Blog Jihlavských listů

Archív: Prosinec 2019

Proroctví o Mesiáši a Vykupiteli světa

Jan Schwarz | Pátek, 20. 12. 2019 v 8:47

Po návratu ze zajetí poznávali Izraelité, že za léta otroctví se u nich doma, ve vlasti předků, usadili cizinci. Dlouho strádali v nuzotě chatrčí a v područí pánů, kteří je s pruty poháněli k otrocké práci v Egyptě.
Později jejich synové trpěli pod knutou otrokářů, kteří je odvlekli do říše Babylónské. Až teď si mohli vnukové vydechnout. Díky hrdinství Daniela proroka se radostně vraceli domů.
Ale ve vlasti zaslíbené praotcům a patriarchům je čekala nová zkouška. V otčině Abraháma, Izáka a Jákoba, zvaného po nočním nebojácném zápase Izrael, v zemi vysněné a milované se zabydleli za léta jejich otroctví podivní lidé. A hovořili neznámým jazykem! Kolem Jordánu, v Kenaánu, všude rozkazovali a panovali cizinci. A vládli tu Médové a po nich Thrákové, na trůn dosedli i perští králové a krále z Persie střídali noví vládci světa: Římané. Lavina lidí zaplavila zemi a nebylo už poznat, komu studna s vodou, zahrada a obdělané pole právě patří.
Izraelité žili smířlivě s každým panovníkem. Boha Hospodina stále ctili. Nejen modlitbou. Věrně poslouchali nařízení Mojžíšova zákona i v době, kdy zaslíbenou zemi dobyl vládce pohanů Alexandr Veliký, který toužil po vládě nad celým světem. Útočil z Makedonie. Opanoval syrská města, bohatý Damašek i vyšperkovaný Sidon. Egyptská říše faraónů se Alexandrovi také poddala. Makedonci se vypravili do daleké Indie a válečným tažením si podmanili národy od Nilu přes Jordán až po veletok řeky Indus.
Zlé časy pokračovaly. Izraelské země se zmocnili králové syrští (r. 203 př. n. let). Krutě vládl Antiochus IV. Epifanes (r. 175 – 164 př. n. let.) touhou po moci šílený panovník. V Jeruzalémě postavil pohanskou školu a v Chrámě Hospodinově obětoval modlám. Posvátné knihy a prorocké spisy Izraelitů rozkázal trhat a pálit a pod pohrůžkou smrti zakázal ctít Hospodina. Tím nařízením chtěl vyhubit Židy a víru Izraele v jediného Boha.
Mnozí z lidu uposlechli syrského krále a odpadli od víry. Zdálo se jim, že cizí král zjevuje v těle vládce a pána země větší moc. Nastalo těžké soužení a pronásledování, čas lítých bojů, hrdinských obětí a statečných činů.
Izraelité si v řinkotu zbraní předávali naději na svobodný život a vyhlíželi příchod Spasitele, Zachránce a Mesiáše. Proroci zvěstovali, že bude nazýván Zázračný, Rádce a Kníže Pokoje. Jako syn Davidův se narodí v městě Davidově, v Betlémě. Čistá panna počne a porodí syna, a ten vyroste v touženého Mesiáše. A Immanuel (Bůh s námi) bude hlásat svaté učení a vykoná mnoho zázraků. Zvěstuje radost, oznámí propuštění zajatcům a ohlásí milostivé léto Hospodinovo.
Sám Bůh navštíví svůj lid a zachrání ho před krutostí nepřátel. Tehdy se slepým otevřou oči a hluchým uši, chromý poskočí jako jelen a němým se rozváže jazyk. Mesiáš bude také trpět. Neponese bolesti a rány za své chyby – učil prorok Izaiáš – ale za hříchy lidu. Bude ubodán pro naše viny. A jako beránek vedený na porážku, neotevře ústa na svou obranu.
Dobro a zlo jsou květy našich skutků. Zvěstujte lidem, že po čase utrpení a zkoušek budou i užívat ovoce svých činů.
Proroctví o Mesiáši zněla neuvěřitelně. Nepřátelé ho budou chtít zabít a pohřbít se zločinci, ale Bůh ho nezanechá v područí smrti – Budou se mu klanět králové a sloužit mu začnou národy celé země – zapsal osvícený žalmista.
O Mesiáši a Vykupiteli se vyprávělo, že se stane učitelem a jako král života bude panovat nad celou zemí. Izraelité ho proto nedočkavě vyhlíželi a pro jeho mocné duchovní poslání mu uctivě říkali Mesiáš (hebrejsky Pomazaný, řecky Christos, tedy Kristus). Mudrci a filozofové volali krále lidu a silná touha panovala v srdci lidí. Prosili o svobodu a o příchod Mesiáše. A věřili.
Brzy přijde Boží syn,
vysvobodí nás
ze slabostí a vin
i z duchovního otroctví
a povede věrné učedníky
ke svobodě Božích dětí.
Patříme k nim i my?
Slyšíme pozvání?
Půjdeme?
Pak vyznejme:
Duchem Boží lásky jsme byli obdarováni a k životu víry vzkříšeni. Navěky budeme žít, šťastní a svobodní.
Tak staň se každému, kdo s otevřeným hledím dočetl až sem. Amen.

blade

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 19. 12. 2019 v 18:21

Převzato:
„Blade je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil v komiksovém sešitu The Tomb of Dracula #10 v červenci 1973. Je výtvorem tvůrčího dua, které tvořili Marv Wolfman a Gene Colan.
Star Wars (Hvězdné války) – Kdysi dávno v předaleké galaxii… Touto legendární větou odstartovaly v roce 1977 //Star Wars//, jeden velký fenomén, který přetrvává doteď. Star Wars je příběh ve vzdálené Galaxii, kde spolu soupeří síly…

Slavné propadáky: Blade Runner – kult, který se zrodil z deprese a nepochopení

Psal se rok 1982 a Ridley Scott společně s Harrisonem Fordem tvořili jeden z nejvýznamnějších filmů své kariéry. Tehdy to ale nikdo tímhle způsobem neviděl.
Blade Runner byl problémové dítě,
se kterým si studio nevědělo rady, vznikla řada verzí, přičemž tu, která „za to všechno může“, si dnes večer můžete pustit v televizi.“

————————————————————–
blade říká:
Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
Toliko k Rudým buňkám architekte!

blade říká:
Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
„Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS.“
NEŽ U ČERNÝCH BARONŮ, ŽE ?
——————————————
BLOG:

80 LET NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO
Zdeněk Gryc | Neděle, 8. 12. 2019 v 9:21
„Nemocnice Nové Město na Moravě vydává knihu k osmdesátému výročí svého založení.

Do blogu „blade “ vložil 13 komentářů, ale žádný se nevztahuje k předmětu blogu !
K čemu tak velká snaha rytíře „Hvězdných válek“ ?

Co tím sleduje obránce hranic totalitního státu…

„veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích “
elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,

Sněmovna schválila 21. srpen jako památný den obětí invaze
V kalendáři zřejmě přibude další významný den. Každoročně 21. srpna bude připomínat oběti invaze a následnou okupaci někdejšího Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy v roce 1968. Předpokládá to poslanecká novela, kterou schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Rozruch vyvolal svým výrokem, že obsazení Československa nebylo okupací, místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

KOLIK PROCENT MUŽŮ SNILO O TOM, ŽE NĚKOHO ZAVRAŽDÍ

Zdeněk Gryc | Úterý, 10. 12. 2019 v 22:03

PRÁVĚ DNES ČT24
Psycholog Jeroným Klimeš:
Kolik procent mužů, několik hodin, snilo o tom, že někoho zavraždí,
20procent – Motivy osamělých střelců:
—————-
Venca říká:
Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
—————-
XXXXX říká:
Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
„Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

KOLIK PROCENT ANONYMŮ NAPSALO V JIHLAVSKÝCH LISTECH ?

80 LET NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO

Zdeněk Gryc | Neděle, 8. 12. 2019 v 9:21

převzato:
„Nemocnice Nové Město na Moravě vydává knihu k osmdesátému výročí svého založení.
Původně byl v plánu pouze almanach, nakonec vznikla kniha 80 let jsme vám nablízku aneb Příběh novoměstské nemocnice. Zájemci ji seženou hned na pěti místech. Tři jsou v Novém Městě na Moravě a dvě ve Žďáře nad Sázavou.
„Poznáte příběhy lidí, kteří nemocnici budovali, kteří v ní pracovali a pracují. Již 80 let je lidem tato nemocnice nablízku, i proto jsme se rozhodli připomenout a přiblížit všechny důležité události a okamžiky její existence i z doby, kdy se o její stavbě teprve začalo uvažovat. Publikace čerpá informace nejen z různých doložených písemných pramenů, ale také ze vzpomínek a příběhů současných a bývalých zaměstnanců. Tak ožívá historie, která se píše každým dnem znovu a znovu. Věříme, že kniha udělá radost. Doufáme, že by to mohl být i pěkný dárek pod vánoční stromeček,“ řekla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.
Autorkou knihy je tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková. „Skládat střípky z historie nemocnice tak, aby to byl příběh, který bude čtenáře bavit a napínat, bylo velké dobrodružství. Knihou jsem chtěla vzdát hold všem, kteří nemocnici tvořili a kteří ji tvoří. Publikaci jsem skládala jako puzzle asi rok, byla to dřina, ale snad čtenářům udělá radost. Moc děkuji všem, kteří při téhle dobrodružné práci pomáhali.“
Kniha je v prodeji hned na pěti místech. V novoměstské nemocnici na recepci chirurgie a v nemocničním bufetu. „Pokud si zájemci dorazí koupit knihu k nám do nemocnice, dostanou k ní dárek v podobě pera s nápisem připomínajícím 80. výročí založení nemocnice,“ říká tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková. Další prodejní místo v Novém Městě je Informační centrum v Horáckém muzeu. Knihu prodává také knihkupectví Gabriela Šemrincová ve Žďáře nad Sázavou a knihkupectví Kanzelsberger také ve Žďáře nad Sázavou. Stojí 240,- Kč.
Nemocnice pamatovala i na slavnostní představení knihy 80 let jsme vám nablízku aneb Příběh novoměstské nemocnice.
„Knížku symbolicky přivítáme na světě na adventním koncertu BROLNu v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě 15. prosince v 16 hodin.
—————
Pokud vše dobře dopadne, kmotrou knihy by měla být dcera architekta Bedřicha Rozehnala, který nemocnici v roce 1937 navrhl, paní Eva Rozehnalová.
————–
Koncert pořádáme společně s Českým rozhlasem Vysočina,“ zve na adventní koncert i křest knížky její autorka a tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.“
————————————-
Profesor Bedřich Rozehnal byl odsouzen v inscenovaném procesu na 4 roky žaláře.
V lednu 1960 nastoupil do vězení,
byla mu zabrána polovina bytu a jeho dcera vyhnána do Jihlavy.
Jako dcera kriminálníka nemohla být v Jihlavě zaměstnána ve Státním projektovém ústavu.
Profesor Rozehnal je autor Hospodářského pavilonu psychiatrie.
Podrobnosti jsou v publikaci 111 let Psychiatrie Jihlava.
————
První publikace byla uveřejněna v „Moravském příteli lidu“ 17. 4. 1938.
Hospodářský pavilon Zemského ústavu choromyslných, 1938 – 1942.
/v současnosti: Pavilon č. 6. Ředitelství a hospodářský pavilon/.
Autor: Prof. Dr. Ing. Arch. Bedřich Rozehnal.
————
Již v roce 1938 byla jihlavská veřejnost v tisku seznámena jednoduchými a výstižnými slovy s jeho záměrem. Pavilon slouží dodnes, je dokladem solidnosti, nadčasovosti a funkční kvality jeho architektury. Není toho mnoho, co je dnes možno dodat k článku doplněnému podélnými fasádami, uveřejněném v „Moravském příteli lidu“ 17. 4. 1938.
„HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
ZEMSKÉHO ÚSTAVU CHOROMYSLNÝCH V JIHLAVĚ
V nejbližších dnech se započne se stavbou hospodářské budovy v zemském ústavu choromyslných v Jihlavě. Ústav choromyslných jest zemským úřadem velkoryse založen na velmi krásném pozemku při státní silnici do Brna a postupně dobudováván. Hospodářská budova jest provozně dokonala vyřešena sestává z kuchyně, prádelny, společenských místností jídelen pro lékaře a bytů pro personál. Situována jest při hlavní příjezdové cestě v blízkosti stávající kotelny a jest architektonicky včleněna do komplexu pavilonů. -Ve spodním přízemí jsou po jedné straně průchodné pasáže, sklady a chladírny pro kuchyni spojené nákladním výtahem s prostorami kuchyně, po druhé straně jest příjem a výdej prádla. Ve středu pasáže jest umístěno hlavní schodiště , vedoucí k jídelnám společenským místnostem. -V přízemí jest prostorná kuchyně se všemi vedlejšími místnostmi, řeznictvím a pekárnou, vybavená moderním a hygienickým strojním zařízením. V prádelně prochází špinavé prádlo přes třídírnu, pračky, odstředivky a kalandry do sušárny, správkárny a žehlírny, a skladu čistého prádla a výdejny, odtud se vydává na jednotlivá oddělení. Postup jest plynulý, nekříží se . postranním schodištěm jsou přístupny byty pro personál. Projekt vypracoval architekt Ing. B. Rozehnal z Brna, který vyřešil dokonale nejen složitý provoz budovy tím, že dobře oddělil od sebe jednotlivé provozní celky, ale dal budově také čistý a jasný architektonický vzhled. Budova bude sloužiti 1300-1500 lidi a její celkový rozpočtový náklad bude činiti asi 4, 500. 000 Kč.“

PRÁVĚ DNES

Zdeněk Gryc | Pátek, 6. 12. 2019 v 20:59

VELITEL HASIČŮ KAPITÁN KEJVAL a

URBANISTICKÁ KONCEPCE SÍDLIŠTĚ BŘEZINOVY SADY.

Vyňato z tehdejšího popisu – návrh sídliště:

„Velkým problémem bylo, jak vidno na fotografiích původního prostoru, opředení dráty vysokého napětí. Ty bylo nesnadno přeložit, protože nebylo kam. Navíc pod těmito dráty nebylo možno v souladu s předpisy použít těžkou mechanizaci. Nakonec se rozhodlo, že sběrná komunikace navržená v dopravním řešení sídliště, bude provedena v předstihu a kabely budou vedeny s patřičnými odstupy po jejím východním okraji. Před započetím prací na sídlišti bylo nutno provést sondy a vypracovat geologické posudky. Na jejich základě byly provedeny projekty. Tato geologie také ovlivnila urbanistickou koncepci. Nízká zástavba panelových domů 4+1 byla doplněna dominantami 13 podlažních domů. Jejich umístění bylo podloženo geologickými posudky území, které udávalo místa s dobrou a špatnou únosností. Statici žádali, abych domy rozmístil tak, aby v domech složených zejména z řadových horizontálních sekcí se tyto geologické poměry příliš neměnily. Původní hmotová koncepce byla sice ztracena, ale na brněnských sídlištích, zejména v Králově Poli byly s těmito domy při stavbě velké problémy. Navržené dominanty, které měly vytvořit Skyline sídliště, viz panoramatické zákresy do fotografií stávající krajiny, byly nahrazeny domy 8+1. Aby nedošlo k snížení požadované hustoty THU musel být počet těchto domů zvětšen“
———————————————————–
Sídliště bylo před stavebním povolením projednáno se záchrannými sbory.
Jednalo se zejména o sběrnou čtyřproudovou páteřní komunikace s nízkými obrubníky, aby vozidla záchranné služby a zejména hasičů mohla snadno vjet na trávník. Trávník rovněž kryje požární nástupní prostory. Výkresy těchto i skrytých komunikací jsou nepochybně v hasičské zbrojnici.
Při dodatečných úpravách zejména páteřní komunikace nebyly plně respektovány požadavky záchranných sborů. Jsou publikovány v JL, kde je také článek dopravního inženýra Brzáka.
———————————————————————————-
Původně navržené 13 podlažní domy byly nahrazeny domy 1+8 po jednání s kpt. Kejvalem. Naše sezení byla nejen profesionální, ale i přátelská.
Kpt. Kejval říkal, podívejte, mi na zásah ve 13 podlaží nemáme techniku.
Máme sice o ni zažádáno, ale je to pouze na papíře.
Když se tak podíváme na záběry:
—————————–
„Výbuch plynu zdemoloval panelák v Prešově, pět mrtvých
Dnes 13:06 – Prešov • Aktualizováno 19:21
Ivan Vilček, Právo
FacebookTwitter
V jednom z bytových domů na sídlišti ve slovenském Prešově vybuchl v pátek plyn. Exploze dům zdemolovala, zahynulo v něm nejméně pět lidí. Dalších 40 osob bylo zraněno, je mezi nimi i dítě, uvedl server TVnoviny.sk. Na místě zasahují desítky hasičů, záchranáři i vojáci. Primátorka města vyhlásila mimořádný stav. Počet obětí může být podle premiéra Petera Pellegriniho vyšší. “
—————————
TAK BYCH CHTĚL VZDÁT ČEST KAPITÁNU KEJVALOVI.
Myslím že v Prešově chyběla požární technika.

První publikovaný popis Březinek -Březinky dostanou novou tvář, kde jsou 13 podl domy zmíněny vyšel 21. 3. 1967. v Jiskře,
PS. Výsek původního návrhu sídliště s bodovými 13 podl.
Paneláky je poslán do redakce JL.
PPS. Je to psáno z paměti, obvyklé hledání chyb anonymů v textech psaných s odstupem desítek let, bych prosil výjimečně podepsat.
—————————

1. jihlavák říká:
Pátek, 6. 12. 2019 v 19:09
Velký humanista:
Do americké „koalice ochotných“ se zapojilo i Česko, na rozdíl od Německa či Francie. Invazi hájil především exprezident Václav Havel.
————————————–
Slibuji, že po setkání s Václavem Havlem ho osobně poprosím jestli by se laskavě:
„NEPO-OTOČIL V HROBĚ“
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I