Úvaha o tom, jak elity manipulují masami. V minulosti i současnosti

Už v dávné minulosti lidstva se vyprofilovaly tři základní společenské vrstvy, přetrvávající až dodnes. První je na vrcholu stojící, úzká elita. Třetí jsou masy, které se elita snaží co nejefektivněji ovládat a držet v područí, ba až v otroctví, nejlépe s možností rozhodování o životě a smrti.

No a druhou, mezi nimi stojící vrstvou je společenská vrstva výkonné moci elity, reprezentující různé stupně řízení společnosti, která reálně uskutečňuje nejšpinavější práci směrem k ovládání a zotročování mas. Odměnou za to je vyšší příjem a vyšší společenské postavení.

V různých dobách se tato základní struktura uplatňovala různým způsobem a úspěšně se uplatňuje dodnes. To jediné, co se vždy měnilo byly jen vnější formy, ale podstata zůstává stále stejná.

Už ze starých egyptských maleb je známé zobrazení tří otroků, pracujících na poli, jejichž pohánějí do práce čtyři dozorci. Šlo o dobu otevřeného a bezohledného zotročení mas elitou, přičemž rozdíl mezi otrokem a obyčejným, chudým, manuálně pracujícím svobodným člověkem byl pouze minimální.

Elita vládla lidu tvrdou rukou a samozřejmě vždy se našlo dostatek dobře placených poskoků, kteří drželi masy v poslušnosti prostřednictvím hrubého fyzického násilí. Tyto bezohledné lidské kreatury, i když samy pocházely z mas, se kvůli svému vyššímu finančnímu příjmu a společenskému postavení neváhali stát krutým nástrojem v rukou elity a její bezohledné nadvlády nad obyčejným lidem.

Po nástupu feudálního systému vše dále pokračovalo, jen v trochu jiné, změněné podobě. Masy, zejména venkovského obyvatelstva, už sice nebyly otroky, měly však povinnost odpracovat zdarma určitý objem práce na majetcích tehdejších elit. Ale protože šlo o objem mimořádně vysoký, byly nutné donucovací složky, které bezohledně a pod hrozbou tvrdých fyzických trestů zajišťovaly plnění těchto povinností.

Zajímavé však je, že feudalismem vstupuje do hry kromě dosavadní, tvrdé formy nadvlády elit nad masami také prvek mentálního ovlivňování. Jeho účelem bylo již v zárodku, v myšlení lidí potlačit narůstající, přirozený odpor vůči nespravedlnosti.

Žel, k této roli se propůjčila církev, která namísto svého poslání hájit spravedlnost, lásku k bližním a práva slabých, působila v zájmech silných, za co získávala peníze, majetky a vysoké společenské postavení.

Feudalismem však do určité míry končí epocha tvrdé a otevřené nadvlády elit nad masami a začíná epocha nová. Epocha nadvlády měkké, v níž pozvolna začíná nabývat stále větší převahu mentální manipulace a mentální ovládání. Zdánlivě se tedy vše jakoby zhumanizovalo, avšak ve skutečnosti se změnila pouze vnější forma, přičemž cíl zůstal stále stejný.

Jakýmsi přechodem k novodobé epoše měkkého ovládání mas jsou dva společenské systémy dvacátého století, ve kterých to bylo ještě půl na půl. To znamená, že se vyznačovaly jednak tvrdým vynucováním absolutní poslušnosti mas prostřednictvím státního teroru a jednak intenzivním propagandistickým ovlivňováním obyvatelstva požadovaným ideologickým směrem. Šlo o komunismus a fašismus.

Po druhé světové válce, možná také trochu důsledkem hrůz, jaké musel svět prožít, se postupně začíná zejména na západě dostávat do popředí měkká forma ovládání mas, jejíž vrchol prožíváme v současnosti.

Cíl však zůstává stále neměnný. Je jím dosažení co nejefektivnější poslušnosti mas a jejich co nejefektivnějšího zotročení. Jediný rozdíl je v tom, že v minulosti byly nástrojem tohoto zotročení reálné fyzické okovy a řetězy, zatímco v současnosti jde o okovy a řetězy duší a myslí. Toto novodobé spoutávání vědomí obyvatelstva se totiž děje prostřednictvím médií, nebo jiných, především nevládních organizací, s možností vlivu na společenské povědomí.

Probíhá to tak, že zejména mediálně, ale i mnoha jinými způsoby jsou do povědomí společnosti cíleně vnášeny různé destruktivní prvky, jejichž implementace má za následek dezintegraci osobnosti, protože s osobností, vnitřně dezintegrovanou se dá mnohem snadněji manipulovat a dostat ji právě tam, kam elita potřebuje.

Jedním z takovýchto dezintegračních prvků, zaměřených už na děti útlého věku je prosazování gender ideologie. Ta tvrdí, že dosavadní základní členění pohlaví na chlapce a dívku podle očividné fyzické stavby je již zastaralé a moderní době nevyhovující. Takovýto názor dokonce spadá do kategorie škodlivých rodových stereotypů a musí být překonán možností svobodné volby jedince z padesáti dalších rodů, z nichž si lze volně vybírat a identifikovat se s nimi.

Konfrontace osobnostně ještě nevyzrálých dětí a mladistvých s těmito skutečnostmi má však za následek, ba přímo způsobuje jejich vnitřní dezintegraci. Dítě totiž začíná být na pochybách, kým vlastně je. Začíná tápat v základních věcech, které byly dosud jasné a o kterých se nepochybovalo.

Osobnost dítěte a jeho vnímání reality je otřeseno. Bez pevné opory v samém sobě se pak stává snadno manipulovatelným jedincem. A to je cíl! O dosažení populace právě takovéhoto typu jedinců elitám jde, přičemž toto je jenom jeden ze způsobů cíleného, destruktivního vlivu na současnou mládež.

Úspěšným výsledkem dlouhodobého, širokospektrálního sociálně inženýrského působení je stav dnešní mládeže, která v Čechách ve formě protestů proti prezidentovi Zemanovi, nebo na Slovensku ve formě protestů za slušné Slovensko, vytváří atmosféru společenského neklidu a snaží se prosadit zájmy nadnárodních elit, jdouce proti reálným zájmům vlastního národa .

Mezi další prvky, cíleně otřásající integritou osobnosti je odstraňování a potlačování národních kořenů prostřednictvím multikulturní rozmanitosti. Prosazování imigrace a snaha o rasové míchání bílých Evropanů s tmavým obyvatelstvem je opět pouze sociálně inženýrským pokusem elit o vytvoření nové, národně i rasově dezintegrované masy, která, vytržená z vlastních kořenů, bude mnohem snadněji ovladatelná a manipulovatelná.

V jisté moudré knize je totiž psáno: „Původ dává oporu pro celé bytí každého jednotlivce.“ A tak také náš národní původ a naše národní identita mají velký význam pro celé naše současné pozemské bytí. Cílem všech multikulturních snah není tedy žádný humanismus, ale je jím snaha o odstranění nejpřirozenější a nejelementárnější opory bytí člověka a dosažení jeho národní dezintegrace.

Dalším z takovýchto osobnostně a mentálně destruktivních prvků je takzvaná společenská korektnost. Médii a dalšími tvůrci veřejného mínění v rukou světových elit bylo cíleně vytvořeno společenské povědomí toho, co je správné, co se má a co se může. A zároveň povědomí toho, co je nesprávné, co se nemá a co nemůže. No a každý, kdo vybočí z tohoto elitami nastaveného rámce je okamžitě společensky znevažován označeními jako islamofob, homofob, xenofob, nacionalista, konspirátor a podobně.

Pokud tedy například v socialismu vládla přímá státní cenzura, tak v současnosti úplně stejně vládne elitami mentálně vynucená autocenzura, na jejímž základě si lidé dovolí mluvit a psát jenom to, co je společensky korektní. Pokud jsou totiž třeba nějak politicky, nebo společensky činní, nebo chtějí něco znamenat, nemohou přece riskovat, aby byli obviněni z politické nekorektnosti a tím pádem mohli být profesionálně, morálně, nebo jinak znemožnění.

I když tedy lidé vnímají mnohé věci jako nesprávné a nemohou se s nimi vnitřně ztotožnit, proti svému vlastnímu přesvědčení o nich hovoří jedině v souladu s politickou korektností. Jinak myslet a jinak mluvit však v dlouhodobějším horizontu vede opět pouze k určité míře dezintegrace osobnosti.

Dalším destruktivním prvkem, s cílem dezintegrace celého společenského povědomí je prosazování homosexuality, jako čehosi úplně normálního, s možností adopce dětí homosexuálními páry.

Není samozřejmě správné přechovávat nevraživost vůči homosexuálům, ale stejně není správné, aby úchylku, kterou homosexualita přece jen je, začala většinová společnost akceptovat jako normu. Ba dokonce, jak se to děje v současnosti, cosi víc, než normu. Kdo totiž například není v umělecké branži homosexuál, není téměř žádnou osobností, hodnou mediální pozornosti.

Společným cílem všech výše zmíněných, ale také mnoha jiných praktik, jako je třeba každodenní záměrné šíření myšlenkového a hodnotového balastu v médiích, který ohlupuje osobnost, jako je úpadková pop kultura, a tak dále, a tak dále, je vyprodukovat vnitřně absolutně a po všech stránkách dezintegrované masy, podobné třtině, která se bude vždy poslušně ohýbat v souladu s tím, kam vane vítr přání světových elit.

A to ještě není všechno, protože do budoucna jsou připraveny mnohé další kroky, zaměřené na dosažení absolutní kontroly nad masami a jejich slepé a bezvýhradné poslušnosti. Je to třeba elitami připravovaný bezhotovostní styk, který bude znamenat absolutní odstranění reálných papírových peněz a mincí. Jde o trend, podporovaný bankéři, politiky, ekonomy, médii a ostatními, dobře placenými poskoky elit, s cílem dosáhnout absolutní kontrolu nad lidmi prostřednictvím absolutní kontroly nad jejich finančními prostředky a nad každou jejich obchodní transakcí.

Pokud totiž někdo vlastní hotovost, je relativně finančně svobodný. Kdo ale hotovost nemá, je bankám vydán na milost, protože v případě potřeby může být zcela lidsky eliminován zablokováním účtu a tak dokonce zemřít hlady.

V souvislosti se současným povinným čipováním psů na Slovensku možná ještě zmínit, že po tomto zákeřném kroku, kterému jak se zdá, povrchní masy vůbec neodporují, bude logicky následovat další krok, který byl avizován již v Janově Apokalypse, kdy budou také lidé samotní na povel elit čipování jako psi. A jako se psy bude pak s nimi také zacházeno!

Jak se všem těmto věcem bránit?

V dobách tvrdé nadvlády elit nad masami se lidé často stavěli vůči jejich bezohlednosti a nespravedlnosti se zbraní v ruce a platili za to vlastními životy.

V současnosti, v období měkké nadvlády elit nad masami, se je proti tomu možné postavit poznáním. Poznáním toho, co se vlastně děje, jakým způsobem je cíleně rozkladná osobnost lidí a jaké se k tomu používají konkrétní prostředky. Hlavními sociálně inženýrskými nástroji v rukou elity jsou média, nevládní organizace, ale třeba také moderní, konzumní, úpadková pop kultura. Tito všichni společně se snaží o dosažení požadované úrovně osobnostní dezintegrace jednotlivců, kteří se mají změnit na tupé, poslušné a nemyslící konzumní stádo, sloužící jedině elitě a jejím zájmům.

Myslím, tedy jsem!

Kdo se v dnešní době měkkého ovládání mas elitami na principu mentálních manipulací nesnaží samostatně kriticky myslet, kdo pouze naivně přijímá to, co pro něj vymysleli jiní a nabízejí mu to v médiích, kdo se bez jakéhokoliv odporu zařazuje do povrchní a živočišné mělké masy konzumních spotřebitelů, ten v podstatě ani nežije! Ten není žádnou skutečnou a samostatnou osobností. Ten je jen bezduchým produktem promyšleného, sociálně inženýrského mechanismu, který bez vlastního vědomí slouží elitě, přičemž tato elita ho sérií postupných kroků žene do absolutního otroctví.

Pravda vás vysvobodí!

Částí velké, osvobozující Pravdy je také poznání podstaty a charakteru současné manipulace a ovládání mas elitami, které dává každému člověku možnost osvobodit se a vymanit se z těchto manipulací. Dává mu možnost nabýt vlastní lidskou důstojnost prostřednictvím plného rozvinutí schopnosti samostatného, kritického myšlení a zvažování.

A pokud člověk dá nejen na rozum a rozumové zvažování, ale zapojí do toho také vlastní cítění, nebo jinak řečeno tušení, které vyvěrá z největších hlubin jeho osobnosti, stane se opravdu schopným rozlišit skutečné dobro od dobra domnělého a skutečnou pravdu od pravdy domnělé.

Široká cesta sebevražedné plytkosti mas, nekriticky podléhajících mainstreamovým médiím je širokou cestou, vedoucí k úplnému zotročení každé takovéto nezralé osobnosti v područí elity.

Jenom úzká cesta je cestou ke svobodě! Je jí cesta vlastního zvažování a zohledňování impulsů svého citu. Toto je cesta, vedoucí k svobodnému bytí člověka na Zemi bez otrockých okovů, kterými spoutává v současnosti elita duše a vědomí většiny lidí.

A zcela na závěr otázka pro čtenáře. Kam podle vás směřuje dnešní elita masy a dění na naší planetě? Myslíte si, že k míru, k porozumění mezi národy, ke spolupráci a k harmonii, nebo naopak ke sporům, ke konfliktům, k napětí a k přípravě nového světového válečného požáru?

Odpovědí na tuto otázku dostáváme odpověď na to, co je vlastně současná elita zač. Jsou to služebníci Temnoty, kteří pod pláštíkem pěkně znějících slov směřují celý náš svět do temnoty a sebezničení. A právě proto se je třeba vymanit ze všech jejich manipulací a nejít cestami, které nám ukazují všichni současní mediální, političtí, umělečtí, intelektuální, duchovní a jiní služebníci elit jako jedině správné.

PS. V současnosti je na celém světě aktivně využívána rozličná míra tvrdého, nebo měkkého ovládání mas, v různých vzájemných kombinacích.

52 Responses to “Úvaha o tom, jak elity manipulují masami. V minulosti i současnosti”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  Úvaha o tom, jak elity manipulují masami. V minulosti i současnosti

  Nemusí to být zrovna předmětný humanista,

  Stačí: Oldřich Lukáš + Kreml

  Reportéři Seznamu: Jak se Kreml
  podepsal na britském rozhodnutí odejít z EU

  „Určitě to nezůstalo v rovině spekulací. Prokázaly se neobvykle časté kontakty a schůzky ruského velvyslance s Arronem Banksem, což je člověk velmi blízký Nigelu Faragovi (tehdejší šéf euroskeptické strany UKIP, pozn. red.). Banks byl také největším dárcem kampaně euroskeptiků Leave.EU. Schůzek mělo být těsně před unijním referendem snad jedenáct, což je krajně neobvyklé,“ říká Hošek.

  „Postupně se také daří rozplétat i předivo ovlivňování britské
  a české veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí.“

  „Jde vesměs o rádoby

  humanisty,

  umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“

  Oldřich Lukáš:
  „to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům. A to je konec.
  ————————————————-
  Stojím si za každým slovem“ !

  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  27.7.2018 Aktuality/Komentáře (0), autor:
  Pavel Bajer

  Zpopelnění je v současné době v ČR nejoblíbenějším způsobem pohřbívání. Urna pak skončí buď na hřbitově, v urnovém háji krematoria, nebo v domácnosti rodiny zesnulého. V mnoha případech dochází na přání zesnulého k rozptýlení jeho popela.

  Podle informací kraje však může být urna s popelem zesnulého otevřena pouze tzv. vypravitelem pohřbu. Tedy pohřební službou, nebo osobou, která pohřeb sjednává u pohřební služby.

  Pokud otevře urnu někdo jiný, nebo je s ostatky jednáno v rozporu s důstojností zesnulého, nebo je přitom ohroženo okolí, může mu být uložena finanční sankce.

  „Za porušení pietního zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky hrozí fyzické osobě pokuta až 100.000 korun,“ uvedl Daniel Trtík z krajského právního a živnostenského úřadu.

  Častým přáním zesnulého je být rozptýlen na místě, ke kterému měl za svého života osobní vztah.

  Pokud se jedná o rozptýlení na vlastním pozemku, nebrání tomu žádné právní překážky. V případě rozptýlení popela na cizím pozemku je potřeba dopředu získat souhlas jeho majitele.

  „Problematičtější může být případné vysypání popela do vodních ploch a toků, kdy by měl být správce vodní plochy nebo vodního toku požádán o svolení,“ pokračoval Trtík.

  Dle kraje se v takovém případě mohou pozůstalí setkat u majitele vodní plochy s nepochopením. A to zejména v případě, že by popel měl ohrozit kvalitu zdroje pitné vody.

  V ČR se objevují i jiné způsoby zacházení s popelem zesnulých, které se sem dostaly především ze Západu. Mezi ně patří například přeměna popela zemřelého prostřednictvím vysokého tlaku v technický diamant, nebo výroba hrající vinilové desky ze směsi popela.

  Další možností je umístění popela nebožtíka do celulózové urny, ze které po zasazení do půdy vyroste strom. Za čistě český zvyk bývá označována výroba památečního skla se zataveným popelem zemřelých.

  „I takové zacházení s lidskými ostatky je možné považovat za dostatečně pietní, ovšem pouze za předpokladu, že to bylo výslovné přání zemřelého,“ dodal k těmto netradičním způsobům Trtík.

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  PS.V ČR se objevují i jiné způsoby zacházení s popelem zesnulých,
  které se sem dostaly především

  ze Západu.

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  Omilostněného vraha Kajínka si najala vymahačská firma.

  „Před námi neutečete,“ varuje neplatiče

  Říká:
  Barbora Němcová
  včera 09:55

  „Dlužníka s vašimi penězi utéct nenecháme. O útěcích totiž víme úplně vše!“

  Takový spot namluvil pro jednu plzeňskou vymahačskou firmu Jiří Kajínek, muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu, který loni dostal milost. Sám se „proslavil“ útěkem z vězení Mírov.
  Nad reklamou se pozastavuje řada lidí, nelíbí se ani Exekutorské komoře. Podle Kajínka je ale reklamní spot naprosto v pořádku.

  Co na to a na Babišovy špekáčky říká pan Ján Lauko?

 4. Jan P. napsal:

  Pevně doufám, že protestující podpoří @StetinaEP a další západní pravicoví politici, kterým osudy prostých ruských občanů leží tolik na srdci. Prodlužování věku odchodu do důchodu je nehoráznost, kterou by u nás ODS a TOPka nikdy nepřipustila!

  Britské listy@blisty
  Desetitisíce Rusů protestují proti Putinově důchodové reformě

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  KOMENTÁŘ: Vymývání mozků dětem ve školách – přede dveřmi – Václav Klaus ml.

  . . . Myšlenku původně stvořil tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Poté, co klíčová ministerstva obsadili zástupci nové levice – Marksová, Valachová, Sobotka a spol. –, dostal projekt zelenou a četli jsme si v novinách o Domu demokracie a lidských práv.

  Jako vždy – početné pachatele dobra je potřeba krmit

  – rozpočet šel do desítek miliónů korun a cíl byl vytvořit „Koncepci občanského vzdělávání“,
  která by se povinně implementovala do škol a jejich vzdělávacích programů a nahradila by klasickou „občanku“.
  ————————
  Kdo a co krmí „pachatele dobra“ autora blogu : Jána Lauko ?

 6. XXXXX napsal:

  ty ty vole

 7. Zdeněk Gryc napsal:

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?
  ——————————————-
  1. Venca říká:
  Čtvrtek, 21. 6. 2018 v 22:49
  No já myslím pane architekte, že se tentokrát Lauko trefil do černého.
  —————————————–
  1. XXXXX říká:
  Pondělí, 30. 7. 2018 v 14:39
  ty ty vole
  ——————————————
  Vážení pánové,

  panu Vencovi na komentář. . .
  Čtvrtek, 21. 6. 2018 v 22:49

  . . . jsem „přitakal“, skvěle pochopil bohatá slova epištoly v CZ detašovaného Putinova levi-cového,
  pravo-slavného kazatele.

  Jen ten Kristus tam fakt, ale fakt, tentokrát chybí, no uznejte to nemá chybu:

  „Pochopení toho, jak přesně to funguje si přibližme na příkladu Krista, vcházejícího do Jeruzaléma, když ho nadšený dav vítal jako nového židovského krále. Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!“

  S jeho komentářem. . .

  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?

  . . . mám problémy, co vy NATO ?

 8. Svatopluk Beran napsal:

  Berka říká:

  Pondělí, 30. 7. 2018 v 12:16

  Tohle mi přijde velmi trefné :

  https://media.novinky.cz/729/697290-top_foto1-23r5l.jpg

  TAK TO NEMÁ CHYBU.

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?
  ———————–
  Vážené bratrstvo,

  Je dobře, že i pan Venca se naučil komentář ukončit, jako dramatik Václav Havel“,
  otázkou že? Nebo ne?

  Kolik času trvalo panu “ vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře“,
  napsat epištolu jihlavským ?

  « O vznešených hodnotách, které mohou přinést staří lidé společnosti

  Vysokoškolský profesor v Nitře není žádnej obyčejnej blbec.
  Nekrade text jako naši chvilkoví ministři.
  Ne že by mu to třeba vadilo, ale reputace Vysokoškolského profesora je
  reputací, kterou má každý na rozdíl od životů kočky,
  jen jednu, že?

  Takže píše pečlivě, mění text, hledá ty správné, „intelektuálně skryté invektivy“,
  nadřazeného humanisty.
  Dlouze se zamyslí, zesmolí, přečte si to po sobě, pak to třeba 2x reviduje,
  Takže 2- 3 hodiny práce, možná víc, že ?
  Zkuste si ten blog humanisty s blaseovaným úsměvem,
  „O vznešených hodnotách“,
  přečíst, třeba 2x a pochopíte co to bylo za fušku!
  Stejně jako blogy:
  Zkažené ovoce západní demokracie
  Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem
  —————————
  To prosím pan. . .

  1. XXXXX říká:
  Pondělí, 30. 7. 2018 v 14:39
  ty ty vole

  . . . za několik vteřin, upřímně, krátce, přímo od srdce, a vyjde to na stejno, že ?

  TAK-že, TO NEMÁ CHYBU.
  ———————————————-
  Další „dříví do lesa v dalším komentáři“
  Pravda je jedna, a má ji ten, kdo při volbě presitenta uvěřil panu Oldřichu Lukášovi.

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v Marxismu-leninismu.
  Zdeněk Gryc | Neděle, 15. 7. 2018 v 13:32

  „Chápání dialektiky jako střetu nebo soupeření sil a tendencí pod vlivem Hegelovým a Marxovým v moderní evropské filosofii převládlo a během 20. století se také přičinilo o rozchod kontinentální filosofie s anglosaskou filosofií jazyka , která trvala na jednoznačných pravidlech logiky a odmítala dualismus této dialektiky. Nicméně novější vývoj filosofie – počínaje F. Nietzschem – také zpochybnil předpoklad jedné, i když člověku sotva dosažitelné pravdy, který je pro Platónovo chápání dialektiky podstatný: je to pravda sama, která účastníky dialogu vede.“

  AKTUÁLNÍ PRAVDA =
  „TO ČEMU PO MASÁŽI MOZKU,
  samozvaným humanistou panem Laukem čtenáři JL uvěří“.
  Na př:

  Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?

  DIALEKTIKA : „Všechno souvisí se vším“. Jaký pán, takový komentář, nejenom v JL.
  AKTUALITA: „Babišův případ s StB může ležet ve Štrasburku roky.

  Advokáti nepožádali o přednost
  Radek Nohl,
  Petr Švihel
  dnes 08:00
  Český premiér mohl požádat soud ve Štrasburku, aby přednostně vyřešil jeho spor se Slovenskem.
  Ale neudělal to.
  Článek
  Český premiér Andrej Babiš se už několik let soudí se slovenskými úřady, že je jeho jméno neoprávněně evidováno v seznamu agentů komunistické Státní bezpečnosti, když však nyní dotáhl případ až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, na vyřízení své žaloby, zdá se, nespěchá.
  Seznam zjistil, že Babišovi advokáti při podání žaloby na Slovensko ve Štrasburku nepožádali, aby byl případ českého premiéra vyřešen přednostně.

  „Stěžovatel nežádal o přednostní zkoumání, takže je to v režimu všeobecné stížnosti,“

  řekl Seznamu právník u Evropského soudu pro lidská práva Michal Kučera.

  Neříkejte o mně, že jsem estébák, mafián a agent, žádá Babiš žalobou ve Štrasburku
  včera 08:04

  Pro Babiše to znamená, že štrasburský soud může jeho kauzu opakovaně odkládat.
  A to tehdy, když soudu přijdou jiné žaloby podané na Slovensko
  a jejich autoři na rozdíl od Babiše o přednostní vyřízení požádají.
  Stálá zástupkyně Slovenska při Evropském soudu pro lidská práva Marica Pirošíková Seznamu řekla,

  že bez „žádosti o přednost“

  může přezkoumání žaloby českého premiéra trvat i několik let.
  ——————————————
  4 rys dialektiky = všechno spolu souvisí.

  NÁHUBEK NA PSA = NÁVRH V PARLAMENTU,
  který už komentovala Slonková.
  ASI TAKTO:
  O KAUZE SE MŮŽE PSÁT, AŽ PO VYNESENÍ PRAVOMOCNÉHO ROZSUDKU.
  TOHO SE ALE MÁLOKDO DOŽIJE, ŽE ? – SYSTÉM RATH:

  Bývalý hejtman Rath bude kandidovat do Senátu.
  Snad nejsme zemí bez studu, reagují politici.

  David Rath chce v Senátu bojovat proti privatizaci litoměřické nemocnice,
  byrokracii a migraci.

  / Okamura měl pořád problémy, s migrací mu to skvěle vyšlo !/

  Litoměřice – Bývalý hejtman Středočeského kraje a někdejší významný politik sociální demokracie David Rath, který je nepravomocně odsouzený za korupci,
  bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu v Litoměřicích.
  Rath a předsedkyně mimoparlamentní strany Česká suverenita Jana Volfová to v pondělí řekli novinářům před vazební věznicí v Litoměřicích. Tam byl Rath ve své korupční kauze ve vazbě.
  Zvolením do Senátu by bývalý politik získal imunitu.
  Ústava stanoví, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.
  Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

  „Ctíme presumpci neviny,

  dokonce máme odezvu od dalších obcí v obvodu,
  že když může stát v čele státu

  (trestně stíhaný premiér Andrej) Babiš,
  proč by nemohl kandidovat David Rath,“

  komentovala kandidaturu Volfová, rovněž bývalá členka sociální demokracie.

  Ukázkou toho, jak Putinovy humanisté manipulují s masami:

  „Úvaha o tom, jak elity manipulují masami. V minulosti i současnosti“

  můžeme ukončit a napsat v rámci 17 listopadu 1968 nový Blog,

  to ale si nebude „Úvaha o tom“ od pana:

  „Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře.“

 11. Zdeněk Gryc napsal:

  PS. Vážení pánové,

  1. XXXXX říká:
  Pondělí, 30. 7. 2018 v 14:39
  ty ty vole

  Prosím raději opatrně,
  admi. JL by mohl cenné, leč urážlivé komentáře, odstranit .

 12. Berka napsal:

  Tady je nějaký admin ? Božínku, od kdy ???

 13. Jan P. napsal:

  Česká ekonomika je sice rekordně silná, výhody z toho má ale jen někdo, upozorňuje letošní výroční zpráva organizace Social Watch. Její autoři usilující o zmírnění následků chudoby a diskriminace píší doslova, že tuzemské elity selhaly. Jak konkrétně? A bude náprava obtížná? Diskutují předseda české koalice Social Watch Tomáš Tožička a poslanec ODS Marek Benda. Moderuje Veronika Sedláčková.
  Selhaly polistopadové elity ve správě naší země?
  30. 7. 2018/Český rozhlas PlusúTéma Pro a proti

 14. pozorovatel napsal:

  Jan P. 100 procent pravda, po dlouhé době jsem se podíval na nabídku pracovních míst, nabízená mzda se pohybuje kolem 18 000 hrubého, jen pro příklad 20 000 hrubého, dostaneta 15 850 čistého, v dnešních časech!!! To se jen oblbujou čeští pracující s rekordně silnou ekonomikou, dělníci, kteří ty hodnoty vytváří mají z toho leda kulový. A je po pochopitelný, mají se z toho dobře nadnárodní firmy, proto se jim na západě tak dobře žije, má se z toho dobře tzv. elita- přitom je to často sebranka lumpů, mají se z toho dobře poskoci, kteří drží masy v poslušnosti, různé skupiny obyvatel, kteří za práci považují plození nekonečného množství příjemců sociálních dávek atd. Tahle doba z některých lidí udělala otroky a ti musí na všecko vydělat, přitom sami často žijí z ruky do úst, jim nikdo nic nedá. To není fňukání, ale realita, stačí vnímat co se děje. A to ještě někteří chtějí, abychom vzhlíželi k různým listopadovým a polistopadovým figurkám, já v tom cítím pořád zlotřilej bolševismus.

 15. Fejinka napsal:

  Ale odstraňují se „citlivé“ připomínky, či reakce na určité články. Vůbec se neobjeví a nejsou to sprosté reakce.

 16. Jan P. napsal:

  K pozorovateli

  Díky za názor.
  Ústava praví: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ Přesto máme desítky až stovky tisíc bezdomovců a dalších lidí v nouzi. Žijeme ve systému, který soustavně porušuje vlastní zákony. Radujme se.

 17. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Cituji Vás: „Česká ekonomika je sice rekordně silná, výhody z toho má ale jen někdo.“. A ptám se: Co by se mělo ještě stát, aby česká republika překonala tento rekord?

  Další Vaše demagogie: „Žijeme ve systému, který soustavně porušuje vlastní zákony.“. A znovu otázka: Jak může systém porušovat zákony? Ty snad porušují konkrétní lidé. Lidé, kteří nepracují, dnes Ústavu neporušují, to je jejich osobní svoboda, Ústavou zaručená. Pokud se dostanou do stavu hmotné nouze, stát jim v taxativně daných případech pomůže, Paradoxem je, že je zde poměrně velká část Romů, kteří jsou v pásmu hmotné nouze a já neznám žádného, který by byl bezdomovcem. U nich přetrvává vzájemná solidarita pramenící ze staletími zažitého způsobu života, kdy žili zřejmě ne neprávem na okraji společnosti a jen část z nich se přizpůsobila životu ostatních. Dnes se naopak dokonale přizpůsobují štědrému systému sociálních dávek. I to je daň nabyté svobodě.

 18. Jan P. napsal:

  Pane Vladimíre V,výhody s rekordně silné české ekonomiky má skutečně jen někdo.Zkuste někdy taky zajít mezi obyčejné lidi a standartní zaměstnance.Nemusí jít zrovna o Romy a sociálně nejslabší část společnosti.
  Poslechněte si celou diskuzi o zprávě organizace Social Watch mezi Tomáše Tožičkou a poslancem za ODS Markem Bendou na Českém rozhlasu Plus.V archivu ČRo nebo na youtube to tam v pohodě najdete.
  Jak Vás znám argumenty a názory Marka Bendy na zprávu Social Watch Vám budou sedět.
  ——————————————————————————————————————–

  Válka proti neziskovkám se ukáže jako krajně bizarní rvačka o drobky, když si uvědomíme, kolik nás každoročně stojí velký byznys, který je často životně závislý na uměle vytvářených zakázkách od státu a dalších subvencích.

  1.8.2018 Svatá válka proti neziskovkám/A2larm/Jaroslav Fiala

  Andrej Babiš dnes rád kope do neziskovek. Tím ale jen zakrývá obrovskou závislost českého byznysu na veřejných zakázkách a miliardách od státu.

 19. Jan P. napsal:

  Vedro, že by i slušnej člověk odprásk Araba.
  #Meursault

 20. pozorovatel napsal:

  přizpůsobují štědrému sociálnímu systému, od 89 je cítit, že z nějakého důvodu se z práce štítících lidí stala jakási skupina vyvolených, nic se po nich nechce, jen se jim sype a sype, zatímco druzí musí odkládat děti do internátních školek, aby mohli dřít po nocích, musí tvrdě makat, jinak je systém pošle na ulici, je zajímavé že většina bezdomovců je bílých a nebude to jen soudržností etnika, o nemravném posouvání hranice pro odchod do důchodu nemá cenu psát, jen čekám, kdy systém zavede dětskou práci, tohle dříve či později bude neufinancovatelné, většina lidí to vidí, jen ti nejlepší z nejlepších, které demokracie pustila k moci to vidět nechtějí,,,,,proč??? oni vlastní neschopnost nazývají vznešeným výrazem jako solidarita, soucit, korektnost, přitom logicky se jedná o znak-y společnosti, která se blíží k úpadku, možná i za nějaký čas k občanské válce

 21. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Ján Lauko,

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.

  Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  Blíží se 17. Srpen 1968, napíšete nějaký : „všeobecně platný, leč humanistické článek“ ?

 22. Jan P. napsal:

  Podle nedávného průzkumu ruského centra pro výzkum veřejného mínění VCIOM věří 67 % Rusů tomu, že existuje tajná světová vláda. Většina respondentů si představuje, že ji tvoří oligarchové, usilující o moc nad veškerou lidskou populací.

 23. fotrák napsal:

  Blíží se 17. srpen 1968.
  Leštím svého zeleného favorita, kterého jsem dostal před dvěma měsíci k patnáctinám, ještě nemá moc najeto, blatníky již dole, chystám pruty k rybolovu v zarostlých zákrutách Jihlavy od Českého mlýna ke Starým Horám, pojedu kaštanovou alejí od hasičárny kolem autodílny Vaška, kolárny Palici, kovárny Vondráka.
  Bojím se 17. srpna, svátek bude mít Petra a já žádnou neznám.

 24. Dvořák napsal:

  Fotrák-tu hloubku vašeho příspěvku snad naše prostá mysl nedokáže ani pojmout. Snad se do toho dokážeme vcítit a snad aspoň zčásti pochopit. Děkuji

 25. Jan P. napsal:

  „Novy populismus má hluboké kořeny ve fragmentaci společnosti. Konzervatismus a národovectví jsou nastroje vytvářeni distance lidu a elit. Než bojovat proti příznakům, měli by liberálové zviditelňovat lobby za populismem a nastolovat témata, co ho rozbiji“

  Velmi zajímavý článek.15.8.2018. Anatomie populismu. Daniel Prokop a jeho Úvod do praktické sociologie: m.novinky.cz/articlesDetails…

 26. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Zkuste si převést Vámi zmíněnou tezi do dnešní reality.

  Kdo je tedy onou elitou národa? Jsou to již tradičně zástupci církve nebo snad celebrity (vžilo se pro představitele kulturní fronty)? Jediné, co spolehlivě rozdělují společnost, jsou politické strany. Tedy rozhodně ne pouze liberálové.

  Pokud Vám jde o míru svobody, kterou prosazují ty svobodomyslnější k nevoli až zášti svých protivníků, to není populismus, ale prosazování svobody jako poznané nutnosti.

  Pokud jde o Vámi zmíněné národovectví, posloužím tímto převzatým citátem: „Odsuzovat lásku k tomu, co považujeme za národ a vlast, může jenom úplný debil.“. Dále bez komentáře.

 27. Jan P. napsal:

  Pane Vladimíre V,četl jste celý článek/Anatomie populismu/ od sociologa Daniela Prokopa,který publikoval zpravodajský internetový server Novinky.cz ?

 28. Jan P. napsal:

  Rozlišujme prosím národovectví a vlastenectví

 29. Zdeněk Gryc napsal:

  1. VladimírV říká:
  Sobota, 18. 8. 2018 v 19:43
  Pane Jane P.
  Zkuste si převést Vámi zmíněnou tezi do dnešní reality.
  Kdo je tedy onou elitou národa?
  ——————————————-
  V Jihlavě je to jednoznačně PhDr. František Hoffmann a jeho žena!

  Bratrská pomoc, kterou oslavíme po-zítra ho nejenom vyhnala z Jihlavy,
  ale učinila, doufejme navždy
  „a nikdy jinak“
  čestným občanem města.

  To jsou ty paradoxy pane V-aněk, nebo V-ladimíre, že?

 30. Zdeněk Gryc napsal:

  „Ján Lauko
  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije. “

  Zejména však v Jihlavě, kterou pan Lauko už 5 let epištoluje.
  Věřme, že ne stáří obyvatelstva,¨
  ale osvobození Jihlavy 21. srpna 1968 mu bude stát za jeho

  laskavý
  a humanistický článek, že?

  Snad 50 výročí letos jen tak neodbude,
  nebo dokonce s-mlčí,

  jako 1. Hradní přítel, soudruha Putina a jeho okupace Krymu.

 31. VladimírV napsal:

  Milý pane Gryci,

  jak v pokeru, nepřisazujete, pouze vyrovnáváte. Ano, samozřejmě celebrity existují a panu Hofmannovi se již dostalo zasloužené pocty. Promiňte mi, ale činit oslavovaného ještě oslavovanějším je projevem kultu osobnosti, že?

  Pane Jane P.

  myslím si, že jakékoliv předhánění se v rádoby učené polemice (s využitím wikipedie) o významu slov vlastenectví (patriotismu) a národovectví (nacionalismus s jeho různými podobami) nemá smysl. Onou větou: „Odsuzovat lásku k tomu, co považujeme za národ a vlast, může jenom úplný debil.“ jsem totiž vyjádřil lesk a bídu části současné společnosti v naší české kotlině. Máme za dveřmi výročí hanebného pokoření naší republiky, v naší historii již poněkolikáté. Proti nevoli většiny obyvatel, ovšem s kolaborací části těch, co byli tehdy u kormidla. Na příkladech z minulosti vidíme, jak dopadla naše zemička, když se její představitelé pokakali. V tomto směru zaplaťpanbů za prezidenta Zemana.

 32. Dvořák napsal:

  Pan architekt tu dlouho nebyl,ale teď teda plíce sliny na všechny strany. Jako by chtěl něco dohnat 😀 Že by změna léčby z ambulantní na ústavní?

 33. Libor Furbacher napsal:

  Copak ,copak.Pane Vladimire ,nejak mi uniklo kdypak pan president Zeman celil situaci na pokakani ,jako treba Benes a nebo Dubcek.

 34. Jan P. napsal:

  K panu Vladimírovi V

  Vřele doporučuji Timothy Snyder, On Tyranny (i česky, a tak utlé, že to přečte za 3/4 hod.). Výborné rozlisuje národovectví a vlastenectví. Nacionalista si mysli, že ostatní země jsou horši než jeho, patriot si přeje, aby jeho země byla ještě lepši než je dnes-a pomůže tomu.

  T.G.Masaryk: „Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku k národu; mohu, ba musím milovat národ svůj pozitivně, ale nemusím proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, nýbrž jen láskou.“

 35. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Lauko,

  čtěte pečlivě inzeráty v JL

  a zapojte se do akce:

  „Buďte jako důchodci na západě – Chcete přilepšit k důchodu?“

  K dnešnímu datu žádná humanistická epištola ?

 36. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Národovectví má mnoho podob, některé jeho projevy jako je např. nacismus, jsou trestné. Být svobodný neznamená upírat nárok na svobodu druhého. Národ má nárok zachovávat si svoje zvyky a tradice bez toho, že by se měl o ně začít bát. Už fakt, že mi někdo vnucuje lásku k druhému, je projev nesvobody.

  Pane Furbachere. rozlišujte prosím dějinné události. Máme naštěstí hluboký mír, takže se přepokakanost měří podle jiných kritérií.

 37. Jan P. napsal:

  Rozhovor,který stojí za to si přečíst.

  Do do doby předpopulistické nás může vrátit zřejmě jen ekonomické krize, kdy se lidé místo kulturní války proti „elitám“ začnou zajímat o vlastní kapsu a věcná řešení skutečných problémů. Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem.
  24.8.2018/Hospodářské Noviny/Zeman a Babiš jsou úspěšní, protože umí vytvářet obraz nepřítele. Vítězné tažení populismu může ukončit ekonomická krize

 38. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Nic objevného. K zásadním změnám dochází v mezních situacích, k nimž patří i krize. K tomu platí i heslo: „Rozděl a panuj“.

 39. Jan P. napsal:

  Pane Vladimíre V,podle Vaší reakce soudím,že jste rozhovor nečetl.Žádný protiargumenty mimo jiné nepředkládáte. Oceňuji Vaši upřímnost.Alespoň uznáváte,že Zeman a Babiš žádnými zástupci lidu v boji proti ,,elitám“ ve skutečnosti nejsou.Ani být nemůžou…

 40. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Nic objevného.

 41. Jan P napsal:

  Neobvyklý počin České televize

  „Každý den nás zaplavují miliony vzkazů. Jejich cílem je ovlivnit nás v tom, co budeme kupovat, jak budeme volit, které myšlenky budeme zastávat. Tyto vzkazy jsou všudypřítomné a utvářejí náš způsob vidění světa.“ Francouzský dokument:Propaganda, továrna na souhlas
  12. 1.2020|ČT2

 42. Libor Furbacher napsal:

  Niceho se nebojte pane Jane.Tedka pan Soros otevre universitu OSUN, ktera vas nauci jak se vzdelavat a rozpoznavat co je spatne a dobre.Treba jak rozpoznat ty velke autoritarske vladce ,jako mr Trump a jak se jich vyvarovat.
  Nebo jak zachranit planetu a zmenit kapitalismus a tak penize a tim padem i moc ,budou mit jenom lide jako Soros.Kterym kapitalismus umoznil vydelat miliardy,ale nedal jim neomezenou moc.A to jim chyby a to ted chteji zmenit.
  “„Dlouhodobá strategie naší nejlepší naděje spočívá v přístupu ke kvalitnímu vzděláni“…….rekl.
  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/george-soros-univerzita-davos-klima-autoritarske-trump.A200124_101802_zahranicni_aha

 43. Jan P napsal:

  Pane Furbacher, nevím podle čeho soudíte,že americký multimiliardář a filantrop George Soros je proti kapitalismu ?

 44. Jan P napsal:

  Podle Guy Standinga(britský ekonom a profesor na School of Oriental and African Studies) v současnosti čelíme krizi hrozivých proporcí. Vítězství pravicového proudu Konzervativní strany ve všeobecných volbách v Británii je pro Standinga otevřením cesty od rentiérského kapitalismu k neofašistickému autoritářství. Jediné politické strany, které v předčasných volbách nabízely prvky strategie pro opětovné vbudování ekonomiky do společnosti, byli Zelení, Labouristické strana a Skotská národní strana.
  25.1.2020|Proč rentiérský kapitalismus plodí neofašismus| Časopis Argument

 45. Libor Furbacher napsal:

  To je skutecne kapacita ten profesor studii orientu a a afriky.To uz jste vy socialisti klesly hluboko kdyz tohle je nejlepsi co mate na propagaci.WTF je ,,,,,vbudování ekonomiky do společnosti,,,,,,,.
  Anyway,tady si prectete o tom Soros.Evropa uz je vice mene socialisticka a zglobalizovana.
  https://www.city-journal.org/html/connoisseur-chaos-14954.html

 46. Jan P napsal:

  Miluji toho koho nenávidí kapitál

  Na Libora Furbachera jako ekonomickou kapacitu britský ekonom Guy Standing(nejde jenom o něho) jistě nemá.To je nutno podotknout.
  Nějakej multimiliardář a filantrop Soroš mi může být ukradenej. Přesto jeho oprávněným obavám (neofašistické autoritářství) rozumím.Nejsem ten, co by brečel na hrobu liberalismu,ale bylo by fajn kdyby středoví komentátoři víc přiznávali, kdo vyhrál po 1989 a jaký si z toho můžeme brát ponaučení.
  Kdyby demokratické volby měli něco změnit, tak je kapitalisté prostě zruší.
  Kapitalismus a demokracie jsou prostě nekompatibilní.Civilizace je postavena na spolupráci., nikoli na soutěži. To učí na každé lepší škole. Proto bohati spolupracují a chudí jsou vedeni k boji o přežití.

 47. Berka napsal:

  Bohužel demokracie je nekompatibilní hlavně s vrozenou lidskou povahou a tisíciletými instinkty. V tom je kámen úrazu.

 48. Libor Furbacher napsal:

  Pane Jane vy to mate nejak pomichane.Kapitalismus, democracie a svoboda jdou ruku v ruce.Cim vice se do toho micha socialismu tim vice je ruznych narizeni ,regulaci ,omezeni,coz oklestuje democraticka prava podnikani ,coz je kapitalismus.Civilizace nebyla vybudovana na spolupraci ,ale na competiton.To je to co zene vyvoj dopredu.Ne statni sluzby vedene odborama,kde kazdej sleduje hodiny ,aby nezmeskal prestavku.
  a vybral si svuj entitlement do posledni kapky.
  Ty lepsi skoly ?To mate na mysli tu Sorosovu ne?

 49. Svatopluk Beran napsal:

  Civilizace bez spolupráce NEEXISTUJE pane Furbacher. Co tak asi sám vybudujete na nějakém ostrově. Akorát tak dotáhnete pár slabších stromků i s kořenama a svážete je lijánama aby jste si udělal ohradu pro pár koz, pokud je chytnete. Víte vůbec co to je dělba práce, efekt specializace či komparativní výhody? Pokud se odtrhly nekontrolovatelně nějací velcí boháči od těchto regulí, nikdy to nebylo jejich milionkrát větším pracovním nasazením nebo milionkrát vyšší inteligencí. Vždy jen zlodějnou, vražděním či manipulací s prostředky směny.

 50. Jan P napsal:

  Pane Furbacher,co máte furt s tím Sórošem ? Vy jste jim, jak posedlý.
  Nepovyšuju se nad vámi. Já v Česku žádné lepší školy nenavštěvoval.Tak se postupně,když je čas dovzdělávám.Jak je to u vás ? Pozoruju,že to není žádná velká sláva,co se týče všeobecného vzdělání.
  Alespoň to můžeme svést na minulý režim a na komouše. Možná jste pro změnu úspěšný v byznysu a v podnikání.Já nevím ? Nedělejte si iluze,že je to dnes v ČR lepší.Ono to český školství po roce 1989 a celý vzdělávací systém,ani po 30 letech žádná hitparáda není.Za vzor dávám finský vzdělávací systém(nepotřebuje mimo jiné soukromé školy).To nemá se Sórošem fakt nic společného.

  Ha,ha,ha,“Kapitalismus, democracie a svoboda jdou ruku v ruce.“
  Takže realita je taková, že kapitalizmus znamená komunizmus pro super-bohaté, feudalismus pro chudé a panický strach ze socialismu pro chudnoucí střední třídu.
  Tak tohle je demokratický kapitalismus. Journal z roku 1966 dokazuje, že uhelný průmysl věděl o klimatické změně. Svých poznatků však využíval k zastření celého problému. A tomu pomáhala celá řada dobře (pod)placených vědců a politiků.
  Coal Knew, Too (Nově objevený časopis z roku 1966 ukazuje, že uhelný průmysl, stejně jako ropný průmysl, si byl dlouho vědom hrozby změny klimatu.).

  „Nejnovější průzkumy ukazují, že stále více občanů západního světa ztrácí důvěru v současný systém a jsou přesvědčeni, že nehájí jejich zájmy. 57 % dotazovaných věří, že vlády slouží pouze úzké skupině elit a vadí jim, že neřeší nerovnost bohatství ve společnosti. Až 61 % se bojí ztráty zaměstnání.“
  24. ledna 2020|Kapitalismus je spíše ke škodě než k užitku, ukázaly výsledky průzkumu|iDNES.cz

Leave a Reply