Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Na ekologické téma trochu jinak

Ján Lauko | Pondělí, 14. 10. 2019 v 19:34

Svět, a zejména mladí lidé se začali intenzivně zajímat o ekologickou problematiku. Řešit tento problém je opravdu důležité, protože míra ničení přírody, vody, vzduchu i půdy na naší planetě je obrovská. A to až taková, že skutečně stojíme před ekologickým kolapsem, jehož signály jsou nepřehlédnutelné. Jsou jimi sucha, neúroda, ničivé povodně, přívalové deště, prudké oteplování, ozónová díra, tání ledovců, a tak dále, a tak dále.

To jsou fakta a je opravdu nejvyšší čas, aby se náš přístup k přírodě výrazně změnil. Je proto určitě správné, pokud se začnou vysazovat stromy, pokud začneme cestovat veřejnou dopravou, pokud se budeme snažit snižovat emise, pokud budeme jíst méně masa, pokud nebudeme používat igelitové tašky a pokud budeme dělat ještě mnoho jiných, k přírodě šetrných věcí.

To vše je dobré, ale žel nedostatečné! A nedostatečné je to proto, že lidé tak, jako téměř ve všem, nechtějí jít až ke kořenu problému. Nechtějí znát jeho hluboké, skryté příčiny. Nechtějí si uvědomit, že hrozící kolaps přírody je jen nezbytných důsledkem těchto nepoznaných příčin. Že všemi, výše zmíněnými opatřeními na ochranu přírody budeme sice do určité míry eliminovat vnější důsledky, ale ne příčiny toho, co je způsobuje. A z těchto skrytých a neřešených příčin budou pak opět vyrůstat nejrozmanitější nové neblahé důsledky, protože lidé ve svém boji za záchranu planety byli povrchní a neochotní poznat nejhlubší, skrytou příčinnost tohoto stavu.

Jediný správný způsob boje za záchranu přírody je boj na dvou frontách. A sice boj proti všem vnějším a viditelným důsledkům tohoto problému tak, jak to iniciují aktivisté na svých ekologických protestech. Ale zároveň také boj proti skrytým vnitřním příčinám, ze kterých tyto vnější důsledky vznikly.

No a my se nyní zkusme detailněji podívat právě na nepoznané, skryté, skutečné příčiny.

Když nahlédneme do historie zjistíme, že lidé, také v rámci evropského prostoru, žili mnohem duchovněji. Že duchovno mělo v jejich životech mnohem větší místo. I když samozřejmě existuje mnoho špatného a nesprávného, co by se dalo vytknout lidem minulých dob.

No a tato, poměrně silná spojitost obyvatelstva s duchovním rozměrem bytí trvala až do období technické revoluce. Do této doby byly vodstvo i vzduch čisté, a naše planeta neměla žádné ekologické problémy.

Vše se však začalo rapidně měnit právě příchodem technické revoluce a nastartováním technického pokroku. Ten měl mimo jiné za následek, že v lidech začala stále intenzivněji vzrůstat důvěra ve vlastní rozum, který přinášel nové, neuvěřitelné technické vymoženosti. Přílišná důvěra v lidské rozumové schopnosti však začala postupně odsouvat stranou duchovní rozměr bytí, na základě čeho se začal stále více rozmáhat materialismus a ateismus.

Základním principem duchovnosti je láska a úcta k člověku i ke stvoření, se směrováním k věčnému, duchovnímu bytí.

Základním principem ateistického materialismu je princip osobního prospěchu, se snahou po konzumním užívání si.

Základním principem ducha je tedy láska ke všem a ke všemu, zatímco základním principem racionalistického materialismu je především láska k sobě samému, projevující se snahou o dosahování osobního profitu.

Do doby příchodu průmyslové revoluce duchovnost alespoň do určité míry tlumila nejnižší, sobecké sklony a pudy člověka. Avšak přesunutím absolutní důvěry na rozum a odsunutím duchovnosti do říše pohádek najednou padly všechny mantinely a všechna omezení. Lidé se stali už jen bezohlednými materialistickými živočichy, toužícími mít stále víc.

Člověk duchovní vidí hlavní cíl bytí v dosažení věčné duchovní říše, nacházející se mimo země, zatímco materialista vidí svůj hlavní cíl v užívání si materie a v konzumním ráji přímo na zemi. A v sobeckém naplňování své vize neváhá vše kolem sebe změnit v ruiny. Vždyť podle jeho názoru má jen jeden život, a proto z něj musí vyždímat, co se jen dá.

Zjednodušeně řečeno, dokud bylo lidstvo korigováno principem duchovnosti, žilo v ekologické rovnováze. Když však odsunulo bokem princip duchovnosti, stalo se racionálně materialistické, a ve své bezohledné touze mít stále víc, začalo bezbřeze drancovat a ničit přírodní zdroje naší planety, až to nakonec dospělo do stádia, ve kterém se nacházíme dnes.

Příčinou současného stavu je tedy vyvýšení hodnoty racionality rozumu, nad hodnoty ducha. To přivodilo konzumní materialismus současného typu, kterým žije západní svět, a který se jako zhoubná choroba šíří do všech částí naší planety. Jde však o proces, jehož prostřednictvím duchovně mrtvá civilizace směřuje k vlastnímu sebezničení.

Žijeme totiž ve stvoření, které je duchovní a jeho účelem je poskytnout lidským bytostem, v něm žijícím, prostor pro jejich duchovní vzestup ke stále k stále větší zralosti a dokonalosti. Kdo však z tohoto hlavního účelu stvoření jakýmkoliv způsobem vybočí, třeba ve formě přehnaného uctívání rozumu, materialismu, ateismu a prázdného, konzumního způsobu života, stává se duchovně mrtvým. A proto se zcela logicky stává jeho další setrvávání ve stvoření neopodstatněné. Proto, hnaný zákony univerza, spěje k sebezničení, jak to můžeme vidět na příkladu současného lidstva, v jeho fatální ztrátě duchovnosti.

Lidé si však už začínají uvědomovat tyto skutečnosti. Začínají vnímat, že je vskutku čeká ekologický kolaps a sebezničení. A proto začínají podnikat kroky k tomu, aby ekologický kolaps odvrátili, co je chvályhodné a žádoucí.

Ale to je málo, protože jde pouze o odstraňování těch nejvypuklejších důsledků, které má svědomí skrytá, klíčová vnitřní příčina. A tou příčinou je katastrofální ztráta duchovnosti lidstva, kterou si samo sobě vykopalo vlastní hrob. A do tohoto hrobu ho srazí buď ekologický kolaps, nebo něco úplně jiného, protože to, co je duchovně mrtvé patří do hrobu.

Pokud se tedy vrátíme k současným ekologickým protestům, jsou oprávněny a rozhodně je potřeba změnit náš vztah k přírodě. Avšak naše dosavadní bezohlednost vůči přírodě je jen důsledkem skutečné příčiny, kterou je pýcha rozumu! Kterou je pyšné vyvýšení rozumového racionalismu nad hodnoty ducha, na základě čehož vznikl sobecký materialismus, ateismus a konzumní užívání si.

A právě na těchto principech stojí, tímto principům věří a v souladu s těmito principy žije většina těch, kteří se účastní ekologických protestů. Uctívání těchto principů dohnalo svět do dnešního stavu, ovšem lidmi, kteří je uctívají, jsou také samotní protestující. V tom spočívá velká faleš a farizejství! Není přece možné stát ve svém vlastním životě na destrukčních principech, a když tyto principy přivolají destrukci, budeme proti ní protestovat a budeme se snažit odvrátit její důsledky. Ale své vlastní destruktivní filozofie života, která to mě všechno na svědomí, se nevzdáme!

Milí protestující aktivisté! Jen ten, kdo se stane duchovně živým, dokáže pomoci našemu světu! Bojujme za ochranu přírody, ale zároveň se zřekněme destruktivního principu nadřazení hodnot rozumu nad hodnoty ducha! Zřekněme se materialismu, ateismu a konzumního způsobu života, jako základního smyslu a jediného vrcholu našeho bytí, protože jen tak bude moci být náš boj pravý a upřímný!

Neboť jen odstraňováním vnějších důsledků, bez odstranění skutečné příčiny v podstatě nic nedosáhneme. Neboť to, co je samo v sobě duchovně mrtvé, nemůže dospět k ničemu jinému, než k záhubě! K záhubě přírody, k záhubě planety, nebo k záhubě lidstva!

Jen to, co je živé, to jest duchovně živé, má schopnost vše kolem sebe směřovat k životu! Jen to je schopné přivodit rozkvět! Rozkvět lidstva, rozkvět přírody i rozkvět planety!

Záchrana naší planety před ekologickým kolapsem stojí tedy na dvou pilířích. Na vnějších opatřeních a na vnitřním, duchovním oživení jednotlivce, společnosti i civilizace. Neboť duchovně mrtvá civilizace nemůže nic zachránit! Ani přírodu, ani svou planetu, ani samu sebe!

Jsou však lidé, účastnící se na ekologických protestech lidmi duchovními? Nebo jsou jen racionalistickými materialisty, čili lidmi, stojícími právě na té platformě, která má ekologický kolaps na svědomí? Jak je na tom známá aktivistka Gréta Thunberg? Opírá se o duchovní principy, nebo je jen ateistkou a materialistkou?

Náš svět se může zachránit jen tak, že se duchovně obrodí! Jinak ho čeká záhuba! Ekologická, nebo nějaká jiná!

Mladí protestující lidé by se proto měli především postavit právě proti zhoubnému uctívání racionalismu, materialismu a ateismu, které moderní civilizace postavila nad hodnoty ducha! To je příčina, ze které vyrůstají všechny jedovaté výhonky!

Mladí lidé jsou však žel, zatím jenom dětmi materialismu, které si chtějí zachránit svůj racionálně materialistický svět, co však bez komplexního, duchovně materiálního snažení není možné.

145 komentářů k článku “Na ekologické téma trochu jinak”

 1. blade říká:

  Jak jsme mikroskopicky prťaví v nekonečném kosmu 🙂

  http://jdem.cz/fffgy9

 2. Jan P říká:

  Kdo by čekal tohle od @FinancialTimes… „If green growth doesn’t exist, the only way to prevent climate catastrophe is “degrowth” now, not in 2050“
  OCTOBER 24 2019/The myth of green growth

 3. blade říká:

  Studie NASA potvrdila, že za globálním oteplováním nestojí skleníkové plyny, ale jeho příčinu třeba hledat jinde – zejména v lidské činnosti, kterou je pevnina revidována. Navzdory tomuto poznatku jsou pevniny dlouhodobě přehlíženým faktorem, který zasahuje do celkového oteplování planety a negativního vývoje změny klimatu. NASA obecně poukazuje na odlesňování či nové způsoby obdělávání půdy. Zde na základě svých pozorování a měření ukazují konkrétní příčiny změny klimatu, ale také nápravná opatření. Obě se nacházejí pod našimi nohami, na zemi.

  https://youtu.be/oFOqiVyOzUw

 4. blade říká:

  Klimatická změna, fakta a mýty:
  https://youtu.be/UveODrzeVAo

 5. fotrák říká:

  Napsal uživatel Ládik!!! (neověřeno) dne Po, 04. 11. 2019, 13:35

  In reply to No tak když si položíte pořadí by mirek58 (neověřeno)
  Trvalý odkaz
  Gréta už jede.

  Jak se gréta vrátí zpátky?
  Dolétaly špunty, zátky
  šampáňo šlo močí ven
  vybírá se smečka fen.
  Jukon, Nome, Čukotka
  sáně, gréta – pilotka
  Ojmjakon a Putorana
  polární noc, žádná rána.
  V únoru Severní Dvina
  to už bude téměř psina,
  Haparanda na obzoru,
  četa švédských revizorů.
  Proč ty gréto nejsi černá?
  S tebou bude práce perná
  příště jedeš do Luandy
  mezi naše doktorandy.

 6. Jan P říká:

  Kdyby slovo od slova řekl Grétin projev nějaký heterosexuální bílý muž, vlastenec a obhájce tradičních hodnot, byli by vlaječkáři spokojeni?

 7. blade říká:

  Směju se, až se za břišní část popadám Tedy něco takového číst od někoho, kdo se prezentuje jako Všeználek a projevuje se v 95 % diskuzí o všemožných tématech a má VŽDY pravdu (nebo si to alespoň myslí), to je prostě masakr
  Jane P. nemá smysl diskutovat s vaší krystalickou blbostí, sebestředností a zahleděností do sebe, nemá smysl někomu vyvracet jeho sprostoty a bojovat s něčími mesiášskými komplexy. Vaše hovadské názory netřeba vyvracet. A pokud Jan P. neumí číst, nerozumí psanému textu, tak mu zbývá již jedině ta šaltrpáka ze šroťáku
  Jane P, těď si vemte, že i bez práce (montovna, fabrika a další otročiny) mám koláčky °;°
  Stačí k tomu klávesnice, deset prstů a řádné připojení, prostě něco jako průmysl 4.0 a mohu i při studiu odkudkoliv působit na cokoliv je třeba. Zde to je jen občasná zábava v mezičase 🙂
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GUMA SE NÍŽE VRÁTILA A JE TO BEZ OBRÁZKŮ 🙂

  1. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:10
  V regionálních italských volbách obdržela vlastenecká koalice seskupená Mattea Salviniho 57,5 procenta hlasů! Zatímco probruselská a a promigrační vládní koalice socialistické Demokratické strany a Hnutí Pěti hvězd, získala jen 37 procent.
  V německém Durynsku totálně pohořela CDU Angely Merkelové.
  V Durynsku Alternativa pro Německo (AfD) skončila druhá s 23,4 procenta a až třetí křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové, kteří si s 21,8 procenta značně pohoršili. Zvítězila tam marxistická Die Linke. Sociální demokraté obdrželi jen 8,2 procent.
  Ještě aby to tak těm liberálním fašistům voliči spočítali i ve zbytku Evropy.
  2. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:18
  Po roce 1989 měla být komunistická strana zakázána a komunističtí zločinci měli být souzeni. V případě odsouzení si také měli řádně odpykat trest, aby si lidé lépe uvědomili, že komunistický režim byl zločinný.
  Ale VÁCLAV HAVEL byl tehdy proti zákazu komunistické strany. VÁCLAV HAVEL vysvětloval, že to nemá cenu, že oni jsou aktivní a vstoupí do jiných stran. A to se také stalo…
  3. Dvořák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:02
  Komunistický režim padl a komunisté se ujali vlády
  4. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:32
  Jsou to paradoxy:
  Nenechme otrávit aktuálními anonymními komentáři současné vzpomínky a oslavy 30. výročí Sametové revoluce, období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
  ———————————————————————————————————————
  „Bulant byl jediný z výtvarníků, který se dost cukal. Dalo dost práce ho přesvědčit, aby do předsálí navrhl sgrafito s motivem holubičky, jak jinak než mírové. Museli jsme ho uchlácholit, že i Noe měl svou holubičku,“ vzpomínal Gryc.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/budova-reality-nemovitost-sidlo-ksc-palac-architektura-historie-komunismus-jihlava-trebic-zdar-nad-s.A191016_508299_jihlava-zpravy_epsal
  5. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:37
  https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/cesku-vladne-mafie-bilancuji-vudci-sametu20111116.html
  6. Berka říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:49
  Blade, asi vás omlouvá vaše mládí – ale ono v tom „revolučním“ roce měla KSČ tuším jeden milion členů. Fajn. Odsoudil byste jich třeba řekněme dvacet, možná padesát. Zbytek byste zakázal. A co by se s nima jako stalo ? Prsklo by to a rozpustili by se ve vodě, nebo ve vzduchu ? Těžko. Byli by akorát zakázaný
  Není snad lepší, když mají dál svoje červené knížky ? Je hned aspoň jasné, s kým máte tu čest. To je přece tisíckrát lepší, než všichni ti demokrati, kapitalisti, privatizátoři a architekti, kteří svoje rudé knížky (ti co knížky neměli, tak aspoň své rudé svědomí) na silvestra 89 zahodili nebo ukryli na půdě a nacpali si hubu demokracií a Masarykem ?
  Zákaz KSČ nepadal v úvahu. Byla to součást dohody. Asi by tady nebyla občanská válka, a snad ani Rumunsko, ale rozhodně by převrat neproběhl tak hladce, jak proběhl a kdy snad jedinou obětí byla páteř mladého Potměšila, který měl tuším autonehodu při rozvážení letáků.
  Z dnešního pohledu – zaplaťpámbu za to. Havel podle mě vůbec nebyl hybatelem změn. Byl jenom marketingovým produktem. A svoji pozitivní roli v té době bezesporu splnil.
  7. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 13:23
  Jen doplním:
  Tzv. kulaté stoly – již bez přihlížející veřejnosti – kde se obrození komunisté z Občanského fóra (přesněji z Charty 77, ještě přesněji z perestrojkové Obrody, přesněji „osmašedesátníci“, úplně přesně bývalí členové KSČ z padesátých let) dohodli s tehdejšími komunisty o legalizaci KSČ. Stalo se tak zákonem o politických stranách již 23. ledna 1990!!! (15/1990 Sb.) Tento zákon definoval podmínky, za kterých mohou vzniknout politické strany. Přípravný výbor musel například předložit petici s tisícem podpisů a nová partaj mohla mít jen takové programové cíle, „které nesmějí být v rozporu s ústavou a zákony“. Zákon ovšem jmenovitě určil existující politické strany – celou Národní frontu, včetně KSČ! Navíc pravil: „Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona.“
  A teď pozor – tento zákon definuje vznik a existenci politických stran (a hnutí), ale jako jedinou možnost jejich zániku předpokládá dobrovolné rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou organizací.
  A tak je od ledna 1990 u nás legalizovaná KSČ. A tím i její přímá nástupnická organizace KSČM.
  Komunistům obrodisté pomohli ještě jinak. Už 5. ledna 1990 se u kulatého stolu se soudruhy dohodli na poměrném volebním systému. Ve většinovém by totiž bolševici po volbách nejspíš odešli na hnojiště dějin.
  Volební zákon (47/1990 Sb.) tak jak byl s komunisty sjednán, umožnil jejich přežití, dovolil jim, aby se uchytili v Parlamentu a legalizoval tak KSČ podruhé.
  Otázka:
  Proč se nepřijal většinový volební systém, nebo systém s jasně většinovými prvky?
  Odpověď:
  Protože si to komunisté nepřáli.
  Takže to je ten hlavní a jediný důvod, proč jsme v době, která pro to byla politicky příznivá, nezakázali komunisty – komunisté si to nepřáli!!!
  (Zdroj: ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč jsme nezakázali komunisty)
  I za tohle má ten Vendelín H. bystu v USA @_@
  12. Jan P říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:08
  Prosím Vás, nebyl jste někdo v disentu omylem?
  Autor Zdeněk Gryc by to potřeboval vědět, protože nechápe, jak 30 let po konci reálného socialismu můžete mít na něco jiný názor než on…
  No tak, přiznejte se, kdo jste si spletl disent s pionýrem?!
  Stejně je to strašná smůla.
  Když si představím, že by se všichni ti dnešní stateční bojovníci proti totalitě narodili o 30-40 let dříve, tak si bolševik ani neškrt…
  Ale to se jak na potvoru rodila spousta lidí, co dala přednost existenční jistotě.
  Zvláštní náhoda…
  13. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:26
  Halucinátor pro G-blogera – hodit na Full režim monitoru, čučet asi z 30 cm minimálně 45 sekund (čím déle tím lépe) a pak se ihned podívat do volného prostoru místnosti …. (@@@_@@@) …..
  https://youtu.be/6A2xz5fw-DI?t=8
  14. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:29
  Čučet samozřejmě bez mrknutí
  15. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 7:36
  Z rozhovoru s komunistickým senátorem Jaroslavem Doubravou:
  Havlovo gesto – pravda a láska zvítězí. Bylo to podle vás jen „gesto“, nebo tomu skutečně věřil? A jaký rozměr to má dnes?
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje. To ukázala i nešťastná kriminálně pojatá kupónová privatizace. Nutnost být zhasnuto, aby vznikli ti bohatí, jak řekl pan Klaus a lidé kolem něho. Co na tom, že většinu národa ožebračili.
  Po 30 letech od sametu lze konstatovat MÁ PRAVDU. Krutý výsledek našich nadějí.
  16. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 9:01
  ASI TAKTO.
  Dobře si uvědomujeme, že jsme všichni dostali po SAMETOVÉ REVOLUCI orální svobodu pro své vyjádření na veškeré dění kolem nás a tak občané hovořící a píšící proti geopolitickému násilí ať už jedné nebo druhé strany, nejsou již za to státem již perzekvováni. TOĎ ALE TAK ASI VŠE PODSTATNÉ.
  Dál musíme snášet a vlastně podporovat geopolitickou militarizaci A VRAŽDĚNÍ v celém světě, jednou z velmocí. To že tato velmoc nechává ve vlastnictví některých českých LÉN i bývalé komunisty, není pro geopolitickou činnost této velmoci nic neobvyklého, (např. Vladimír Dlouhý, do KSČ vstoupil roku 1978. Vystoupil v prosinci 1989 po té, co byl jako komunista 10 prosince 1989 zvolen za místopředsedu Federální vlády Národního porozumění, je dnes president české hospodářské komory a to od roku 2014). Pokud je kterýkoliv bývalý komunista prospěšný pro Spojené Státy Americké, nebo se třeba jen svou polistopadovou politickou nebo ekonomickou činností podílí na rozkrádání bývalého státního majetku, je přínosem pro tuto velmoc a zatažení jakéhokoliv státu do celosvětově udržovaného dluhu pod kontrolou amerického FEDu a tím odvodu pravidelných TRIBUTU ke krytí amerického dolaru, coby dosud hlavní světové měny. Slova Henryho Kissingera pro takovéto občany, jež se po zavedení AMERICKÉ DEMOKRACIE do sfér svého geopolitického vlivu zní. – JE TO SICE PARCHANT, ALE TEĎ JE TO NÁŠ PARCHANT – . Takže nejsme to my, náš stát, kdo potřebuje, udržuje či toleruje ve skutečnosti podobné občany celého světa. No a že se tady takhle dohadujeme a vybíjíme je jen ku prospěchu někoho. Kdo si hraje, ten totiž nezlobí.
  TAK ASI TAK.
  17. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:08
  S tím kdo si hraje nezlobí pravda. Občas se k tomu dodá nějaká řešená kauza, divadýlko, jako když vezli Ratha a přitom je kontroloval vrtulník a přitom další velké akce v pozadí jedou bezproblému dál. Společnost by se měla odpustit přiblblé jásající oslavy ve stylu prvního máje a spíš se zamyslet, v jakém stavu se po 30 letech nachází. Tím bych začal.
  18. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:16
  Každý sedmý současný soudce byl před rokem 1989 členem KSČ
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudci-clenstvi-v-ksc_1811170600_pek
  19. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:17
  Každý šestý současný státní zástupce byl před listopadem 1989 členem KSČ
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-zastupci-data-ksc-komunismus-totalita-soudy-justice_1901070600_pek
  20. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:16
  Sváťo,souhlas.
  Vezmu-li do úvahy, že velkomožný pán Dlouhý býval členem KSČ, pak nutně docházím k závěru, že minimálně někteří (bývalí) komunisté jsou opravdu svině.
  A2larm/Jak si Vladimír Dlouhý a spol. vymysleli vlastní analýzu, aby se podnikatelům lépe žilo
  Ano,sametová revoluce nám přinesla svobodu projevu. Přinesla nám však také mocné a bohaté oligarchy, již skupují zásadní média, vytvářejí z nich osobní mediální impéria, ovládají tak veřejné mínění a mění svobodu projevu ve formální frašku…Za vyslovení vašeho názoru vás dnes opravdu nikdo do vězení nezavře – protože váš hlas nikdo neuslyší. Do oligarchy vlastněných médií nepronikne.
  V České republice vlastní údajně 1 % lidí 36 % majetku. Patříme k zemím s nejvyšším podílem nerovnoměrnosti rozdělení zdrojů na světě. Předběhli jsme i západní bohaté velmoci jako USA, Německo a Švýcarsko. Z bývalých „komunistických“ zemí je před námi pouze Rusko.
  Takto tedy „svobodný“ trh přináší blahobyt a ekonomický vzestup pro všechny!
  Zdroj:Radio Free Europe / Radio Liberty
  21. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:34
  Svoboda projevu je postupně omezována. Lidé se zatím nezavírají, ale jsou žalováni a jak dopadne u soudu v uvozovkách běžný občan proti kapitálu z daňového ráje??? Už jsem to psal výše, opět cituji soudruha Doubravu:
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje.
  22. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:23
  Tak nějak … https://www.facebook.com/LBlaha/videos/2448856648705751/
  Ľuboš Blaha … potlesk
  23. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:47
  Senátor Doubrava jako obránce demokratických hodnot za kterými se schovává antiliberální agenda a podpora nacionalismu.V KSČM mohl klidně zůstat dál.Partička, ideologicky postavená tu na babišismu, tu na národoveckém šovinismu a tu na stalinismu, v žádném případě však ne na autentickém marxismu.
  24. Dvořák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 13:39
  Jan P. – Co by ti bojovníci dělali? A vlastně co by dělali ti dnešní demokrati typu Kalousek,Němcová,Fiala,Topolánek….? No nic zvláštního. Nosili by hrdě rudou hvězdu,v kapse by si přáli rudou knížku a ty svoje projevy by měli na schůzích Ksč a u zadnic sovětského politbyra.
  25. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 14:54
  Základem klidu ve světě by mělo být ukončení životnosti amerického petrodolaru jako mezinárodní rezervní jednotky. To neznamená vyloučení dolaru jako celosvětové obchodní jednotky, nýbrž jej propojit s určitým počtem jiných měn dalších nejsilnějších ekonomik světa, v jako jedinou světovou rezervní měnu k obchodování. Většina válek a embarg vedených USA v poslední době proti rozvíjejícím se ekonomikám jiných slabších zemí, by pak pozbyla pro USA svůj význam a svět by se mohl stát klidnějším. Je jasné že bohatství USA by tím pádem pokleslo, protože by Spojeným Státům bylo znemožněno cizopasit na úkor ostatních zemí.
  Tak to byl jen takový malý sen, je mi jasné že to by si to USA nenechalo líbit a každého kdo by se o to pokusil by ze svých téměř tisíce základen rozesetých po celém světě vybombardovalo až do pravěku, jak z oblibou jejich presidenti říkají.
  26. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 12:52
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  -Ve školách visí ideologické nástěnky a jejich nástěnkáři oslavují pečlivě natištěnými propagačními materiály budovatelskou atmosféru.
  -Rodiče se stejně jako dřív občas obávají, jestli jejich dítě neřekne ve škole něco nevhodného.
  -Lidé opět říkají něco jiného doma a něco jiného v práci a ve společnosti.
  -Pro jiný názor je na některé vyvíjen mediální dehonestující tlak, na základě kterého jsou následně dobrovolně odejiti ze zaměstnání. Vzdali to.
  -V televizi vidíme nekritickou adoraci jedné světové strany a systematické špinění té druhé.
  -Lidé jsou trestáni za verbální trestné činy. Presumpce neviny neplatí. Lidé stojící před státními úřady a soudy musejí dokazovat svou nevinu.
  -Trh zboží, práce a kapitálu není volný, nýbrž jednotný. Obchodovat s celým světem nejde, protože někdo v politické funkci rozhodl o zavedení sankcí.
  -Lidé jsou buzerováni od rána do večera tisíci formuláři, razítky a povoleními. Česká republika má více než 2 miliony zákonů, nařízení a předpisů. V roce 1990 jich bylo jen cca 500 tisíc.
  -Máme nejvyšší zdanění práce široko daleko. Společně s dalšími daněmi sebere stát lidem každý měsíc velkou část toho, co vydělají.
  -Podnikatelé a živnostníci nemohou svobodně rozhodovat o tom, komu co prodají, koho obslouží a jak použijí svůj majetek, na který si vydělali. Regulace došly tak daleko, že už to chvílemi smrdí takovým novým malým znárodněním.
  -Banán, ananas, mandarinku nebo pytlík buráků už koupíme všude a celý rok. Bez fronty a pořadníku. Akorát naše národní ryze domácí produkty, ve kterých jsme byli soběstační, abyste hledali lupou.
  -Někteří lidé častěji využívají možnost cestovat na občanský průkaz přes hranice, které nejsou kontrolovány. Jenže jsme to vyměnili za permanentní šmírování všech. Kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  -Na sociálních sítích fungují lidé, kteří práskají a udávají jiné lidi za jejich názory. Dosáhli stejné morální úrovně, jakou měli svého času gestapo nebo estébáci. Změnily se jen metody, ale cíl zůstal. Jinak smýšlející lidé prostě nesmějí projet za žádnou cenu.
  -Různé menšiny opět řídí ostatní, přičemž společným rysem je upravit a ohnout za použití legislativního násilí životy většiny k obrazu svému.
  -O naší zemi zase rozhodují politici v cizích zemích za našimi hranicemi.
  -Ve státech, se kterými jsme v nové politické unii po tom, co jsme před třiceti lety z jiné odešli, mlátí silové složky lidi v ulicích.
  -Lidé už nemusejí utíkat přes ostnaté dráty ven z republiky. Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic, která by zarazila příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  -Nemáme v podstatě vlastní armádu, která by mohla v případě potřeby bránit naši zemi. Taktně pak mlčíme, když třeba nějaký náš partner v NATO vyrazí válčit do cizího suverénního státu.
  Jo, máme se prý lépe než před 30 lety. Tedy alespoň většina z nás. Ale svoboda prý vypadá jinak. Prý jsme v mnoha ohledech zase tam, odkud jsme v roce 1989 vypadli. Změnily se jen světové strany a místo žlutého srpu a kladiva na rudém pozadí tu na těch nástěnkách máme žluté hvězdy na pozadí modrém.
  A lidé toužící po svobodě, nezávislosti ČR a odchodu z EU jsou za nežádoucí novodobé imperialistické brouky.
  Útěchou nám budiž, že jsme v porovnání s drtivou většinou států v Evropě stále ještě svobodnější zemí. To, co se děje ve Francii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku, Švédsku, ale třeba i ve Velké Británii, je už úplně jiný level. Také proto pryč z EU. Na národní úrovni totiž stále ještě existuje naděje na výměnu lidí u moci. Politiky ve výše uvedených zemích, kteří o nás rozhodují, mají větší hlasovací sílu než my, a které zvolili občané v jiných státech s vlastními problémy, nevyměníte z ČR nikdy!
  Ke skutečné občanské svobodě vede ještě dlouhá cesta.
  27. zdeněk Gyc říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:02
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  Volnou hranici bez pohraniční stráže ze psy a samopaly.
  Nacismus a komunismus blízcí příbuzní
  28. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:51
  G-blogere, právě, že tu pohraniční stráž se psy a samopaly nahradilo permanentní šmírování všech – kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic v terénu, která by zarazila případný příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  G-blogere
  Policisté a vojáci nacvičují znovuzavedení hranice se Slovenskem. Hlídkují v Moravskoslezském kraji.
  Vláda na žádost policie pro roky 2019 až 2021 uvolnila 350 milionů na nákup potřebné techniky, zařízení a dalšího.
  Nynějšího cvičení, které je osmé v řadě, se podle něj účastní 150 policistů, 60 vojáků, po 30 hasičích a celnících a do deseti příslušníků vězeňské služby.
  Hasiči již od rána staví registrační místo, které chtějí po poledni předat cizinecké policii. Mosty u Jablunkova byly podle policie vybrány proto, že tudy vede předpokládaná migrační trasa.
  Bude se dělat také zjednodušená zdravotní prohlídka, kterou zajistí lékaři, sestry a záchranáři zdravotnického zařízení ministerstva vnitra. Budou zjišťovat, zda cizinci nemají infekční onemocnění nebo nepotřebují ošetření.
  Zřejmě se mají lufta z případných Erdogan-migrantů, tak alespoň cvičí
  30. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:01
  Poslední věc k náhradám církevním.
  K uvedenému rozhodnutí ÚS prý jsou také 2 disentní (nesouhlasící) vyjádření 2 soudců ÚS, kteří byli samozřejmě většinou přehlasováni. Bude proto zajímavé si přečíst, oč se tato vyjádření.
  31. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:03
  … opírají @_@
  32. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 10:54
  Tak se mi dostala do ruky menší zavařovací sklenice s letošním borůvkovým kompotem. Je na ní následující bílý text – sterilovaný rajčatový protlak, rok sklizně použité suroviny 1985, ČSN 56 93 10, hmotnost obsahu 370g, Fruta, k.p., Brno – závod Miroslav, MC a bílý kroužek v něm Kčs 7,20, doplněno znakem Fruta.
  Paráda v tom, že jsme měli dostatek svých kvalitních rajčat, případně ze států RVHP. Dnes prý např. Hamé dováží na zpracování italské podřadné levné rajčatové „hniličky a zelinky“ pro výrobky na náš trh a z těch domácích kvalitních vyrábí obdobné rajčatové výrobky na vývoz. Někteří jazykové říkají, že dnešní Hamé lečo již není to kvalitní co bylo za socíku
  Proč se ti kapitalisté všeho druhu neustále zajímají o Rusko, když je to tam dle nich tak špatné a zaostal? Musím se tam jednou zajet podívat
  Ahaá, chtějí jejich nerostné bohatství, které by jim za levno zplundrovali a profitovali z něj. A k tomu chtějí jejich pozemky na kterých by postavili své montovny a markety alá ČR porobený národ jak říká Knížák na ČT v šotu 30 let svobody
  33. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 11:39
  2/2018
  Německé odbory IG Metall vyjednaly po vlně stávek vyšší mzdu a kratší pracovní týden pro průmyslové pracovníky. Dohoda uzavřená v Bádensku-Württembersku se týká zhruba 3,9 milionů německých zaměstnanců v kovoprůmyslu a elektrotechnice.
  Roman Zitzelsberger, jenž vedl ve Stuttgartu jednání za IG Metall, vyjádřil s dosaženým výsledkem spokojenost.
  Pracovníkům v jihozápadním Německu se tak od dubna navýší platy o 4,3 procenta, zároveň budou moci pracovat jen 28 hodin týdně (tedy 6 a méně hodin denně) namísto standardních 35.
  Pracovníci budou mít možnost si zkrácený pracovní týden zvolit na dobu šesti měsíců až dvou let, poté se mohou vrátit do práce na plný úvazek. Změna začne platit od roku 2019.
  Na podporu svých požadavků se v Německu do výstražných stávek v uplynulých týdnech zapojil téměř milion pracovníků. Stávkovalo se ve zhruba 280 podnicích kovozpracujícího a elektrotechnického průmyslu, včetně koncernů jako jsou Daimler, Audi, Airbus, BMW nebo MAN.
  U nás – 101 let, tolik si letos Češi připomenou od zavedení osmihodinové pracovní doby. Až do roku 1968 měl pracovní týden šest dní, pak k volné neděli přibyla i sobota. No vida, tak přeci ten tzv. okupační rok byl k něčemu dobrý
  Co takhle milá EU se zaměřit na zrušení výrobních nočních směn?! V noci se má spát a ne hákovat pro nějakého nenažrance, co by pak neměl např. vilku na Floridě
  35. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 12:54
  Co se po 30 letech změnilo k lepšímu a co k horšímu?
  Lepší:
  dostupnost pravdivých informací
  postavení ČR ve světě
  životní úroveň
  zdravotní péče
  pracovní příležitosti
  možnost říkat, co chci
  možnost rozhodovat o svém životě
  vyžití ve volném čase
  možnost cestovat
  Horší:
  kvalita životního prostředí
  politická kultura
  bezpečnost
  podmínky pro rodiny s dětmi
  kvalita potravin
  sociální jistoty
  dostupnost bydlení
  důvěra mezi lidmi
  morálka ve společnosti míra kriminality
  nejistota z budoucnosti
  závist mezi lidmi
  korupce v politice
  přetížení v práci
  zhýčkanost lidí
  každodenní stres
  36. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:01
  Jen pro upřesnění – to odpovídali občané v průzkumu
  Hmm … prý nic moc po 30 letech tý svobody či co
  37. Berka říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:05
  ODS nám předvedla solární barony…
  Myslíte ty solární barony, kteří začali ve velkém místo brambor sázet po Vysočině panely na výrobu elektřiny ? Myslíte ty, kteří v tom ucítili skvělý byznys zejména poté co v roce 2005 energetický regulační úřad vydal a stát posvětil onu známou vyhlášku, garantující pro energii ze slunce dvacetileté dotace za maximální výkupní ceny ?
  Jo, tak to je pravda, to byl velmi slušnej tunel.
  Akorát teda tehdá byl v čele socanské vlády jistý Jiří Paroubek a ODS s Topolánkem nastoupila ke kormidlu až o rok později.
  Ale to je jenom detail
  38. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:10
  Ano, je to jen detail
  Koaliční vládou ČSSD a KDU-ČSL byl za podpory KSČM přijat zákon 180/2005 Sb., který stanovoval i případný pokles výkupní ceny solární energie meziročně a nesměl klesnout pod 98 % výkupní ceny předchozího roku. Bylo to v období, kdy se nepředpokládal rychlý vývoj a razantní zlevnění komponentů, zejména solárních panelů pro výrobu elektrické energie.
  Bohužel v období let 2008 a 2009 došlo při angažovanosti Číny k výraznému zlevnění solárních panelů a hospodářský výbor sněmovny požádal i na základě upozornění ERÚ o urychlené vypracování změny zákona 180/2005 Sb., v té části, která neumožňovala ERÚ snížit výkupní cenu pod 98 % ceny předchozího roku. Bohužel v uvedeném období od roku 2009 ke konci koalice ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné byla koalice nefunkční z důvodu rozpadu VV, a nebyly tedy přijímány žádné důležité zákony nebo změny zákonů.
  Tehdy existovalo moratorium (ODS, TOP 09, za pomoci ČSSD) na předkládání nových zákonů a novel, a zejména jejich projednávání ve sněmovně. K potřebné změně tak došlo až po ustavení nové vlády po roce 2010, kdy sněmovna přijala novelu, která vysoké zisky solárních baronů snížila. To už bylo ale pozdě, protože velké solární elektrárny postavené a kolaudované (některé podvodně) do 31. 12. 2010 získávaly dle původního zákona obrovské výkupní ceny, které samozřejmě měly zákonem garantovány, ač náklady pořízení byly daleko nižší, než předpokládal původní zákon.
  ODS, která tento zákon nepodpořila (byla v opozici v roce 2005 a negovala v období koalice ČSSD – KDU-ČSL prakticky všechny zákony), spolu s paní Vitáskovou nyní prohlašuje, že koalice včetně KSČM zákon podpořila. To je sice pravda, ale podmínky byly pro danou dobu velmi přijatelné a k zablokování došlo právě při koalici ODS, TOP 09 a VV od roku 2009, kdy ostatní včetně KSČM usilovali o rychlou novelizaci, kterou ovšem ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ODS nepředložilo a blokovalo.
  Zdroj: net – hledej šmudlo
  >>>>>Pokud tedy někdo hovoří o vině, musí si prostudovat právě období rozpadu koalice ODS, TOP 09 a VV v roce 2009, kdy bylo zablokováno možné a potřebné přijetí novely zákona 180/2005 Sb.<<<<<
  Fotovoltaika by se možná nejlépe uplatnila jako zdroj energie na menších objektech, jako jsou bytové či rodinné domy apod.
  Jak praví klasik…
  Čtení "veselého povídání" o solárních baronech připomíná scénu ze staršího českého filmu "Rakev ve snu viděti", kde hlavní postava říká policejním vyšetřovatelům: "Pánové, co praví klasik? Všechny nadměrné majetky byly nashromážděny nepoctivým způsobem."
  Zkrátka mohou za tu prasárnu všichni mocipáni té doby, ODS nevyjímaje.
  Pokud Berka nemá na pozemku soláry za těch prasáckých podmínek, tak platil, platí a ještě nějaký rok platit bude
  Podpora zelené energie z veřejných financí cca 26 Kč/MWh v roce 2006. O deset let později činí cca 850 Kč/MWh. Cca 50 % hradí spotřebitel, 50 % státní rozpočet. Nárůst ceny je více než 3000 % @_@
  39. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:34
  Aktuálně:
  30 LET OD LISTOPADU 89 Studenti vysokých škol slýchají v souvislosti se 17. listopadem 1989 o masakru na Národní třídě. Jaký masakr, ohrazuje se proti tomuto častému hodnocení docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ján Gronský, vždyť to byl zorganizovaný podvod s „mrtvým“ agentem StB Zifčákem.
  Za masakr považuje protesty při prvním výročí 21. srpna v roce 1969, které měly oběti na životech. Prvky masakru měly i strahovské události z roku 1967, když esenbáci vtrhli do studentských kolejí, rozbíjeli zařízení a mlátili studenty, z nichž někteří si dodnes nesou následky. Nebo když se za první republiky několikrát střílelo do stávkujících.
  40. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:48
  Chvilkaři nahráli blábolhit
  https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/566315720785967/
  (zvuk pustit)
  Komed41. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:00
  Musím říct, že jsem dost zmatený z lidí, kteří kritizují do samé, co já, používají při tom stejné či velmi podobné argumenty, když přijde na řešení, také bychom se shodli, ale jakmile uslyší „socialismus“, vyskočí metr dvacet a vrhnou se pro pušku.
  43. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:14
  Oligarchové a populisti podle zjištění @nytimes ve velkém dojí EU pomocí zemědělských dotací a vznikají mafiánské systémy. Vedle maďarského premiéra upozorňuje třeba i na @AndrejBabis, který „jen za loňský rok získal na dotacích desítky milionů dolarů.“
  Nov. 3, 2019/New York Times / Money Farmers: How Oligarchs and Populists Milk the E.U. for Millions
  44. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:22
  Po 30. letech tzv. svobody a demokracie:
  Česko je stále spíše montovnou. Podíl domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu Česka je v průměru 61 procent, to je celosvětově jedna z nejnižších hodnot. Vyplývá to z analýzy Deloitte zveřejněné v pondělí.
  Například Izrael má svou přidanou hodnotu zastoupenou ve vývozech z 81 procent, výrazně více než Česko, ačkoli se také jedná o malou ekonomiku. V ekonomice Izraele hrají mnohem významnější úlohu inovace, výzkum a vývoj.
  Nízký podíl přidané hodnoty u Česka vede k tomu, že ostatním konkuruje spíše levnou pracovní silou než vysoce kvalifikovanou prací.
  Havel tlachal, Pithart tlachal, Klaus tlachal, Tošenovský tlachal, Zeman tlachal, Špidla tlachal, Gross tlachal, Paroubek tlachal, Topolánek tlachal, Nečas tlachal, Rusnok tlachal, Sobotka tlachal, Babiš: To nejsou předvolební tlachy, jsem totiž podnikatel @_@ … uvidíme v roce 2021
  45. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:58
  Devianti a samozvaní spasitelé budou opravovat na Letné výsledky voleb? A co takhle pár přes držku?
  46. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 18:03
  Je nezbytné jít ke kořenům a neodvádět pozornost od merita věci. Česká republika po vstupu do EU, dostávala podstatně menší veřejné zemědělské dotace než staré členské země unie, čímž zlikvidovali konkurenci, konkurenční prostředí a nastavili podmínky, které primárně zvýhodňují oligopoly. Tedy jejich záměr byl zcela jasný a který stvrdili smlouvou. Kdyby chtěli ochránit malé živnostníky, zemědělce, tak od prvopočátku nastaví rovné podmínky, ale jejich záměr byl a je zcela jiný a tady vidíte důsledky. Nemluvě o tzv. daňových rájích-pračkách špinavých peněz, které opět nastavily staré členské země unie.
  Dotace „zneužívá“ mnohem více oligarchů napříč EU . Ale hlavně bankéři a EU samotná. K tomu ty dotace má. Všechno je to jedno svinstvo a jedou v něm větší ryby než je Babiš a Orbán.
  Jinak ti v USA mají co kecat co my máme tady. Hlavně, že v USA je běžné, že jedna velká firma která má GMO plodiny žaluje malé farmáře, že pěstují její patentované GMO i když všichni vědí, že jsou to nálety… Malí soudy prohrávají a ta firma přebírá jejich farmy (protože malí nemají peníze na odškodné)… Což je o dost šílenější než nějaké „zneužívání“ dotací.
  The New York Times je neomarxistický plátek plný nenávisti a tupého vidění světa. Šíří dezinformace a levičátské lži.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  z Pozornosti hodné článkyi:
  Jak fungují americké výzvědné služby v Česku? Svědectví bývalého příslušníka vojenské kontrarozvědky VKR.
  Otázka:
  Zmínil jste úkolovou činnost české BIS, že má zákaz na činnost proti CIA. Čeho všeho se to týká?
  Odpověď:
  Česká BIS má pochopitelně stejný zákaz vůči USA, jako měla STB a VKR před rokem 1989 vůči SSSR a KGB. Zákaz se týká rozkladové činnosti, ne však monitoringu. Oni vidí, slyší, ale nemůžou s tím nic dělat. Když tedy v Praze americká ambasáda organizuje útok proti prezidentovi, dav hází na prezidenta předměty, z nichž některý by mohly klidně být i odjištěné granáty (to je mimochodem něco, co tady v USA nikdy neuvidíte, protože jakmile by někdo zvedl na shromáždění před pódiem s prezidentem ruku a chtěl by něco vrhnout směrem k prezidentovi, sniper by ho zastřelil), tak česká BIS s tím nemůže dělat vůbec nic. A nejen BIS, ani policie. Všichni mají svázané ruce. Když jsem ukazoval na YouTube video svým přátelům Američanům, tak nechtěli věřit, že ti pánové na pódiu jsou prezidenti několika evropských zemí, když policie dovolí na ně házet předměty.
  Zdroj:
  Fórum Pirátské strany
  Re: Pozornosti hodné články
  Příspěvek od …… 22 úno 2015, 11:51 kde je odkaz na celý zajímavý rozhovor.
  🙂

 8. blade říká:

  Směju se, až se za břišní část popadám Tedy něco takového číst od někoho, kdo se prezentuje jako Všeználek a projevuje se v 95 % diskuzí o všemožných tématech a má VŽDY pravdu (nebo si to alespoň myslí), to je prostě masakr
  Jane P. nemá smysl diskutovat s vaší krystalickou blbostí, sebestředností a zahleděností do sebe, nemá smysl někomu vyvracet jeho sprostoty a bojovat s něčími mesiášskými komplexy. Vaše hovadské názory netřeba vyvracet. A pokud Jan P. neumí číst, nerozumí psanému textu, tak mu zbývá již jedině ta šaltrpáka ze šroťáku
  Jane P, těď si vemte, že i bez práce (montovna, fabrika a další otročiny) mám koláčky °;°
  Stačí k tomu klávesnice, deset prstů a řádné připojení, prostě něco jako průmysl 4.0 a mohu i při studiu odkudkoliv působit na cokoliv je třeba. Zde to je jen občasná zábava v mezičase 🙂
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  GUMA SE VRÁTILA NÍŽE A JE TO BEZ OBRÁZKŮ 🙂

  1. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:10
  V regionálních italských volbách obdržela vlastenecká koalice seskupená Mattea Salviniho 57,5 procenta hlasů! Zatímco probruselská a a promigrační vládní koalice socialistické Demokratické strany a Hnutí Pěti hvězd, získala jen 37 procent.
  V německém Durynsku totálně pohořela CDU Angely Merkelové.
  V Durynsku Alternativa pro Německo (AfD) skončila druhá s 23,4 procenta a až třetí křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové, kteří si s 21,8 procenta značně pohoršili. Zvítězila tam marxistická Die Linke. Sociální demokraté obdrželi jen 8,2 procent.
  Ještě aby to tak těm liberálním fašistům voliči spočítali i ve zbytku Evropy.
  2. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 9:18
  Po roce 1989 měla být komunistická strana zakázána a komunističtí zločinci měli být souzeni. V případě odsouzení si také měli řádně odpykat trest, aby si lidé lépe uvědomili, že komunistický režim byl zločinný.
  Ale VÁCLAV HAVEL byl tehdy proti zákazu komunistické strany. VÁCLAV HAVEL vysvětloval, že to nemá cenu, že oni jsou aktivní a vstoupí do jiných stran. A to se také stalo…
  3. Dvořák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:02
  Komunistický režim padl a komunisté se ujali vlády
  4. jihlavák říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:32
  Jsou to paradoxy:
  Nenechme otrávit aktuálními anonymními komentáři současné vzpomínky a oslavy 30. výročí Sametové revoluce, období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
  ———————————————————————————————————————
  „Bulant byl jediný z výtvarníků, který se dost cukal. Dalo dost práce ho přesvědčit, aby do předsálí navrhl sgrafito s motivem holubičky, jak jinak než mírové. Museli jsme ho uchlácholit, že i Noe měl svou holubičku,“ vzpomínal Gryc.
  6. Berka říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 11:49
  Blade, asi vás omlouvá vaše mládí – ale ono v tom „revolučním“ roce měla KSČ tuším jeden milion členů. Fajn. Odsoudil byste jich třeba řekněme dvacet, možná padesát. Zbytek byste zakázal. A co by se s nima jako stalo ? Prsklo by to a rozpustili by se ve vodě, nebo ve vzduchu ? Těžko. Byli by akorát zakázaný
  Není snad lepší, když mají dál svoje červené knížky ? Je hned aspoň jasné, s kým máte tu čest. To je přece tisíckrát lepší, než všichni ti demokrati, kapitalisti, privatizátoři a architekti, kteří svoje rudé knížky (ti co knížky neměli, tak aspoň své rudé svědomí) na silvestra 89 zahodili nebo ukryli na půdě a nacpali si hubu demokracií a Masarykem ?
  Zákaz KSČ nepadal v úvahu. Byla to součást dohody. Asi by tady nebyla občanská válka, a snad ani Rumunsko, ale rozhodně by převrat neproběhl tak hladce, jak proběhl a kdy snad jedinou obětí byla páteř mladého Potměšila, který měl tuším autonehodu při rozvážení letáků.
  Z dnešního pohledu – zaplaťpámbu za to. Havel podle mě vůbec nebyl hybatelem změn. Byl jenom marketingovým produktem. A svoji pozitivní roli v té době bezesporu splnil.
  7. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 13:23
  Jen doplním:
  Tzv. kulaté stoly – již bez přihlížející veřejnosti – kde se obrození komunisté z Občanského fóra (přesněji z Charty 77, ještě přesněji z perestrojkové Obrody, přesněji „osmašedesátníci“, úplně přesně bývalí členové KSČ z padesátých let) dohodli s tehdejšími komunisty o legalizaci KSČ. Stalo se tak zákonem o politických stranách již 23. ledna 1990!!! (15/1990 Sb.) Tento zákon definoval podmínky, za kterých mohou vzniknout politické strany. Přípravný výbor musel například předložit petici s tisícem podpisů a nová partaj mohla mít jen takové programové cíle, „které nesmějí být v rozporu s ústavou a zákony“. Zákon ovšem jmenovitě určil existující politické strany – celou Národní frontu, včetně KSČ! Navíc pravil: „Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona.“
  A teď pozor – tento zákon definuje vznik a existenci politických stran (a hnutí), ale jako jedinou možnost jejich zániku předpokládá dobrovolné rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou organizací.
  A tak je od ledna 1990 u nás legalizovaná KSČ. A tím i její přímá nástupnická organizace KSČM.
  Komunistům obrodisté pomohli ještě jinak. Už 5. ledna 1990 se u kulatého stolu se soudruhy dohodli na poměrném volebním systému. Ve většinovém by totiž bolševici po volbách nejspíš odešli na hnojiště dějin.
  Volební zákon (47/1990 Sb.) tak jak byl s komunisty sjednán, umožnil jejich přežití, dovolil jim, aby se uchytili v Parlamentu a legalizoval tak KSČ podruhé.
  Otázka:
  Proč se nepřijal většinový volební systém, nebo systém s jasně většinovými prvky?
  Odpověď:
  Protože si to komunisté nepřáli.
  Takže to je ten hlavní a jediný důvod, proč jsme v době, která pro to byla politicky příznivá, nezakázali komunisty – komunisté si to nepřáli!!!
  (Zdroj: ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč jsme nezakázali komunisty)
  I za tohle má ten Vendelín H. bystu v USA @_@
  12. Jan P říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:08
  Prosím Vás, nebyl jste někdo v disentu omylem?
  Autor Zdeněk Gryc by to potřeboval vědět, protože nechápe, jak 30 let po konci reálného socialismu můžete mít na něco jiný názor než on…
  No tak, přiznejte se, kdo jste si spletl disent s pionýrem?!
  Stejně je to strašná smůla.
  Když si představím, že by se všichni ti dnešní stateční bojovníci proti totalitě narodili o 30-40 let dříve, tak si bolševik ani neškrt…
  Ale to se jak na potvoru rodila spousta lidí, co dala přednost existenční jistotě.
  Zvláštní náhoda…
  14. blade říká:
  Pátek, 1. 11. 2019 v 20:29
  Čučet samozřejmě bez mrknutí
  15. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 7:36
  Z rozhovoru s komunistickým senátorem Jaroslavem Doubravou:
  Havlovo gesto – pravda a láska zvítězí. Bylo to podle vás jen „gesto“, nebo tomu skutečně věřil? A jaký rozměr to má dnes?
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje. To ukázala i nešťastná kriminálně pojatá kupónová privatizace. Nutnost být zhasnuto, aby vznikli ti bohatí, jak řekl pan Klaus a lidé kolem něho. Co na tom, že většinu národa ožebračili.
  Po 30 letech od sametu lze konstatovat MÁ PRAVDU. Krutý výsledek našich nadějí.
  16. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 9:01
  ASI TAKTO.
  Dobře si uvědomujeme, že jsme všichni dostali po SAMETOVÉ REVOLUCI orální svobodu pro své vyjádření na veškeré dění kolem nás a tak občané hovořící a píšící proti geopolitickému násilí ať už jedné nebo druhé strany, nejsou již za to státem již perzekvováni. TOĎ ALE TAK ASI VŠE PODSTATNÉ.
  Dál musíme snášet a vlastně podporovat geopolitickou militarizaci A VRAŽDĚNÍ v celém světě, jednou z velmocí. To že tato velmoc nechává ve vlastnictví některých českých LÉN i bývalé komunisty, není pro geopolitickou činnost této velmoci nic neobvyklého, (např. Vladimír Dlouhý, do KSČ vstoupil roku 1978. Vystoupil v prosinci 1989 po té, co byl jako komunista 10 prosince 1989 zvolen za místopředsedu Federální vlády Národního porozumění, je dnes president české hospodářské komory a to od roku 2014). Pokud je kterýkoliv bývalý komunista prospěšný pro Spojené Státy Americké, nebo se třeba jen svou polistopadovou politickou nebo ekonomickou činností podílí na rozkrádání bývalého státního majetku, je přínosem pro tuto velmoc a zatažení jakéhokoliv státu do celosvětově udržovaného dluhu pod kontrolou amerického FEDu a tím odvodu pravidelných TRIBUTU ke krytí amerického dolaru, coby dosud hlavní světové měny. Slova Henryho Kissingera pro takovéto občany, jež se po zavedení AMERICKÉ DEMOKRACIE do sfér svého geopolitického vlivu zní. – JE TO SICE PARCHANT, ALE TEĎ JE TO NÁŠ PARCHANT – . Takže nejsme to my, náš stát, kdo potřebuje, udržuje či toleruje ve skutečnosti podobné občany celého světa. No a že se tady takhle dohadujeme a vybíjíme je jen ku prospěchu někoho. Kdo si hraje, ten totiž nezlobí.
  TAK ASI TAK.
  17. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:08
  S tím kdo si hraje nezlobí pravda. Občas se k tomu dodá nějaká řešená kauza, divadýlko, jako když vezli Ratha a přitom je kontroloval vrtulník a přitom další velké akce v pozadí jedou bezproblému dál. Společnost by se měla odpustit přiblblé jásající oslavy ve stylu prvního máje a spíš se zamyslet, v jakém stavu se po 30 letech nachází. Tím bych začal.
  18. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:16
  Každý sedmý současný soudce byl před rokem 1989 členem KSČ
  19. blade říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 10:17
  Každý šestý současný státní zástupce byl před listopadem 1989 členem KS
  20. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:16
  Sváťo,souhlas.
  Vezmu-li do úvahy, že velkomožný pán Dlouhý býval členem KSČ, pak nutně docházím k závěru, že minimálně někteří (bývalí) komunisté jsou opravdu svině.
  A2larm/Jak si Vladimír Dlouhý a spol. vymysleli vlastní analýzu, aby se podnikatelům lépe žilo
  Ano,sametová revoluce nám přinesla svobodu projevu. Přinesla nám však také mocné a bohaté oligarchy, již skupují zásadní média, vytvářejí z nich osobní mediální impéria, ovládají tak veřejné mínění a mění svobodu projevu ve formální frašku…Za vyslovení vašeho názoru vás dnes opravdu nikdo do vězení nezavře – protože váš hlas nikdo neuslyší. Do oligarchy vlastněných médií nepronikne.
  V České republice vlastní údajně 1 % lidí 36 % majetku. Patříme k zemím s nejvyšším podílem nerovnoměrnosti rozdělení zdrojů na světě. Předběhli jsme i západní bohaté velmoci jako USA, Německo a Švýcarsko. Z bývalých „komunistických“ zemí je před námi pouze Rusko.
  Takto tedy „svobodný“ trh přináší blahobyt a ekonomický vzestup pro všechny!
  Zdroj:Radio Free Europe / Radio Liberty
  21. jihlavák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 11:34
  Svoboda projevu je postupně omezována. Lidé se zatím nezavírají, ale jsou žalováni a jak dopadne u soudu v uvozovkách běžný občan proti kapitálu z daňového ráje??? Už jsem to psal výše, opět cituji soudruha Doubravu:
  Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nevítězí. Vítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě
  23. Jan P říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 12:47
  Senátor Doubrava jako obránce demokratických hodnot za kterými se schovává antiliberální agenda a podpora nacionalismu.V KSČM mohl klidně zůstat dál.Partička, ideologicky postavená tu na babišismu, tu na národoveckém šovinismu a tu na stalinismu, v žádném případě však ne na autentickém marxismu.
  24. Dvořák říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 13:39
  Jan P. – Co by ti bojovníci dělali? A vlastně co by dělali ti dnešní demokrati typu Kalousek,Němcová,Fiala,Topolánek….? No nic zvláštního. Nosili by hrdě rudou hvězdu,v kapse by si přáli rudou knížku a ty svoje projevy by měli na schůzích Ksč a u zadnic sovětského politbyra.
  25. Svatopluk Beran říká:
  Sobota, 2. 11. 2019 v 14:54
  Základem klidu ve světě by mělo být ukončení životnosti amerického petrodolaru jako mezinárodní rezervní jednotky. To neznamená vyloučení dolaru jako celosvětové obchodní jednotky, nýbrž jej propojit s určitým počtem jiných měn dalších nejsilnějších ekonomik světa, v jako jedinou světovou rezervní měnu k obchodování. Většina válek a embarg vedených USA v poslední době proti rozvíjejícím se ekonomikám jiných slabších zemí, by pak pozbyla pro USA svůj význam a svět by se mohl stát klidnějším. Je jasné že bohatství USA by tím pádem pokleslo, protože by Spojeným Státům bylo znemožněno cizopasit na úkor ostatních zemí.
  Tak to byl jen takový malý sen, je mi jasné že to by si to USA nenechalo líbit a každého kdo by se o to pokusil by ze svých téměř tisíce základen rozesetých po celém světě vybombardovalo až do pravěku, jak z oblibou jejich presidenti říkají.
  26. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 12:52
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  -Ve školách visí ideologické nástěnky a jejich nástěnkáři oslavují pečlivě natištěnými propagačními materiály budovatelskou atmosféru.
  -Rodiče se stejně jako dřív občas obávají, jestli jejich dítě neřekne ve škole něco nevhodného.
  -Lidé opět říkají něco jiného doma a něco jiného v práci a ve společnosti.
  -Pro jiný názor je na některé vyvíjen mediální dehonestující tlak, na základě kterého jsou následně dobrovolně odejiti ze zaměstnání. Vzdali to.
  -V televizi vidíme nekritickou adoraci jedné světové strany a systematické špinění té druhé.
  -Lidé jsou trestáni za verbální trestné činy. Presumpce neviny neplatí. Lidé stojící před státními úřady a soudy musejí dokazovat svou nevinu.
  -Trh zboží, práce a kapitálu není volný, nýbrž jednotný. Obchodovat s celým světem nejde, protože někdo v politické funkci rozhodl o zavedení sankcí.
  -Lidé jsou buzerováni od rána do večera tisíci formuláři, razítky a povoleními. Česká republika má více než 2 miliony zákonů, nařízení a předpisů. V roce 1990 jich bylo jen cca 500 tisíc.
  -Máme nejvyšší zdanění práce široko daleko. Společně s dalšími daněmi sebere stát lidem každý měsíc velkou část toho, co vydělají.
  -Podnikatelé a živnostníci nemohou svobodně rozhodovat o tom, komu co prodají, koho obslouží a jak použijí svůj majetek, na který si vydělali. Regulace došly tak daleko, že už to chvílemi smrdí takovým novým malým znárodněním.
  -Banán, ananas, mandarinku nebo pytlík buráků už koupíme všude a celý rok. Bez fronty a pořadníku. Akorát naše národní ryze domácí produkty, ve kterých jsme byli soběstační, abyste hledali lupou.
  -Někteří lidé častěji využívají možnost cestovat na občanský průkaz přes hranice, které nejsou kontrolovány. Jenže jsme to vyměnili za permanentní šmírování všech. Kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  -Na sociálních sítích fungují lidé, kteří práskají a udávají jiné lidi za jejich názory. Dosáhli stejné morální úrovně, jakou měli svého času gestapo nebo estébáci. Změnily se jen metody, ale cíl zůstal. Jinak smýšlející lidé prostě nesmějí projet za žádnou cenu.
  -Různé menšiny opět řídí ostatní, přičemž společným rysem je upravit a ohnout za použití legislativního násilí životy většiny k obrazu svému.
  -O naší zemi zase rozhodují politici v cizích zemích za našimi hranicemi.
  -Ve státech, se kterými jsme v nové politické unii po tom, co jsme před třiceti lety z jiné odešli, mlátí silové složky lidi v ulicích.
  -Lidé už nemusejí utíkat přes ostnaté dráty ven z republiky. Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic, která by zarazila příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  -Nemáme v podstatě vlastní armádu, která by mohla v případě potřeby bránit naši zemi. Taktně pak mlčíme, když třeba nějaký náš partner v NATO vyrazí válčit do cizího suverénního státu.
  Jo, máme se prý lépe než před 30 lety. Tedy alespoň většina z nás. Ale svoboda prý vypadá jinak. Prý jsme v mnoha ohledech zase tam, odkud jsme v roce 1989 vypadli. Změnily se jen světové strany a místo žlutého srpu a kladiva na rudém pozadí tu na těch nástěnkách máme žluté hvězdy na pozadí modrém.
  A lidé toužící po svobodě, nezávislosti ČR a odchodu z EU jsou za nežádoucí novodobé imperialistické brouky.
  Útěchou nám budiž, že jsme v porovnání s drtivou většinou států v Evropě stále ještě svobodnější zemí. To, co se děje ve Francii, Německu, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku, Švédsku, ale třeba i ve Velké Británii, je už úplně jiný level. Také proto pryč z EU. Na národní úrovni totiž stále ještě existuje naděje na výměnu lidí u moci. Politiky ve výše uvedených zemích, kteří o nás rozhodují, mají větší hlasovací sílu než my, a které zvolili občané v jiných státech s vlastními problémy, nevyměníte z ČR nikdy!
  Ke skutečné občanské svobodě vede ještě dlouhá cesta.
  27. zdeněk Gyc říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:02
  Je rok 2019. Uplynulo 30 let od hadráku. Co přišlo? Co máme? Co jsme získali? Při rozhledu kolem sebe a místo svobody nacházíme namátkou:
  Volnou hranici bez pohraniční stráže ze psy a samopaly.
  Nacismus a komunismus blízcí příbuzní
  28. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 13:51
  G-blogere, právě, že tu pohraniční stráž se psy a samopaly nahradilo permanentní šmírování všech – kamery, software na rozpoznávání obličejů, sledování registračních značek našich aut, údaje z bank o platbách, data od mobilních operátorů o našem pohybu a komunikaci. Sen každého autoritáře.
  Na druhou stranu neexistuje ochrana hranic v terénu, která by zarazila případný příchod jiných lidí, o které tu zjevná většina ale vůbec nestojí.
  G-blogere
  Policisté a vojáci nacvičují znovuzavedení hranice se Slovenskem. Hlídkují v Moravskoslezském kraji.
  Vláda na žádost policie pro roky 2019 až 2021 uvolnila 350 milionů na nákup potřebné techniky, zařízení a dalšího.
  Nynějšího cvičení, které je osmé v řadě, se podle něj účastní 150 policistů, 60 vojáků, po 30 hasičích a celnících a do deseti příslušníků vězeňské služby.
  Hasiči již od rána staví registrační místo, které chtějí po poledni předat cizinecké policii. Mosty u Jablunkova byly podle policie vybrány proto, že tudy vede předpokládaná migrační trasa.
  Bude se dělat také zjednodušená zdravotní prohlídka, kterou zajistí lékaři, sestry a záchranáři zdravotnického zařízení ministerstva vnitra. Budou zjišťovat, zda cizinci nemají infekční onemocnění nebo nepotřebují ošetření.
  Zřejmě se mají lufta z případných Erdogan-migrantů, tak alespoň cvičí
  30. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:01
  Poslední věc k náhradám církevním.
  K uvedenému rozhodnutí ÚS prý jsou také 2 disentní (nesouhlasící) vyjádření 2 soudců ÚS, kteří byli samozřejmě většinou přehlasováni. Bude proto zajímavé si přečíst, oč se tato vyjádření.
  31. blade říká:
  Pondělí, 4. 11. 2019 v 20:03
  … opírají @_@
  32. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 10:54
  Tak se mi dostala do ruky menší zavařovací sklenice s letošním borůvkovým kompotem. Je na ní následující bílý text – sterilovaný rajčatový protlak, rok sklizně použité suroviny 1985, ČSN 56 93 10, hmotnost obsahu 370g, Fruta, k.p., Brno – závod Miroslav, MC a bílý kroužek v něm Kčs 7,20, doplněno znakem Fruta.
  Paráda v tom, že jsme měli dostatek svých kvalitních rajčat, případně ze států RVHP. Dnes prý např. Hamé dováží na zpracování italské podřadné levné rajčatové „hniličky a zelinky“ pro výrobky na náš trh a z těch domácích kvalitních vyrábí obdobné rajčatové výrobky na vývoz. Někteří jazykové říkají, že dnešní Hamé lečo již není to kvalitní co bylo za socíku
  Proč se ti kapitalisté všeho druhu neustále zajímají o Rusko, když je to tam dle nich tak špatné a zaostal? Musím se tam jednou zajet podívat
  Ahaá, chtějí jejich nerostné bohatství, které by jim za levno zplundrovali a profitovali z něj. A k tomu chtějí jejich pozemky na kterých by postavili své montovny a markety alá ČR porobený národ jak říká Knížák na ČT v šotu 30 let svobody
  33. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 11:39
  2/2018
  Německé odbory IG Metall vyjednaly po vlně stávek vyšší mzdu a kratší pracovní týden pro průmyslové pracovníky. Dohoda uzavřená v Bádensku-Württembersku se týká zhruba 3,9 milionů německých zaměstnanců v kovoprůmyslu a elektrotechnice.
  Roman Zitzelsberger, jenž vedl ve Stuttgartu jednání za IG Metall, vyjádřil s dosaženým výsledkem spokojenost.
  Pracovníkům v jihozápadním Německu se tak od dubna navýší platy o 4,3 procenta, zároveň budou moci pracovat jen 28 hodin týdně (tedy 6 a méně hodin denně) namísto standardních 35.
  Pracovníci budou mít možnost si zkrácený pracovní týden zvolit na dobu šesti měsíců až dvou let, poté se mohou vrátit do práce na plný úvazek. Změna začne platit od roku 2019.
  Na podporu svých požadavků se v Německu do výstražných stávek v uplynulých týdnech zapojil téměř milion pracovníků. Stávkovalo se ve zhruba 280 podnicích kovozpracujícího a elektrotechnického průmyslu, včetně koncernů jako jsou Daimler, Audi, Airbus, BMW nebo MAN.
  U nás – 101 let, tolik si letos Češi připomenou od zavedení osmihodinové pracovní doby. Až do roku 1968 měl pracovní týden šest dní, pak k volné neděli přibyla i sobota. No vida, tak přeci ten tzv. okupační rok byl k něčemu dobrý
  Co takhle milá EU se zaměřit na zrušení výrobních nočních směn?! V noci se má spát a ne hákovat pro nějakého nenažrance, co by pak neměl např. vilku na Floridě
  35. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 12:54
  Co se po 30 letech změnilo k lepšímu a co k horšímu?
  Lepší:
  dostupnost pravdivých informací
  postavení ČR ve světě
  životní úroveň
  zdravotní péče
  pracovní příležitosti
  možnost říkat, co chci
  možnost rozhodovat o svém životě
  vyžití ve volném čase
  možnost cestovat
  Horší:
  kvalita životního prostředí
  politická kultura
  bezpečnost
  podmínky pro rodiny s dětmi
  kvalita potravin
  sociální jistoty
  dostupnost bydlení
  důvěra mezi lidmi
  morálka ve společnosti míra kriminality
  nejistota z budoucnosti
  závist mezi lidmi
  korupce v politice
  přetížení v práci
  zhýčkanost lidí
  každodenní stres
  36. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:01
  Jen pro upřesnění – to odpovídali občané v průzkumu
  Hmm … prý nic moc po 30 letech tý svobody či co
  37. Berka říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 13:05
  ODS nám předvedla solární barony…
  Myslíte ty solární barony, kteří začali ve velkém místo brambor sázet po Vysočině panely na výrobu elektřiny ? Myslíte ty, kteří v tom ucítili skvělý byznys zejména poté co v roce 2005 energetický regulační úřad vydal a stát posvětil onu známou vyhlášku, garantující pro energii ze slunce dvacetileté dotace za maximální výkupní ceny ?
  Jo, tak to je pravda, to byl velmi slušnej tunel.
  Akorát teda tehdá byl v čele socanské vlády jistý Jiří Paroubek a ODS s Topolánkem nastoupila ke kormidlu až o rok později.
  Ale to je jenom detail
  38. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:10
  Ano, je to jen detail
  Koaliční vládou ČSSD a KDU-ČSL byl za podpory KSČM přijat zákon 180/2005 Sb., který stanovoval i případný pokles výkupní ceny solární energie meziročně a nesměl klesnout pod 98 % výkupní ceny předchozího roku. Bylo to v období, kdy se nepředpokládal rychlý vývoj a razantní zlevnění komponentů, zejména solárních panelů pro výrobu elektrické energie.
  Bohužel v období let 2008 a 2009 došlo při angažovanosti Číny k výraznému zlevnění solárních panelů a hospodářský výbor sněmovny požádal i na základě upozornění ERÚ o urychlené vypracování změny zákona 180/2005 Sb., v té části, která neumožňovala ERÚ snížit výkupní cenu pod 98 % ceny předchozího roku. Bohužel v uvedeném období od roku 2009 ke konci koalice ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné byla koalice nefunkční z důvodu rozpadu VV, a nebyly tedy přijímány žádné důležité zákony nebo změny zákonů.
  Tehdy existovalo moratorium (ODS, TOP 09, za pomoci ČSSD) na předkládání nových zákonů a novel, a zejména jejich projednávání ve sněmovně. K potřebné změně tak došlo až po ustavení nové vlády po roce 2010, kdy sněmovna přijala novelu, která vysoké zisky solárních baronů snížila. To už bylo ale pozdě, protože velké solární elektrárny postavené a kolaudované (některé podvodně) do 31. 12. 2010 získávaly dle původního zákona obrovské výkupní ceny, které samozřejmě měly zákonem garantovány, ač náklady pořízení byly daleko nižší, než předpokládal původní zákon.
  ODS, která tento zákon nepodpořila (byla v opozici v roce 2005 a negovala v období koalice ČSSD – KDU-ČSL prakticky všechny zákony), spolu s paní Vitáskovou nyní prohlašuje, že koalice včetně KSČM zákon podpořila. To je sice pravda, ale podmínky byly pro danou dobu velmi přijatelné a k zablokování došlo právě při koalici ODS, TOP 09 a VV od roku 2009, kdy ostatní včetně KSČM usilovali o rychlou novelizaci, kterou ovšem ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ODS nepředložilo a blokovalo.
  Zdroj: net – hledej šmudlo
  >>>>>Pokud tedy někdo hovoří o vině, musí si prostudovat právě období rozpadu koalice ODS, TOP 09 a VV v roce 2009, kdy bylo zablokováno možné a potřebné přijetí novely zákona 180/2005 Sb.<<<<<
  Fotovoltaika by se možná nejlépe uplatnila jako zdroj energie na menších objektech, jako jsou bytové či rodinné domy apod.
  Jak praví klasik…
  Čtení "veselého povídání" o solárních baronech připomíná scénu ze staršího českého filmu "Rakev ve snu viděti", kde hlavní postava říká policejním vyšetřovatelům: "Pánové, co praví klasik? Všechny nadměrné majetky byly nashromážděny nepoctivým způsobem."
  Zkrátka mohou za tu prasárnu všichni mocipáni té doby, ODS nevyjímaje.
  Pokud Berka nemá na pozemku soláry za těch prasáckých podmínek, tak platil, platí a ještě nějaký rok platit bude
  Podpora zelené energie z veřejných financí cca 26 Kč/MWh v roce 2006. O deset let později činí cca 850 Kč/MWh. Cca 50 % hradí spotřebitel, 50 % státní rozpočet. Nárůst ceny je více než 3000 % @_@
  39. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 14:34
  Aktuálně:
  30 LET OD LISTOPADU 89 Studenti vysokých škol slýchají v souvislosti se 17. listopadem 1989 o masakru na Národní třídě. Jaký masakr, ohrazuje se proti tomuto častému hodnocení docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ján Gronský, vždyť to byl zorganizovaný podvod s „mrtvým“ agentem StB Zifčákem.
  Za masakr považuje protesty při prvním výročí 21. srpna v roce 1969, které měly oběti na životech. Prvky masakru měly i strahovské události z roku 1967, když esenbáci vtrhli do studentských kolejí, rozbíjeli zařízení a mlátili studenty, z nichž někteří si dodnes nesou následky. Nebo když se za první republiky několikrát střílelo do stávkujících.
  40. blade říká:
  41. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:00
  Musím říct, že jsem dost zmatený z lidí, kteří kritizují do samé, co já, používají při tom stejné či velmi podobné argumenty, když přijde na řešení, také bychom se shodli, ale jakmile uslyší „socialismus“, vyskočí metr dvacet a vrhnou se pro pušku.
  43. Jan P říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:14
  Oligarchové a populisti podle zjištění @nytimes ve velkém dojí EU pomocí zemědělských dotací a vznikají mafiánské systémy. Vedle maďarského premiéra upozorňuje třeba i na @AndrejBabis, který „jen za loňský rok získal na dotacích desítky milionů dolarů.“
  Nov. 3, 2019/New York Times / Money Farmers: How Oligarchs and Populists Milk the E.U. for Millions
  44. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:22
  Po 30. letech tzv. svobody a demokracie:
  Česko je stále spíše montovnou. Podíl domácí přidané hodnoty na celkovém vývozu Česka je v průměru 61 procent, to je celosvětově jedna z nejnižších hodnot. Vyplývá to z analýzy Deloitte zveřejněné v pondělí.
  Například Izrael má svou přidanou hodnotu zastoupenou ve vývozech z 81 procent, výrazně více než Česko, ačkoli se také jedná o malou ekonomiku. V ekonomice Izraele hrají mnohem významnější úlohu inovace, výzkum a vývoj.
  Nízký podíl přidané hodnoty u Česka vede k tomu, že ostatním konkuruje spíše levnou pracovní silou než vysoce kvalifikovanou prací.
  Havel tlachal, Pithart tlachal, Klaus tlachal, Tošenovský tlachal, Zeman tlachal, Špidla tlachal, Gross tlachal, Paroubek tlachal, Topolánek tlachal, Nečas tlachal, Rusnok tlachal, Sobotka tlachal, Babiš: To nejsou předvolební tlachy, jsem totiž podnikatel @_@ … uvidíme v roce 2021
  45. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 16:58
  Devianti a samozvaní spasitelé budou opravovat na Letné výsledky voleb? A co takhle pár přes držku?
  46. blade říká:
  Úterý, 5. 11. 2019 v 18:03
  Je nezbytné jít ke kořenům a neodvádět pozornost od merita věci. Česká republika po vstupu do EU, dostávala podstatně menší veřejné zemědělské dotace než staré členské země unie, čímž zlikvidovali konkurenci, konkurenční prostředí a nastavili podmínky, které primárně zvýhodňují oligopoly. Tedy jejich záměr byl zcela jasný a který stvrdili smlouvou. Kdyby chtěli ochránit malé živnostníky, zemědělce, tak od prvopočátku nastaví rovné podmínky, ale jejich záměr byl a je zcela jiný a tady vidíte důsledky. Nemluvě o tzv. daňových rájích-pračkách špinavých peněz, které opět nastavily staré členské země unie.
  Dotace „zneužívá“ mnohem více oligarchů napříč EU . Ale hlavně bankéři a EU samotná. K tomu ty dotace má. Všechno je to jedno svinstvo a jedou v něm větší ryby než je Babiš a Orbán.
  Jinak ti v USA mají co kecat co my máme tady. Hlavně, že v USA je běžné, že jedna velká firma která má GMO plodiny žaluje malé farmáře, že pěstují její patentované GMO i když všichni vědí, že jsou to nálety… Malí soudy prohrávají a ta firma přebírá jejich farmy (protože malí nemají peníze na odškodné)… Což je o dost šílenější než nějaké „zneužívání“ dotací.
  The New York Times je neomarxistický plátek plný nenávisti a tupého vidění světa. Šíří dezinformace a levičátské lži.
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  z Pozornosti hodné článkyi:
  Jak fungují americké výzvědné služby v Česku? Svědectví bývalého příslušníka vojenské kontrarozvědky VKR.
  Otázka:
  Zmínil jste úkolovou činnost české BIS, že má zákaz na činnost proti CIA. Čeho všeho se to týká?
  Odpověď:
  Česká BIS má pochopitelně stejný zákaz vůči USA, jako měla STB a VKR před rokem 1989 vůči SSSR a KGB. Zákaz se týká rozkladové činnosti, ne však monitoringu. Oni vidí, slyší, ale nemůžou s tím nic dělat. Když tedy v Praze americká ambasáda organizuje útok proti prezidentovi, dav hází na prezidenta předměty, z nichž některý by mohly klidně být i odjištěné granáty (to je mimochodem něco, co tady v USA nikdy neuvidíte, protože jakmile by někdo zvedl na shromáždění před pódiem s prezidentem ruku a chtěl by něco vrhnout směrem k prezidentovi, sniper by ho zastřelil), tak česká BIS s tím nemůže dělat vůbec nic. A nejen BIS, ani policie. Všichni mají svázané ruce. Když jsem ukazoval na YouTube video svým přátelům Američanům, tak nechtěli věřit, že ti pánové na pódiu jsou prezidenti několika evropských zemí, když policie dovolí na ně házet předměty.
  Zdroj:
  Fórum Pirátské strany
  Re: Pozornosti hodné články
  Příspěvek od …… 22 úno 2015, 11:51 kde je odkaz na celý zajímavý rozhovor.
  🙂

 9. blade říká:

  K TÉMATU:

  Podle někdejšího rakouského filozofa K. R. Poppera existuje uznávaný názor na to, co je vědecké. Za prvé opakovatelnost – pokud jde o nějaký děj, tak se musí slepě opakovat. A dále – vědeckost nemůže být prokazovaná něčím neprokázatelným. To znamená například: nemůžeme prokázat, že není Bůh. A proto je to náboženství, a ne věda, když to řeknu lapidárně. Nikdo nemůže to, že podle odhadů stoupne do konce století globální teplota na určenou výši, vyvrátit. Perspektivu zopakovat kontrolně nemůžete. To, že dominantním při vzrůstu teplot je člověk, vyvrací dnes jednoznačně „geologický kalendář“. Skleníkovou hypotézu vědecky vyvrátilo již mnoho vědců. Z našich například profesor Miroslav Kutílek, Luboš Motl a řada dalších. Oficiální skleníková hypotéza není vědecky zdůvodnitelná. Stojí na víře, a je proto v podstatě klimatickým náboženstvím.

  To plně odpovídá současné klimatické situaci, která je navíc ověřená proxy daty, geologickým kalendářem a tak dále. Je skoro stoprocentní, že se blížíme k vrcholu poslední doby meziledové. Protože už v ní žijeme 12 tisíc let. Nikdo neví, zda se to zvrtne k ochlazování, protože to vše jsou jen technokratické výpočty o mnoha neznámých. Přesný součet nepřesných čísel. Co dají do počítačů, to jim vyjde. Byly vytvořeny scénáře, takový vějíř, a pak si ti vědci říkají: No on asi ten prostředek bude tak nějak správný. Ale to vůbec není vědecké. Vývoj přírody totiž není lineární, natož lineární v teplotách a v CO2. Propočet mají do roku 2090.

  Neumíme dosud předpovědět počasí ani na měsíc dopředu, natož klima do konce století. Přitom se toto vše uvádí za globální oficiální pravdu. 🙂

  Zdroj:Podvody kolem globálního oteplování – hledej šmudlo.

 10. Libor Furbacher říká:

  Mame tady v severni Americe poradnou zimu,ktera se tu dlouho nepamatuje .Dokonce i Greta se rozhodla prerusit svoji zasluznou cinost a vratit se do svedska.
  https://twitter.com/Blazingcatfur/status/1194064990090620929?s=09

 11. Jan P říká:

  O pořádné zimě,která sužuje poslední dny severní Ameriku víme. A co jako ?
  U nás zase vyhlížím Václava Klause mladšího i staršího s tezí, že „globální oteplování“ neexistuje, protože v listopadu potřebuješ dva svetry a šálu.

 12. Libor Furbacher říká:

  A vy mu vysvetlite ze ty dva svetry a salu musi mit proto ze se globalne otepluje.

 13. blade říká:

  Zimní bouře a cyklonové bomby ochromily část USA, Američanům komplikují cesty na Den díkůvzdání. Jj. malá doba ledová je malá doba doba ledová a ta se blíží, protože když EU bojuje s globálním oteplováním, tak nic jiného přijít ani nemůže.

  🙂

 14. Jan P říká:

  Mám stále větší problém s tím, když se klimatický kolaps označuje za „ekologický problém“. Klimatický kolaps už přerostl jakoukoliv škatulku. Jde o globální bezpečnostní krizi.
  5. 12. 2019/Hospodářské Noviny/Je pravděpodobné, že do konce století budou velké části planety neobyvatelné, říká britský fyzik Tim Palmer

 15. Dvořák říká:

  Na Novým Zélandu vybuchla sopka. Jen tak ,bez povolenky. Nebylo to nic velkýho,ale i tak toho co2 v ovzduší bude dost. Tohle by měla Gréta vzít do svých rukou.

 16. Jan P říká:

  Pane Dvořáku,nic ve zlým.Patříte mezi příznivce bývalého předního politika za ODS Mirka Topolánka ?

  ‏@MirekTopolanek
  Vím, po tom strašném neštěstí je ještě na analýzy brzo a nezlehčuji to.
  Nicméně, změřil někdo, kolik CO2 bylo erupcí vytvořeno? Budou se na to konto zvyšovat socialistické klimazávazky? Neměl by to někdo říct Grétě? Neměla by Gréta ty výbuchy zakázat?
  9.12.19/seznamzpravy.cz/Erupce sopky na Novém Zélandu má už pět obětí.Poblíž bylo až 1000 turistů

 17. Dvořák říká:

  Jo a taky syn redaktora Dvořáka. 😀

 18. blade říká:

  Greta zvolena osobností roku.
  „Je to směšné. Greta musí zapracovat na svém problému s hněvem a pak si zajít do kina s kamarády na starý dobrý film! Hoď se do klidu, Greto, hoď se do klidu!“ napsal prezident Spojených států na sociální síti.

  Napsal to správně.

 19. Jan P říká:

  Globální oteplování je výmysl neomarxistů, klima se nemění a Gréta je nevzdělaná hysterka… tak kde je potom sníh a mráz, když je prosinec?

 20. blade říká:

  Greténi, zapomeňte na pravidelné a opravdové >>> Jaro, Léto, Podzim, Zimu
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2365297-za-extremy-pocasi-stoji-tryskove-proudeni-vzdusne-proudy-o-rychlosti-letadla-se-stale

 21. blade říká:

  1. Studium pro gretény:
  https://www.netweather.tv/charts-and-data/jetstream

 22. blade říká:

  2. Studium pro gretény:
  https://www.netweather.tv/charts-and-data/global-jetstream#2019/12/21/0600Z/jetstream/surface/level/overlay=jetstream/orthographic=-6.72,57.59,620

 23. blade říká:

  Poznámka a fakta pro Gretény:
  Naše planeta je ve skutečnosti ekologičtější, i přes trapné klimatické poplašné zprávy, kterým se v průběhu let podařilo uvést v omyl většinu médií a veřejnosti ve víře, že planeta „zhnědla“ a žíznila k smrti.

  Potvrzeno IPCC:
  „Opak je pravdou: podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu satelitní pozorování ukazují, že v posledních třech desetiletích dochází k ekologizaci vegetace v částech Asie, Evropy, Jižní Ameriky, Střední Severní Ameriky a jihovýchodní Austrálie,“ uvádí zprávy.

  Díky hnojení CO2:
  Vědci připisují překvapivý vývoj „směsi faktorů“, zejména nedávný nárůst koncentrace CO2 v atmosféře, na kterém rostliny rostou a lidé byli klamáni ve víře, je „znečišťující látkou“.

  „Často se zapomíná, že CO2 není jen„ problém “, ale také rostlinná živina, která tvoří klíčovou součást„ základu potravinového řetězce “, uvedl časopis Wissenschaft .

  Stručně řečeno:
  Více atmosférického CO2 znamená větší růst rostlin, a tím více jídla pro delší život. “

  Deštné pralesy stále v ohrožení:
  Časopis Wissenschaft však varuje, že zeleň způsobená člověkem prostřednictvím zemědělství a zalesňování je z hlediska kvality biotopů daleko nedostatečná, a proto ničení panenských deštných pralesů zůstává velkým problémem, který vyžaduje skutečné kroky.

  Dobrá věc:
  Více CO2 v atmosféře usnadní práci na ochraně vegetace a života.

  https://notrickszone.com/2019/11/28/our-greening-planet-german-science-magazine-satellite-imagery-proves-worlds-vegetation-expanding-since-decades/

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Kambrium – tomto období kambrium došlo k největšímu nárůstu živých organismů vůbec, na planetě po desítky milionů let, úrovně CO2 byly 15x dnešní úrovně.

  Experimentuje se pěstováním zeleniny na ponorkách, kde rostou opravdu dobře.
  „Snažíme se udržet hladinu CO2 v našich ponorkách amerického námořnictva přibližně na 20-ti. násobku současných atmosférických hladinách“ říkají vědátoři

  Toxicita CO2 u lidí
  Oxid uhličitý při nízké koncentraci má malé, pokud vůbec nějaké, toxikologické účinky.
  Při vyšších koncentracích (> 5%) způsobuje vznik hyperkapnie a respirační acidózy. Těžká acidóza zvyšuje účinky parasympatické nervové aktivity, pravděpodobně tím, že interferuje s hydrolýzou acetylcholinu acetylcholinesterázou, což má za následek deprese dýchání a oběhu.

  Koncentrace více než 10% oxidu uhličitého mohou způsobit křeče, kóma a smrt.

  Hladiny CO2 vyšší než 30% působí rychle a vedou ke ztrátě vědomí během několika sekund. To by vysvětlovalo, proč oběti náhodných intoxikací často neřeší situaci (otevřené dveře atd.)

  5% je 125krát vyšší, než je tomu dnes. Atmosférický CO2 nikdy nebyl tak vysoký.
  Nikdy se nedostane tak vysoko.

  🙂

 24. Jan P říká:

  AKTUÁLNĚ: Po dojemném proslovu Grety Thunberg se elity v Davosu rozhodly zrušit kapitalismus.

 25. Libor Furbacher říká:

  Ktery pak to jsou ty “elity“ jestly se muzu zeptat.Well,myslim ze ty “elity“budou mit problem presvedcit pana Trumpa na socialismus.

 26. blade říká:

  Mladá anti-Greta:

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8058873/German-teen-climate-change-realist-known-anti-Greta-slams-alarmists-conference.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true&__twitter_impression=true

 27. Jan P říká:

  Ultrapravicové skupiny se snaží udělat z teenagerky antiklimatickou verzi Grety Thunbergové | 26. 2. 2020 | Britské listy

 28. blade říká:

  Britské listy jsou již uot.

 29. blade říká:

  https://www.in-pocasi.cz/predpoved-pocasi/cz/vysocina/jihlava-153/ovzdusi/

  Přízemní O3:
  Přízemní neboli troposférický ozon, vyskytující se těsně nad zemským povrchem. Tento plyn je lidskému zdraví nebezpečný, působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.

  Tento ozon je minoritní složkou nízké atmosféry, zejména fotochemického smogu. Troposférický ozon vzniká složitými chemickými reakcemi oxidů dusíku s těkavými organickými sloučeninami za horkých letních dnů a bezvětří, a to především v městských a průmyslových oblastech.

  Zvýšený vznik přízemního ozonu na severní polokouli pozorujeme především za slunečných horkých letních dnů v lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plynů – oxidů dusíku a těkavých organických látek v ovzduší. Tento jev se souhrnným názvem označuje jako suchý smog, někdy také fotochemický smog. Pevné částice ve vzduchu ale lze spojit s mnohonásobně více úmrtími.

  //youtu.be/cw-mZenTiPM?t=12

 30. blade říká:

  Jak se tu zabíjíme sami i bez SARS-CoV-2:

  Předčasné úmrtí způsobené expozicí jemných částic (PM2,5), ozonu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) v roce 2012 ve 40 evropských zemích a v EU 28.

  https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution

 31. blade říká:

  PM2,5 – http://skeril.savana-hosting.cz/wp-content/uploads/2017/07/15em_PM_IV1.19-20.png
  PM10 – //www.ovzdusi-brno-jm.cz/wp-content/uploads/2017/07/15em_PM_IV1.17-18-768×608.png

  Mezi hlavní zdroje emisí PM v roce 2014 patřil > sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností >, který se podílel na znečišťování ovzduší v celorepublikovém měřítku látkami PM10 33,9 % a PM2,5 51,2 %. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od většiny ostatních sledovaných zdrojů se jedná o „sezónní“ zdroj (topí se jen v chladné části roku). Avšak emisní bilance se dělá za celý kalendářní rok. Čísla je tedy potřeba interpretovat tak, že lokální topeniště v celé ČR vyprodukují za zhruba půl roku (topná sezóna) více částic PM2,5, než všechny ostatní zdroje dohromady za celý rok. V topné sezóně jsou tedy lokální topeniště hlavním zdrojem prašnosti v ovzduší. Dále je potřeba si uvědomit, že se jedná o plošný zdroj – topeniště nemají jen jeden mohutný komín. Jedná se velké množství komínů plošně po celé republice. Proto když v topné sezóně dojde k „nažhavení kotlů„, dochází k plošnému nárůstu koncentrací.

  Zdroj: //www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/20/odkud-se-castice-v-ovzdusi-berou/

 32. blade říká:

  Objemné motory se mají vrátit. Důvod neuhodnete.
  https://www.novinky.cz/auto/clanek/objemne-motory-se-maji-vratit-duvod-neuhodnete-40324601

  Že by návrat atmosférických V8? To by byla krása 🙂
  Bez elektroniky, bez kurvítek. Prostě spolehlivost a dlouhověkost.

 33. blade říká:

  Průzkum pro možnou těžbu některých kovů – Havlíčkobrodsko, Přibyslavsko, Polensko:
  Pohttps://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/tezba-suroviny-vysoka-havlickuv-brod-pribyslav-stribrne-hory-wolfram-uran-indium-ministerstvo-prumys.A200604_551321_jihlava-zpravy_mv

 34. Jan P říká:

  Francouzské volby ovládli Zelení a ženy. Macronovi roste nová konkurence

  Hahahaha
  Fiasko macronovců i lepenovců.
  Francouzské komunální volby přepsaly politickou mapu země. Zelení starostové či starostky povedou velká města Bordeaux, Lyon, Štrasburk, Poitiers či Grenoble, podíl na moci budou zřejmě mít i v Paříži a Marseille.
  29. 6.2020|Francouzské volby ovládli Zelení a ženy. Macronovi roste nová konkurence|Seznam Zprávy

 35. blade říká:

  Podle českých médií vypadá a vypadal Macron na skoro svatého muže. Má sice nějaké problémy, ale kdo je nemá, že? Tak to bylo snad s každým francouzským prezidentem.

  S jakým zápalem pak líčí, když ty prezidenty na vejminku potom tahají prokurátoři k soudu. Přehlídka jejich skutků je až bizarní. Co všechno lze napáchat za jedno volební období.

  Tak Francouzům vítězem příštích prezidentských voleb přeji ženu prapůvodem z Alžíru nebo jiné kolonie za nějakou zelenou alternativu. To máte za Mnichov, Lisabon, Marrákéš,

  Dle historicky vysoké neúčasti to je Frantíkům stejně zřejmě jedno 😉

 36. Jan P říká:

  A tady s bladem musím částečně souhlasit.

  Zelenými liberály(„zelenou alternativu“)proti Macronovi a pravicovým liberálem proti kaczynským konzervám – kdepak, voliči si ve volbách málokdy dokáží prosadit smysluplnou alternativu.
  Informace, že aktivisté české pobočky Fridays For Future volají po „spravedlivé pandemii“ starších lidí, je zhruba stejně pravdivá jako informace, že volají po ekosocialistické revoluci, co svrhne ekoneoliberální panství všech Bursíků, Pitků a Moldanů…
  Netrvalo dlouho a postupy amerických alt-right trolů se objevily i u nás. Jsem zvědav, jestli se zjistí, kdo za tímhle hoaxem stojí.Jen se divím tomu,že tento hoax zde v diskuzi pod článkem blogu někdo nešíří.
  3. července 2020|Internetem se šíří lež, že se studentští ochránci klimatu těší na smrt prarodičů|Deník Referendum

  Wikipedie: Alt-vpravo , zkratka pro alternativní práva , je volně připojen daleko doprava , bílá nacionalistické hnutí založené ve Spojených státech. Z velké části online fenomén , alt-right vznikl v USA během roku 2010, ačkoli od té doby zavedl přítomnost v různých jiných zemích. Termín je špatně definovaný, který byl různými způsoby používán různými self-popsanými „alt-rightists“, komentátory médií a akademiky. Skupiny, které byly identifikovány jako alt-right, se také hlásí k bílé supremacismu , bílé separatismu , přísným imigračním omezením , rasismu , xenofobii ,antisemitismus , antifeminismus , homofobie a islamofobie.

 37. Jan P říká:

  Podpoří demonstraci na Malostranské náměstí v Praze ,,zelený“ teolog Ján Lauko,kterému vážně leží na srdci ekologická udržitelnost ?
  Nebo raději něco zase „vtipně“ napíše proti klimaaktivistům a protestujících mladých lidí zkažených konzumním kapitalismem…

  Na mrtvé planetě nepůjde oživit ekonomiku! Po koroně chceme zelený restart, ne penězovod pro agro&uhlobarony.
  Poslední kapka: společně za zdravou krajinu
  Pořádají: Greenpeace Česká republika a NESEHNUTÍ s 24 dalšími
  26. července 2020 v 14:00 na Malostranské náměstí v Praze.

  Řešení ekologické krize je nepředstavitelné bez spravedlivější a rovnější dělby bohatství.
  „Většina závěrů není nijak nová. Původ ekologické zátěže — ať už jde o emise skleníkových plynů nebo ekologickou stopu — je mezi lidmi výrazně nerovnoměrně rozložen. Nejbohatší půl procento lidí na Zemi, asi čtyřicet milionů lidí, je zodpovědné za čtrnáct procent emisí skleníkových plynů ze životního stylu, oproti tomu celá chudší polovina lidstva produkuje jen deset procent emisí.
  Nejbohatších deset procent lidí na Zemi je zároveň zodpovědných za pětadvacet až třiačtyřicet procent celkové ekologické zátěže. Bohatí mají zkrátka tak pro přírodu náročné životy, že jen chudým vděčí za to, že ještě nepřišla globální ekologická katastrofa.“
  Tahle Země není pro bohaté|15. července 2020|Áron Tkadleček|Deník Referendum

 38. Svatopluk Beran říká:

  Kupování času – Jan Keller

  Víkendové jednání premiérů o kolektivním zadlužení celé Evropské unie je ještě mnohem zásadnější, než to na prvý pohled vypadá. Rozebírat projekt kolektivního zadlužení po technické stránce nemá příliš smysl. Jednak je až do nepřehlednosti složitý, jednak je vysoce pravděpodobné, že bude revidován a pozměňován pokaždé, kdykoliv se to uzná za vhodné.

  Snadno se politikům rozhoduje o zadlužení, mají-li jistotu, že dluh se bude splácet v době, kdy oni už ve svých funkcích dávno nebudou.

  Ve skutečnosti se jedná o třetí kolo procesu, jehož dosavadní průběh popisuje německý badatel Wolfgang Streeck v knize Koupený čas. První dějství začalo v 80. letech. Po ropných šocích, při růstu nezaměstnanosti a poklesu tempa růstu doprovázeného snižováním zdanění bohatých byl ohrožen sociální smír. Vyřešilo se to tím, že se státy začaly zadlužovat.

  Iluze rostoucího blahobytu tím byla prodloužena jen na chvíli. Už před koncem minulého století se vlády začaly obávat narůstající obsluhy dluhů ve svých rozpočtech a jejich věřitelé – soukromé banky – začali pochybovat, že dluhy budou splaceny. Zoufale předlužené Řecko bylo pro všechny mementem.

  Nastoupila druhá vlna zadlužování, která umožnila nevidět, že příjmy z práce stagnují a sociální dávky jsou osekávány. Masivně se zadlužují domácnosti, což jim pomáhá krýt výpadky v příjmech a po nějakou dobu oddalovat sociální pád.

  Nyní, když jsou mohutně zadluženy státy i masa domácností, přichází Evropa s třetím řešením. Navrhuje společně zadlužit celou Unii. Tentokrát už to blahobyt určitě přinese. Kapitalismus na dluh je přece ten nejlepší ze všech špatných hospodářských systémů. Pro soukromé banky tedy určitě.

  Ale možná je to tak správně. Pokud by něco hrozilo, jistě by už Miroslav Kalousek rozesílal varovné složenky s uvedením, o kolik bude každý z nás nově zadlužen. Přesně takové složenky, jaké rozesílal s velkým volebním ohlasem v květnu 2010.

 39. blade říká:

  Ranní zprávy 27.03.2020:
  ECB může tisknout eura dle libosti, dostaneme 30 mld. Kč a naše vlastní ventilátory!
  Slova dne – „Evropská centrální banka ruší limity pro nákup dluhopisů.“
  ECB zrušila svůj předchozí limit 750 miliard eur, který si nastavila pro nákup dluhopisů kvůli pandemii. Otevřela si tím cestu k potenciálně neomezenému tištění peněz. Mohla by tím držet více než třetinu celkových dluhů států eurozóny.

  https://warengo.com/stories/44047-ranni-zpravy-27-03-2020-ecb-muze-tisknout-eura-dle-libosti-dostaneme-30-mld-kc-a-nase-vlastni-ventilatory

 40. Jan P říká:

  Sváťo,Keller tentokrát dobře.Jenom doplním:Šetření na chudých je nepopulární nutnost. Šetření na bohatých je projev třídní nenávisti.Otázka:Jak dál? Má to být Gren New Deal(Zelená dohoda)neboli Za kapitalismus zelenější ? Kalouskovi spolehliví spojenci z českých Zelených by přece nikdy nepodporovali opatření, mířící ekosocialistickým směrem.

  Evropská komise by podle DiEM 25 měla v rámci „zeleného“ přístupu k současným problémům „odvrhnout dogma nekonečného růstu a zaměřit se na přímé řešení problémů chudoby a nejistoty rostoucích po celém kontinentu“.
  11.12.2019|Zelenou dohodu Evropské komise kritizují Greenpeace a DiEM25. Je prý nedostatečná|A2larm

  Lidi nejsou hloupí a chápou klimatickou krizi i nezbytnost opuštění fosilních paliv. To co jim chybí je realistický, sociálně příznivý plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku – nebojí se obnovitelné energie, ale toho, že přijdou o práci a nezaplatí účty.
  Skutečnou alternativou je podle mého Green New Deal for Europe,který předkládá celoevropské mezinárodní hnutí demokratů-DIEM25.
  Podle jeho koordinátora Pawela Wargana „není odstoupení od fosilní ekonomiky jen technickým problémem“.Podle DiEM25 je úkolem nutné zelené transformace proměnit strukturu celé ekonomiky. Wargan k tomu říká: „Naše strategie neřeší pouze ekologickou krizi, ale má ambici vypořádat se s hlubokou společenskou nerovností a postupující devastací demokratických mechanismů uvnitř EU.“

 41. blade říká:

  Dokument, který byl měl každý člověk na této planetě vidět.

  Domov aneb Kam směřuje naše cesta – 1/2 – CZ dabing Alfred Strejček:
  https://youtu.be/3hQjLGUimp4

 42. Jan P říká:

  Podpořit můžete na
  KLIMATICKÁ ŽALOBA #PRAVONABUDOUCNOST
  Klimatická žaloba ČR je žaloba na české státní orgány odpovědné za snižování emisí a adaptační opatření na změnu klimatu, která bude podána k českým soudům. Žaloba, jejíž znění připravuje advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, bude podána spolkem českých občanů, kteří se cítí být ohroženi nečinností státních orgánů v předcházení změně klimatu. Cílem žaloby je soudní výrok stanovující, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu.

 43. Jan P říká:

  Díky za papeže Františka

  „Pobočky katolické církve v posledních letech odprodávaly své finanční podíly od fosilních paliv. Letos v létě však Vatikán vyzval všechny katolíky, aby ze svých portfolií zbavili uhlí, ropné a plynárenské společnosti.“
  7.8.2020|Pět let poté, co promluvil o změně klimatu, papež Francis zní jako naléhavý alarm|InsideClimate News

 44. blade říká:

  Nejlevnější Škodu Enyaq z prvního vrhu pořídíte od 1 189 900 Kč včetně DPH 🙂

  K tomu ještě nutno připočítat ambrozko-paroubko-bursíkovné s domrvením levicové Šedivky z ČSSD.

  Výfuk to má někde v tepelných elektrárnách vyrábějící elektřinu z nekvalitního uhlí.

 45. Jan P říká:

  15.10.2020|Chováme se jako kapři, kteří si vypustí rybník. Věřte klimatologům, apeluje Svěrák|Aktuálně.cz

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I