhruba na stejném půdoryse. Absolutně chybí jakákoliv regenerace a rehabilitace s výjimkou sprch a masážních stolů, padnout  musí i VIP jak ho známe dnes, nebudou žádné komerční prostory které by mohly pomoci se sponzory, mizí nynější kotel – ten bude za brankou a na sezení, už je jasná smrt prvního velkého stromu a úbytek zeleně z parku na úkor zpevněných ploch….Na provizorní šatny sloužící zimáčku se už nebude přebudovávat současné nové podzemní parkoviště (přece jenom odvod splašků by byl dosti komplikovaný….) ale postaví se jako první 4 šatny u spojovacího krčku, které  se nějak budou moci během stavby využívat. A namísto odtěžení zmrzlé zeminy se tento problém vyřeší piloty. Spoustu otazníků zůstává, projektant se obává zejména absurdních tepelně technických předpisů, je třeba dotáhnout „boj“ s hasiči, hodně se zamyslet nad fasádami a především nad vlivem stavby na životní prostředí a organizací výstavby. To bude nikoliv oříšek, ale kokosový ořech.

Pro mne osobně je nade vše první náznak tolik potřebné komparace – zde s třineckou Werk arénou – při stejných nákladech, tedy 600 mil Kč , dostaneme  u nás stadion zhruba skoro o třetinu menší (v Třinci 140 tis m3, u nás 110 m3 obestavěného prostoru). Kdo tam byl tak mně možná dá za pravdu, že tak velikánsky ten prostor  v porovnání s našim fakt nepůsobí – ale to nejde objektivně posoudit jenom takhle od stolu, je zapotřebí opravdu srovnávat srovnatelné. A zabývat se otázkou v této souvislosti – budou tyto obrovské veřejné  prachy opravdu správně, účelně a nadčasově  vynaloženy ?  A tak teď hurá do Třince a nejenom tam, je třeba to co je teď nakresleno opravdu pečlivě posoudit a porovnat ( pokud by se chtěl někdo přidat, tak nějaké místo v autě ještě najdeme…).  Protože to, co se teď rozhodne  musí být fakt podložené – to není nic srovnatelného s minihrůzami typu pařeniště na náměstí, pásovinové stojany na kola, šílená šestka a terminál-neterminál, Český mlýn bez jakéhokoliv sociálního zázemi…. Tady jde fakt do tuhého.

3x ANO

Petr Klukan | Pátek, 14. 10. 2016 v 12:52

Je úplně jedno, zda Josef Pavlík, lídr hnutí ANO, rezignuje, či ne. Snažil se vylepšit svou politickou minulost, a tedy se choval stejně, jako před ním Miloslav Bačiak nebo Jan Sobotka. Ti pod tíhou důkazů a tlakem vedení ANO před lety museli rezignovat. Pavlíkovi navždy zůstane škraloup – lhal o své minulosti a ještě se snaží přesvědčit, že členství v KSČ do politické minulosti nepatří. A že měl být milicionářem? To by si mělo především zjistit samo vedení ANO.
Pro voliče z celé „kauzy Pavlík“ vyplývá jedno: ANO je bezbřehé hnutí, v němž mohou uspět nové tváře, protože nejsou nikým kontrolovány.
Smutná Vysočina tak získala prvenství v počtu vrcholných kandidátů ANO, kteří zatajovali pravdu. Teď do vyjetých kolejí spadl i krajský lídr. Úsměvně dnes vyznívá dotaz JL položený při besedě právě Pavlíkovi: Nemůže se na jejich kandidátce objevit nějaká „podivná postava“ jako Bačiak? Pavlík odpověděl, že to nepředpokládá, ale na 100 % to zaručit nemůže. Za svou vlastní osobu by ale ručit měl.

ODS ????

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 9. 10. 2016 v 8:20

Včera mně úplně zamrazilo, když jsem poslouchal pana Fialu, předsedu ODS, jásajícího nad tím, že už zase jsou nejsilnější stranou na pravici, že zastavili propad, že už zase rostou…. Nerostou. Jediné s čím se to dá opravdu srovnávat jsou minulé krajské volby a tam mají celostátně propad další tři procenta. Však to také naštěstí ihned komentátoři ve studiu veřejnosti objektivně vysvětlili, jak to vůbec je. Vykládat cosi o fenoménu na pravici při 9 %, trvalém poklesu a mizérii kdysi soupeře TOP 09….

Jakoby si pan profesor vůbec neuvědomoval, jakému nebezpečí čelí, jaká je jejich zodpovědnost a jaký to vzkaz jim to tahle generálka na velké volby vlastně dala. Nebezpečí vlády jedné strany je čím dál silnější a když budou takto pokračovat, tak tomu nadále účinně napomáhají, jako dosud. Silná, ideově ukotvená pravice je v demokracii nezbytná a u nás naopak odchází kamsi do ztracena.

Nemlich stejná je situace na Vysočině a zvláště v Jihlavě. Ihned po volbách jásání nad tím, že se „podařilo obhájit“ 5 mandátů, když propad byl jenom jedno procento oproti celostátnímu výsledku…. Ale kdo je obhájil ? Volební historie snad nepamatuje situaci,  kdy při 5 mandátech se tam z prvních sedmi na kandidátce dostali pouze dva a ještě bez čísla 1. To zas bude planých řečí o silných osobnostech – přitom je tomu přesně naopak – ti  co tyto stále stejné silné osobnosti měli nahradit je zdaleka ještě nedorostli a skončili hluboce v poli poražených. Nejvíce to dokládá osobnost samotného lídra kandidátky, dobře známé bizarní postavy jihlavského veřejného života. Fiasko zcela po právu.

To spolu s tím, že v krajském zastupitelstvu není nikdo z Jihlavy, svědčí o velké ideové a personální vyprázdněnosti jihlavské ODS. A to je velký problém pro celou Vysočinu, přece jenom – mluvíme o hlavním městě kraje. Zde nepomohly ani bývalé výrazné „osobnosti“ – minulý primátor a prestižní architekt nedostali zdaleka ani tolik, jako neúspěšný senátorský kandidát uskupení, které jinak zcela propadlo. Citlivý barometr asi reflekující i to, že za poslední dva roky se nikdo z hlavních tváří jihlavské ODS nikdy nikde zásadně nevyjádřil k palčivým problémům našeho města, kterých je opravdu dost.

A tak asi jediným kladem tohoto podivuhodného volebního vyústění  je pravděpodobně to, že ODS nepomohlo ani masivní nasazení jinak vždy táhnoucích lékařů. Tentokrát zůstali všichni před branami. Strana má asi stabilní elektorát a přes to vše co napáchala, i nějakou členskou základnu, která dobře situaci zná a nenechá se opít rohlíkem. Snad to zodpovědní vezmou jako jasný vzkaz a už s tím něco opravdu začnou dělat.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I