Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!

Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

Není žádná náhoda, že v Čechách i na Slovensku se společnost výrazně polarizuje. Že se vytvářejí dvě skupiny lidí, stojící proti sobě až v nepřátelství.

Že jedni jsou za Zemana a druzí proti Zemanovi. Že jedni byli za protesty za slušné Slovensko a druzí zase proti nim. Že jedni jsou za Rusko a Putina, a druzí zase proti Rusku a Putinovi.

Ve všem tomto se skrývá něco zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jde tu totiž o vzájemné pnutí mezi dvěma typy myšlení a cítění, které úzce souvisí se současnou změnou charakteru vesmírného záření.

Toto záření totiž dosud podporovalo individualismus a racionálně analytické myšlení, příznačné pro západní svět. Odteď však začíná být vesmírem podporován východní typ myšlení a vnímání světa, postavený na intuitivnosti, spolupráci a kolektivním úsilí o dobro celku.

Celkem reálně se tyto tendence začínají stále viditelněji projevovat právě vzestupem Ruska a Číny, zatímco naopak na západě začíná celkem viditelně docházet k různým rozkladným, až sebe destruktivním procesům.

Takové je současné dění v hrubých rysech a my se nyní podívejme na celou věc trochu detailněji, protože jeho důsledky se bytostně dotýkají každého z nás.

Vývoj na naší planetě je univerzem řízen zcela konkrétním směrem, a tento směr je určován, nebo jinak vyjádřeno, doslova vynucován celkem konkrétním typem vyzařování vesmíru.

V minulosti žili třeba na naší planetě dinosauři a jiní ještěři. Existenci a rozvoj tohoto typu fauny, ale také flóry podmiňoval konkrétní charakter vyzařování univerza. Po čase se však toto vyzařování změnilo a vzalo vítr z plachet ještěrům, kteří byli do té doby vedoucím živočišným druhem. Jeho změna pro ně znamenala záhubu, avšak otevřela dveře možnosti plného rozvinutí nového vedoucího živočišného druhu, a sice savců. Tím došlo k zahájení dalšího velkého časového cyklu ve vývoji života a vědomí na naší planetě.

No a podobným způsobem to pokračovalo až do novověku, kdy opět nová změna vesmírného cyklu začala podporovat analyticko kritický a racionalisticko individualistický způsob myšlení. Všechny národy, které se dokázaly naladit na tento typ záření, byly s podporou univerza vynesené nahoru a staly se vedoucími. A byly to především národy západní. Jejich postupný, intelektuálně racionální vývoj začal středověkou učeností, prudce expandoval v renesanci, později v osvícenství, pak v technické revoluci, a nakonec vyvrcholil vědecko technickým rozvojem současného typu.

Západní racionalismus dal světu mnohé nové poznatky, objevy a vynálezy. Došlo k obrovskému rozvoji matematiky, fyziky, astronomie, mechaniky, filozofie a mnoha jiných odvětví. Šlo o období ve vývoji lidstva, které mělo svůj obrovský význam a posunulo nás výrazným způsobem dopředu v mnoha oblastech. Lidé se prostřednictvím svého analyticky racionálního myšlení stali doslova pány světa. A nejen doslova, ale zcela konkrétně se na absolutní vrchol vyšvihly právě národy racionalistické a technicky zdatné.

Tyto národy se však žel, na základě své převahy začaly vyvyšovat nad ostatní. Začaly se nad ně nadřazovat, začaly si je podmaňovat a zotročovat, protože zaostalejší obyvatelé jiných zemí jednoduše nedokázali svými luky a šípy čelit dělům a puškám dobyvatelů.

Ještě před nástupem velkého vesmírného cyklu, podporujícího západní racionalismus se dostalo celému světu důrazného upozornění, že vždy a za každé situace je třeba mít na zřeteli nejvyšší princip bytí, spočívající v úctě a lásce k bližnímu, jako k sobě samému. Poznání a uplatňování toho principu se totiž mělo stát jakousi záchrannou brzdou. Ta měla zabránit tomu, aby vedoucí národy světa nezneužívaly všeho toho, čeho mohly dosáhnout za podpory univerza. Aby toho nezneužívaly ve formě jakékoli nadvlády člověka nad člověkem, nebo národa nad národem. Neboť racionalismus, ničím nekorigován, má tendenci zvrhnout se právě k takovémuto zneužívání.

Žel národy, které byly univerzem vyneseny na vrchol nedbaly principu lásky k bližnímu, a proto svou nabytou moc zneužily ve formě kolonialismu, bezcharakterního uctívání peněz a kapitálu, rozpoutáváním válek, ekonomickým zotročováním národů, nebo jejich okrádáním o přírodní zdroje. Vedoucí národy upadly do dychtivosti po moci a vlivu, do bezuzdného užívání, do nemravných zvráceností a do mnoha jiných negativních věcí.

No a v současnosti dosahuje zvrácenost tohoto způsobu myšlení svého vrcholu. Pěkná slova o humanismu, demokracii, lidských právech a jiných ušlechtilých věcech se stala jen zástěrkou bezohlednosti, chamtivosti a geopolitických, nebo čistě ekonomických zájmů. Zástěrkou neovladatelné touhy po absolutní moci nad lidmi a národy, prostřednictvím jejich totálního zotročení, jako konečného cíle.

Avšak na vrcholu bodu již v současnosti absolutně zvráceného principu racionalisticky individualistického myšlení západního typu dochází k pravidelné cyklické změně vesmírného záření, která má posunout naši civilizaci opět o další krok vpřed v jejím vývoji.

Svět začíná být univerzem tlačen do nové kvality! Pokud totiž kdysi mluvil Kristus o lásce k bližnímu jako o možnosti, nový typ vyzařování vesmíru to nyní přináší jako požadavek! Jako nezbytný požadavek uskutečnění nového evolučního kroku ve vývoji lidské civilizace. Kdo tuto změnu charakteru vyzařování vesmíru zachytí a bude s ní kráčet v souladu, toho síly univerza vynesou na vrchol a budou ho podporovat.

Vesmírné záření začíná tedy podporovat snahu o kolektivní dobro a snahu o dobro celku, namísto předchozí individualizace. Začíná podporovat intuici a lidskost, namísto dosavadní racionality. Začíná podporovat spolupráci a rovnost, namísto dosavadního hierarchického nadřazování bohatých a mocných nad chudších a slabších.

Reálnou ukázkou těch dvou pólů, to jest starého a již zdegenerovaného způsobu myšlení západního typu a nového, konstruktivního, a na spolupráci založeného myšlení východního typu získáme porovnáním zahraniční politiky západu a Ruska. Ze strany západu jde stále jen o zastrašování, výhrůžky, agresivitu a neustále vyvolávání konfliktů, s křečovitou snahou za každou cenu udržet svou převahu a profitovat z ní. Na rozdíl od toho ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov mluví všude, kde jen přijde o spolupráci. Je přímo do očí bijící a jasně viditelné, jak západ sází pouze na provokaci a konfrontaci, zatímco východ usiluje o spolupráci.

Abychom ale dobře rozuměli, také princip rozvoje rozumové racionality byl ve vývoji lidstva potřebný a přinesl mu nesmírně mnoho užitku. Byl to nezbytný krok, ale protože žel nebyl předními národy světa, které zachytily toto vesmírné záření a dlouho kráčely v jeho podpoře, dostatečně razantně korigován principem lásky k bližnímu, dospěl nevyhnutelně až do zdegenerované podoby, v jaké ho známe dnes, třeba s jeho prosazováním gender ideologie, která kromě rodu mužského a ženského zná ještě dalších padesát rodů.

A podobných, vysloveně zvrácených prvků je v současnosti na západě velmi mnoho. Je očividný doslova až kolaps logického myšlení, když například příslušníci komunity LGBTI vítají imigranty, přičemž v zemi, odkud migranti přicházejí hrozí za homosexualitu trest smrti. A pokud by imigranti zavedli právo šaríja na území Evropy, hrozil by trest smrti homosexuálům také zde.

Nebo třeba skutečnosti, jdoucí přímo proti základnímu pudu sebezáchovy a sebeúcty, kdy se ozbrojení němečtí policisté dají zmlátit migranty jen proto, aby v případě adekvátní odpovědi na jejich násilnosti nebyli označení za politicky nekorektní, nebo za islamofoby.

Pokud jsme tedy na začátku mluvili o polarizovaní naší společnosti, velmi úzce to souvisí se všemi, výše uvedenými skutečnostmi. Jde totiž o střet mezi lidmi, ještě západního typu racionalistického myšlení, který má stále reálnou moc a opodstatnění svého dalšího trvání vyvozuje z toho, co dosud vytvořil, i když už v podstatě ztrácí vítr z plachet.

Na druhé straně barikády stojí lidé nového, intuitivního, na spolupráci a rovnosti založeného, východního typu myšlení, cítění a vnímání světa, jejichž začínají protlačovat do popředí síly vesmíru. A tyto síly budou tlačit do popředí každého jednotlivce, každého člověka, ale také každý národ, který se na ně naladí a začne jednat v jejich duchu. Je tedy jen čistě na nás, zda zachytíme tyto nové impulzy univerza a přizpůsobíme se jim, nebo se budeme stále křečovitě orientovat na to staré, které má zatím ještě velkou sílu a moc. A proto také mnoho přívrženců.

Ale tato moc se už hroutí! Už kolísá, protože ztrácí dosavadní podporu univerza, ačkoli se ještě z posledních sil snaží udržet dosavadní status quo. Rozpadající se moc západu se dostává do agónie, čímž se ale stává mimořádně nebezpečnou, protože nejvíce kope kůň, který se právě ve smrtelní agonii nachází.

Je to tedy celé jako z pohádky o dvanácti měsíčkách, kdy žezlo vlády drží v rukách určitou dobu vždy jeden z nich, a pak předá svou vládu druhému. A tak nyní také my žijeme v době, kdy musí racionalistický způsob západního typu myšlení, který přinesl světu mnoho dobrého, chtě nechtě nezbytně předat žezlo vlády do rukou intuitivního, o dobro celku a o spolupráci usilujícího způsobu myšlení východního typu.

Neboť to, co vytvořil západ dosud, představovalo určitý nezbytný stupeň vývoje lidské civilizace. Představovalo to určitý schod, na kterém naše civilizace stála dlouhá období oběma svýma nohama. Avšak nastává čas vyložit v přirozeném vývoji nohy na další schod, přičemž to staré a předešlé se nikde neztrácí. Odnášíme si to totiž sebou, jako nezbytnou a potřebnou součást našeho předchozího vývoje.

PS. Ono je v podstatě bezpředmětné rozlišovat mezi způsobem myšlení západního a východního typu. Ve skutečnosti totiž existuje jen myšlení konstruktivní, nebo nekonstruktivní. Jen myšlení, z hlediska dalšího evolučního vývoje naší civilizace perspektivní, nebo neperspektivní. Nerozhodují tedy žádné hranice, ani žádná národní omezení, protože představitele obou těchto typů myšlení můžeme najít v každém národě.

Zároveň však ale platí, že toho perspektivního a konstruktivního typu myšlení a vnímání světa se, vyjádřeno v procentech, nachází mnohem více na takzvaném východě a naopak, toho nekonstruktivního a neperspektivního mnohem více na západě.

No a zcela na závěr se ještě podívejte na tento krátký, desetiminutový dokument o vzhledu současné moderní Moskvy, který pravděpodobně nikdy neodvysílá žádná z našich nenávistně a protirusky zaměřených televizí.

https://www.youtube.com/embed/hZaN4jaQT_4

60 komentářů k článku “Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!”

 1. Jan P. říká:

  Děsivě přesný popis toho, co nás čeká. „Maďarský příklad dokazuje, že majetné vrstvy nejsou bytostně liberální a rády se demokratických institucí zbaví, poslouží-li to jejich zájmům.“
  Josef Patočka:Poučení z Maďarského vývoje. Jak a proč se kapitalismus zbavuje demokracie. Klíčová je frustrace pracujících, hmotný zájem elit na demontáži lib. dem. institucí a neschopná levice, argumentuje maďarský ekonom Gábor Scheiring.
  Deník Referendum/článek

 2. Zdeněk Gryc říká:

  VÁŽENÍ DŮCHODCI POZOR NA CHVOST A VÝCHOD !

  Nejlépe se seniorům žije v západní Evropě

  – 8 z 10 zemí, které jsou v čele žebříčku, leží právě zde.
  Absolutními vítězi po součtu všech kritérií jsou Norsko, Švýcarsko a Island.
  ———————————————————–
  Na chvostu jsou naopak Brazílie, Rusko, Čína, Indie, Řecko či Turecko.
  ———————————————————–
  Mimoevropské země v top 10 jsou Austrálie a Nový Zéland. Z vyspělých evropských zemí se do přední desítky nedostala Francie, Belgie, Rakousko ani Finsko.

  Česká republika od minulého srovnání poskočila o dvě místa, protože se, stejně jako v Irsku, zlepšilo materiální zabezpečení českých důchodců. Pozitivní trend zaznamenalo také Dánsko, Lucembursko a Malta. Slovensko uzavírá nejlepší pětadvacítku s tím, že si od loňska polepšilo o jednu příčku.

  Naopak největší propad Natixis zaznamenala u Rakouska a Spojených států. Nejenže rakouští senioři mají k dispozici méně financí něž při předchozí analýze, ale také klesl jejich ukazatel kvality života a pocitu štěstí. Spojené státy se letos propadly až na sedmnácté místo, těsně za Českou republiku, a to hlavně kvůli nerovnosti v příjmech a snížení průměrné délky dožití.

  Podle Global Retirement Index si Česká republika ze čtyř zkoumaných oblastí vede nejlépe v materiálním zabezpečení, kde se umístila dokonce na šestém místě. Země si polepšila ve finanční oblasti díky poklesu veřejného dluhu i daňové zátěže.

  Analýza pozitivně hodnotí i snížení emisí CO2 a častější využívání obnovitelných zdrojů energie, což pozitivně ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Největší rezervy má tuzemský zdravotní systém a předpokládaná délka dožití, která se oproti loňsku snížila.

  Zdroj: http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/221657-maji-se-cesti-duchodci-spatne-takhle-jsou-na-tom-ve-svete/

 3. Svatopluk Beran říká:

  NO A JE TO…PŘÍMO OD PRAMENE !

  Zkušený stratég Kremlu předpovídá Rusku sto roků samoty
  S překvapivou vizí budoucnosti Ruska přišel poradce ruského prezidenta Vladislav Surkov (54), označovaný za šedou eminenci Kremlu.
  V článku v časopisu Rusko v globální politice předpověděl své zemi staletí „geopolitické samoty“.

  Nemyslím si že má pan Surkov pravdu a že vůbec uvažuje v rozumové úrovni. Určitě ale jsou tací kteří nepoužívají vlastní hlavy a nabíhají si hloupě na newsfejky. Rusko určitě stále nic moc oproti západu a ještě to nějakou dobu potrvá. Jsem ale přesvědčen, že je to na světě jediná země, která je schopná na počet svých občanů a úroveň ekonomiky, žít ze svých surovin. To se nedá říci o žádné jiné západní zemi na světě. Takže určitě nebude prožívat v dnešní době, (kdy letí průmysl a hlad světa po surovinách mílovými kroky), žádné roky ,,geopolitické samoty,,. To je pohled vyloženého ekonomického negramota. Buď se s ním budou ostatní kamarádit, nebo se pokusí Rusko zničit. Nebude to ale válkou, tím by se vůbec nikam nedostali. Půjde o to rozložit Rusko ze vnitř jeho vlastní pátou kolonou a chytře manipulovanými občany, vedenými ,,nezávislými A PRAVDIVÝMI západními medii.

 4. Berka říká:

  Sice to nevidím tak razantně jako p. Beran – ale přece jenom, docela zajímavé je třeba to, jak si amíci – takoví uvědomělí ochránci a obránci celosvětové demokracie – najednou začínají padat kolem krku s Kimem. Zatím je sice takový scénář zcela nemyslitelný – ale přece jenom při pohledu na mapu by bylo jistě velmi lákavé, mít Putinovi v zádech spřátelenou, nebo nedej bože dokonce sjednocenou Koreu…

 5. Zdeněk Gryc říká:

  JO, JO, USA kolos na hliněných nohou.

  Emigranti, imigranti, pochopte, už jednou, že:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!

  Zamiřte do země kde se dožijete vysokého věku a důchodu,
  jakož i sociálního zabezpečení a kvalitního alkoholu.
  Nikoli Becherovky, ale. . .

  VODKA „CARSKAJA ZOLOTAJA“ 40% 0,05 L
  Skladem 6 ksVýrobce: Ladoga – ЛадогаZáruka: doživotní
  Carská vodka „Carskaja“ ztělesňuje samotný duch St. Petěrburgu:

  myšlenku vzájemného vztahu mezi historií, současností a kulturou.

  fakt za 55 Kč… najdete a objednávejte na internetu.
  Do půlnoci zbývají sotva 2 hodiny.

  Kdo zaváhá – nechlastá

 6. Zdeněk Gryc říká:

  MYSLETE KONEČNĚ VÝCHODNĚ, Kdo nemá 55 Kč, tak . . .
  Kód: 502

  SkleničkaVodka Carskaja 0,05l

  Na dotaz Výrobce: Ladoga – Ладога Záruka: doživotní
  40 Kč . . . no nekupte to!

  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  40 Kč . . . no nekupte to!

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Je nadpis blogu.
  Molotov a Riebentrop…
  Jediní oponenti a obránci demokracie v Evropě RAF !

  „Dominik kardinál Duka (občanským jménem Jaroslav Václav Duka; narozen 26. dubna 1943 Hradec Králové) je dominikánský duchovní, 36. arcibiskup pražský, 24. primas český (jmenován 13. února 2010) a kardinál.[1]
  Narodil se v dubnu 1943 na Rožberku v Hradci Králové a pokřtěn byl 9. května téhož roku v pouchovském kostele. Jeho otec František Duka byl za druhé světové války nejdříve příslušníkem vládního vojska, z něhož roku 1944 v Itálii dezertoval a přes Švýcarsko se dostal do Anglie,

  kde působil jako zbrojíř 311. československé bombardovací perutě,
  britského Královského vojenského letectva.

  V 50. letech byl spolu s dalšími letci ze Západu odsouzen k žaláři na Mírově.
  Zemřel v roce 1991.

  Duka působil v pohraničních farnostech pražské arcidiecéze (Chlum sv. Maří nad Ohří, Jáchymov, Nové Mitrovice. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V této době se také stal novicmistrem řádu dominikánů a pracoval spolu s Metodějem Habáněm na možnostech formace členů řádu, později se stal magistrem kleriků a vikářem provinciála. Tato činnost skončila jeho odsouzením roku 1981 a pobytem ve vězení Plzeň-Bory (ve stejné době tam byl vězněn a to i ve stejné cele i Václav Havel).
  Svou první mši v nové hodnosti sloužil kardinál Duka 25. února 2012 v katedrále sv. Víta.[7] Při této příležitosti uctil památku svatého Vojtěcha a připomenul též památku Josefa Toufara, který v roce 1950 právě v tento den zemřel na následky vyšetřování komunistickým režimem.“

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!

  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42
  Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.
  —————————————————
  Milý pane Lauko,
  Napište pokud možno zítra epištolu,
  ne do Jihlavských listů,
  ale do Plzeňských.

  Čest Vašemu všeplatnému humanismu přeje:
  Zdeněk Gryc

 9. Jan P. říká:

  Často dnes slýcháme, že jsme se nikdy neměli tak dobře jako dnes. A to především z úst těch, kteří chtějí umlčet kritiky Evropské unie. Co přichází z Bruselu, je pro ně často nedotknutelné. Do toho ovšem lidé upozorňují na zjevná fakta, které nesouvisí s životní úrovní danou penězi. Stále více lidí propadá depresím a beznadějím. Svět se jim nezdá tak růžový, jak je prezentován. Drtivé soukolí státu či „moderního života“ postupně semílá v neosobním, počítačově řízeném systému složenek, povinných plateb, starostí o to, jestli bude na nájem, jídlo pro děti nebo školní výlet, stále více lidí. Vzniká dojem, že z tohoto nelidského vězení není úniku. Proto se objevují myšlenky o tom, že současný řád by bylo nejlepší odstranit. A vznikají různé snahy najít nějaký jiný, nový, lidštější systém, a také asi nové lidi… Je možné pojmenovat příčiny tohoto stavu? A pokud ano, lze se poučit a nalézt něco lepšího, kdy nebude život většiny určován jedním procentem populace? Nad těmito a souvisejícími otázkami rozmlouvá Martina Kociánová s ekonomkou a docentkou Ilonou Švihlíkovou.
  Ilona Švihlíková: Jsme svědky vzpoury proti řádu… (1. díl)
  Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na webu KupreduDoMinulosti.cz

 10. Zdeněk Gryc říká:

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!

  STŘET CIVILIZACÍ

  Pattonova facka – versus střelba do zad

  Kapitulace (2)
  16. květen22:00

  Tento program oslavuje 70 let od konce války v Evropě a nabídne vám pohled na poslední kapitoly 2. světové války a první kroky do nového světa od Vánoc roku 1944 do léta 1945. Těšte se na příběhy plné chaosu ale i nové naděje vyprávěné samotnými civilisty i vojáky, kteří se stali součástí těchto dějinných událostí. Díky nově barevným archivním záběrům s vylepšeným zvukem i HD obrazem vás pořad přenese do klíčových měsíců, kdy se rozhodoval osud celých národů.Číst méně
  Fr., 2015

  Teprve v současnosti je možno u nás publikovat dokument tohoto typu.

  Ukazuje, že střelba do zad vlastních vojáků byl prostředkem k vítězství nad nacismem.

  Epizoda, kdy na Sicilii facka Pattona vojákovi v lazaretu ukazuje rozdíl mezi civilizacemi.

  George Smith Patton Jr., generál \ druhasvetova.com
  druhasvetova.com/?p…/americke/General-George-Smith-Patton-Jr
  Patton dal facku jednomu vojákovi, který řekl, že se bojí dělostřelby,
  Patton ho označil ho za zbabělce a přikázal, aby se vrátil k …

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I