Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Maximálně kritický pohled na charitu, přijímání migrantů a ekologii

Ján Lauko | Čtvrtek, 1. 2. 2018 v 19:20

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý. A jedním z nich je například to, že lidé, kteří svým bezohledným jednáním způsobují jiným zlo se zároveň často staví do role humanistů a dobrodinců. Vždy ale řeší jenom důsledky a nikdy se nezaměří na samotnou podstatu problému. To by totiž znamenalo nutnou změnu chování jich samotných, což dosud nikdo z těchto takzvaných dobrodinců neučinil.

Ale abychom jen neteoretizovali, uveďme si pár konkrétních příkladů tohoto specifického druhu pokrytectví. Prvním z nich bude charita.

Charita je pomocí nejchudším. Ale kde se vzali tito nejchudší? Ne všichni si to totiž zavinili sami!

Nemají snad bídu těch nejchudších na svědomí právě ti nejbohatší? Ti kapitalisticky nejdravější a nejbezohlednější?

Není snad celý současný společenský systém uzpůsoben tak, aby se v něm bohatí stávali stále bohatšími a chudí stále chudšími? Aby bohatí a mocní byli v jejich bezohledném a bezcharakterním hromadění zisků zákony nepostižitelní?

Není snad už téměř nepsaným pravidlem, že čím více někdo má, tím větší je pravděpodobnost, že to nabyl nepoctivě? Že se za tím často skrývá podvod a mafiánské praktiky?

Takto se žel v dnešní době nabývá a zvelebuje bohatství na jedné straně, ale zároveň vytváří bída, nouze a chudoba na druhé straně.

Ale i takový bezohledný člověk má přece jen svědomí, které se v něm alespoň čas od času pohne. A aby ho uspokojil, vyčlení ze svého nečestně nabytého bohatství nepatrnou špetku a tuto, se vší možnou mediální pompou ušlechtile daruje těm nejpotřebnějším. Těm nejchudším, z nichž mnohých on sám vyprodukoval svým vlastním, bezohledně nečestným chováním, zatímco tisíce ostatních chudých a nuzných i tak zůstávají bez jakékoliv pomoci.

Toto jsou dobrodinci naší doby! Toto jsou humanisté a osobnosti plné lidskosti, pomáhající těm nejpotřebnějším, které můžeme vidět na televizních obrazovkách! Toto jsou lidské kreatury, které dokázali pošpinit ještě i takový ušlechtilý počin, jako je charita.

Nebo další příklad. Příklad nanejvýš aktuální. Je jím pomoc uprchlíkům. V současném pojetí je to opět jenom řešení důsledků, bez snahy řešit skutečné příčiny. To velké pokrytectví spočívá v tom, že Evropa se na jedné straně stylizuje do symbolu humanismu a přijímá tisíce uprchlíků.

Ale na druhé straně tato jistá Evropa spolu s USA, jménem vlastních mocenských a geopolitických zájmů neváhá destabilizovat, vojensky zasahovat, nebo jinými způsoby bezohledně rozvracet země, jako je Libye, Sýrie, Ukrajina a mnohé jiné.

A z těchto, nebo přes tyto západem rozvrácené země pak proudí do Evropy migranti, jejichž přijímání je považováno za projev humanismu.

Obrovské pokrytectví tohoto humanismu je tedy v tom, že pokud by Evropa a USA skutečně uplatňovaly humanistický a rovnoprávný vztah ke všem národům světa, pokud by je nechaly jít svou vlastní cestou a násilím se jim nesnažily vnutit absolutně cizí systém západní demokracie, pokud by ve vztahu k přírodnímu bohatství jiných zemí neprosazovaly své bezohledné geopolitické a mocenské záměry, k žádnému problému s uprchlíky by nikdy nedošlo.

Takový je tedy ve skutečnosti takzvaný humanismus západu. Jeho pravá tvář je tváří chamtivé, vypočítavé, agresivní a zištné, mocensko geopolitické bezohlednosti. A tuto svou pravou, ohyzdnou tvář se snaží pokrytecky maskovat takzvaným humanistickým přijímáním uprchlíků, čímž pouze částečně kompenzuje své špatné svědomí. Miliony, západní agresí zbídačených lidí nakonec i tak nakonec  zůstávají doma a trápí se bez pomoci. A to jsou ti nejchudší! Ti nejvíce potřební pomoci!

Ale pojďme dál a demaskujme další pokrytectví. A sice pokrytectví ekologie!

Možná si řeknete: co je na ekologii špatné? Na ekologii jako takové nic, ale ve skutečnosti zde jde opět pouze o řešení těch nejvypuklejších důsledků a ne skutečných a hlubokých příčin.

V 60. letech 20. století využívalo lidstvo 75 procent všech přírodních a energetických zdrojů naší planety. V současnosti však využívá už 170 procent, což znamená, že těch 70 procent navíc jsou procenta, vyjadřující plenění naší planety nad její možnosti. Nad možnosti jejich obnovitelných zdrojů.

Odčerpání těchto zdrojů navíc tedy nedokáže příroda už nikdy sama obnovit, což musí mít dříve nebo později za následek environmentální zhroucení všech ekosystémů.

No a jak jinak, vedoucí postavení v tomto sebevražedném trendu drancování zajímají USA a západní Evropa. Jejich blahobyt totiž vytváří takový tlak na přírodní zdroje, jaký je z dlouhodobého hlediska enviromentálně neudržitelný. A ještě navíc, všichni ostatní se tento životní styl snaží napodobovat a co nejdříve dosáhnout.

Pokrytectví západního světa tedy spočívá v tom, že kvůli stále větším ziskům a zvyšování své životní úrovně neváhá drancovat přírodu až na samotný pokraj jejích možností, nebo až dokonce nad její možnosti, no a potom, na uklidnění svého špatného svědomí vyčlení nepatrný zlomek z těchto přírodě uloupených zdrojů na její ochranu. A za takovéto pokrytectví jsou západní země ještě mediálně oslavovány, jako vzor ekologického cítění.

Kdyby ale západ bezohledně nedrancoval všechny přírodní zdroje a dokázal by žít mnohem skromněji, na úrovni pro přírodu enviromentálně snesitelné, nebyly by v podstatě ani zapotřebí žádné velké ekologické aktivity.

Ale žel, hromadění zisků za jakoukoliv cenu a sobecké, blahobytné užívání si patří k samotné podstatě kapitalismu, který tímto způsobem žene svět přírody i celou naši planetu k ekologickému kolapsu, protože uskromnit se ve svých potřebách je pro bohatý západní svět cosi nepředstavitelné a nereálné. Uskromňovat se mají pouze jiní, ale v žádném případě ne oni!

Pokud se tedy podíváme souhrnně na problematiku charity, migrantů a ekologie, vše toto jsou ve skutečnosti pouze vnější, v zásadě vlastní podstatu neřešící náplasti, které maskují bezohlednou a neukojitelnou chamtivost.

Neboť charita je jen chabou náplastí na bezohledné, kapitalistické parazitování na jednotlivcích, nebo na celých národech. Parazitování, které programově produkuje lidí odkázaných na charitu.

Přijímání migrantů je jen náplastí na bezohledně agresivní rozpínavost západního světa, která kvůli svým geopolitickým a mocenským záměrům neváhá ničit a rozvracet jiné země.

No a ekologie je zase jen náplastí na bezohledné drancování přírodních zdrojů planety Země, příliš vysoko nastavenou životní úrovní zejména západního světa, které se však západ nehodlá v žádném případě zříci.

Pokud by tedy neexistovala všudypřítomná, bezbřehá a bezohledná touha po penězích, moci a užívání si, překračující všechny hranice únosnosti, nebylo by vůbec třeba téměř žádné charity, žádného přijímání migrantů, ani žádné ekologie.

Všechno toto však má své nejhlubší příčiny. A právě po nich třeba pátrat!

Co je tedy nejhlubší příčinou bezbřehé a bezohledné touhy po penězích, po moci a po užívání si, jedoucí za svým cílem i přes mrtvoly?

Tou příčinou je nevědomost! Lidé totiž zapomněli kým jsou a na co tady jsou! Že jsou ve skutečnosti bytostmi světla a ducha, a proto jim pravé štěstí a vnitřní naplnění může přinést pouze naplňování hodnot světla a ducha.

V hmotnosti světa jsme zapomněli na svou pravou, světlou podstatu. A ve své nevědomosti jsme se začali mylně domnívat, že štěstí a vnitřního naplnění můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím hmoty. Pouze prostřednictvím naplňování svých hmotných tužeb, potřeb, žádostí a požitků.

A tak jsme v nevědomosti o skutečné podstatě našeho bytí začali roztáčet kolotoč hromadění věcí a kolotoč oddávání se nejrůznějším materiálním požitkům.

To nám však nedokáže darovat skutečné, hluboké štěstí a vnitřní mír, protože se ve svém fatálním materialistickém omylu snažíme pouze čistě materiálním způsobem nasytit také základní potřeby svého ducha.

Ale žádnými požitky hmoty nelze nasytit hlad jiskřičky světla v nás. Tu totiž můžeme sytit jedině našim odříkáním se nectností a zušlechťováním se v ctnostech. Jedině tím roste světlo v nás a rozhořívá se ve stále větší plamen. V pochodeň světla, kterou to neodolatelně vnitřně přitahuje k říši Světla. Z ní jsme kdysi vyšli a do ní se můžeme navrátit jedině tehdy, pokud se staneme plnohodnotnými bytostmi světla, zdokonalenými ve všech ušlechtilých ctnostech. Jedině toto přináší člověku štěstí a dává plnost jeho bytí!

Honba lidi za stále větším bohatstvím a blahobytem není tedy ve skutečnosti ničím jiným, než svědectvím jejich hluboké nevědomosti o podstatě sebe samých. Je svědectvím jejich nesmírné vnitřní chudoby. Chudoby jejich ducha, který v nich trpí nedostatkem a hladoví, protože ho není možné nasytit ničím, co je hmotné. Protože ho lze nasytit jenom tím, co je duchovní. Co je duchovně hodnotným! Pouze hodnotami Ducha! A těmi je spravedlnost, čestnost, dobro, lidskost, ohleduplnost a skromnost, které v sobě rozvíjíme, kterými se ve svém životě řídíme a kterými jsou prodchnuty všechny naše slova, činy a myšlenky.

Pokud tedy dáváme tělu, co mu patří, dávejme také duchu, co mu patří! Jedině pak budeme šťastní! Jedině pak bude v našem bytí více světla a míru. Jedině pak budeme rozhojňovat jiskru světla v sobě a tím naplňovat smysl našeho bytí.

Pokud ale podlehneme iluzi, že hmota je vším, pokud budeme chtít naplňovat potřeby našeho ducha hmotnými náhradami, šťastní nikdy nebuďme! A kvůli tomuto svému omylu se nakonec staneme ničiteli. Egoisticky bezohlednými ničiteli lidí, národů i celé planety Země.

A nakonec, ve své neschopnosti dosáhnout skutečného štěstí a naplnění zanevřeme i na Stvořitele. Toho však už zničit moci nebudeme, protože Ten, za všechno naše bezohledné ničení nakonec zničí nás. Rozemele nás na prach, jako nepotřebné stavební kameny, které svými prázdnými životy samy dokázaly, že se nehodí do jeho mírumilovné výstavby.

Ze všech sil proto využijme zbývající drahocenný čas na to, abychom se užitečnými a potřebnými stavebními kameny stali. Nežijme už v materialistickém bludu, ze kterého se nakonec přece jen jednou probudíme, ale to už může být pozdě. Pozdě pro nás i pro tento svět.

22 komentářů k článku “Maximálně kritický pohled na charitu, přijímání migrantů a ekologii”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  DVĚ MILIARDY DOLARŮ . . . „Je svědectvím jejich nesmírné vnitřní chudoby.“

  „Honba lidi za stále větším bohatstvím a blahobytem není tedy ve skutečnosti ničím jiným, než svědectvím jejich hluboké nevědomosti o podstatě sebe samých. Je svědectvím jejich nesmírné vnitřní chudoby.“

  MF dnes, sobota 27. 1. 2018. Str. 7
  „Putinova dcera se rozvedla. Bývalý zeť rychle zchudl.“
  „Mezitím, zda být zetěm Vladimíra Putina a nebýt, je velký rozdíl. V případě bývalého manžela Putinovy dcery Jekatěriny – Kirila Šamalova – asi dvě miliardy dolarů.“

  „Genetická pokrevní infrastruktura, v rámci diversifikace milónků a miliardiček doláčů ?“

  Chudáci, v info a zpravodajských službách USA, co zrovna sepisují seznamy ruských oligarchů
  s majetečky nad milion či miliardu doláčů v souvislosti se sankcemi
  za Bratrskou pomoc na Krymu a Ukrajině.

  Trochu jim snad napomáhá, světově publikovaná hádka advokátů o značku Stoličnaja.
  Oficielní majitel je Putinův „taky přítel“.

  Národní nápoj Vodka, nikoli Becherovka, snižuje průměrný věk v Rusku.

  Je celkem známo, že působí neblaze na tepny v nohách při cukrovce.
  Alkoholismus, není jen ruský problém, že ?
  Je celkem známo, že chlast zvyšuje chudobu.

 2. Fejinka říká:

  Pane Lauko, jak se říká, v globále jste to vystihl velmi dobře. K tomu není co dodat, aspoň já.

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Na mapách orientovaných většinou na sever, jsou 4 světové strany.
  Obsahem blogu je pohled pouze na jednu, která všechno zavinila!
  ——————————–
  Nemají snad bídu těch nejchudších na svědomí právě ti nejbohatší? Ti kapitalisticky nejdravější a nejbezohlednější?
  ——————————-
  Na mapách není jen západ, ale také východ a lze najít dokonce i najít místo, kde se nacházíme.

  Na západě funguje jakási legislativa, které oligarchové na východě nepodléhají.
  I premiér Babiš úspěšně zapochyboval o tuzemské justici.

  MF dnes, sobota 27. 1. 2018. Str. 7
  „Mezitím, zda být zetěm Vladimíra Putina a nebýt, je velký rozdíl. V případě bývalého manžela Putinovy dcery Jekatěriny – Kirila Šamalova – asi dvě miliardy dolarů.“ Mafii se také někdy přezdívá Rodina!
  Na ukončení vyšetřování upozornil web Forum24.cz. Kauzou Čapí hnízdo se zabývá také česká policie. V případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila.
  Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.
  ——————————————-
  Není snad celý současný společenský systém uzpůsoben tak, aby se v něm bohatí stávali stále bohatšími a chudí stále chudšími? Aby bohatí a mocní byli v jejich bezohledném a bezcharakterním hromadění zisků zákony nepostižitelní?
  Není snad už téměř nepsaným pravidlem, že čím více někdo má, tím větší je pravděpodobnost, že to nabyl nepoctivě? Že se za tím často skrývá podvod a mafiánské praktiky?
  Ale na druhé straně tato jistá Evropa spolu s USA, jménem vlastních mocenských a geopolitických zájmů neváhá destabilizovat, vojensky zasahovat, nebo jinými způsoby bezohledně rozvracet země, jako je Libye, Sýrie, Ukrajina a mnohé jiné.
  ————————————–
  Ano Ukrajina a Krym jsou nám nejblíže. Je rok 2018. Zejména mládeži je nutno přiblížit v rámci poloviny výročí 100 let republiky rok 1968. Ne jenom datem, ale historickými událostmi, Pražským jarem a Normalizací !
  ————————————
  Obrovské pokrytectví tohoto humanismu je tedy v tom, že pokud by Evropa a USA skutečně uplatňovaly humanistický a rovnoprávný vztah ke všem národům světa, pokud by je nechaly jít svou vlastní cestou a násilím se jim nesnažily vnutit absolutně cizí systém západní demokracie, pokud by ve vztahu k přírodnímu bohatství jiných zemí neprosazovaly své bezohledné geopolitické a mocenské záměry, k žádnému problému s uprchlíky by nikdy nedošlo.
  ———————————
  Správně mělo být napsáno USA a pak Evropa že? Je také správné, že východ jaksi neexistuje, že?
  ——————————-
  Takový je tedy ve skutečnosti takzvaný humanismus západu. Jeho pravá tvář je tváří chamtivé, vypočítavé, agresivní a zištné, mocensko geopolitické bezohlednosti….
  ——————————–
  V CZ to byl uran. Je špatné mluvit o světových událostech v globálu.
  Jihlava má exemplární případ tohoto druhu osud profesora, sochaře Jaroslava Šlezingra 1911 – 1955. Nebyl to jenom nacismus, který využíval otrocké práce politických vězňů.
  Šlezinger je velké memento.
  Jeho socha TGM symbolu demokracie se odstraňovala kým a kokrát?
  ———————————————–
  Miliony, západní agresí zbídačených lidí nakonec i tak nakonec zůstávají doma a trápí se bez pomoci. A to jsou ti nejchudší! Ti nejvíce potřební pomoci!
  ———————————————-
  Tím je nutno zabývat se separátně. Podívat se blíže na akce rodiny Štěrbovi, blízkých aktivitám senátora Štětiny. Panelová výstava je nyní na náměstí Svobody v Brně.
  ———————————————
  No a jak jinak, vedoucí postavení v tomto sebevražedném trendu drancování zajímají USA a západní Evropa.
  ——————————————
  No a jak jinak, zde je správná posloupnost napřed USA. Tuší dnes někdo co to byla UNNRA pro státy Evropy, počínaje hladem v Holandsku?
  —————————————–
  Pokrytectví západního světa tedy spočívá v tom,. . . A za takovéto pokrytectví jsou západní země ještě mediálně oslavovány, jako vzor ekologického cítění…Kdyby ale západ bezohledně nedrancoval všechny přírodní zdroje. . .
  —————————————–
  Tedy mimo uranu a ekologických následků:
  Továrna a výheň socialismu Ostrava.
  Nekvalitní uhlí z Ruska + ruda = okupační tanky SSSR. Ekologie Ostravy je stále aktuální.
  ——————————————
  Země, příliš vysoko nastavenou životní úrovní zejména západního světa,
  které se však západ nehodlá v žádném případě zříci.
  ——————————————–
  Stejně jako výšku důchodů, že?

  „Tou příčinou je nevědomost!
  A nakonec, ve své neschopnosti dosáhnout skutečného štěstí a naplnění zanevřeme i na Stvořitele.
  Pokud tedy dáváme tělu, co mu patří,
  dávejme také duchu, co mu patří!“

  Spiritus Sanctus !

  Tradice vodky Stoličnaja znovu ožívá

  Rusko znovu oživuje tradici populární vodky Stoličnaja. Poté, co stát získal v soudních sporech slavnou značku zpět, začal udělovat licence na její výrobu. Koncem minulého týdne sjely z plnící linky lihovaru Ost-Alko v Černogolovce poblíž Moskvy první lahve se známou etiketou. Podle vicepremiéra a ministra zemědělství Alexeje Gordějeva je to „významná ekonomická a politická událost“.

  Na základě dohody se státním podnikem FKP Sojuzplodimport bude vyrábět nápoj určený především pro domácí trh. Prozatím počítá s produkcí jednoho milionu hektolitrů ročně. Podobně jako za sovětských časů, v době vlády někdejšího šéfa KGB Jurije Andropova, se tak Rusové mohou opět těšit z levné státní vodky.
  Podle vedení podniku Ost-Alko bude výrobní cena jedné půllitrové láhve stoličné 37 až 40 rublů (přibližně stejně v korunách). V maloobchodním prodeji se bude pohybovat kolem 57 až 59 rublů.

  Ještě levnější budou prý další známé sovětské značky jako Moskovskaja, Pšeničnaja, Starka, Kubanskaja, Percovka, Russkaja či Limonnaja. Jde o značky, které v minulosti byly známými domácími i exportními artikly, avšak po rozpadu SSSR byly prodány různým lihovarům a ztratily postupně na významu i kvalitě.
  Po vleklých soudních sporech stát letos opět získal sedmnáct značek a nyní si začíná vybírat nové potenciální výrobce.

  Podle Gordějeva jsou tyto značky
  „všelidovým vlastnictvím“.

  Vicepremiér tvrdí, že pod kontrolou státu se vnitřní trh vodky bude rozvíjet a spotřebitel si bude jist její kvalitou.
  Mimo Ost-Alka bylo prý vytipováno deset dalších lihovarů v různých regionech, k nimž má stát důvěru.

  Majitel lihovaru Ost-Alko, poslanec Vladimir Pekarev, který věnoval
  „státnímu nápoji“
  část kapacity svého podniku, se netají tím, že
  „lidová“
  stoličná mu velké zisky nepřinese. Její produkce bude tvořit pouze deset procent z celkové výroby.
  Spíše než finanční výhody jej prý přitahuje
  „politický prospěch“.

  „Jsme carovi lidé,“ říká.
  Dodává, že má zájem na tom, aby se ruský státní rozpočet co nejvíce naplňoval.

  Prezident Vladimir Putin byl svého času šéfem stejného úřadu jako Andropov,
  tedy KGB. Ruský tisk proto spekuluje, že ministr zemědělství se tak chtěl
  „zavděčit petrohradským čekistům“,
  bývalým spolupracovníkům ruského prezidenta.

  Lihovar Ost-Alko přiznává, že nová Stoličnaja ztratí na kvalitě
  a nebude už patřit k elitní kategorii „premium“.
  Vyrábět se totiž bude z
  méně kvalitního lihu typu „extra“.
  Pro většinu konzumentů však prý bude přijatelná zejména její cena.
  V současné době přijde kvalitní Stoličnaja, vyrobená z lihu typu „luxus“, zhruba na 85 rublů.
  Zároveň se tento druh vodky alespoň prozatím nebude vyvážet do zahraničí.
  Veškerá exportní práva totiž vlastnil mezinárodní koncern S.P.I.,
  který byl z nového projektu vyřazen.

  Právo na obchodní značku Stoličnaja a další známé druhy vodky má nyní jen státní podnik FKP Sojuzplodimport, který se chystá na soudní spory,
  při nichž chce vybojovat nové pozice slavných ruských značek v zahraničí.
  Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/tradice-vodky-stolicnaja-znovu-oziva-d80-/ekonomika.aspx?c=A021128_105026_ekonomika_ven

  Sovětský svaz byl vždycky naším vzorem.
  Klement Gottwald tam jezdil učit se, jak zmíněným kapitalistů zakroutit krkem.
  Reprezentantem naší zemně je president.
  Vodka mu na oslavu svého prvního zvolení nepochybně na ruském vyslanectví chutnala.
  Následky se projevily nad lebkou patrona České země. Sv. Václava.

  Míchání alkoholu má zhoubné zdravotní následky.
  Jak vidno z předneseného.
  Varujme v tomto jediném případě před východem.
  „Podobně jako za sovětských časů, v době vlády někdejšího šéfa KGB Jurije Andropova,
  se tak Rusové mohou opět těšit z levné státní vodky.“

  „Jsme carovi lidé,“ říká. Dodává, že má zájem na tom, aby se ruský státní rozpočet co nejvíce naplňoval.

  „Jsme Zemanovi lidé“. Vyrábějme zdravotní bylinný lék Becherovku!
  Máme také zájem na tom, aby se státní rozpočet co nejvíce naplňoval.

 4. Berka říká:

  Stačilo by zavést daň z Clipboardu…

 5. Zdeněk Gryc říká:

  Zavést daň, proč ne ? Dobrá myšlenka!

  Muselo by se vědět komu, že?

  Musel by se podepsat!

  Bůh chraň všechny anonymy !

  1. Berka říká:
  Čtvrtek, 1. 2. 2018 v 18:51
  Ale s tím vším jste přece začal vy – s hrabáním v minulosti. Několikrát jste tady vyčetl Zemanovi jeho epizodní členství v KSČ – a najednou píšete, ať nepoužíváme kádrové materiály.
  Prostě zase jste se nechal zavést na tenký led, tak se jako tradičně „smotáváte“.
  Je to vaše věc a věc vašeho svědomí. Kdybyste si ale po sobě aspoň přečetl to co dlouhodobě píšete, třeba by vám došlo proč jste tak směšný…
  Čest práci.
  ——————————————————————————————-

  „PS. Repete, neurážejme nikdy preventivně autora, pišme názor na meritus věci!“

  Dříve, když se napsalo kladně o VÁCLAVU HAVLOVI, tak se snesla kritika typu:

  http://svobodnenoviny.eu/jdete-s-tim-budovanim-kultu-vaclava-havla-uz-konecne-do-prdele/
  km | 2018-01-31 14:47:47 | Reagovat

  „Ruská propaganda je na míle vepředu“.
  Jde o novou techniku propagandy o které se zmiňuje novinářka Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz.

  Podle této techniky je na obsah „meritus“ předmětného komentáře ignorován
  napadne se práce a osoba autora:

  Kolaborant. . . měl se jako prase v žitě. . . svědomí. . .

  psycholologika ex katedra =
  morální nadřazenost, obracet se /anonymně nebo pod pseudonymem /
  na svědomí, řádně a plným jménem podepsaného autora ?

 6. Berka říká:

  Tak tedy po dvacáte první. V prvním políčku pod „Zanechte komentář“ je políčko JMÉNO. Nikoli příjmení. Na blozích je běžné, že se používají přezdívky – tzv. nicky. Když jsem přišel sem poprvé, naprostá většina komentářl byla podepsaná nickem. Můj nick BerKa je jednoduše složen z počátečních písmen příjmení Bernard a jména Karel, která vlastním již sedm desítek let a za které se rozhodně nestydím. Jsem rodilý jihlavák a skutečná osoba z masa a kostí (bohužel maso výrazně převažuje). Bydlím v Jihlavě na takovém jednom kopci. Měnit nick si už nebudu, nevidím důvod a nevidím naprosto žádný rozdíl, jestli se podepíšu Berka a nebo Bernard Karel. Všichni ostatní to vědí a nemají s tím problém.

  Přestaňte tedy laskavě v souvislosti se mnou neustále používat výraz ANONYM.

  Chcete snad ode mě ještě tady veřejně uvést i ulici a číslo baráku ?

  Já žádného Z.Gryce v životě taky neviděl a fotku s popisem si sem (při zdejší nulové činnosti jakéhokoliv administrátora) může dát každý jakou chce. Takže jestli existujete, nebo jste ve skutečnosti jen nějaký teenager co zde kopíruje bez rozmyslu různé úseky textu pokradené jinde na internetu, vytáčí všechny ostatní návštěvníky a náramně se tím baví, to taky nijak nedokážete.

  A protože zjevně už asi nedokážete vnímat okolí, když si ani nedokážete zapamatovat celkem jednoduché jméno, je mi jasné že o tři příspěvky dál už pro vás budu zase nějaký anonymní pan Berka, co vám tady pořád sahá do svědomí (a kterého beztak platí Putin).

  Nicméně já vám to trpělivě vysvětlím klidně znova i po dvacáté druhé.

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Fajn,
  k čemu ty štráchy ?
  Jste čestný a charakterní občan, nemáte se za co stydět ?
  Nedělejte křížovky a klidně opište jméno z občanky jako
  Zdeněk Gryc

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Já žádného Z.Gryce v životě taky neviděl a fotku s popisem si sem (při zdejší nulové činnosti jakéhokoliv administrátora) může dát každý jakou chce.

  Máte pravdu, viz autor blogu Ján Lauko

 9. Zdeněk Gryc říká:

  PS. místopřísežně prohlašuji,
  že redakce JL / byla tak dobrotivá /
  že fotku a text k blogu udělala svépomocně.

 10. Jan P. říká:

  Jediná cesta ke svobodě a rovnosti je anarchizmus

  1%nejbohatších získalo 82% bohatství vytvořeného za rok 2017.
  8% lidí vlastní tolik bohatství jako chudší polovina světa.Zdroj Oxfam(je významná mezinárodní charitativní organizace, která pod hlavičkou Oxfam International sdružuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě).

  Tentokrát s autorem souhlasím.
  Kapitalistická globalizace, která zvyšuje, vyostřuje sociální nerovnosti a vede k válkám, které vyhánějí miliony lidí z domovů. To, že jsou si lidé obecně rovni neznamená, že to v praxi tak je. To bychom žili v komunismu (tom, o kterém mluvil Marx, ne v minulém režimu).

  Z globálních výzev se řešila jen migrace.Ekologové a klimatologové, kteří sledují vývoj globálního klimatu, říkají, že už nečekáme, kdy to praskne, ale pozorujeme projevy začínající vážné krize celého ekosystému, která se bude zhoršovat a kumulovat svoje efekty.Podle znovuzvoleného prezidenta Zemana se „potopa nemá řešit, až když jste po kolena ve vodě“. Inženýr ekonomie ale neměl na mysli stav přírody nebo snad skutečné povodně, ale lidi, kteří – často právě kvůli klimatické změně – hledají štěstí v Evropě, a mohli by se splést a hledat ho omylem i u nás. Naštěstí je snadno poznáme podle barvy kůže a Zeman je připravený preventivně. Každopádně stav přírody ani povodně nejsou na pořadu dne.

  Nicméně v předešlých textech autora jsme se dočetli,že slovanské národy(postkomunistické státy) mají hledat inspiraci a ochranu před výzvami globalizace,EU a zlým západem v putinovském Rusku.
  Suverénně nejbrutálnější majetkovou nerovnost,ale najdeme v Rusku.
  V Rusku 1% nejbohatších nyní disponuje 75% všeho majetku.
  Zajímavé , jak to stihli za těch 25 let od pádu „komunismu“ přerozdělit, když před tím 1/4 stoletím patřilo 80 let údajně všechno všem?
  V Rusku je daleko vyšší majetková nerovnost, než například v Británii, kde nikdy nebyla přerušena kontinuita majetků šlechty, nebyla tam nikdy žádná revoluce, žádné vyvlastnění boháčů a šlechty, ale 1/2 století tam jakžtakž funguje sociální stát. To v Rusku vznikla nová šlechta.
  V tom českému prezidentovi tak blízkém Rusku je daleko vyšší majetková nerovnost, než v Indii, kde ještě donedávna celá kasta lidí – takzvaně „nedotknutelných“ nevlastnila vůbec nic a další nižší kasty lidu na tom nebyl o mnoho lépe.
  Tuší to voliči Miloše Zemana, že se Zemanem volí nevolnictví ?

 11. Berka říká:

  Je fakt možný, že by byl tak natvrdlej ???

  „Fajn,
  k čemu ty štráchy ?
  Jste čestný a charakterní občan, nemáte se za co stydět ?
  Nedělejte křížovky a klidně opište jméno z občanky jako
  Zdeněk Gryc“

 12. XXXXX říká:

  Jo. Je.

 13. VladimírV říká:

  Pane Jane P.

  cpát anarchii do svobodné demokratické společnosti je nelogické. A dokonce nevolnictví?

  Promiňte mi, nestalo se Vám něco zlého?

 14. Jan P. říká:

  Wikipedie:Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková). Klasický anarchismus je směsice různých liberálních a socialistických myšlenek, avšak není pouhou syntézou těchto dvou ideologií, jelikož obsahuje specifickou filosofickou pozici – skepsi vůči autoritám.(…)

  Současný anarchismus se zapojuje do antifaštického hnutí, ekologických hnutí a do anarchosyndikalistických a radikálních odborových hnutí.Anarchismus sehrál důležitou úlohu v myšlenkovém světě umění a některých subkultur, jako byl například punk/hardcore, hippies, literárních hnutí, jako byli například beat generation, generace českých buřičů a kyberpunk. Svými anarchistickými názory je známý také americký lingvista Noam Chomsky
  Typy anarchie:Anarchii tedy obvykle vnímáme v negativním významu jako bezvládí během mimořádných politických situací jako jsou občanské války (Španělská občanská válka), revoluce (Velká francouzská revoluce) či rozsáhlé přírodní katastrofy. Anarchismus ji však vnímá jako žádoucí stav svobodné společnosti se samosprávnouorganizací bez politické moci či vlády, tj. bez donucovacích autorit. V anarchii, na rozdíl od zákonů a donucovací státní moci, by určujícím popudem k jednání byla přirozená spontaneita, svobodná vůle a solidarita.První, kdo naplnil pojem anarchie pozitivním významem, byl Pierre-Joseph Proudhon:
  !!! Pojem anarchie se nejčastěji spojuje s představou chaosu a zmatku. Anarchisté si však představují organizovanou společnost, která se řídí zásadou solidarity a dobrovolně přijímaným zvykovým a přirozeným právem.

  Jako anarchické je charakterizováno prostředí mezinárodních vztahů, neboť nad všemi státy nestojí žádná politická a bezpečnostní autorita, která by mezinárodní systém organizovala.

 15. VladimírV říká:

  Pane Jane P.

  A co OSN a NATO?

 16. Jan P. říká:

  Pane Vladimíre V,odpověď na vaše otázky najdete u samotných anarchistů,pokud Vás to vážně zajímá.
  Jejich webové stránky a fejsbůk na internetu lehko najdete/ Anarchistická federace.

 17. Zdeněk Gryc říká:

  STUDENTI NEJSOU SNADNO MANIPULOVATELNÍ PLBCI !

  Maximálně kritický pohled na charitu, přijímání migrantů a ekologii.

  Pohled na charitu a přijímání migrantů stručně:

  CHARITA IN SITU !

  Pohled na ekologii:
  Předmět: článek, Hora náhod

  Když po několika dnech přistálo v Ruzyni letadlo , které Dinu přivezlo domů,nevítal ji červený koberec, ani nikdo z tělovýchovných institucí. V letištní hale čekal:

  Hombre Štěrba,
  syn Michal, kterému bylo 17 let,
  Mirek Štětina,
  sportovní redaktor Mladé fronty Pavel Vitouš

  . . . studenti na Palackého univerzitě smetli na všech fakultách staré vedení a zvolili si vedení nové. Děkanem přírodovědecké fakulty se tak stal Hombre Štěrba,
  který pak ještě po několika letech byl do této funkce řádně zvolen ještě jednou.
  Navíc ho prezident Václav Havel jmenoval prvním profesorem ekologie u nás.

  Dál ani netřeba číst. Doporučeno podívat se na film:

  https://www.youtube.com/watch?v=XjG6GqQzMCI

  PS. O obsah nadpisu blogu 5. koloně soudruha Putrina nejde.

  Jde o to, co se tam stále opakuje.
  Nezmiňovat se o východu,
  ale pod jakoukoli záminkou štvát proti západu!

  Filip Horký v Bruselu.
  Míra propagandy je ohromující. Některé útoky měly ovlivnit volby, říká eurokomisař King
  Některé z nepravdivých zpráv o EU jsou opravdu nechutné. Nedávno se například objevila informace, že EU financuje programy, které podporují incest, říká eurokomisař Julian King.
  Některé z nepravdivých zpráv o EU jsou opravdu nechutné. Nedávno se například objevila informace, že EU financuje programy, které podporují incest, říká eurokomisař Julian King.

  „Ty informace mají za cíl podkopat instituce, které jsou jejich terčem. Mají ovlivnit debatu o některých otázkách nebo se jen snaží zpochybnit náš způsob života a naše hodnoty. Propaganda nepochází výhradně z ruských zdrojů,“ říká eurokomisař Julian King v rozhovoru ze sídla Evropské komise v Bruselu.
  „Došlo i k útokům, které měly za cíl ovlivnit volby. Například ve Francii jsme byli svědky pokusu o útok na Macronovu kampaň. Takže to není jen teorie.

  Nemáme však důkazy, jež by prokázaly, že se to povedlo,“ tvrdí King o diskusi, která se vedla i před českými prezidentskými volbami.

  Evropská unie se chce propagandě a šíření nepravdivých zpráv bránit.

  Komisař King odmítá kritiku, že sama EU financuje činnost, kterou lze vnímat jako možnou propagandu. „Musíme mít na paměti hodnoty, které chceme bránit.
  Mezi tyto hodnoty patří v prvé řadě svoboda projevu.
  Svoboda klást otázky a nesouhlasit.
  Netvrdíme, že existuje jediná verze pravdy.
  To poslední, co bychom propagovali, je něco jako ministerstvo pravdy z filmu 1984,“ dodává King.

 18. Zdeněk Gryc říká:

  oprava : agresora Putina, viz Krym + Ukrajina

 19. VladimírV říká:

  Pane Jane P.

  Vaše slova: „Jako anarchické je charakterizováno prostředí mezinárodních vztahů, neboť nad všemi státy nestojí žádná politická a bezpečnostní autorita, která by mezinárodní systém organizovala“.

  Moje otázka na Vás: „A co OSN a NATO?“. To nejsou autority:

 20. Jan P říká:

  Ouch!
  https://twitter.com/Ian_Willoughby/status/1445694535204421637

 21. blade říká:

  Ve vlaku z Řezna do Norimberku pobodal muž cestující. Podle informací deníku BILD měl útočit 27letý muž arabského původu.

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-vlak-ice-muz-pobodal-cestujici.A211106_113753_zahranicni_indr

 22. Svatopluk Beran říká:

  Láďo, ty militarismus USA vytvořeného vojenského uskupení NATa po 2SV, zastupující možná tak jednu sedminu občanů světa, za autoritu pro zbylých šest miliard občanů světa? A to ještě ani zdaleka ne všichni občané oné 1 miliardy, souzní s válkami a vražděním NATa, možná tak max. půl miliardy.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I