Velikonoční

Křesťanství je základním kamenem euroamerické civilizace – hlásá můj soused a s tím nelze než souhlasit, takže před velikonočními svátky mě napadlo pokusit se o malý test, který by prověřil znalosti o jednotlivých dnech. Anketní výslech přátel na ulici nedopadl slavně, ale kdo nevěděl, tak se většinou omluvil, že má naspěch, abych se prý nezlobil, a já doma místo zlobení mohl zasednout k sepsání dnešního fejetonu.

Škaredá středa. Nejdřív mě zajímalo, proč je taková, abych si u sousedů potvrdil, že Jidáš se ve středu na Ježíše škaredil, a kdo by ho následoval, ten by se mračil každou středu celý rok. V některých zemích je středa nejen škaredá, ale taky sazometní neboli smetná, jelikož v ten den se všude vymetaly komíny.

Zelený čtvrtek připomíná barvu palmových ratolestí, kterými vítali Židé zázračného proroka Ježíše u Jeruzalémské brány, ale i v Čechách se už všechno zelená. Chcete-li podle tradice něco udělat pro své zdraví, připravte si na prostřený stůl špenát, kopřivy, popenec, řeřichu, hlávkový salát, prostě něco zeleného.

Velký pátek je den hlubokého smutku, kdy byl Ježíš ukřižován a pohřben do skalního hrobu. V tento den se nesmělo hýbat zemí, proto lidi nepracovali na poli ani v sadu, vstávali před východem slunce, omývali se tekoucí vodou z potoka, dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic z domácnosti, protože by mohlo dojít k očarování nezbytných nástrojů. Nesmělo se ani prát prádlo, které by se namočilo do prolité krve.

Na Bílou sobotu se všude uklízelo, bílilo a připravovalo na den slavného Vzkříšení, hod Boží Velikonoční. Hoši pletli pomlázky z vrbového proutí, hospodyně vázaly březové metličky, zdobily vajíčka, vymetaly ohniště a žehnal se nový oheň, kterým končila doba přísného půstu.

A nastal Hod Boží velikonoční, z chrámů zněly varhany, zvonily zvony a radostné AlleluJah – Chvalme Pána bylo slyšet ze všech stran, doma na stole zavoněly mazance, beránci a vejce jako příslib jara probouzely v srdci naději, přátelé svátků duchovního probouzení a věčného života, milostiplné Velikonoce i vám přeje

 

14 Responses to “Velikonoční”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  ŘEKL BYCH, ŽE S ČINY A MYŠLENKAMI PÁNABOHA TO BUDE TROCHU SLOŽITĚJŠÍ, ASI TAK JAKO Z VELMOCEMI A JEJICH DOBRÝMI SKUTKY V ZÁJMU OBČANŮ TÉTO PLANETY

  Článek není odemne

  Zase jsem se o Velikonocích vystavil katolickému divošství a pohanství

  Zašel jsem včera, na Bílou sobotu do pražského kostela Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí ve 20.30 na „Velikonoční vigílii“ (tedy, ona má být o půlnoci, to, že se koná v podvečer, kdy ještě pořádně není tma, je konzumeristický ústupek církevních činitelů veřejnosti – o půlnoci by asi nikdo nepřišel). V každém případě je kontrast mezi náboženskou ceremonií, která začíná rozděláním ohně na prostranství před kostelem, tedy na samotném Staroměstském náměstí, a kýčovitou hrůzou komerčních boud na Staroměstském náměstí, vyhrávajících tzv. populární hudbu, obrovská. Ovšem katolická ceremonie velikonoční vigílie je také děsivým způsobem problematická. Je pozoruhodně divošská, pohanská a nepatří do dnešního světa.

  Cizost, zvláštnost a podivnost této ceremonie mě vždycky fascinovala. Začíná tím, že se delegace církevních hodnostářů shromáždí na prostranství před kostelem, kde podpálí připravenou hranici polínek, vyplněných uprostřed slamou – letos bohužel zuřící oheň, vystupující až do výše dvou metrů připomínal nejen – jako obvykle – upálení Mistra Jana Husa, ale také požár v katedrále Notre Dame. Sloup ohně, jak vysvětlili před kostelem nad vatrou církevní hodnostáři, má být symbolem síly Boží milosti. Z ohně pak kněží zapálí výroční velikonoční paškál (velkou svíci). Přítomní věřící drží v rukou malé svíčky, které si od paškálu a pak mezi sebou zapálí a se svíčkami se vrátí do temného kostela. Působí to velmi romanticky, ale také velmi cize a středověce. Podle církevních hodnostářů má světlo ohně a pak svíček věřících rozehnat „temnotu hříchu“.

  Církevní velikonoční projevy se týkaly především Kristova zmrtvýchvstání. Napadlo mě, jak je vlastně teologická nauka křesťanství a katolické církve existencialistická – v tom smyslu, že je stoprocentně motivována strachem ze smrti. Jacísi kněží či mniši kdysi dávno na počátku středověku věděli, abychom to řekli s Thomasem Hobbsem, že lidský život je „nasty, brutish and short“ („odporný, zvířecký a krátký“). Ze zoufalství nad lidskou smrtelností zkonstruovali a vytvořili celou složitou filosoficko-teologickou nadstavbu, jíž věřícím slibují, že smrt neznamená konec. Všechno, co katolická církev učí, je motivováno strachem ze smrti, který, církev nás nepřesvědčivě přesvědčuje, je nedůvodný.

  Po návratu od venkovního ohně do kostela čtou církevní hodnostáři v noci z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ze Starého zákona, z První knihy Mojžíšovy, z Geneze, o stvoření světa. Je to samozřejmě tradice, dělá se to vždycky, ale netuším, proč je třeba při příležitosti oslavy Kristova zmrtvýchvstání citovat ze Starého zákona, který je šílený, a nikoliv z Nového zákona, který přece jenom má snad trochu lidštější, humánnější vyznění.

  Fascinovalo mě, jak pohanské, středověké, primitivní, je vnímání světa ve starozákonních textech. Pořád se tam mluví o moci, o tom, kdo koho stoprocentně ovládá, kdo má právo koho uvalit do naprostého područí, komu a čí moci se musíme stoprocentně podrobit. Starozákonní (a v tomto ohledu i novozákonní texty) jsou stoprocentně ovlivněny středověkým nevědomím o globalizaci – plně jsou motivovány přesvědčením, že křesťanský Bůh je jediný, absolutní a je to vládce všeho. Jenže my v tohle dnes už nevěříme. Nepodporujeme absolutismus víry a moci. Máme soudobé vědomí, že lidé z nejrůznějších kultur se nejrůznějším způsobem snaží artikulovat své nejasné povědomí o možné nadpřirozené boží existenci a konstrukcí nadpřirozené boží bytosti v lidských myslích je větší počet – existuje muslimské, buddhistické, sikhské … náboženství. Není jen jediný, křesťanský Bůh a nikdy nebyl.

  Sobotní četba z první kapitoly z knihy Genesis byla zvlášť děsivá:

  „I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidí panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.‘ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.‘ Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“

  Tak zaprvé, starověký autor těchto slov naprosto pominul skutečnost, že přírodní říše světa je založena na principu, kdy všichni požírají všechny, takže, aby fauna na světě přežila, musejí organismy, které jsou potravou pro jiné organismy, umírat zaživa a v děsivých bolestech – existují autoři, kteří uvažují nad tím, že založit hierarchii existenci živých bytostí na této planetě na principu, že jedni živočichové požírají druhé a působí jim při tom strašlivou bolest a smrt, to mohl udělat jen demiurg, ďábel, který se kochá tím, že život na této planetě je založen na trvalém děsivém, všudypřítomném utrpení. Autor První knihy Mojžíšovy tuto skutečnost příhodně pomíjí a předstírá, že biologické organismy používají jako potravu jen rostliny. Vždyť to přece není pravda. Pokrytectví, jímž se autor vyhnul teologickému problému, křičícímu mu do očí: Bylo to, co Bůh stvořil, skutečně dobré?

  A zadruhé, z dnešního pohledu je přece naprosto nepřijatelné trvat na představě, že Zeměkoule a veškerá flora a fauna na této planetě existují jen proto, aby byly exploatovány člověkem. V Británii jsou železniční koleje z bezpečnostních důvodů oploceny – nemáte přístup do kolejiště. Před mnoha lety jednou v září přišla u nás v Glasgow domů naše česká au pair a mluvila o tom, že za tím plotem u nedalekého železničního náspu rostou ostružiny a jsou obsypané zralými plody. „To je taková škoda, že jsou nepřístupné a že si je tam nemůžeme otrhat,“ konstatovala. Pokusil jsem se jí vysvětlit, že ty ostružiny tam nerostou pro člověka, ale pro samy sebe, že mají vlastní, naprosto jedinečný účel, a že nám lidem vůbec nic není do toho, co vyroste na jejich větvích.

  Totéž přece platí i o postavení člověka ve světě, který by měl vědět, že není Pánem tvorstva a musí se k tomu, co na světě existuje, stavět s pokorou. Když psal starověký autor První knihu Mojžíšovu, lidstvo naštěstí nemělo technické schopnosti floru a faunu na této planetě zničit, tak mohl autor předstírat, že je člověk Pánem světa. Dnes víme, že budeme-li se chovat jako Páni světa, svět zničíme. Přijde mi opravdu nepříhodné, že katolická církev, jistě z důvodů úcty k tradici, znovu a znovu předčítá tento destruktivně arogantní text věřícím.

  A pak přišlo čtení o Abrahámovi a jeho synu Izákovi. Znáte to: Bůh přikázal Abrahámovi, aby usmrtil svého jediného syna Izáka a spálil ho na oltáři jako oběť jemu. To je také naprosto šílená, rozporná historie, zahlcená posedlostí mocí a libostí z mučení a smrti druhých:

  „Bůh řekl: ‚Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím.‘ (…) Izák se otázal: ‚Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?‘ Nato Abraham řekl: ‚Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.‘ A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abrahám oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho volá z nebe Hospodinův posel: ‚Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, jak jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.'“

  Historka je to šílená. Co je to za Boha, který vyžaduje k svému uspokojení neustále lidské a zvířecí zápalné oběti? Jakým způsobem takového Boha zápalná oběť, zabití člověka či zvířete, Boha uspokojuje? Co je to na tom mučení a smrti, že to u Pánaboha vyvolává libé pocity?

  Teologové nás učí, že Bůh je vševědoucí, že stojí mimo čas. On tedy předem nevěděl, že Abrahám bude ochoten pro Boží kapric usmrtit i svého jediného syna? Proč ho musel podrobovat takovéto kruté, divošské zkoušce? Vědět to předem, že Abrahám bude ochoten svého syna zabít, a přesto ho podrobit téhle zkoušce, co znamená tahle nevýslovná krutost? Jak asi reagoval syn Izák, když ho Abrahám vázal do kozelce a umisťoval na zápalnou hranici a chystal se svého syna zabít obětním nožem? Jaký asi měl po zbytek života vztah syn Izák k otci Abrahámovi? Neobával se, že Abrahámovi zase jednou prdne v bedně a rozhodne se na Boží příkaz Izáka znovu usmrtit? Je Bůh natolik arogantní, že nemohl v této situaci s Abrahámem promluvit rovnou, ale zorganizoval si k tomu sluhu?

  Odešel jsem z Týnského chrámu mírně otřesen. Já vím, tradice je tradice, ale nevím, proč katolická církev dodnes šíří toto šílené, rozporné středověké divošství a netuším, proč to lidi tolerují.

 2. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran to co jste sem poslal je ponekud zavadejici.Bible nebo jeji zakony byly napsany pred 2000 lety a proto nemuzete pitvat kazdou vetu a porovnavat ji s dnesnim zivotem do litery .
  Z bible si kazdy ma vybrat to co je pro nej dulezite jako pro cloveka.A kazdy ma svobodu to udelat .Pokud vy si mislite ze vam to nic nedava,tak jste na omylu.V dnesni spolecnosti co v ni zijeme ta vyrostla na krestanstvi a na jejich hodnotach.
  Pekne to zacnete rozkladat a mozna ze se dockate sharia a nebo neco podobneho,ale ta uz si od vas do toho kecat nenecha.

 3. Svatopluk Beran napsal:

  Pekne to zacnete rozkladat a mozna ze se dockate sharia a nebo neco podobneho,ale ta uz si od vas do toho kecat nenecha.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C3%ADa

  Šaría (sharīʿah, arab. شريعة, IPA: [ʃaˈriːʕa]) je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a hadísů. Arabské slovo „šaría“ doslovně znamená „cesta“. Šaría není jako sekulární právní systém, protože zároveň dává věřícímu návod, jak žít v soukromém životě podle islámu. Zabývá se vztahem člověka k Alláhovi a vztahem člověka k člověku, a až sekundárně začaly na základě potřeby chalífátu vznikat právní odvětví regulující vztah člověka a společnosti, jako je například trestní právo.

  Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

  Jsem přesvědčen že o právu Šaria jako takovém, nemáte ani ponětí pane Furbacher. Možná nanejvíš tak z toho co se kolem šušká a co se komu hodí v západní společnosti vytáhnout z tohoto práva. Ale i vy si z něj můžete vybrat jenom to co se vám líbí, tak jako z bible. Toto právo je zrovna tak staré jako bible. Zajímavé je pane Furbacher, že spolupráce USA z fundamentálně nejsilnějším provozovatelem práva Šaria vám zřejmě nevadí a nebo jsem doposud nezaznamenal jakýkoliv váš nesouhlas s nerozborným přátelstvím mezi Saudskou Arábií a Spojenými Státy. A to neberu v úvahu rozpuštěného tureckého novináře v kyselině. V tomto případě, vám však právo Šaria již 70 let nic neříká, protože ropa je důležitější než nějaké bičování, nebo věšení, nebo rozhodování muže za ženu. PETRODOLARY MAJÍ PRO VÁS VYŠŠÍ HODNOTU. To co provádí Taliban, Al Kaidá či Islaámský Stát podporovaní a nebo iniciovaní hospodářskými geopolitickými zájmy Spojených Států v zemích blízkého a středního východu. Či v některých zapadlých islámských vesnicích několik stovek islámských fundamentalistů, (kamenování, upalování, kyselina v obličeji), má s právní podstatou Šarii, málo společného.

  Pekne to zacnete rozkladat a mozna ze se dockate sharia a nebo neco podobneho,ale ta uz si od vas do toho kecat nenecha.

  Kanonické právo

  Po celou svoji historii se toto právo pohybuje mezi právními a teologickými potřebami. Odborníkovi zabývajícímu se kanonickým právem se říká kanonista. Kanonické právo je náboženské právo katolických, pravoslavných a anglikánských církví, které jsou jeho tvůrkyněmi. Zásadním předpokladem tohoto práva je, že nesmí nijak narušovat božské právo, které je častěji a přesněji označováno latinsky jako ius divinum. Srozumitelněji lze říci, že se jedná o soubor pravidel (kánonů) platných v určité křesťanské (katolické, pravoslavné či anglikánské) církvi.

  Toto právo má za sebou velmi dlouhou historii, za jejíž počátek lze označit vznik křesťanství. Během této historie došlo k několika církevním rozkolům, změnám principů v nahlížení na toto právo. Změnami procházelo nejen toto právo, ale i celá společnost, a tak se měnil i vztah jednotlivých „státních“ práv k tomuto celku. Neinformovanou veřejností bývá toto právo spojováno s něčím nemoderním a s něčím, co je již překonané, často bývá dáváno do souvislostí s mučením, resp. torturou atp. Tato kritika však bývá založena na neznalosti a často nezohledňuje skutečný vývoj nejen tohoto práva, ale i ostatních právních systémů. Právě z tohoto práva totiž pochází řada myšlenek, které později pronikly do jiných právních systémů (např. vydávání zločinců).

  Z bible si kazdy ma vybrat to co je pro nej dulezite jako pro cloveka.A kazdy ma svobodu to udelat .Pokud vy si mislite ze vam to nic nedava,tak jste na omylu.

  1 500 let neměl OBČAN ŽÁDNÉ PRÁVO SI VYBRAT CO SE MU HODILO, A PROTO JSOU ZA CÍRKVÍ UPÁLENÍ OBČANÉ, SPÁLENÉ KNIHY, NEMOŽNOST VLASTNÍHO POHLEDU A NÁZORU, MINIMÁLNĚ 1 000 LET TMÁŘSTVÍ, ZASTAVENA FYLOZOFIE A POKROK JAKO TAKOVÝ VŮBEC. Pouze díky islámu jsme mohli po jedné tisícovce let, opakuji znovu, minimálně po jedné tisíovce let, znovuobjevovat řeckou egyptskou či východní vědu, umění, fylozofii, astronomii. Máme 2 000 tisíciletoukřesťanskou minulost, ale také na 1 000 let křesťanské zastavení myslícího západního světa. Já rozumím tomu, že si při dnešních výsledcích křesťanství vůbec ve svém možná šedesátiletém životě neuvědomujete promarněných 1000 let západní části této planety stupidní vírou v jediného dokonalého.

 4. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran ja si uvedumuji vyznam krestanstvi za poslednich tisic let.
  Vas zaver …..quate“ Já rozumím tomu, že si při dnešních výsledcích křesťanství vůbec ve svém možná šedesátiletém životě neuvědomujete promarněných 1000 let západní části této planety stupidní vírou v jediného dokonalého….unqoate.
  Vas zaver je koruna na vasem nesmyslu.
  Kdo vyuzil poslednich tisic let k pokroku lepsi nez krestanstvi na zapadni casit teto planety?Mozna ze vy si nekoho vymyslite.

 5. Berka napsal:

  Kdo vyuzil poslednich tisic let k pokroku lepsi nez krestanstvi na zapadni casit teto planety?

  S tímto bych byl pane Furbacher přece jen asi dost opatrný.

  Příkladně už na počátcích dynastie Ming (takže přelom 14. a 15. století) se v Číně zcela běžně stavěly lodě třicetkrát větší než byla třeba slavná Santa Maria, s níž zhruba teprve o sto let později objevil pro pana Berana Kolumbus strašáka 🙂

  A překvapivě to tenkrát docela dobře dokázali i bez Krista…

 6. Dvořák napsal:

  Ono bez Krista se dokázala spousta věcí a hlavně spousta už před ním. Akorát že s Kristem se toho pak muselo hodně „zapomenout“. A zrovna ta „americká“ civilizace by se bez křesťanských základů docela dobře obešla.

 7. Libor Furbacher napsal:

  Samozrejme ze je mozne ze cinani mely vetsi lode ,muslimove treba zase vetsi velbloudy .Ale vsichni momentalne pigitail na zapadni krestanske civilizaci.

 8. Berka napsal:

  Nojo…ale jak se popasovat s tím, že ani ti militantní, nesmiřitelní a právo šaríja vyznávající muslimové za sebou nemají ani tisícinu mrtvol, jako ti skvělí západní křesťané ?

  Co myslíte vlastně těmi křesťanskými hodnotami ? To je něco třeba jako když zbožný voják s nápisem „Gott mit uns“ na opasku vede tisícovku židů do plynové komory ?

  A vlastně proč by nevedl. Až pojede domů za odměnu na urlaub, tak se v místním kostelíčku farářovi vyzpovídá a za dvacet otčenášů mu dobrotivý bůh jeho prostřednictvím určitě odpustí…

 9. Svatopluk Beran napsal:

  Tak mi například pane Furbacher popište jak pokročila od roku 500 do roku 1 500 třeba křesťanská astronomie, lékařství, fylozofie, matematika oproti východní, tedy perské,i řecké či egyptské. Jak se rozšířilo vzdělání mezi prostým lidem, stačí jednoduchá výuka nevolníků ve čtení a psaní aby si sami mohli číst bibly tak jako vyznavači islámu v medresách korán. Nepište mi prosím ale o tom co naši přetkové pouze přebrali od již zmíněných východních nebo jižních národů, či čeho dosáhly potají tak, aby o tom nevěděla církev, která by je jinak jako kacíře mučila či popravila coby heretiky.

 10. Venca napsal:

  To je ale taky pravda. Třeba Prokop Diviš – osvícený kněz, vynálezce bleskosvodu. Toho nakonec kolegové raději zavřeli v církevním blázinci, protože o tom, kam blesk uhodí přece může rozhodovat jenom bůh.

 11. Svatopluk Beran napsal:

  A překvapivě to tenkrát docela dobře dokázali i bez Krista…

  A dokonce toto výpravu o 30 000 lidech vedl eunuch.

 12. Svatopluk Beran napsal:

  Samozrejme ze je mozne ze cinani mely vetsi lode ,muslimove treba zase vetsi velbloudy .Ale vsichni momentalne pigitail na zapadni krestanske civilizac

  Truchu pochybné srovnání. Jsem přesvědčen že vembloudi se vyvinuli tak nějak sami od sebe, geneticky, zatím co lodě musel někdo vymyslet a postavit. Tak jako například papírové peníze, bez kterých by se americký dolar nikdy nemohl jen tak libovolně podle pootřeby vyvolaných krizí americké ekonomiky, libovolně tisknout podle potřeby. Jo, co to bylo asi za časy, když Marko Polo přivezl papeži papírek z Číny v hodnotě několika tisíc čínských stříbrných a papež mu ho před očima spálil a ptal se ho kde teď má ty stříbrné? Nebo když si italští bankéři uvědomovali že se pomocí římských číslic nedá kloudně vyjádřit a spočítat úrok, umocňovat, odmocňovat. No tak začli používat arabské číslice a od Indů si přibalii ještě nulu a najednou to problém nebyl. Že jsme momentálně dál oproti východu, není pochyb. Podle mne však na tom nemá převážnou zásluhu církev, ta byla z podstaty proti všemu co odporovalo jedinému pánubohu, ale bylo to vytvořeno zásluhou odvážných lidí a knihtisku, kdy se mohly myšlenky a nápady lidí hromadně šířit dál. Stoprocentně bylo takových lidí jako po roce 1 500 i mezi lety 500 a 1 500 tisíce, možná desetitisíce, ale ti byli nekompromyslně cirkví vykořeňováni. Podle mne má západní civilizace i když její vědění vzniklo na východní a řecké civilizaci, díky křesťanství minimálně 1 000 let zpoždění. Dejme a uznejme církvi, no přesněji případnému Ježíšovi, co jí po právu za zásluhy o vize pro lepší morálku mezi lidmi nálež. Nebojme se však ukázat a nezamlčovat její zvrácenost. Nejsou svatí a nejsou to bohové. I oni například přišli k právu VLASTNIT v českých zemích KRÁDEŽEMI území a nemovitostí českých knížat a matením myslí o jediném bohu, radostné smrti na nebi a nebo krutém životě v pekle mezi čerty. Nebylo to tak že na českém území byli jako první andělé a kardinálové a pak teprve přišli ostatní. Napřed tu byli lidé a pak jim církev za své smyšlenky kradla území, majetek a používala je ke svému životu a vizím.

 13. Libor Furbacher napsal:

  Panove vy mi vubec nerozumite a nebo mozna nechcete rozumet.Tema tady byla bible a ne veskere zneuziti kymkoliv co se samozrejme behem tech dvou tisic let stalo.To jak se zneuzivala bible pred tisici lety se nektere ostatni rady a spolecnstvi chovaji dodnes,na rozdil od krestanu.
  Nepopiram vynalezy jinych civilizaci,jak cinanu ,rimanu, ci inku,Ale co je fakt ze zijeme ve spolecnosti ktera byla a je zalozena na systemu krestanstvi.A to se neda poprit.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Že žijeme z křesťanství se nedá popřít. Vytáhněme z něj vždy pyšně a veřejně vše dobré, ale nebojme se nekompromysně a veřejně pranýřovat vše odpuzující a hnilobné. Např. tisícileté znásilňování dětí a žen či poválečný prodej dětí do USA. Nečiňme z něj náš jedinečný a nenahraditelný světový unikát. ŽIJME Z KLADNÍHO MORÁLU, VĚDY A FYLOZOFIE CELÉHO SVĚTA a ne zblbejch keců o chytrém a unikátním západě a jen přiblblém východě. Ať odstraní západní církev ze svých dogmat život svých zástupců bez žen, tak jak to má například východní pravoslavná církev a tak jak to bylo v křesťanství normální i původně, než si k vůli nějakému blbci na západě, kterého nebavil sex zavedli celibát. Odsuďme veřejně katolickou církev za nekontrolované rozšíření AIDS v Africe, protože zakazovala a potlačovala rozšíření kondomů v těch nejchudších oblastech Afriky. Prostě mluvme o snech a morálu velikonočního beránka a odsuďme a kriminálně potrestejne církevní zločince. Teď už můžeme, teď už skončila téměř dvoutisíciletá církervní křesťanská TOTALITA.

Leave a Reply