Nevalná důstojnost Slovanů z hlediska západu. Spíše až méněcennost!

Existují věci, které podvědomě tušíte až do chvíle, kdy se setkáte s jejich jasnou verbální formulací. Přesně takto jsem se nedávno setkal s názorem jistého mladého člověka, který pracoval ve třech západních zemích a tvrdil, že všude cítil určitou nadřazenost vůči nám. Vůči Slovanům z východní Evropy.

Dá se samozřejmě namítnout, že jde pouze o názor čistě subjektivní, avšak jako pádný protiargument vůči všem potencionálním obhájcům západu bych rád předložil volně  tlumočeno, mimořádně silné poselství slovenského historika Viktora Timuru:

„Pro západ jsou Slované stále cosi méněcenné, co mu má sloužit. Západ totiž vždy byl a stále je vůči Slovanům nepřející a nevraživý. Měli bychom si proto konečně uvědomit, že náš charakter a naše zájmy nejsou totožné se západními.

Základní bytostný princip západu totiž spočívá v expanzi, výbojnosti a v parazitování na bohatství poražených a podmaněných, z čehož až dosud profitoval. Hesla o svobodě, suverenitě, humanitě a lidských právech jsou pouze zastírací manévry, za kterými se skrývá agrese a expanze. A to hlavně pod vedením s USA. V současnosti se tento bytostný princip západu dostává do potíží, problémů a krizí. Proto narůstá agresivita a úsilí znovu expandovat. A to zase především na východ.

Slovanům byli vždy cizí západní principy života a bytí. Slovanský princip života a bytí totiž není založen na expanzi, výbojích a parazitování na materiálních zdrojích a přírodním bohatství podmaněných, ale na vlastní práci.

Čím více se však společenský systém na západě rozkládá, tím více investuje do expanzivních a represivních složek. Profesionální, to jest žoldnéřské armády mohou sice vyhrávat marginální bitvy, ale ne války, protože zániku rozkládající se společnosti nedokážou zabránit ani mnohočetné kordony těžkooděnců. “

Pan Timura, jako historik, zabývající se dávnou historii Slovanů dále říká, že naše historie tak, jak se o ní učí děti ve školách je pouze účelově zmanipulovaným, pangermánským obrazem skutečných dějin. Je totiž vytvořena na objednávku, aby dokonale vyhovovala mocensky politickým cílům a zájmům západu.

A já uvádím konkrétní příklad potvrzení slov pana Timuru. Je jím takzvaný franský kupec Samo, který prý sjednotil Slovany a položil základy Velkomoravské říše. Tím se však nám Slovanům nepřímo naznačuje, že jsme si nikdy nebyli schopni sami vládnout. Že ten, kdo nás dokázal sjednotit a vládnout nám musel přijít vždy jen ze západu.

V naší historii, ale i v naší nejaktuálnější současnosti tedy vládne cílená snaha potlačovat, relativizovat, ba až zesměšňovat absolutně vše, co není v souladu se západní gloriolou nadřazenosti a výlučnosti, nebo s politickými zájmy západu.

Média, jako rozhodující činitel ve formování názorů společnosti jsou v rukou západních majitelů a proto poslušně šíří jejich propagandu. A plně poplatné mocenským snahám západu jsou i média veřejnoprávní, dávající prostor lidem, kteří znevažují a relativizují to naše vlastní a národní a vyzdvihují zejména to evropské a tedy západní.

Média jsou tedy postaveny na masivní glorifikaci všeho, co se nachází od nás směrem na západ a naopak, na masivní dehonestaci všeho, co se nachází od nás směrem na východ. Na východě se totiž nachází velká, slovanská říše zla! Její největší zlo však ve skutečnosti spočívá v tom, že se odmítá sklonit před nadřazeností západu a že si nenechá poslušně vyrabovat a vydrancovat krajinu tak, jako středoevropští slovanští vazalové.

Vůči Rusku a Rusům je možné mnoho namítat. Třeba ruskou mafii, nebo ruskou vodku, kterou se opíjejí. Ano, rozhodně nejsou dokonalí a mají množství chyb. Navzdory všemu však mají přece jen cosi mimořádně cenné, co ostatní slovanské národy již téměř ztratili.

Mají hrdost! Hrdost na to, že jsou Rusové a že jsou Slované! Mají hrdost, to jest vlastnost, která se ostře příčí mentalitě otroků bez hrdosti, které z nás zformovala a stále usilovně formuje západní propaganda.

Žel, takovými politováníhodnými otroky a sluhy bez špetky vlastní hrdosti je dnes převážná většina naší mládeže, fascinované západem se všemi jeho příležitostmi, které se jim nabízejí. Skutečnou a nejhlubší podstatu této lži však již před staletími odhalil Ezop v jedné ze svých bajek:

Setkal se jednou tlustý pes s vyhublým vlkem. Pes se chlubil tím, jaké mu dává jeho pán dobroty. Chvály nebrali konce, avšak vlk si mezi tím všiml odřenou srst na krku psa. Zeptal se ho, od čeho to má?

„Přece od obojku,“ řekl pes.

„Ty býváš uvázán?“ Zeptal se vlk

„Ano, ale občas se mi podaří ujít. Tak jako dnes „.

„No, děkuji pěkně za takovou sytost,“ řekl vlk a odběhl do lesa.

A přesně takto je to také s naší mládeží, ale i se všemi ostatními, kteří odcházejí na západ. Ať již kvůli lepším pracovním příležitostem, kvůli slušným penězům, které si tam mohou vydělat, nebo kvůli vyšší životní úrovni. A přestože se jim toto všechno skutečně splní, vždy v podstatě zůstanou jenom tučnými psy, jejichž pán nesvobodně uvazuje na svém dvoře.

Vždy budou totiž jen něčím méněcenným, čemuž se milostivě házejí zbytky ze stolu hojnosti. Té hojnosti, která je ovocem parazitování na jejich vlastní práci, jakož i na práci jejich otců a matek u nich doma, kteří pracují za mizerný plat v otrockých boudách, patřících západním majitelům. A pracují tam v mnohem vyšším pracovním nasazení a za mnohem nižší mzdu, jako pracovníci v týchž firmách a na stejných postech na západě.

Kde je naše hrdost Slované? Neprodali jsme ji snad za plná břicha a za drobky ze stolu hojnosti, které nám házejí naši otrokáři? Neprodáváme ji snad za jidášských třicet stříbrných, čímž v očích otrokářů pouze potvrzujeme jejich teorii o naší méněcennosti?

Je snad opravdu méněcenný ten, kdo má schopnost poctivě pracovat? Kdo není výbojný? Kdo ze své vnitřní bytostné podstaty nikdy neusiluje žít v nadstandardu? V nadstandardu nad možnosti vlastní práce tím, že bude parazitovat na jiných?

Takový člověk není přece vůbec méněcenný! Naopak, je mnohem cennější! Neboť v konečném důsledku vůbec nezáleží na tom, jestli je někdo ze západu, nebo z východu! V konečném důsledku záleží pouze na tom, jaký je kdo člověk! Jako hodnotný je člověk! Jak vysoké hodnoty uznává! Zda je to člověk, spoléhající se na plody vlastní práce, projevující až naivní důvěřivost k jiným, nebo je to naopak člověk, žijící si v blahobytu, který on, jeho otcové a dědové nezískali jen vlastní prací. Nicméně on se z výšky tohoto nakradeného blahobytu dívá na jiných jako na méněcenných.

Je opravdu bezpředmětné a směšné rozdělovat lidi na lidi ze západu a z východu. Lidí totiž lze ve skutečnosti rozdělit jedině na dobrých a méně dobrých. Na hodnotných a méně hodnotných. To jest na ty, kteří uvažují a jednají ve smyslu lidsky konstruktivních hodnot a tímto způsobem také žijí a na ty, kteří uvažují a jednají jinak. A sice  destruktivně a paraziticky vůči jiným.

Avšak každá destrukce se musí nakonec obrátit proti tomu, kdo na ni sází. A přesně tak se morálně a mravně destruktivní způsob myšlení západního světa začíná pomalu měnit v destrukci reálnou. V reálný rozklad společnosti, která nespoléhala na lidsky a duchovně dostatečně konstruktivní hodnoty.

Kdo totiž mečem bojuje, musí i mečem zahynout! A musí zahynout proto, aby uvolnil cestu tomu, co je duchovně a hodnotově konstruktivnější. Co je lepší! Co je vnitřně zdravější! Co stojí hodnotově výše!

Současnému rozkladu západního světa, kterému předcházel jeho vnitřní, mravní, hodnotový a duchovní rozklad nedokáží opravdu zabránit žádné žoldnéřské armády, ani žádní těžkooděnci. Neboť jednoduše to, co z hlediska nastavení výšky hodnot elementární lidskosti dlouhodobě nekráčí správně, musí časem zdegenerovat a padnout tak, jak nezbytně padá shnilé jablko ze stromu. Strom tohoto univerza totiž ponese pouze vnitřně a hodnotově zdravé jablka, která pokud dozrají, přinesou bohatou úrodu.

Proto se tedy mohutná říše západu, stojící na hliněných nohách nekonstruktivních hodnot pomalu, ale jistě hroutí, aby se tím uvolnil prostor pro dosud utlačované Slovany, kteří jsou nositeli mnohem zdravějších a konstruktivnějších hodnot z hlediska skutečné lidskosti.

Ale namísto snahy o pochopení příčin současného stavu a následnému hodnotovému obratu západu směrem k lepšímu se pouze stupňuje jeho agresivita a restrikce. Neboť navyklý model jednání není tak snadné změnit. Jak se totiž říká, kůň, který se chystá zdechnout nejvíce kope. A tento kůň, nacházející se v agonii chce ještě nakonec dokopat svět do nové, velké války s Ruskem.

Slované, zvedněme již přece své hlavy! Mějme hrdost sami k sobě, protože pokud ji my mít nebudeme, nebudou ji k nám mít ani cizí!

Slované, postavme se třeba v tichém odporu vůči aroganci západu, který nás i přes naše protesty nadále krmí podřadnými potravinami. Potravinami, které mají sice stejný obal, ale diametrálně rozdílnou kvalitu na západě a na východě.

Mějme přece hrdost a nekupujeme to! Kupujme raději naše vlastní výrobky! Kdo si totiž nedokáže vážit své vlastní, mnohem kvalitnější, ten si pak opravdu zasluhuje, aby ho cizí krmili odpadem.

Kdykoli zapneme televizi a otevřeme noviny, buďme si dobře vědomi toho, že jde o nástroje západní propagandy, protože jejich vlastníky jsou západní majitelé. Přestaňme již konečně věřit tomu, co nám říkají! Přestaňme se klanět výlučnosti západu, pod ochrannými křídly jehož prý musíme zůstat navždy, protože bychom nikdy nedokázali být zcela samostatnými!

A tisíckrát opakovaná propagandistická lež o naší méněcennosti se pro mnohé naše bratry stala pravdou! Manipulujícím způsobem vnucenou pravdou, aby je nikdy ani ve snu nenapadlo zvednout hlavy a osvobodit se z nedůstojného vazalství západu. Proto jsou také uměle vnášené rozkoly do řad Slovanů a proto jsou štváni proti Rusku.

Prohlédněme konečně všechny tyto manipulující lži bratři a vzpamatujme se!

28 Responses to “Nevalná důstojnost Slovanů z hlediska západu. Spíše až méněcennost!”

 1. Jan P. napsal:

  „Vůči Rusku a Rusům je možné mnoho namítat. Třeba ruskou mafii, nebo ruskou vodku, kterou se opíjejí. Ano, rozhodně nejsou dokonalí a mají množství chyb. Navzdory všemu však mají přece jen cosi mimořádně cenné, co ostatní slovanské národy již téměř ztratili.Mají hrdost! Hrdost na to, že jsou Rusové a že jsou Slované! Mají hrdost, to jest vlastnost, která se ostře příčí mentalitě otroků bez hrdosti, které z nás zformovala a stále usilovně formuje západní propaganda.“

  Autor si za více jak pětadvacet let nestačil všimnout,že pomocí naší pravice soupeříme s Bulhary,Rusy a Ukrajinci a nikoliv s Dány či Švédy.
  Jak napsal ekonom Miloš Pick, většinu našeho hospodářství začalo nejprve v důsledku kuponové privatizace ovládat asi pět set rodin. Moc domácích privatizačních mafií se posléze měla vyvážit příchodem investorů ze zahraničí, pobídkami a podporou exportu. Výsledkem však byla přeměna země v montážní dílnu, ve které si pravidla diktují hlavně cizí firmy. Zatímco platy v Česku jsou přibližně na třetině německé úrovně, kupní síla manažerů, kteří pochopili, že štěstíčku je třeba vyjít trochu víc naproti, už se Západem srovnatelná je. Má-li platit masarykovské heslo, že země se udržuje těmi ideály, z nichž se zrodila, u nás se udržuje braním zaměstnanců u úst a korupcí rozšířenější než v Itálii. A samozřejmě – neodmyslitelnou pravdou a láskou
  Pokud jsme v minulých letech poslouchali, že musíme být hodnější na cizí firmy, jinak utečou do Ruska, je tu jedna dobrá zpráva: firmy neutečou, protože si u nás přijdou na pěkné peníze. Jak vyplývá z údajů MMF, návratnost investic do zahraničí je u nás stejná jako v rozvojových zemích. Jak známo, návratnost investic zahraničích firem bývá větší v méně rozvinutých státech, kde ždímání obyvatel kompenzuje neschopnost a zkorumpovanost ekonomických a politických elit. Jsme na stejné úrovni jako Zambie, Rusko (!) nebo Bolívie (ne, to není vtip).
  Jinak řečeno,Česko patří ekonomicky do Ruska.Víc než si myslíme.

 2. FL napsal:

  Jane P. Česko patřilo ekonomicky do Ruska, proč nám ale soudruzi neplatili a Zeman musel ruský dluh prodat za hubičku soukromé firmě. Myslíte jako fakt, že se více vezeme na Ruské nebo Německé ekonomice? Jinak pan Lauko, co o sobě prohlašuje, že jeho ,,humanistické články budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter“ , ten pan Lauko by nám mohl vysvětlit, proč nás stále chce spojovat s Ruskem. S východem, který nás desítky let okupoval a učil přes svoje poradce jak si věšet politické oponenty. To má být jako ten ,,hrdý slovan?“ Soudruhovi jde pouze o to otřít se o USA a lísat se ke Kremlu. Zajímavé, že sám se evidentně přestěhoval jiným směrem. Schizofrenie?

 3. Fejinka napsal:

  A co je dnes vlastně Česko? Ještě horší vazal než bylo za minulého režimu, který podléhá Bruselu, potažmo Německu a USA. A pokud nejste Slovan, tak co jste? A kdo je vlastně Američan? Směsice národů z celého světa, vyjma Indiánů a Eskymáků, původních obyvatel Severní Ameriky. Podle toho také ta jejich zahraniční politika vypadá, „nakvartýrovat“ se do celého světa a aby jim svět sloužil, pod vedením amerických Židů, jak to předurčil Ježíš Kristus. Nic nového pod sluncem.

 4. Donald Trump napsal:

  Lauko, Lauko, zraješ nám jako víno. Až bude v září summit s Vladimirem, rád Tě pozvu, ale nikomu to neříkej. Všude je plno fake news a nepřátelů Kremlu, však víš. I tady na blozích JL. Donald Trump

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Ján Lauko:
  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  „Prohlédněme konečně všechny tyto manipulující lži bratři a vzpamatujme se!“

 6. fotrák napsal:

  FL a ZG: pánové, postavte Laukovi relevantní argumenty a pak plkejte.

 7. XXXXX napsal:

  že se na ty dva blby nevysereš

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  Nevalná důstojnost Slovanů z hlediska západu. Spíše až méněcennost!

  PRESIDENTOVA DCERA NETOUŽÍ VĚNOVAT SVÉ MLÁDÍ MOSKVĚ, ŽE?
  KDE ŽILI PUTINOVY DĚTI POD JMÉNEM BABIČKY ZA SVOBODNA, NEŽ PUTIN ANEKTOVAL KRYM?

  Audience
  Zeman mluvil s královnou o osudu Čechů. Jeho dcera v Británii studuje

  16.06.2017 15:13 Aktualizováno 16.06. 16:10
  SDÍLEJTE:
  Český prezident Miloš Zeman při asi půlhodinové audienci v Buckinghamském paláci u britské královny Alžběty II. hovořil o desetitisících českých občanů, kteří nyní studují či pracují v Británii, a o tom, jaký bude jejich osud po britském odchodu z Evropské unie. Zeman to řekl v Londýně novinářům.
  Audience, která byla Zemanovým třetím setkáním s britskou panovnicí, se zúčastnily i prezidentova choť Ivana a dcera Kateřina. Ta v Británii studuje, a je tak

  „symbolem britsko-české spolupráce“,

  poznamenal před novináři Zeman.
  Podle českého prezidenta se návštěva v Buckinghamském paláci odehrála ve stínu, Zeman ještě v Londýně vyznamená několik válečných veteránů a předá diplom o jmenování do generálské hodnosti veteránovi RAF v totalitě persekvovanému Miroslavu Antonínu Liškutínovi.
  —————————————-
  Dnes v poledne byla v rozhlasu rozmluva o kvalitě školství. Dcera Kateřina si jistě dobře vybrala. Nejde jenom o navázání vztahů občanských, ale i intimních.
  Pan president má svou dceru rád a ví, kde má hledat štěstí, že?

  Nevalná důstojnost Slovanů z hlediska západu. Spíše až méněcennost!

  Příklady, zejména v nejvyšších patrech táhnou, že?

  Kažme tedy veřejně H20.
  V obýváku, přejděme z „obezitní“ Becherovky na „elegantnější“ irskou Whisky.
  Děti posílejme studovat /snažit se /, na západ. . .
  ———————————-
  Kulturně-náboženská vložka:
  Ján Lauko | Čtvrtek, 18. 2. 2016 v 19:21
  Takže pojďme k podstatě celého problému. Dokonale ho ilustruje nápis nad vstupní branou jistého chrámu, kde bylo napsáno: Bůh je Láska.
  V této jediné krátké větě, kterou nikoho ani nenapadne považovat za mylnou se skrývá celá tragédie křesťanského světa, jakož i tragédie současné Evropy. Tato věta totiž není pravdivá! Neboť Bůh vždy byl, vždy je a navždy zůstane Láskou a Spravedlností! Nedílnou jednotou Lásky a Spravedlnosti!
  Vždyť přece již samotné sestavení Bible tomu jasně nasvědčuje. Bible se skládá ze Starého a Nového Zákona. Starý Zákon představuje Zákon Spravedlnosti. Spravedlnosti přísné a až drsné.
  Nový Zákon je Zákon Lásky. Lásky tolerantní a odpouštějící. No a to pravé a správné může vzejít jedině ze vzájemného spolupůsobení obou principů. Jedině tak může vzniknout harmonie.
  Dokonce i Ježíš, jak část Boží Lásky zvlášť zdůraznil, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Nebo doplnit! Nepřišel tedy spravedlnost Starého Zákona negovat, ale završit poznáním principu lásky k bližnímu, aby lidstvo v harmonickém spolupůsobení obou principů mohlo dospět k harmonii.“
  ———————————————-
  „Lásky tolerantní a odpouštějící“..
  TOLERANCE a PRAVDA byla meritem včerejší přednášky Profesora Putny, u Studánky Páně pod Javořicí.

 9. fotrák napsal:

  ad XXXXX Díky za radu, už jsem to udělal, ale profesora Putnu si k prdeli nepustím.

 10. fotrák napsal:

  A to ani u studánky Páně pod Javořicí

 11. Venca napsal:

  ZG je bukvice ? Pravda, to vysvětluje mnohé…

 12. Zdeněk Gryc napsal:

  Skryté zločiny osmašedesátého
  Dnes21:05
  Vyhledat na Seznam.cz

  Dokument ostravského televizního studia vznikl v rámci cyklu Osudové osmičky. Odhaluje fakta o zvěrstvech, která dlouhou dobu ležela ukryta na kriminální policii a později v soukromém archivu. Ta spatřila světlo světa po čtyřiceti letech. Na začátku byl unikátní soubor materiálů, které měly být dávno skartovány. Bývalý příslušník kriminální policie městské správy VB v Praze jej uchovával v šanonech odloženého případu a nakonec jej po roce 1988 přemístil k sobě domů, když od policie odcházel. Strohé policejní svodky obsahují hlášení ze srpna 1968. Minutu po minutě je zaznamenán průběh dramatických střetů civilního obyvatelstva se spřátelenými ozbrojenými silami. Jen v Praze bylo v prvních dnech okupace usmrceno 25 lidí a zraněno téměř 400, na řadě dalších míst byly spáchány rozličné další zločiny. Devět různých svědků těchto událostí hovoří o své vlastní zkušenosti.
  —————————————
  Jo, milý Václave Dvořáku,
  Koukáte občas na ČT2 ?
  Víte co se odehrávalo v 68 v rozhlase Jihlava ?
  Koho pak postihla zrada největšího hrdiny, redaktora Jiskry,
  který nejprve vyzval k spolupráci
  a pak ty, kteří mu uvěřili udal STB ?

  S pozdravem: Zdeněk Gryc

 13. Venca napsal:

  Že tys měl Zdéňo s tím Dvořákem poměr a skončilo to rozchodem ?

  To by nám všem konečně po letech vysvětlovalo tvoji nesmiřitelnou nenávist 🙂

  Jinak by mě ale zajímalo, koho POSTIHLA zrada redaktora Jiskry. Snad tebe ? Chichichi – za trest musel náš otloukánek a prominent kreslit po celé jižní moravě komunistům paláce, aby odčinil svůj hřích. To už tu dlouho nebylo. Rozehnal se musí v hrobě obracet, ty jásavej kolaborante…

 14. Zdeněk Gryc napsal:

  Anonymní adresát i odesilatel – potrefená husa – laskavě zakejhala.

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany“

  Na výslechy na STB po udání redaktora Jiskry,
  šéfa obrany Jihlavského rozhlasu proti okupantům v roce 1968,
  asi léta nechodil, že?

  Také ho nikdo prostřednictvím stranického tisku v Jiskře neškolil a neúkoloval:

  V úterý 25. února 1975. vyšla JISKRA Orgán OV KSČ, nositel řádu práce, číslo 16. za 50 haléřů. Za těchto pouhých padesát haléřů byli na první straně Jiskry občané jihlavského okresu obdařeni fotografií bdělých milicionářů s puškami na ramennou. Druhý zprava vypadá zvlášť uvědoměle a rozhodně, ti ostatní nikoli.

  Pod fotografií je tento nápis:
  PŘÍSLUŠNÍCI LIDOVÝCH MILICÍ se stali v únorových dnech 1948 pevnou oporou lidové demokratické republiky a pomohli zmařit plány reakčních sil.
  Pod nimi je báseň Františka Branislava ÚNOR.

  Pod hlavičkou Jiskry jsou uvedena slova vedoucího tajemníka:
  „Nemůžeme se spokojit s dosaženým“.

  V úvodu článku “ Kvartal prověren“, píše redaktor Milan Dvořák:

  . . . „Připomeneme zejména mladým lidem, poválečné generci, že vítězství ve Velké vlastenecké válce je neodlučitelně spjato se jménem Stalin“.
  a vyzývá:

  „Zachovejme pokrokové tradice a symboly – Kvartal prověren“. . . . . . „Chci přispět dalším, jehož by se měli chopit soudruzi na městském národním výboru /finančně?!/ a z Muzea Vysočiny /historicky/“. . .

  „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad.

  Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn.
  Nestane se tak a je to moudré.
  Mnohem víc mu to bude slušet třeba u kostelíčka sv. Jána na Kalvárii, či na jiném místě. Všimněte si však, že vpravo na mostě /směrem od Jánů/ je naň pamatováno příslušným místem. Projektant tu pozorně dbal historie uchování památky, možná dokonce umělecké památky. My bychom teď měli pamatovat na to, aby ono prázdné místo vyplnila třeba socha sportovce, jako symbol mládí obyvatel sídliště, jež by také byla doplňkem stojících a připravovaných sportovišť. . . .

  Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany.

  A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké,
  ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění.

  Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. . .

 15. Venca napsal:

  Tak tak, Zdeňku – v podstatě jsi trpěl úplně jako Jan Hus 🙂

  Potrefená husa jsi leda tak ty – při výročí invaze na pomoc tvým komoušským přítelíčkům, s nimaž sis vesele ťukal vínečkem při slavnostních přestřihování pásek na tebou postavenejch stranických sekretariátech, bys měl mít alespoň tolik studu a sebereflexe, abys zůstal zalezlej někde v díře a vůbec nevystrkoval svůj rudej nos. Díky takovýmto připosraženým přisluhovačům to trvalo dalších dvacet let, než se něco pohnulo…

  Kdybys nám tady tu Jiskru ještě stokrát za sebou zkopíroval – pořád prostě budeš jenom křiváckej kolaborant, co si teď snaží vykoupat svědomí nesmiřitelným komunistobijectvím a podivnejma blábolama o Putinově dceři.

 16. Berka napsal:

  Ale Venco, že vám to není blbé, navážet se do pana Gryce.

  To je přece jako byste se zlobil na autora té sochy Klementa Gottwalda. Ten přece také nijak neposluhoval komunistům – jenom prostě dělal velké umění v rámci možností doby !

 17. XXXXX napsal:

  Přesně tak. Ale je ti jasný, že jediný co to s ním udělá bude třístránkovej elaborát na téma Havel a Rozehnal spasitelé postkomunistického bytí.

 18. XXXXX napsal:

  To bylo na Vencu

 19. XXXXX napsal:

  A vlastně i na Berku che. Ještě štěstí, že si to pan arch tak nebere.

 20. XXXXX napsal:

  Kurva tady bylo mrtvo ale jen se arch-anděl zjevil, už je veselo.

 21. Fejinka napsal:

  Dnes byla na ČT/art (natočila to Ostrava v r. 1999) již druhá část vzpomínky věnovaná K.Krylovi a také tam padla, mimo jiné, zmíňka o jeho „spolupráci s idolem“ pana Z.G. A dokonce se tam v náznacích hovořilo, že tento „idol“ se také podepsal, svým způsobem, na předčasné smrti k nedožitým padesátinám Kryla. „Idol“ nesahal Krylovi ani po kotníky, jenom ho ze začátku využil a potom ho odkopnul jako splasklou mičudu. Kryl by si zasloužil daleko více uznání (sochy a názvy náměstí či ulic) než ten „idol“, který nám tady lhal ve svých řečech a zatáhl nás tam, kam většina národa nechtěla-z bláta do louže. I v těch posledních písních Kryl narážel na Václava…

 22. XXXXX napsal:

  Pepo Pepo.

 23. Honza54 napsal:

  To Venca: Neví, nevím že ten kdo „něco“ projektoval je křiváckej kolaborant. To by musel být každý kdo to vyprojektované stavěl.

 24. XXXXX napsal:

  Ty seš potroublo, viď? Myslíš si, že zedníci jednali s komunistickými pohlaváry? Já vím, žádnej rozdíl v tom nevidíš.

 25. Honza54 napsal:

  I ten zedník mohl odmítnout stavět Gricovi projekty. Nejsem zastáncem Grice, neznám ho, ale zadání na projekt dostal Stavoprojekt a ten předal zadání svému zaměstnanci, ty chytrolíne z Příseky. Nebo myslíš, že Gric utíkal za vedoucím tajemníkem OV KSČ že mu vyprojektuje ………. . To jsi dost naivní.

 26. Berka napsal:

  Ale tady jde přece dlouhodobě o jinou věc. Všichni jsme v podstatě jásavě budovali socialismus. Ale ZG tady plamenně bojuje proti komunismu a stěžuje si, jak byl strašně perzekuovaný (představte si, že o něm jako o nejhorším nepříteli socialistického zřízení – i když ho tam tedy nejmenovali – napsali článek v Jiskře !!! Jestli chcete, on vám ho tady jistě zkopíruje, abyste viděl jak strašné to muselo pro něj a jeho rodinu být).

  Nikdo by mu jistě jeho profesní minulost nevyčítal, kdyby se tady permanentně nestavěl do role jediného spravedlivého soudce. To je celé…

 27. Honza54 napsal:

  Já reagoval na komentář a vyjádření Venci. Současné chování p.Grice nekomentuji.

 28. XXXXX napsal:

  Tři věci: odmítnout nemohl, Gryc určitě nikam neběžel a neotírej si hubu o Příseku.

Leave a Reply