Kdo rozumí sporu o vodu?

Pan náměstek Petr Laštovička (ODS) kalí vodu, když v tisku, tedy veřejně, prohlašuje, že problematice vypořádání Jihlavy a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) rozumí advokáti, a možná mu trochu rozumí dva politici (asi náměstek Laštovička a zastupitel Kalina), jeden ředitel (asi Ing. Benáček) a tajemník, a ostatní (asi zastupitelé) říkají, že se jich to úplně netýká, protože to mají na starosti jiní.

Vypořádání města a SVAKu a návrhy SVAKu na toto vypořádání byly tématem několika jednání zastupitelstva a pracovních (neveřejných) jednání zastupitelů. Na každém tomto jednání advokáti města podrobně vysvětlili nároky Jihlavy a také způsob, jakým SVAK tím či oním konkrétním návrhem chtěl připravit město o několik desítek až stovek milionů korun.

Pro osvěžení paměti: byla to mimo jiné tato jednání

dne 19.5.2015 – zastupitelstvo města – Jihlava jasně definovala své nároky (usnesení 184/15 – ZM)

dne 31.8.2015 – koordinační skupina a rada města (SVAK navrhl, aby mu město zaplatilo 184.013.301,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 8.10.2015 – veřejné setkání se zástupci členských obcí SVAKu v kině DIOD za přítomnosti vedení města

dne 7.4.2016 – pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby mu město zaplatilo 305.469.647,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 8.6.2016 – pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 577.722.482,- Kč na jistině a 108.809.850,- Kč na úrocích jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 15.11.2016 – zastupitelstvo města – (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 264.788.051,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 20.2.2018 – pracovní seminář zastupitelů, kde byly vyčísleny náklady a výnosy vystoupení města ze SVAK

dne 11.4.2018 veřejný seminář v městské knihovně na téma „Co strany za pět let sporů získaly a ztratily“

dne 12.4.2019- pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 450.000.000,- Kč a vrátilo vysouzených 210.000.000,- Kč a promlčených 17.000.000,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací).

Nikdy jsem neměl pocit, že by některý zastupitel tématu jednání nerozuměl, protože každé takové jednání trvalo několik hodin, a naši advokáti na nich odpovídali na množství detailních otázek zastupitelů.

Závěrem každého takového jednání byla jednomyslná shoda zastupitelstva, že SVAKu nelze ustupovat a že je třeba udělat vše pro to, aby si Jihlava své nároky vymohla i proti vůli SVAKu.

Naopak jsem zaregistroval, že mezi členskými obcemi SVAKu panuje přesvědčení, že věc je tak složitá, že ji ani není možné pochopit, že musí věřit svému vedení, a to zase svému advokátovi.

Proto si myslím, že prohlášení náměstka Petra Laštovičky má připravit zastupitele na to, aby byli smířlivěji nakloněni návrhům na „smírné“ vyřešení sporů se SVAKem, tj. na takové vyřešení, které připraví Jihlavu o část majetku, o nároky ve výši až stovek milionů korun, a také o možnost provozovat majetek, který se nakonec Jihlavě přece jen vrátí.

Pan náměstek Petr Laštovička kalí vodu i tím, jak prohlásil na tiskové konferenci města, že po úspěších našich (teď už bývalých) advokátů je třeba nasadit smířlivější tón vůči SVAKu a jeho členským obcím. Členům městské organizace KDU-ČSL však náměstek Petr Laštovička i paní primátorka Karolína Koubová řekli, že o výměně advokátů se začalo jednat již v měsíci únoru 2019.

Zásadní úspěch u Ústavního soudu (odmítnutí ústavní stížnosti SVAKu) a u Nejvyššího soudu (potvrzení toho, že spory o vypořádání skutečně patří krajskému úřadu) tak přišly až po tom, co vedení města zahájilo jednání o změně právního zastoupení.

V předkládací zprávě radě města se navrhuje ukončit okamžitě smlouvu s JUDr. Radkem Ondrušem bez toho, že by zde bylo odůvodnění. Důvodem tak bylo uzavření smlouvy s jiným advokátem, JUDr. Markem Bánským, a tato smlouva byla současně předložena radě města ke schválení.

A nakonec je tady otázka – kdo bude dávat novému advokátovi města pokyny? Podle smlouvy s advokátem Bánským, kterou rada města již schválila, má zastupování probíhat zásadně na základě příkazů města advokátovi. Na koaliční schůzce dne 9.7.2019 padlo, že městem, které bude dávat pokyny advokátovi, bude osobně primátorka Karolína Koubová.

To především znamená ignorování koordinační komise pro vypořádání města, kterou jmenovalo zastupitelstvo Jihlavy již v roce 2015. Dále to znamená to, že o každém úkonu advokáta v několika desítkách řízení, kterým by mohlo dojít ke vzdání se práva města v rámci vypořádání na nemovitý majetek anebo na částku vyšší než 20.000,- Kč, bude rozhodovat zastupitelstvo, jak je to uvedeno v zákoně o obcích? A bude předkladatel návrhu takového usnesení ctít usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2017, kterým zastupitelstvo potvrdilo vůli Jihlavy domoci se všech nároků v rámci finančního vypořádání a vlastnictví veškeré vodohospodářské infrastruktury na svém území?

Leave a Reply