Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot

Ján Lauko | Čtvrtek, 2. 1. 2020 v 16:11

Lidé dneška jsou mimořádně zaneprázdněni. Hodně pracují a mají na starosti mnoho věcí, které sotva stíhají. Jejich život je plný shonu a stresu až do takové míry, že mnohým se zdá být den příliš krátký na to, aby vše stihli.

Avšak na druhé straně, pokud je člověk schopen podívat se na vše kolem sebe z určitého nadhledu uvědomí si, že za ustavičným shonem a maximálně vytíženým životem se nachází jakási prázdnota. Zvláštní prázdnota, skrývající se pod pláštíkem tisíců věcí, které může člověk vlastnit, dosáhnout a užít si. V čemsi to připomíná druhý den po oslavě, naplněné alkoholem a bujarou veselostí, kdy se lidé probouzejí otrávení, rozlámaní a s bolestí hlavy.

A přesně stejně také po divokém spěchu materialistického snažení a všeho toho, co jím lze získat, zůstává na dně duší lidí jakési těžko definovatelné, vnitřní nenaplnění. Jde o méně, nebo více intenzivní vyciťování toho, že člověk po získání všeho, o co se snažil, nakonec přece jen nedosáhl toho, co si přál. Že to, co dosáhl, ho jaksi nenaplňuje. Že je to prodchnuto jakousi trpkou vnitřní pachutí, skrývající se za vším tím okázalým, vnějším materialistickým leskem.

Kdyby byli lidé upřímní a podívali se poctivě do svého nitra, museli by si přiznat, že je to právě takto. Také ti nejbohatší to vnímají, avšak ve svém materiálně omezeném a hodnotově pomýleném vnímání života se to snaží překrýt ještě intenzivnějším materialistickým snažením doufajíc, že když dosáhnou to, nebo ono, když dosáhnou, co ještě nemají, pak se konečně stanou plně šťastní.

Takovýmto způsobem se jejich snažení stále stupňuje, avšak očekávané vnitřní naplnění nepřichází. Trpkost nenaplnění zůstává a křečovitá snaha lidí uspokojit tento hlodavý pocit ve svém nitru má ve velkém, celosvětovém měřítku za následek plenění naší planety, její nerostných zdrojů, její přírody, vody a vzduchu. Má za následek parazitování na lidech, v nichž mnozí bohatí a mocní vidí jen prostředek k dosažení vlastních, egoistických cílů.

Všem, kteří takto žijí a jsou tak velmi zaneprázdněni by proto velmi prospělo, kdyby se chvíli zastavili. Kdyby se na život podívali z nadhledu. Pak by možná pochopili, že jdou nesprávným směrem, a tímto způsobem svůj život pouze promrhají, aniž by se jim někdy vůbec naplnilo jejich vnitřní očekávání prožívání plnohodnotného štěstí.

Neboť ve skutečnosti je všechno úplně jinak! Cesta k pravému vnitřnímu naplnění je zcela jiná! Poukázal na ni velký Učitel správného života, který se při svém putování zastavil u dvou sester. U Marty a Marie. Marie si okamžitě sedla k jeho nohám a pozorně naslouchala každému jeho slovu. Marta měla plno práce s obsluhou. Proto se stěžovala Učiteli na svou sestru, že ji nechala samu obsluhovat.

Velký Učitel však nepodržel stránku Martě, ale naopak Marii, protože Martu napomenul slovy: „Marta, Marta, staráš se a znepokojuješ pro mnohé věci, přičemž opravdu potřeba je jen jedno. Marie si vybrala lepší díl, který jí nebude odňat“.

Tato slova velkého Učitele bychom vzhledem k našemu tématu mohli parafrázovat asi takto: Lidé tohoto světa, staráte se a znepokojujete se pro mnohé věci, přičemž potřebné je pouze jediné.

Lidé tohoto světa, namáhavě pracujete, nic nestíháte a žijete v neustálém spěchu, přičemž na to jediné a nejdůležitější zapomínáte. A přece jenom toto jediné je vám schopné dát takovou míru vnitřního naplnění, jakou nelze očekávat od žádné z obrovského množství věcí, za kterými se tak ženete.

Neboť ať byste dosáhli cokoliv, váš duch zůstane chudý. Zůstane prázdný! Zůstane umírající hladem a žízní, protože ho není schopna nasytit žádná z materiálních hodnot, o které usilujete.

Nasytit jeho hlad a ukojit jeho žízeň totiž můžete jedině hodnotami Ducha a Pravdy! Jedině hodnotami dobra, cti, lásky, spravedlnosti a lidskosti, o které budete usilovat! Jedině hodnotami poznání skutečné Pravdy o životě, objasňující člověku kdo je, odkud pochází a jaký má jeho život pravý smysl. Jedině hodnotami poznání Pravdy o Stvořiteli, o jeho Vůli a jeho Zákonech, které hýbou stvořením, a jejichž účinkům podléhá nejen každý náš čin a každé naše slovo, ale také každá naše myšlenka a každý náš cit.

O toto se máš člověče snažit, protože toto je tím nejdůležitějším a nejpotřebnějším! Pokud tímto směrem zaměříš všechno své životní snažení, velmi rychle dosáhneš vnitřního klidu a naplnění, po kterém tak toužíš.

A věz, že ani dostatek všeho toho, co pro svůj materiální život potřebuješ, ti nebude chybět. Neboť tomu, kdo usiluje o to nejpotřebnější a nejdůležitější, se všeho ostatního, co potřebuje přidá. Bude mít dostatek všeho, aby mohl důstojně žít, i když to neznamená, že bude žít v nadbytku.

Člověče, vzpamatuj se už konečně a přestaň se hnát nesprávnou cestou čistě pozemské snahy o uspokojování svých materiálních potřeb, protože je to cesta falešná, která tě nikdy vnitřně nenaplní. Je to cesta, která je neštěstím pro naši planetu. Je to cesta bezúčelně promrhaných životů miliard lidí. Je to cesta neštěstí a zkázy. Zkázy tvé osobní i celé naší Země!

Vzpamatuj se proto člověče a vykroč správnou cestou! Cestou ducha a jeho hodnot! Cestou Pravdy! Pravdy o životě, o člověku i o Stvořiteli! Toto je potřeba! Neboť pokud toto nemáš, o toto neusiluješ a toto nedosáhneš, nejsi ve skutečnosti ničím, i kdyby si byl tím největším boháčem. A proto tě nakonec nicota tvé osobnosti, prázdnota tvé duše a žebrácká chudoba tvého ducha stáhnou do nicoty. Do nicoty, znamenající zánik tvé nicotné osobnosti, kterou přivedlo k záhubě bezduché kráčení po falešné cestě uspokojování pouze vlastních materiálních potřeb.

Neboť požehnání všemocného Vládce všech světů se vznáší nad těmi, kteří se snaží kráčet cestou ducha!

Avšak jeho hněv bude bít všechny ty, kteří kvůli uspokojování svých hmotných potřeb zapomněli na potřeby vlastního ducha!

A vy všichni, kteří už ani nevnímáte onu trpkou pachuť ve vašem nitru, skrývající se za bezduchým materiálním snažením, a tato slova jsou vám pouze na smích, jste už nyní ztraceni, protože jste duchovně mrtví.

Neboť věz člověče, že pokud jsi ty sám odvrhl Stvořitele jako nepotřebného, odvrhne nakonec také on tebe! Stejně, jako se ty stavíš k Němu, se také On postaví k tobě! Tak bude učiněno zadost Spravedlnosti Páně, na základě které každý nakonec pro sebe sklidí to, co sám zaséval.

Nešťastný člověče věz, že čas se naplňuje a tvůj život bez Stvořitele předznamenává ztrátu existence tvého bytí. Tvůj život, jakkoli konzumně a materiálně bohatý, ale bez Stvořitele, je ve skutečnosti pouze tragickou ztracenou existencí, bez jakékoliv budoucnosti.

Změň to, ty nešťastný člověče, dokud ještě není definitivně pozdě! Hodnotově se obroď, aby si nemusel zahynout navěky!

40 komentářů k článku “Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot”

 1. Jan P říká:

  Magdaléna Šipka: Zelená teologie prorůstá za zdi kostelů
  28.12.2019/denikreferendum.cz/clanek

 2. zdeněk Gryc říká:

  SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

  NYNÍ JEŠTĚ NĚCO OD

  BLADE:

  BUM!

  ???

 3. Berka říká:

  Zdeňku, cože jste to prosím psal o BBC v již smazaném komentáři ? Nestačil jsem si to pořádně přečíst…

 4. blade říká:

  Trump směřuje k vítězství ve druhém volebním období a tento útok je významným krokem jeho volební kampaně. Umlčel jím jak demokratickou opozici, vyčítající mu opouštění pozic na Blízkém východě ve prospěch Ruska a Íránu, tak jestřáby v ozbrojených silách, volající po rázném vojenském zásahu tamtéž.

  Projevil se jako vlastenec co tvrdě trestá násilnou smrt amerických občanů v zahraničí. Ať už je důvod jejich přítomnosti v místě konkrétních útoků jakýkoliv. Zároveň tímto útokem, provedeným ve spolupráci s izraelskými zpravodajskými službami, jasně dal najevo svou podporu Izraeli. Vzal tím vítr z plachet části vlivné židovské a proizraelské křesťanské lobby v USA, která mu vyčítala nedostatečnou podporu Izraele, prý té jediné jediné blízkovýchodní demokracie, co se přikláněla spíše k jeho odpůrcům. Trump si tím také zajistil dostatek finančních příspěvků na svou volební kampaň.

  Trump dal jasně najevo, že je ochoten tvrdě a nekompromisně hájit zájmy USA a provádět i velmi drsné a nečekané kroky rázně. Vymezil se tím vůči neschopným leaderům slabé, neakceschopné a v geopolitickém měřítku směšné EU a vyslal jasný signál členským zemím NATO, že končí doba planého mluvení a nastal čas činů. Například čas začít nakupovat americké zbraně (my kupujem vrtulníky), čas začít vydávat více peněz na zbrojení atd. Získá tím podporu kapitánů amerického zbrojního průmyslu, kterou bude rozhodně potřebovat.

  Adam Schiff – předseda výboru pro zpravodajskou činnost americké sněmovny, která je v čele tažení za impeachment lprezidenta Trumpa, tweetoval svůj souhlas se zavražděním Suleimana těmito slovy: “Suleimání byl zodpovědný za násílí a světu je nyní líp nez něj“

  Tento Trumpův krok je také důležitý pro USA na stažení jejich vojáků z Afghánistánu a Iráku a k výraznému omezení americké vojenské přítomnosti v blízkovýchodní oblasti. Zabití vojenských špiček íránské armády na dlouhou dobu omezí akceschopnost Íránu vojensky a ideologicky zasahovat v zahraničí a sníží riziko ohrožení amerických zájmů v regionu po stažení americké armády.

  Smrt toho hlavouna a dalších hlavounů Íránu a Iráku je z dlouhodobého hlediska výhodná i pro Rusko, o Izraeli nebo Saúdské Arábii a jejích spojencích ani nemluvě.

  Reakce nebo názor vedení EU nikdo nebere vážně. Zatímco USA, Rusko, Čína, Izrael, a dokonce i Írán jsou řízeny silnými politiky, vedení Evropy je řízeno bezpáteřními úředníky. Okamžité obchodní zájmy jsou pro ně důležitější než zájmy občanů evropských zemí, ideologie a strategické myšlení.

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Sulejmání:

  „Říkám vám, pane Trumpe, jsme vám daleko víc v patách, než si myslíte, a to sice tam, kde to čekáte nejméně. Vy začnete válku, ale my ji dokončíme,“ řekl v 2018 ve středoíránském městě Hamadánu krátce poté, co americká vláda vypověděla jadernou dohodu s Íránem uzavřenou v roce 2015.

  Sulejmání namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech Írán využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů. Pod vedením Sulejmáního se staly jednotky Kuds „osou šíitského odporu“, do jejichž působnosti patří i kontrola nad libanonským Hizballáhem, proíránskými milicemi v Sýrii, Iráku nebo Jemenu a jejich vliv zasahuje i do Afghánistánu a Pákistánu.

  Přes dvacet let velel jednotkám Kuds. Jedná se o speciální jednotky íránských revolučních gard (loni v dubnu je USA zařadily na seznam teroristických organizací), polovojenských jednotek, které existují souběžně vedle regulérní armády. Název Kuds je odvozen od arabského slova pro Jeruzalém, což zároveň ukazuje na hlavní cíl nejenom revolučních gard, ale i celého íránského režimu: zničení státu Izrael a dobytí jeho historického hlavního města Jeruzaléma.

  I díky němu dokázaly tyto jednotky získat obrovský ekonomický vliv. K jejich impériu, které v Íránu zaměstnává desítky tisíc lidí, dnes patří vedle stavebních firem a telekomunikačních společností také média.

  Dle deníku The New York Times dosahují roční zisky těchto korporací až dvacet miliard dolarů. Ekonomicky tyto firmy vyrostly hlavně v dobách, kdy platily sankce uvalené mezinárodním společenstvím vůči Íránu. Hlavním zdrojem příjmů gard byly podle agentur výnosy z pašování zakázaného zboží. To se odehrávalo zejména prostřednictvím brigád Kuds a tím nepřímo přes Sulejmaního.

  Sulejmání si udržoval značný vliv zejména v sousedním Iráku, kde se po pádu Saddáma Husajna a válce dostali k moci také místní šíité. Údajně se infiltroval do teroristického Islámského státu (IS), angažoval se v referendu o nezávislosti Kurdistánu a měl vliv na tvorbu vlád v Bagdádu.

  Sulejmání se též zasadil o obrat války v Sýrii. V červenci 2015 vedl tajnou íránskou delegaci, kterou přijal v Kremlu ruský prezident Vladimir Putin.

  Sulejmání tehdy položil na stůl mapu Sýrie s aktuální válečnou situací a řekl Rusům: „Pokud nezasáhnete, Asad už se neudrží a padne.“

  Sám Sulejmání jezdil do Sýrie na bojiště pravidelně, ale ani Írán nedokázal syrské povstalce zastavit. Putina se mu ale podařilo přesvědčit a 30. září 2015 vzlétly první ruské bombardéry nad Sýrii a situace se postupně začala obracet. Moskva a Teherán společně Asadův režim zachránily.

  Íránské revoluční gardy pomohly Asadovi miliardami dolarů a dodávkami zbraní.

  K paradoxem je, že Solejmání byl nebezpečný i řadě svých protivníků v samotném Íránu. Mnozí mocní i méně mocní Íránci si z pátečního rána odnášejí pověstné smíšené pocity 🙂

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Takže podle jeho životopisu to byl spíše grázl prvního stupně. Trump opět zabodoval a udělal dobré dílo.

 5. Zdeněk Gryc říká:

  1. Berka říká:
  Neděle, 5. 1. 2020 v 17:56
  Zdeňku, cože jste to prosím psal o BBC v již smazaném komentáři ? Nestačil jsem si to pořádně přečíst…

  Bratře, Laukova Krista – Berko,

  Bylo tam, že demokracie v rámci vysílání BBC má renomé. .

  Dále máte to v blogu:

  Na magistrátu začíná platit etický kodex
  Zdeněk Gryc | Neděle, 5. 1. 2020 v 18:08
  POD SVŮJ NÁZOR SVŮJ PODPIS

  Udavači a ti, co dehonestují významnou jihlavskou osobnost mého přítele Oldřich Háje,
  vedle jehož dráhy č. 2 s kyticí,jsem letos na 20. výročí jeho Memoriálu, plaval…
  terý je zlatým písmem vepsán do sportovních dějin města Jihlavy

  Se mají dle nového etického kodexu podepsat plným jménem.
  Co s národem udělali Ps-áci a StB-áci by nemělo být nikdy zapomenuto

  Oldřich Háj si nezaslouží, aby o něm někdo nenapsal něco jako Berka:

  1. Venca říká:
  Sobota, 9. 3. 2019 v 11:13
  Byl teda ten Ervín agent StB, nebo ne ? Nebo si to Berka vymyslel ?

  2. Berka říká:
  Sobota, 9. 3. 2019 v 15:34
  Samozřejmě že byl a jestli snad někomu ublížil, ať ten si ho soudí. Mě je to absolutně fuk.
  Akorát že náš architekt se svým smyslem pro spravedlnost a pravdu rád po komunisticku selektuje historii. Že byl příkladně Zeman jeden rok ve straně, o tom se psát může a je to velmi zavrženíhodné. Že ale architektovi kamarádi byli agenty a vědomými spolupracovníky státní bezpečnosti, to je zcela omluvitelné a psát o tom přinejmenším „není příliš šťastné“.
  To by se jednomu ukroutila hlava…
  „Že ale architektovi kamarádi byli agenty a vědomými spolupracovníky státní bezpečnosti, to je zcela omluvitelné“

  Berka říká:
  Úterý, 26. 2. 2019 v 0:34

  Spoluzbabělci Olda Háj a Ervín Fririch ?

  Fridrich Ervín, narozen 4.01.1934, od roku 1971 evidován jako důvěrník, svazek č. 15566,
  správa StB Brno

  Háj Oldřich, narozen 12.01.1932, evidován nejprve jako tajný spolupracovník (spisová značka 806006), následně jako agent – svazek č. 18060, správa StB Brno

  Proč spoluzbabělci ? Prostě chtěli jet do Steyru, tak jeli. Účel světí prostředky.

  Gryc chtěl do Švédska, tak jel. Stačilo jen po návratu zajít na kafíčko, že…

  Berka chtěl do Španělska, ale přece jenom zas až tak moc ne.

  To z něj rozhodně nedělá žádného hrdinu – hrdinství totiž k tomu potřeba nebylo.
  ———————————————————

  Ale taky to – aspoň doufám – z něho nedělá šedou kolaborantskou svini,
  kvůli kterým to tady tak dlouho mohlo fungovat.
  ———————————————————
  „Proč spoluzbabělci ?
  Prostě chtěli jet do Steyru, tak jeli. Účel světí prostředky.“
  SPOLUZBABĚLCI…
  „Berka chtěl do Španělska, ale přece jenom zas až tak moc ne.“

  Neznám celou historii plaveckého oddílu, do kterého jsem vstoupil v únoru 1958
  a věnoval se výcviku dětí v plaveckém oddíle, v zimně v tělocvičně v létě na Staliňáku.
  Spolu s Oldou jsme prošli trenérskými kurzy,
  vedenými renomovaným teoretikem plavání profesorem Otakarem Zábojem,
  který mne jako pro plavecký výcvik získal v roce 1954 v Brně.
  Současně Oldou jsme získali PRŮKAZ TRENÉRA PLAVÁNÍ II. tř. 27. června 1977.
  Naposledy mi byl prodloužen na 4 roky v „Těl. škola VÚ ČSTV“ v roce 1984.
  ————————————————————–

  Tuší vůbec Berka, že Olda umřel s plným nasazením šéfa plaveckého oddílu v činné trenérské práci.

  Tu vykonával také Ervín.

  Dodnes v oddíle pracuje Milan Mikulášek.

  Ředitel školy Fuchs pracoval nejen v plaveckém odd. ale takéve Vodáckém oddílu Modeta,
  kde byl vedoucím expedic do Rumunska a Jugoslávie.

  Jednou jsme byli i ve Francii.

  Tuší Berka jakou „úlitbu“musel ředitel školy Rošického za ta léta provádět?

  Nechce pan Berka také publikovat jejich záznamy ?

  HRDINA „Berka chtěl do Španělska, ale přece jenom zas až tak moc ne.“
  Berka nebyl vedoucím plaveckého oddílu,
  Berka jednal sám za sebe, když mu na StB vařili kafíčko.

  „Úlitbu“ nacistickým bohům už prováděl „taky kolaborant Hácha“ ve snaze zabránit popravám studentů.

  Napřed hostoval plavecký odd. Steyer v Jihlavě. Pak Steyer pozvali Jihlavu, nebylo to pouze jedenkrát. Architekt byl v této souvislosti také na StB, ale bez kafíčka.

  Byla to zajímavá a dost dlouhá školení.
  Na závěr byl požádán, aby o tom s nikým nemluvil, ani s manželkou jak dodali.

  Berka ví, že na StB vařili kafíčko.
  Olda a Ervín měli na starost družstvo plavců.
  Dokáže si Berka představit o co kráčí.
  Pokud ne, tak ať se přijde v době treningu podívat na basén.

  Šedá kolaborantská svině, kvůli kterým to tady tak dlouho mohlo fungovat.
  Viděla jak vypadá u škol v Rakousku přidružený hliníková basén s ohřívanou vodou.

  Šedá kolaborantská svině,
  na základě toho co viděla navrhla podobný hliníková basén v areálu Na polance v Třebíči,
  za což dostala budovatelská uznání města za ůsilí a práci

  „kvůli kterým to tady tak dlouho mohlo fungovat.“

  Uctivě prosím pana Berku, aby přestal číst moje blogy.
  Nejde o životní dílo popleteného architekta, který dostal cenu Jože Plečnika.
  Dříve „čtenář“, nyní Berka, Blade velitel PS + company vše pečlivě monitorují a dokážou zneužít,
  lživě překroutil a ironizovat graficky šmajlíky.
  —————————–
  Berka říká:

  Neděle, 3. 2. 2019 v 18:41
  Gryce nemusíte složitě nálepkovat. Stačí jednoduše napsat kolaborant.
  Kolaborant, co si byl za Zemanem na hradě pro metál.

  ————————————————————

  Je to lež,
  nebo pravda,

  mu předal Zeman se 70 architekty v rámci oslav 100 let republiky.
  za ocenění jeho celoživotního díla
  cenu architekta TGM Jože Plečnika

  nebo to bylo jako na Sokolském sletu,
  že Zeman popíjel Becherovku v obýváku ?

  Je Berka schopen v rámci půlnočních textů tohoto typu sebe reflexe ?

  22. Berka říká:
  Středa, 22. 8. 2018 v 0:39
  Dneska si herr Gryc zas užil kopírovací onanie, co ?
  Je tady docela zajímavá paralela – stejně jako si estébák dovolí řečnit o výročí okupace před českým rozhlasem, tak si to se stejnou chutí dovolí tady i budovatelský kolaborant z Jihlavy. Měli byste oba zalézt někam pod zem a vůbec se neodvažovat vystrkovat svoje narudlé a narychlo přebarvené rypáky. Teď v těch vedrech totiž máslo na hlavě strašně rychle taje…
  Masturbuj raději nad svejma zažloutlejma plánama ulice Antonína Zápotockého, za kterou jsi dostal a vděčně přijal čestné uznání plus prémie – a nebo možná nad legendárním výtiskem Jiskry ze dne 25.2.1975, kterou jsi tady dneska v té euforii úplně zapomněl vytáhnout, ty scvrklej pytlíčku smrdutý kolaborantský žluče…
  Omlouvám se ostatním za svůj půlnoční výlev, ale tyhle normalizační krysy, díky nimž se ty sračky táhly dalších dvacet let a který se vůbec opovažujou mluvit o nějakém pražském jaru, který přitom právě oni bez mrknutí oka spláchli do hajzlu, mi zvlášť dneska prostě nějak pijou krev.
  Karel Bernard, Královský vršek – Jihlava, ty anonymobijče.
  ————————————————-
  …..který prosí na závěr uctivě a v hlubokém předklonu:

  nesviňte památku na profesora Rozehnala
  jako druhdy „čtenář“

  a i v tom, co napsala dcera o svém tatínkovi,
  autoru moravských nemocnic v novém blogu:

  Na magistrátu začíná platit etický kodex

 6. Zdeněk Gryc říká:

  Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot
  Ján Lauko | Čtvrtek, 2. 1. 2020 v 16:11
  —————————————————
  se Lauko zapomněl zmínit,
  jako v minulých svých blocích

  o novinářích ve stylu Zemana
  a západní demokracii,

  viz. jeho 10 leté dílo v JL

 7. Berka říká:

  Aha ! BBC jako symbol demokracie.

  BBC a demokracie… Ano, to je jistě zajímavé téma…

  Tak co třeba podzim roku 1938 ? Cituji z historie rozhlasu :

  V polovině září podnikl britský premiér Neville Chamberlain první z cest, které ho v průběhu příštích dvou týdnů vedly třikrát do Německa. Tyto cesty byly pečlivě připraveny i z mediálního hlediska. Chamberlain uměl výborně manipulovat s médii, už delší dobu platil na vlnách BBC zákaz komentovat dění v Československu – posluchači britského rozhlasu, který byl zcela pod dohledem vlády, neměli šanci se seznámit s různými pohledy na události, a naopak Chamberlain dělal ze svých cest do Německa velký mediální cirkus. Pokaždé vystupoval živě před mikrofonem s krátkým, dobře připraveným prohlášením – na otázky samozřejmě neodpovídal. První cesta – do Hitlerova hnízda v bavorském Berchtesgadenu – byl velký úspěch. Chamberlain se vrátil v triumfální náladě: „Měl jsem dlouhý pohovor s Herr Hitlerem. Diskuse byla upřímná, ale přátelská. Teď jsem již přesvědčen, že si oba plně rozumíme.“

  Chamberlain sdělil, že mír je zachráněn, že všechny strany se dohodly, že se sejdou ve Mnichově a podepíší dohodu o míru v Evropě. Většina poslanců ze všech politických stran přijala jeho prohlášení bouřlivým potleskem. O Československu nepadlo ani slovo. Československo bylo pozváno do Mnichova pouze pro „informativní účely“ – ne na samotné jednání. Nálada v Británii byla euforická. BBC, která informovala o slavnostním odletu předsedy vlády, zase zcela podlehla této náladě : „Je to pozoruhodné shromáždění. Nejsou tu jen známé tváře, které byste očekávali – tváře z politického života, ale je tu i filmový herec a dvě velmi slavné filmové herečky. Bylo by to skoro jako premiéra, kdyby nešlo o mnohem závažnější příležitost. Na všech je vidět radost, potěšení a úleva po událostech včerejšího odpoledne.“

  Zatím se podařilo Chamberlainovi – dalším mediálním kouzlem – poměnit mnichovskou katastrofu ve velké diplomatické vítězství vlády jeho Veličenstva. Než odletěl z Mnichova, vyžádal si Chamberlain další krátkou schůzku s Hitlerem. Britský premiér měl doslova v rukávu další diplomatickou iniciativu. Po „přátelském a příjemném rozhovoru“ – jak to sám popsal – vytáhl prohlášení, které si předem připravil, a požádal führera, zda by byl ochoten je podepsat. Hitler mu vyhověl. Toto byl onen „kus papíru“, kterým Chamberlain mával, když o několik hodin později vystoupil v Londýně z letadla: „Dnes ráno jsem měl další jednání s německým kancléřem panem Hitlerem, a tento kus papíru nese jeho podpis spolu s mým.“

  Šlo o stručný, jednoduchý dokument – o mírovou dohodu mezi Británií a Německem, kterou mohl přečíst nahlas čekajícím zástupům. Dohoda mu umožnila dokonale odvést pozornost od Československa, o němž se vůbec nezmiňovala. Později tentýž den vystoupil Chamberlain na balkon Buckinghamského paláce spolu s králem a královnou a před obrovským davem. BBC v duchu slavnostní nálady, která panovala, uzavřela své vysílání děkovnou bohoslužbou za to, že mír byl zachráněn.

  Tedy něco, jako když 25.2.1975 psala Jiskra o tom, jak musíme učit architekty… 🙂

  Jako dobrý Zdeňku.

  Nikdy vás v tom vašem pravidelném devótním opěvování západní demokracie nenapadlo, že nebýt Mnichova, tak k nějakému vámi tak často omílanému Molotov-Ribbentropu rozporcování Polska na kusy a následné strašlivé světové válce nejspíš nikdy nedošlo ???

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Jako dobrý Zdeňku.

  Nikdy vás v tom vašem pravidelném devótním opěvování západní demokracie nenapadlo, že nebýt Mnichova, tak k nějakému vámi tak často omílanému Molotov-Ribbentropu rozporcování Polska na kusy a následné strašlivé světové válce nejspíš nikdy nedošlo ???
  ——————————————————————
  co říkáte aktuálnímu POLSKÉM dokumentu o RUSKO-NĚMECKÉ AGRESY A ZAČÁTKU 2 SV.VÁLKY

 9. Zdeněk Gryc říká:

  ps.

  NE ZÁPADNÍ

  POUZE

  DEMOKRACIE

  ŽE?

 10. Berka říká:

  Tedy znovu :

  Nikdy vás v tom vašem pravidelném devótním opěvování západní demokracie nenapadlo, že nebýt Mnichova, tak k nějakému vámi tak často omílanému Molotov-Ribbentropovu rozporcování Polska na kusy a následné strašlivé světové válce nejspíš nikdy nedošlo ???

 11. blade říká:

  Pan Lauko píše srozumitelné blogy.

  Ale G-bloger, ten to v blogu plácá páté přes deváté, míchá hrušky s jabkama, nadpis jeho blogu většinou nesouhlasí s obsahem. Kopíruje nesmyslně informace bez jakékoliv smyslné posloupnosti. No prostě co blog to galamatyáš. A hlavně ihned nesourodým textem napadá přispěvatele pokud s ním v něčem nesouhlasí nebo co mu nejde pod nos.

  Toť příklad, kdy se z celkem sečtělého a studovaného člověka, stane blázínek jen s tou svojí jedinou pravdou navíc okořeňěnou jeho fanatismem k VH, jelikož oba sdíleli podobný osud >>> tzn. slouha KSČ jen.

  Pak se G-bloger diví, že i příspěvky v jeho blogu nejsou k meritu věci 🙂

 12. Zdeněk Gryc říká:

  Tohle po 100 vkách komentářů napíše hrdý rytíř BLADE:

  „PS-áka zde blade stvořil pouze dle ústní lidové slovesnosti.“

  ??????????

  G-blogere,
  blog pod názvem „BLOG pro PS-áky co nenávidí V.H. a udavače jihlavských občanů“ zůstane bladem nedotčený.
  ———————————————————————————————-
  Blade, jak již dobře G-boger ví, NENÍ PS-ák tudíž nemůže nenávidět VH.
  ———————————————————————————————
  PS-áka zde blade stvořil pouze dle ústní lidové slovesnosti.
  Konec doby udavačů a spolupracovníků StB blade prožil v dětském kočáru.
  Studovat se dá v rámci zvyšování kvalifikace i při zaměstnání.
  ————————————-
  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle. Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!
  ——————————————————————————–
  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu

  ??????????????

 13. blade říká:

  Poobědní digestiv:

  >>> JEN BLÁZEN JAKO G-BLOGER MŮŽE DOPORUČIT SPALOVNU PRO NĚKOLIK MĚST NA SÍDLIŠTI >>>

  G-bloger, ten to v blogu plácá páté přes deváté, míchá hrušky s jabkama, nadpis jeho blogu většinou nesouhlasí s obsahem. Kopíruje nesmyslně informace bez jakékoliv smyslné posloupnosti. No prostě co blog to galamatyáš. A hlavně ihned nesourodým textem napadá přispěvatele pokud s ním v něčem nesouhlasí nebo co mu nejde pod nos.

  Toť příklad, kdy se z celkem sečtělého a studovaného člověka, stane blázínek jen s tou svojí jedinou pravdou navíc okořeňěnou jeho fanatismem k VH, jelikož oba sdíleli podobný osud >>> tzn. slouha KSČ jen.

  Pak se G-bloger diví, že i příspěvky v jeho blogu nejsou k meritu věci.

  >>> JEN BLÁZEN JAKO G-BLOGER MŮŽE DOPORUČIT SPALOVNU PRO NĚKOLIK MĚST NA SÍDLIŠTI >>>

  Zatím čekám na to selfie G-bloger s bustou VH přímo z USA:
  https://cdn.xsd.cz/resize/2434ecd9336c3f1c84c4cb9f20a6f1c3_resize=1898,1349_.jpg?hash=c8f642fba5fe432211d109fcaf07ae36

 14. blade říká:

  G-blogere,
  blog pod názvem „BLOG pro PS-áky co nenávidí V.H. a udavače jihlavských občanů“ zůstane bladem nedotčený. Blade, jak již dobře G-boger ví, NENÍ PS-ák tudíž nemůže nenávidět VH.
  PS-áka zde blade stvořil pouze DLE ÚSTNÍ LIDOVÉ SLOVESNOSTI. Konec doby udavačů a spolupracovníků StB blade prožil v dětském kočáru. Studovat se dá v rámci zvyšování kvalifikace i při zaměstnání.

  Ještě poznámka !
  Autor blogu >>> „BLOG pro PS-áky co nenávidí V.H. a udavače jihlavských občanů“ >>> zde poskytuje citlivé údaje občanů, kteří autoru blogu zřejmě souhlas k zveřejnění jejich citlivých údajů nedali. Nepátrám po tom zda jsou ti občané na živu či již zemřeli.

  >>> JEN BLÁZEN JAKO G-BLOGER MŮŽE DOPORUČIT SPALOVNU PRO NĚKOLIK MĚST NA SÍDLIŠTI >>>

  Zatím čekám na to selfie G-bloger s bustou VH přímo z USA:
  https://cdn.xsd.cz/resize/2434ecd9336c3f1c84c4cb9f20a6f1c3_resize=1898,1349_.jpg?hash=c8f642fba5fe432211d109fcaf07ae36

 15. blade říká:

  >>> JEN BLÁZEN JAKO G-BLOGER MŮŽE DOPORUČIT SPALOVNU PRO NĚKOLIK MĚST NA SÍDLIŠTI >>>

  Zatím čekám na to selfie G-bloger s bustou VH přímo z USA:
  https://cdn.xsd.cz/resize/2434ecd9336c3f1c84c4cb9f20a6f1c3_resize=1898,1349_.jpg?hash=c8f642fba5fe432211d109fcaf07ae36

  Adié!

 16. blade říká:

  Pan Lauko to píše hezky:

  G-blogere,

  změň se, ty nešťastný člověče, dokud ještě není definitivně pozdě! Hodnotově se obroď, aby si nemusel zahynout navěky!

  Vale!

 17. Zdeněk Gryc říká:

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle. Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  ————————————————-

  Kdo se bude zodpovídat?
  Před soudy se vrací tragédie těch, kteří chtěli utéct komunistům
  Reportéři Seznamu z 19. 8. 2019:
  Hledání viníků za smrt na železné oponě.
  S redaktorem Petrem Švihelem o vyšetřování dávných zločinů. (Video: Lukáš Sál)
  Příběhy zavražděných při pokusech přejít Železnou oponu jsou staré třicet let a více.
  Přesto nejsou promlčeny.
  Článek
  Osmnáctiletý Hartmut Tautz z Magdeburgu se v půlce léta roku 1986 vydal cestu za svobodu.
  Opustit země socialistického tábora chtěl přes tehdejší Československo. Utíkal z Bratislavy, odkud to byla do Rakouska jen kousek, ale nepřekonal ho. Dostihli ho speciálně cvičení psi, kteří lovili narušitele. Těžce ho potrhali a Pohraniční stráž pak chlapce nechala v bolestech dvě hodiny, než vůbec přivolala pomoc. Hartmut traumatu podlehl. Teď jeho rodině svitla šance na alespoň nějakou satisfakci.
  Speciální tým složený z bavorských a českých úřadů začal jeho příběh a několik podobných událostí vyšetřovat s podezřením, zda nešlo o vraždy. Proč až nyní?

  „Pravdou je, že jednotlivé státy to vlastně moc šetřit nechtěly.
  Nechtěly si příliš připomínat, čeho se jejich občané také dopouštěli.
  A samozřejmě mocní z dřívějška mají dlouhé prsty,“ říká redaktor Seznamu Petr Švihel,
  který se této agendě věnuje. „Vyšetřování deliktů z minulosti velmi pomohl vznik Platformy evropské paměti a svědectví před třemi roky. Platforma příběhy sesbírala, velice pečlivě zdokumentovala, a začala oznamovat všem státům, které jsou do toho nějakým způsobem zapletené, možné zločiny.
  Od té doby se případy z hranic začaly vracet před soudy.“

  I když jde o příběhy třicet let staré a mnohdy ještě starší, podle právníků promlčeny nejsou.
  „Jde o zločiny proti lidskosti a jako takové být promlčené nemohou.
  Stále je možnost pohnat různé lidi k odpovědnosti.
  Ovšem je fakt, že kvůli časovému odstupu vyšetřování zabere roky a pachatelé už mohou být po smrti,“ doplňuje redaktor Švihel.
  Před soud se podle něj mohou dostat nejen samotní pohraničníci.

  „Táhne se to až ke špičkám tehdejšího režimu.

  A to z toho důvodu, že samotní pohraničníci, když jsem s nimi mluvil, opakovaně říkali,
  že jen plnili rozkazy, které dostali shora.
  —————————————————
  Často se ptali, proč jsou oni chápáni jako to hlavní zlo, když sami neměli mnoho šancí se vzepřít.
  V okamžiku, kdy by jim někdo utekl přes hranice a zjistilo se, že ho nechali, čekaly by je tvrdé tresty.
  Byli to často mladí kluci, kteří se sami báli, že by šli do vězení, nebo se s nimi stalo ještě něco horšího.“
  —————————————————
  V případě Hartmuta Tautze se bude prověřovat, zda pohraničníci pochybili, když mladíkovi neposkytli neprodleně pomoc. „Měli ve svých rozkazech to, že musí poté, co byl člověk na hranicích zajištěn, v situacích, jaká se stala Hartmutovi, poskytnout první pomoc. A oni tam místo toho dokumentovali scénu, dělali fotografie, vyslýchali ho, ani se nesnažili mu třeba zaškrtit rány, které po útoku psů měl.“
  Jak právní zástupce Tautzovi rodiny postupuje? A jak funguje platforma, která dokumentuje delikty minulosti? Co zatím jednotlivé státy bývalého komunistického bloku udělali pro pozůstalé obětí režimu?

  Podrobnosti v rozhovoru Petra Švihela s investigativní novinářkou Sabinou Slonkovou

  v úvodním videu.
  Interview je součástí pořadu Reportéři Seznamu, který můžete v premiéře sledovat každé pondělí od 20:30 na TV Seznam. Anebo si jej můžete pustit ze záznamu níže.

 18. Jan P říká:

  blade říká:
  Pondělí, 6. 1. 2020 v 13:21
  Pan Lauko to píše hezky:…

  Jako například tenhle:
  Zvolení Trumpa je příležitostí lidstva! Bude ji schopné využít?
  Ján Lauko | Pondělí, 20. 2. 2017 v 16:20 | Blog Jihlavských listů

  Právo vraždit mají jen USA – Trump.

  BREAKING: US President Donald Trump threatens Iran with „disproportionate“ retaliation, if it strikes any „US person or target“.
  @Conflict News

 19. Zdeněk Gryc říká:

  převzato:

  „11. září 2001 – pádem dvojčat se začala psát nová kapitola války proti terorismu

  Záběry hroutících se mrakodrapů ohromily svět

  a poslaly USA do války proti terorismu. “
  ——————————————–
  „Írán pohřbívá Solejmáního, dav ušlapal 35 lidí“

 20. Jan P říká:

  Pane Gryci,odkdy se zajímáte o dění ve světě ? Jednou jste v diskuzi na neanonymní komentář vyhýbavě či alibisticky odpověděl,jak bývá u Vás často zvykem,že o současné dění ve světě se nezajímáte. Žádné informace nevyhledáváte…Víte např.,jaké zřízení má Saúdská Arábie ? Jinak váš zájem o současné dění ve světě chválím.
  Na Blízkem východě(BV)není hodný nikdo.Ani Irán,nesouhlasím však s tvrzením,že pouze Irán destabilizuje BV.Trump,Izrael a KSA tvrdí,že Irán je největším sponzorem terorismu.To určitě není pravda,tím jsou spíš saúdsko-emirátští spojenci USA,kteří se třeba v Jemenu paktují s Al-Káidou. Vidím nebezpečí i ze strany Izraele,který se již mnoho let (společně se Saúdskou Arábií,s kterou neustále vylepšují vztahy)snaží Západ vmanévrovat do konfliktu s Iránem. Netanjahu je válkou s Iránem doslova posedlý.
  Spojenectví neznamená bezkritický adorováni. I spojenci vzájemně potřebují kritickou zpětnou vazbu. Nepleťme si spojenectví s feudálním vztahem…
  Hassan Nasralláh nabádá, aby se americkým civilistům v regionu nic špatného nedělo. Trump naopak vyhrožuje Íránu napadením mnoha cílů, včetně kulturních. Zvláštní svět.
  Spojené státy odmítají pustit íránského ministra zahraničí na meeting OSN, čímž porušují úmluvu z roku 1947. Že by íránský ministr zahraničí byl teroristickou hrozbou, jak svůj krok obhajuje americká administrativa, je absurdní.Myslím, že je na čase přestěhovat sídlo OSN do nějaké civilizované a slušné země. Nejlépe kamkoliv do Evropy. Jen ne na východ, kde jsou americké provincie.

  Tohle bude pro některé lidi asi těžké polknout…
  facebook.com/karel.schwarze…

  Trump je zločinec. Schwarzenberg ukázal, co znamená být konzervativec
  Martin Fendrych| 7.1.2020| Aktuálně.cz

  Ještě k tématu blogu.
  Podle mého to jeden diskutující pod článkem /Táňa Fischerová – člověk, který vždy a všude dával více, nežli bral/ na Deníku Referendum vyjádřil trefně:…Jelikož je ale člověku vlastní kapitalismus a rád konzumuje a spaluje, tak dříve či později z této planety zbydou jen hromady popela a odpadků. Už nebude ani člověk a tím pádem ani bůh, natož debaty o něm. A této planetě bude zase dobře 🙂

 21. Zdeněk Gryc říká:

  1. Jan P říká:
  Úterý, 7. 1. 2020 v 17:42
  Pane Gryci,odkdy se zajímáte o dění ve světě ? Jednou jste v diskuzi na neanonymní komentář vyhýbavě či alibisticky odpověděl,jak bývá u Vás často zvykem,že o současné dění ve světě se nezajímáte. Žádné informace nevyhledáváte…Víte např.,jaké zřízení má Saúdská Arábie ? Jinak váš zájem o současné dění ve světě chválím.
  ———————————–
  Vážený Jeníku,
  Pozor !
  myslím že tam šlo o s trochou ironie o použití citace našeho třídního kápa v mém kádrovém posudku
  na FA. Tam znaje kdo Gryc je, už v roce 1952 vložil Vlastimil Burger větičku:

  „ZÁMĚRNĚ SE NEZAJÍMÁ O SOUČASNOU POLITICKOU SITUACI“

  Zdeněk Gryc

  Vložil do JL článek který 18. ZÁŘÍ 2001 Vytiskly Jihlavské listy:

  „PŘEDEJME USA TŘÍDNÍ KNIHY Z NAŠICH VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK TERORISTŮ“.

  Stalo se tak v souvislosti s
  Útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace al-Káida. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí včetně 19 únosců. Až na 55 vojáků ze 125 obětí, které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.
  Z předmětného článku vyjímám a vkládám odstavec: „Poválečné období“:
  Od komunistického převratu v roce 1948 a opakovaně v roce 1968 byly v naší zemi všemi dostupnými prostředky hanobeny USA. Začalo zatýkání a pronásledování našich hrdinů, bojovníků proti nacismu. Zrušení Sokola a Skautu, dokonce dvakrát postihl organizace, které většině těchto lidí vštěpovala statečnost před okupanty. Už jako dětičky jsme byli e škole štváni proti USA tvrzením, že to co sbíráme je diversní americký brouk – mandelinka bramborová, shozená z letadel USA. Propaganda proti USA byla naprosto vědecky řízena. Počínaje školením na všech stupních, včetně armády a konče hrdelními procesy s elitou národa. Děti byly k výchově v nenávisti vůči USA a v „boji za mír “ organizovány v Pionýru a SČM. Politická školení a školení měla svoji organizaci, která vyvrcholila státnicemi z třídní nenávisti pod vedením lidí typu soudruha Grebeníčka. O kolik životního času jsme byli připraveni posloucháním těchto blábolů, ze kterých jsme byli zkoušeni, ještě nikdo nevypočítal. Dospělí pak kolaborovali v KSČ. Pokud ještě někomu sahá paměť k nacistickým karikaturám a heslům, chápe příbuznost obou režimů. Štvaní proti USA pokračuje neustále. Pokud se západ snažil nějak konflikt řešit, v poslední době v Zálivu, nebo Jugoslávii, tak se Rusové přímo, nebo nepřímo snažili podrazit západu nohy. Bohužel, nejenom naši okupanti, ale všichni ti, kterým leží demokracie v žaludku se proti USA spojili.
  Myslím, že nikdo nepopře existenci školicích středisek, výcvikových a rekreačních táborů pro teroristy v naší zemi. Nejenom Semtex, ale i tyto aktivity jsou podhoubím, na nichž vyrostla tragedie, která tento týden vyděsila svět. Nyní se oficiálně od tohoto hrozného a pro civilizovaného člověka nepochopitelného skutku všichni distancují. Demokracie pochopitelně nic podobného neumožňuje. Štvaní minulých totalitních režimů proti USA nezůstalo bez následků, nejenom v myslích lidí, ale i ve světové politice. Jak půjde čas a zmizí první šok, tak bude stejně, jako tomu bylo dříve, obnovena kritika a nenávist k USA. Ta pak bude politickou překážkou k potrestání teroristů.
  Nyní jsou nabízeny USA našim státem různé možnosti pomoci. Mají asi spíše symbolický charakter. Věřím, že bychom opravdu mohli pomoci USA a tím také naší vlastní bezpečnosti, kdybychom předali USA všechen zpravodajský materiál.
  Počínaje „třídními knihami“ z výcvikových středisek teroristů na našem území. Včetně údajů kolik a kam jsme dodali Semtexu a podobných mírových materiálů. Prosil bych ministra vnitra, aby méně hovořil se svými vizážisty a více času věnoval na přesvědčování vlády,
  ——————————————
  aby zakoupila identifikační technologie použitelné na hranicích a jinde. Dokonce by mi nevadilo, kdyby se stát jejich koupí zadlužil, už nyní by se to vyplatilo.
  —————————————–
  Nakonec trochu optimismu. Co kdyby nikoli z altruismu, ale čistě pragmaticky se v prvním roce nového tisíciletí spojili dávní nepřátelé ve snaze zachovat civilizaci naší planety. Byl by to obdobný historický krok, který za druhé světová války umožnil nastolit mír.
  Zdeněk Gryc Jihlava 18. září 2001.

  Od článku v JL uplynulo málem pár kulatých let a máme tu „Černý pátek 13.listopadu 2015.“

  Zítra budou vzpomínkové oslavy 17. Listopadu 1989.

  Z Wikipedie:
  Československá podpora terorismu
  V 60. letech 20. století probíhal v tehdejší ČSSR výcvik asijských a afrických teroristů pod vedením první správy ministerstva vnitra (politické rozvědky). To však skončilo likvidacíPražského jara v roce 1968. K dalšímu obnovení kurzů došlo v roce 1975 a výběr kandidátů byl zaměřen zejména s ohledem na podporu tzv. národně osvobozeneckých hnutí a to zejména asijských a z řad Palestinců.[8]
  Z důvodu nárůstu počtu frekventantů těchto kurzů (které vybíralo mezinárodní oddělení ÚV KSČ) došlo k 1. květnu 1982 ke vzniku Ústavu zahraničních studií Vysoké školy SNBv Zastávce u Brna. Zde neprobíhal výcvik samotných teroristů (tedy jedinců provádějících akce), ale lidí zajišťujících podporu (velitelů, plánovačů, spojařů, členů ochranek atd.). Veškerý výcvik podle některých dokumentů probíhal na čistě komerční bázi. Díky uzavřenosti ČSSR mohlo mnoho teroristů pobývat v Československu bez obav z prozrazení.
  ———————————————–
  dnes dodávám:
  Dost si vážím stejně jako Havla osobnosti Karla Schwarzenberga a toho co napsal,
  Schwarzenberg: Vraždu Solejmáního nelze tolerovat, Češi ale mají držet hubu
  je fakt, že je to to odemne trofualé v vstupovat do komentářů politrugů – anonymů JL,
  takže ještě dodám, že tramp-trouba Trump je pro mne podobný hudební nástroj jako Zeman.
  nicméně mám pocit, že guláš se začal vařit vstupem ruských vojsk do Afganistánu s cílem dotat sek strategickému „teplému moři“
  Je málo čechů, kterří dokázali to co manželka mého spolužáka Otakara Štěrby v Afganistánu.
  Takže dobrou noc a pevnou naději, že stanice mého dědy a otce BBC, si udrží jakýsi nadhled.
  S ppřátelským Čest práci a nikdy jinak,
  uctivý služebník OV KSČ Jihlava Ing. arch Zdeněk Gryc
  PS. není důležité co o Vás píší dnes v rámci demokracie VH,
  ale co o vá psala Jiskrav roce 1975, komentář redaktora JL pro jistotu přikládám:
  „Min uže nět“
  A také už zřejmě nikdy nedojde k realizaci „avantgardní“ myšlenky, jejíž autor – někdejší redaktor jihlavské Jiskry Milan Dvořák – by nejraději osadil pamětními tabulkami všechny domy s podobnými nápisy v azbuce, jimiž sovětští vojáci v prvních dnech po válce označovali, že byl „kvartal prověren“
  Trápila ho otázka, jaký že to vůbec máme vztah k „pokrokovým tradicím“, když sdělení gardového poručíka Rvalova „Kvartal prověren – min nět“ není zvěčněno pro příští generace podobnou pamětní tabulkou jako třeba to, že „V tomto domě bydlil v roce 1830-31 Karel Havlíček Borovský

  . . . „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré.
  Projektant tu dbal pozorně památky, možná i umělecké. My bychom měli pamatovat na to, aby na ono prázdné místo (kam chtěl projektant sochu znovu umístit) vyplnila soch třeba sportovce“…

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“

  Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  Jihlavské listy 28. 6. 94

  PS. pane Jeníku,co jste vy publikoval po „11.září 2011“

  Prosím, vložte do tohoto Blogu

 22. Zdeněk Gryc říká:

  PS. myslím, že chyby a překlepy v článku-komentáři vychutná
  můj letitý přítel a mentor „čtenář“, nyní „km“

 23. Zdeněk Gryc říká:

  oprava:

  PS. pane Jeníku, co jste vy publikoval po „11.září 2010″

  Prosím, nezapomeňte a vložte do tohoto Blogu

 24. Zdeněk Gryc říká:

  2 oprava:

  PS. pane Jeníku, co jste vy publikoval po „11.září 2001″

  Prosím, nezapomeňte a vložte do tohoto Blogu

 25. Jan P říká:

  Zdeňku Grycovi

  Jasně,vy se počítáte mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …
  S bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga(zkritizoval Trumpův íránský atentát) se Vám možná svět. nehroutí.Tak už i ten velevážený kníže je ruský agent…

  To neříká jen tak nikdo, ale osoba reprezentující mainstreamové myšlení…
  @Pavel Šafr/český novinář,šéfredaktor vlastního deníku Forum 24/
  Ohlasy na americkou akci proti Sulejmánímu slouží jako praktická mapa, podle které víme, kde tu kdo stojí. Matěj Stropnický se po Lubomíru Zaorálkovi rovněž postavil do jedné řady s Okamurou a Filipem.

  Před Mnichovem byl garant naší bezpečnosti Francie a jak to dopadlo všichni víme. A stejně to dopadne i v případě USA. Nikdo nepůjde do války kvůli malé zemičce kdesi ve střední (pro USA východní) Evropě.

 26. Zdeněk Gryc říká:

  Jasně,

  už „čtenář“
  na – psal
  co si myslím a pak chtěl na to téma diskutovat.
  Začínalo to zajímavě slovy…

  Vy si myslíte……??

  Stejnej trik:

  „Jasně,

  vy se počítáte

  mezi mediálně gramotný a intelektuální elitu národa …“

  TEČKA

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Zdeňku, dovol mi malou intimní otázku !
  Najdeš si při tom smolení duchaprázdných blogů, na kterých nejčastěji diskutuješ sám se sebou nebo vymýšlíš mlácení prázdné slámy na různých replikách, či při neustálém tlučení do kláves CTRL+C a CTRL+V, pošetilém tapetování a kopírování čas na to, aby sis došel na WC ? Abys nedopadl jako Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg von Wopěnka s jeho „saprlot, zase chloušička, Johan, čistá plena, ale chonem !“
  čtenář | 2017-01-27 11:45:36 | Reagovat
  ———————————————————————
  V poločase 1:0 pro Plzeň
  a já se tady dívám, zda se Zdeněk ráčil vyjádřit jako na slovo vzatý architekt o estetickém vzhledu jarmarečního kolotoče. Zatím, jak se dalo očekávat nic, on by totiž musel vyjádřit svůj vlastní názor a tomu on se úzkoslivě vyhýbá. Ale on se určitě zase někde na nějaké diskuzi objeví svým stylem opisování, kopírování, tapetování à la flašinet. nebo, že by po včerejším vyčerpávajíím datlování byl tak unaven, že šel hajat?
  No nic, vracím se zpět na Watch Football Online.
  čtenář | 2016-10-23 19:06:06 | Reagovat

  TELEVIZNÍ SPORTOVEC, že ?

 28. Jan P říká:

  Pane Gryci,nejde o žádný trik.
  Jde jen o to,jak se zde deklarujete(chcete být viděn). Mají vaši názoroví odpůrci z vašich blogů a komentářů v diskuzi správný pocit: Mediálně (ne)gramotný a (ne)považuje se za elitu národa ?
  Jste spíše konzervativec nebo liberál ? Patří deník Fórum 24,týdeník Respekt a novináři jako Pavel Šafr,Marek Švehla mezi vaše nejsledovanější média a oblíbené novináře ?

  Skvěle Matěj Schneider pro @CRoPlus
  Atentát na Solejmáního vás nutí volit mezi dvěma zly. Vy si ale vybírat nemusíte
  „Kritika amerického zákroku vás nemusí dohnat k adoraci a omlouvání íránského režimu. Nenávist k represivnímu (a čím dál tím vyprázdněnějšímu) teokratickému režimu vás taktéž nemusí dohnat k obhajobě amerického bezpráví. Obojí uvedené pro vás ani nemusí představovat ekvivalentní zlo. Nemusíte se vybírat mezi demonstrací proti íránskému režimu a americkému atentátu: běžte na obě. Máte svobodu nehájit ani jedno zlo, využijte ji.“

 29. Zdeněk Gryc říká:

  ANONYMOVÉ

  ZDIVOČELÍ

  PARASITI

  NA DEMOKRACII

  VÁCLAVA HAVLA

 30. Zdeněk Gryc říká:

  1. Jasně,
  už „čtenář“
  na – psal
  co si myslím a pak chtěl na to téma diskutovat.
  Začínalo to zajímavě slovy…
  Vy si myslíte……??

  Stejnej trik:
  „Atentát na Solejmáního vás nutí volit mezi dvěma zly.“

  „Zdeňku, dovol mi malou intimní otázku !
  Najdeš si při tom smolení duchaprázdných blogů, na kterých nejčastěji diskutuješ sám se sebou nebo vymýšlíš mlácení prázdné slámy na různých replikách, či při neustálém tlučení do kláves CTRL+C a CTRL+V, pošetilém tapetování a kopírování čas na to, aby sis došel na WC ?“

  Tak to je tak asi jediné co mne nutí !

 31. Zdeněk Gryc říká:

  Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot
  Ján Lauko | Čtvrtek, 2. 1. 2020 v 16:11

  Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou

  AKTUALIZOVÁNO

  MICHAL PŮR
  9. LEDNA 2020 • 11:00

  Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková na přelomu 70. a 80. let minulého století

  hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům.

  INFO.CZ má k dispozici několik článků, v nichž hlavní favoritka na post ombudsmanky a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Článek v prvním čísle časopisu Prokuratura z roku 1979 sepsala dokonce s Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd. „Naprosto odmítám, že jsem se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. To je absolutní a urážlivá lež,“ reagovala Válková pro INFO.CZ.

  „Smyslem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost, vést odsouzeného k řádnému životu, k dodržování socialistického právního řádu a pravidel socialistického soužití,“ píše Válková s Urválkem v úvodu článku k takzvanému prokurátorskému nebo také ochrannému dohledu, který mohly soudy ukládat od roku 1973. Komunistickým soudcům uvedený institut umožňoval například přikázat odsouzeným pobyt jen v určitém obvodu, uvalit zákaz návštěvy určitých míst, znemožnit změnu zaměstnání, popíjet alkoholické nápoje a podobně. V podstatě šlo o domácí vězení uvalované na nepohodlné občany.
  „Helena Válková obhajovala institut ochranného dohledu jako oprávněného právní postupu. Ten byl přitom převzat ze sovětské praxe jako nedemokratický nástroj, který byl často zneužíván proti politickým oponentům,“ řekl INFO.CZ historik Petr Blažek.
  Článek Heleny Válkové a Josefa Urválka o ochranném dohleduautor: Info.cz
  Válková tehdy pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR (GP ČSSR) a ochrannému dohledu se věnovala dlouhodobě. V časopisu Prokuratura jsou k nalezení dva články z let 1979 a 1981. „Problému“ ale také zasvětila svoji kandidátskou práci v roce 1982 a následně i celou publikaci, která vyšla v roce 1984 (Ochranný dohled, jeho místo, účinnost a možnosti v systému zacházení s recidivními delikventy).

  „Brněnský Anthropoid“ i hrůzy nacismu a komunismu: TOP články INFO.CZ o historii

  „GP ČSSR plnil vedle jiného důležitou koordinační a dohledovou roli při přípravě politických procesů. Je přitom příznačné, že Válková o využívání ochranného dohledu proti politickým oponentům nepsala a tvářila se, že tento problém neexistuje. Musela přitom o používání tohoto nástroje proti oponentům režimu vědět, neboť o těchto případech vznikla řada interních dokumentů v rámci komunistického bezpečnostního aparátu,“ dodává Blažek.
  Ochranný dohled mohl být uložen i běžným recidivistům, ale případy z tuhé normalizace ukazují, že to byl oblíbený nástroj k šikaně disidentů, který má kořeny v tehdejším Sovětském svazu, na což poukazuje i historik Blažek. Generální prokuratura ČSSR se sovětskými prokurátory čile spolupracovala. Válková sama tuto spolupráci popisuje v jednom ze svých článků v časopise Prokuratura nazvaném příznačně „Výchovná úloha hlavního líčení“.
  „Z podnětu Všesvazového ústavu pro výzkum příčin a prevence zločinnosti při GP SSSR v Moskvě bylo dohodnuto s Výzkumným ústavem kriminologickým při GP ČSSR v Praze uspořádat společný výzkum výchovné úlohy hlavního líčení, jakožto neobyčejně důležitého úseku soudní práce, kdy zásada veřejnosti umožňuje občanům sledovat proces a vyvozovat z něho určité závěry stran spravedlivosti a či nespravedlivosti a jiných momentů významných pro formování mravního a právního vědomí,“ píše Válková. Ve chvíli, kdy se spolupráce mezi GP ČSSR a GP SSSR prohlubovala, sovětský „vynález“ ničil životy lidí, ve velkém pak po vzniku Charty 77.

  Mlátil a psychicky deptal chartisty. Při výslechu Kafka dokonce popálil ruce Třešňákovi

  Ochrannému dohledu neunikla řada známých tváří disentu, včetně mluvčího Charty 77 Ladislava Lise. Ivan „Magor“ Jirous mu věnoval dokonce jednu ze svých sbírek poezie. K tříletému ochrannému dohledu byl v září 1981 odsouzen například i sociolog a polistopadový politik Rudolf Battěk.
  „Pro Rudolfa Battěka z toho vyplývají tyto povinnosti: a) sdělovat orgánu, vykonávajícímu ochranný dohled (tj. policii) potřebné údaje o zdrojích své obživy a na jeho žádost tyto údaje prokazovat, b) osobně se hlásit u tohoto orgánu ve lhůtách, které on stanoví c) trpět vstup tohoto orgánu do svého obydlí, d) předem oznamovat tomuto orgánu vzdálení se z místa pobytu,“ píše Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných v jednom ze svých hlášení. Battěk měl ovšem obrovské štěstí – z vězení byl nakonec propuštěn na podmínku a ochranným dohledem tak projít nemusel.

  Jedno z největších justičních „zvěrstev“ se odehrálo v procesu se zakladatelem samizdatové knihovny Libri Prohibiti Jiřím Gruntorádem, který byl odsouzen v červenci 1981 za „podvracení republiky“ k tříletému ochrannému dohledu, tedy k maximální sazbě. Čtyři dny budovu Městského soudu v Praze obléhali příslušníci StB i VB a nepustili do soudní síně nejen Gruntorádovy kamarády, ale ani nikoho z rodiny. Gruntorád byl prvním, komu byl uložen ochranný dohled na základě politického deliktu, což vyvolalo pobouření i za hranicemi tehdejšího Československa.

  „Stávalo se, že policajti přišli ve tři ráno a museli jste je pustit dovnitř.

  NĚCO JAKO V DOBĚ VYUČOVÁNÍ DO ATELIERU PROFESORA FUCHSE¨

  Nemuseli mít žádné povolení a mohli vykonat domovní prohlídku,“ řekl INFO.CZ Gruntorád.
  Podle něj je rovněž třeba připomínat, že nebýt ochranného dohledu, nezemřel by ve vězení v roce 1988 ani politický vězeň Pavel Wonka.
  Ten skončil v komunistickém žaláři poté, co porušil podmínky právě ochranného dohledu. Wonku zradil vyčerpaný organismus a nebyla mu ani poskytnuta odpovídající lékařská pomoc.

  Disidenti byli vyděděnci, dceři jsem šeptal, že Havel jednou bude prezident, vzpomíná obhájce Hulík

  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv.

  „JUDr. Válková byla nejen členkou KSČ,
  ale byla také součástí justičního aparátu,
  který se před listopadem 1989 podílel na přípravě zákonů a dalších právních norem,
  stejně jako na vyhodnocování jejich uplatňování.

  ABSURDNÍ ???

  ABSURDNÍ DRAMA VÁCLAVA HAVLA ?

  ABSURDNÍ DRAMA MILOŠE ZEMANA !

  Je absurdní,
  že v současnosti zastává roli vládního zmocněnce pro lidská práva a nyní dokonce kandiduje do funkce veřejné ochránkyně práv.
  Považuji to za naprostý výsměch obětem totalitního režimu a ukazuje to, že se do čela státu skutečně dostávají lidé s nevábnou minulostí,“ uzavírá Blažek.

  Sama Válková odmítá, že by se jakkoliv podílela na šikaně disidentů.
  „To je absolutní a urážlivá lež.
  Mnohokrát jsme řekla, že jsem za minulého režimu nebyla žádnou hrdinkou,
  jako mnozí jiní, chtěla jsem se pouze věnovat mé práci

  NAVRHOVAT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

  a její součástí bylo psaní odborných statí a komentářů, to je celé,“ uvedla pro INFO.CZ.

  Institut ochranného dohledu byl podle ní původně namířen na recidivisty,

  ZEJMÉNA PROFESORA FUCHSE
  a PROFESORA ROZEHNNALA

  kteří páchají majetkovou

  a násilnou

  trestnou činnost.

  „O tom jsem psala. Jestli, a jak to režim zneužíval, o tom jsem samozřejmě neměla ponětí,“

  tvrdí Válková.
  ————————————————————————————–
  Ilustrace kniha na str. 25 vypadá dost přesvědčivě.

  AUTOŘI URVÁLEK A VÁLKOVÁ
  JAK 2 PTÁČATA

  Zajímavé také je kolik let než byla Válková odejíta
  /asi cca 20 let/ trvala kauza studentského vůdce arch. Laštovičky, se Snášelem.
  Nedávno zemřelý arch Ruller první post-kom děkan byl ve funkci,
  což ovlivnila trojice studentů, jejímž vedoucím byl Laštovička.

  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana,
  tedy veřejného ochránce práv.

  Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot
  Ján Lauko | Čtvrtek, 2. 1. 2020 v 16:11

  Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou

  AKTUALIZOVÁNO

  MICHAL PŮR
  9. LEDNA 2020 • 11:00
  Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková na přelomu 70. a 80. let minulého století hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům. INFO.CZ má k dispozici několik článků, v nichž hlavní favoritka na post ombudsmanky a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Článek v prvním čísle časopisu Prokuratura z roku 1979 sepsala dokonce s Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd. „Naprosto odmítám, že jsem se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. To je absolutní a urážlivá lež,“ reagovala Válková pro INFO.CZ.

  „Smyslem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost, vést odsouzeného k řádnému životu, k dodržování socialistického právního řádu a pravidel socialistického soužití,“ píše Válková s Urválkem v úvodu článku k takzvanému prokurátorskému nebo také ochrannému dohledu, který mohly soudy ukládat od roku 1973. Komunistickým soudcům uvedený institut umožňoval například přikázat odsouzeným pobyt jen v určitém obvodu, uvalit zákaz návštěvy určitých míst, znemožnit změnu zaměstnání, popíjet alkoholické nápoje a podobně. V podstatě šlo o domácí vězení uvalované na nepohodlné občany.
  „Helena Válková obhajovala institut ochranného dohledu jako oprávněného právní postupu. Ten byl přitom převzat ze sovětské praxe jako nedemokratický nástroj, který byl často zneužíván proti politickým oponentům,“ řekl INFO.CZ historik Petr Blažek.
  Článek Heleny Válkové a Josefa Urválka o ochranném dohleduautor: Info.cz
  Válková tehdy pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR (GP ČSSR) a ochrannému dohledu se věnovala dlouhodobě. V časopisu Prokuratura jsou k nalezení dva články z let 1979 a 1981. „Problému“ ale také zasvětila svoji kandidátskou práci v roce 1982 a následně i celou publikaci, která vyšla v roce 1984 (Ochranný dohled, jeho místo, účinnost a možnosti v systému zacházení s recidivními delikventy).

  „Brněnský Anthropoid“ i hrůzy nacismu a komunismu: TOP články INFO.CZ o historii

  „GP ČSSR plnil vedle jiného důležitou koordinační a dohledovou roli při přípravě politických procesů. Je přitom příznačné, že Válková o využívání ochranného dohledu proti politickým oponentům nepsala a tvářila se, že tento problém neexistuje. Musela přitom o používání tohoto nástroje proti oponentům režimu vědět, neboť o těchto případech vznikla řada interních dokumentů v rámci komunistického bezpečnostního aparátu,“ dodává Blažek.
  Ochranný dohled mohl být uložen i běžným recidivistům, ale případy z tuhé normalizace ukazují, že to byl oblíbený nástroj k šikaně disidentů, který má kořeny v tehdejším Sovětském svazu, na což poukazuje i historik Blažek. Generální prokuratura ČSSR se sovětskými prokurátory čile spolupracovala. Válková sama tuto spolupráci popisuje v jednom ze svých článků v časopise Prokuratura nazvaném příznačně „Výchovná úloha hlavního líčení“.
  „Z podnětu Všesvazového ústavu pro výzkum příčin a prevence zločinnosti při GP SSSR v Moskvě bylo dohodnuto s Výzkumným ústavem kriminologickým při GP ČSSR v Praze uspořádat společný výzkum výchovné úlohy hlavního líčení, jakožto neobyčejně důležitého úseku soudní práce, kdy zásada veřejnosti umožňuje občanům sledovat proces a vyvozovat z něho určité závěry stran spravedlivosti a či nespravedlivosti a jiných momentů významných pro formování mravního a právního vědomí,“ píše Válková. Ve chvíli, kdy se spolupráce mezi GP ČSSR a GP SSSR prohlubovala, sovětský „vynález“ ničil životy lidí, ve velkém pak po vzniku Charty 77.

  Mlátil a psychicky deptal chartisty. Při výslechu Kafka dokonce popálil ruce Třešňákovi

  Ochrannému dohledu neunikla řada známých tváří disentu, včetně mluvčího Charty 77 Ladislava Lise. Ivan „Magor“ Jirous mu věnoval dokonce jednu ze svých sbírek poezie. K tříletému ochrannému dohledu byl v září 1981 odsouzen například i sociolog a polistopadový politik Rudolf Battěk.
  „Pro Rudolfa Battěka z toho vyplývají tyto povinnosti: a) sdělovat orgánu, vykonávajícímu ochranný dohled (tj. policii) potřebné údaje o zdrojích své obživy a na jeho žádost tyto údaje prokazovat, b) osobně se hlásit u tohoto orgánu ve lhůtách, které on stanoví c) trpět vstup tohoto orgánu do svého obydlí, d) předem oznamovat tomuto orgánu vzdálení se z místa pobytu,“ píše Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných v jednom ze svých hlášení. Battěk měl ovšem obrovské štěstí – z vězení byl nakonec propuštěn na podmínku a ochranným dohledem tak projít nemusel.
  Jedno z největších justičních „zvěrstev“ se odehrálo v procesu se zakladatelem samizdatové knihovny Libri Prohibiti Jiřím Gruntorádem, který byl odsouzen v červenci 1981 za „podvracení republiky“ k tříletému ochrannému dohledu, tedy k maximální sazbě. Čtyři dny budovu Městského soudu v Praze obléhali příslušníci StB i VB a nepustili do soudní síně nejen Gruntorádovy kamarády, ale ani nikoho z rodiny. Gruntorád byl prvním, komu byl uložen ochranný dohled na základě politického deliktu, což vyvolalo pobouření i za hranicemi tehdejšího Československa.
  „Stávalo se, že policajti přišli ve tři ráno a museli jste je pustit dovnitř. Nemuseli mít žádné povolení a mohli vykonat domovní prohlídku,“ řekl INFO.CZ Gruntorád. Podle něj je rovněž třeba připomínat, že nebýt ochranného dohledu, nezemřel by ve vězení v roce 1988 ani politický vězeň Pavel Wonka. Ten skončil v komunistickém žaláři poté, co porušil podmínky právě ochranného dohledu. Wonku zradil vyčerpaný organismus a nebyla mu ani poskytnuta odpovídající lékařská pomoc.

  Disidenti byli vyděděnci, dceři jsem šeptal, že Havel jednou bude prezident, vzpomíná obhájce Hulík

  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv.
  „JUDr. Válková byla nejen členkou KSČ, ale byla také součástí justičního aparátu, který se před listopadem 1989 podílel na přípravě zákonů a dalších právních norem, stejně jako na vyhodnocování jejich uplatňování. Je absurdní, že v současnosti zastává roli vládního zmocněnce pro lidská práva a nyní dokonce kandiduje do funkce veřejné ochránkyně práv. Považuji to za naprostý výsměch obětem totalitního režimu a ukazuje to, že se do čela státu skutečně dostávají lidé s nevábnou minulostí,“ uzavírá Blažek.
  Sama Válková odmítá, že by se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. „To je absolutní a urážlivá lež. Mnohokrát jsme řekla, že jsem za minulého režimu nebyla žádnou hrdinkou, jako mnozí jiní, chtěla jsem se pouze věnovat mé práci a její součástí bylo psaní odborných statí a komentářů, to je celé,“ uvedla pro INFO.CZ.
  Institut ochranného dohledu byl podle ní původně namířen na recidivisty, kteří páchají majetkovou a násilnou trestnou činnost. „O tom jsem psala. Jestli, a jak to režim zneužíval, o tom jsem samozřejmě neměla ponětí,“ tvrdí Válková.
  ————————————————————————————–
  Ilustrace kniha na str. 25 vypadá dost přesvědčivě.
  Zajímavé také je kolik let než byla Válková odejíta /asi cca 20 let/ trvala kauza studentského vůdce arch. Laštovičky, se Snášelem. Nedávno zemřelý arch Ruller první post-kom děkan byl ve funkci, což ovlivnila trojice studentů, jejímž vedoucím byl Laštovička.
  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv.

  Úvaha o nedostatečnosti materialismu a jeho hodnot
  Ján Lauko | Čtvrtek, 2. 1. 2020 v 16:11

  Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou

  AKTUALIZOVÁNO

  MICHAL PŮR
  9. LEDNA 2020 • 11:00
  Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková na přelomu 70. a 80. let minulého století hájila zákony namířené proti tehdejším disidentům. INFO.CZ má k dispozici několik článků, v nichž hlavní favoritka na post ombudsmanky a současná vládní zmocněnkyně pro lidská práva popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Článek v prvním čísle časopisu Prokuratura z roku 1979 sepsala dokonce s Josefem Urválkem, který se jako komunistický prokurátor účastnil procesu s Miladou Horákovou a nese přímou zodpovědnost za desítky justičních vražd. „Naprosto odmítám, že jsem se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. To je absolutní a urážlivá lež,“ reagovala Válková pro INFO.CZ.

  „Smyslem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost, vést odsouzeného k řádnému životu, k dodržování socialistického právního řádu a pravidel socialistického soužití,“ píše Válková s Urválkem v úvodu článku k takzvanému prokurátorskému nebo také ochrannému dohledu, který mohly soudy ukládat od roku 1973. Komunistickým soudcům uvedený institut umožňoval například přikázat odsouzeným pobyt jen v určitém obvodu, uvalit zákaz návštěvy určitých míst, znemožnit změnu zaměstnání, popíjet alkoholické nápoje a podobně. V podstatě šlo o domácí vězení uvalované na nepohodlné občany.
  „Helena Válková obhajovala institut ochranného dohledu jako oprávněného právní postupu. Ten byl přitom převzat ze sovětské praxe jako nedemokratický nástroj, který byl často zneužíván proti politickým oponentům,“ řekl INFO.CZ historik Petr Blažek.
  Článek Heleny Válkové a Josefa Urválka o ochranném dohleduautor: Info.cz
  Válková tehdy pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR (GP ČSSR) a ochrannému dohledu se věnovala dlouhodobě. V časopisu Prokuratura jsou k nalezení dva články z let 1979 a 1981. „Problému“ ale také zasvětila svoji kandidátskou práci v roce 1982 a následně i celou publikaci, která vyšla v roce 1984 (Ochranný dohled, jeho místo, účinnost a možnosti v systému zacházení s recidivními delikventy).

  „Brněnský Anthropoid“ i hrůzy nacismu a komunismu: TOP články INFO.CZ o historii

  „GP ČSSR plnil vedle jiného důležitou koordinační a dohledovou roli při přípravě politických procesů. Je přitom příznačné, že Válková o využívání ochranného dohledu proti politickým oponentům nepsala a tvářila se, že tento problém neexistuje. Musela přitom o používání tohoto nástroje proti oponentům režimu vědět, neboť o těchto případech vznikla řada interních dokumentů v rámci komunistického bezpečnostního aparátu,“ dodává Blažek.
  Ochranný dohled mohl být uložen i běžným recidivistům, ale případy z tuhé normalizace ukazují, že to byl oblíbený nástroj k šikaně disidentů, který má kořeny v tehdejším Sovětském svazu, na což poukazuje i historik Blažek. Generální prokuratura ČSSR se sovětskými prokurátory čile spolupracovala. Válková sama tuto spolupráci popisuje v jednom ze svých článků v časopise Prokuratura nazvaném příznačně „Výchovná úloha hlavního líčení“.
  „Z podnětu Všesvazového ústavu pro výzkum příčin a prevence zločinnosti při GP SSSR v Moskvě bylo dohodnuto s Výzkumným ústavem kriminologickým při GP ČSSR v Praze uspořádat společný výzkum výchovné úlohy hlavního líčení, jakožto neobyčejně důležitého úseku soudní práce, kdy zásada veřejnosti umožňuje občanům sledovat proces a vyvozovat z něho určité závěry stran spravedlivosti a či nespravedlivosti a jiných momentů významných pro formování mravního a právního vědomí,“ píše Válková. Ve chvíli, kdy se spolupráce mezi GP ČSSR a GP SSSR prohlubovala, sovětský „vynález“ ničil životy lidí, ve velkém pak po vzniku Charty 77.

  Mlátil a psychicky deptal chartisty. Při výslechu Kafka dokonce popálil ruce Třešňákovi

  Ochrannému dohledu neunikla řada známých tváří disentu, včetně mluvčího Charty 77 Ladislava Lise. Ivan „Magor“ Jirous mu věnoval dokonce jednu ze svých sbírek poezie. K tříletému ochrannému dohledu byl v září 1981 odsouzen například i sociolog a polistopadový politik Rudolf Battěk.
  „Pro Rudolfa Battěka z toho vyplývají tyto povinnosti: a) sdělovat orgánu, vykonávajícímu ochranný dohled (tj. policii) potřebné údaje o zdrojích své obživy a na jeho žádost tyto údaje prokazovat, b) osobně se hlásit u tohoto orgánu ve lhůtách, které on stanoví c) trpět vstup tohoto orgánu do svého obydlí, d) předem oznamovat tomuto orgánu vzdálení se z místa pobytu,“ píše Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných v jednom ze svých hlášení. Battěk měl ovšem obrovské štěstí – z vězení byl nakonec propuštěn na podmínku a ochranným dohledem tak projít nemusel.
  Jedno z největších justičních „zvěrstev“ se odehrálo v procesu se zakladatelem samizdatové knihovny Libri Prohibiti Jiřím Gruntorádem, který byl odsouzen v červenci 1981 za „podvracení republiky“ k tříletému ochrannému dohledu, tedy k maximální sazbě. Čtyři dny budovu Městského soudu v Praze obléhali příslušníci StB i VB a nepustili do soudní síně nejen Gruntorádovy kamarády, ale ani nikoho z rodiny. Gruntorád byl prvním, komu byl uložen ochranný dohled na základě politického deliktu, což vyvolalo pobouření i za hranicemi tehdejšího Československa.
  „Stávalo se, že policajti přišli ve tři ráno a museli jste je pustit dovnitř. Nemuseli mít žádné povolení a mohli vykonat domovní prohlídku,“ řekl INFO.CZ Gruntorád. Podle něj je rovněž třeba připomínat, že nebýt ochranného dohledu, nezemřel by ve vězení v roce 1988 ani politický vězeň Pavel Wonka. Ten skončil v komunistickém žaláři poté, co porušil podmínky právě ochranného dohledu. Wonku zradil vyčerpaný organismus a nebyla mu ani poskytnuta odpovídající lékařská pomoc.

  Disidenti byli vyděděnci, dceři jsem šeptal, že Havel jednou bude prezident, vzpomíná obhájce Hulík

  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv.
  „JUDr. Válková byla nejen členkou KSČ, ale byla také součástí justičního aparátu, který se před listopadem 1989 podílel na přípravě zákonů a dalších právních norem, stejně jako na vyhodnocování jejich uplatňování. Je absurdní, že v současnosti zastává roli vládního zmocněnce pro lidská práva a nyní dokonce kandiduje do funkce veřejné ochránkyně práv. Považuji to za naprostý výsměch obětem totalitního režimu a ukazuje to, že se do čela státu skutečně dostávají lidé s nevábnou minulostí,“ uzavírá Blažek.
  Sama Válková odmítá, že by se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. „To je absolutní a urážlivá lež. Mnohokrát jsme řekla, že jsem za minulého režimu nebyla žádnou hrdinkou, jako mnozí jiní, chtěla jsem se pouze věnovat mé práci a její součástí bylo psaní odborných statí a komentářů, to je celé,“ uvedla pro INFO.CZ.
  Institut ochranného dohledu byl podle ní původně namířen na recidivisty, kteří páchají majetkovou a násilnou trestnou činnost. „O tom jsem psala. Jestli, a jak to režim zneužíval, o tom jsem samozřejmě neměla ponětí,“ tvrdí Válková.
  ————————————————————————————–
  Ilustrace kniha na str. 25 vypadá dost přesvědčivě.

  Zajímavé také je kolik let než byla Válková odejíta
  /asi cca 20 let/ trvala kauza studentského vůdce arch. Laštovičky, se Snášelem.
  Nedávno zemřelý arch Ruller první post-kom děkan byl ve funkci,
  což ovlivnila trojice studentů, jejímž vedoucím byl Laštovička.

  Oslovené disidenty i historiky pobuřuje, že Válková v současnosti nejen zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva,

  ale rovněž patří k hlavním favoritům na post ombudsmana,

  tedy veřejného ochránce práv.
  I neosloveného Zdeňka Gryce

  V ČEŠTINĚ SE TOMU ŘÍKÁ: „KOZA ZAHRADNÍKEM“

 32. Zdeněk Gryc říká:

  omluva za dvojité vložení…

  ale přečíst si to 2x rozhodně neškodí, že ?

 33. Jan P říká:

  Mondragon je družstvo. Družstva jsou spravedlivější a odolnější forma podnikání.
  Generální ředitel společnosti McDonald’s vydělává 3 100krát více než střední zaměstnanec společnosti. Tady je alternativa. Korporace Mondragon (v hodnotě 25 miliard USD) má politiku, že žádný výkonný pracovník nemůže vydělat více než 6x více než kterýkoli zaměstnanec ve stejném podniku. To je víc můj styl.

 34. blade říká:

  Prognóza zemí rok 2025

  (psano lašským dialektem)

  Už par roku su k dyspozici udaje amerycke vojenske agentury deagel.com, kera zpracovava zpravodajske informace ze všech světovych zdroju od CIA, přes Mossad až po KGB a Geheime Staats Polizei.

  Tato agentura velice přesně zpracovava a ve veřejnych přehledach zveřejňuje vojenske a jine detaily všech zemi světa. Jejich čisla su velmi precizni jak v aktualnich, tak ve forkastovanych prognozach, prohlidněte si třeba Česko. Jedna věc tam ovšem vyrazně nesedi, bo zatim nedavala žadnu logiku.

  List of Countries Forecast 2025
  http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?pag=2&sort=GDP&ord=DESC

 35. blade říká:

  Dnes jsem v jednom rádiu slyšel trefnou poznámku:

  “ Nikde nejsou roušky a respirátory, všechny vykoupené.
  Ale nikde jsem neviděl nikoho, že by ji měl na hubě. Tak kur@v@a kde jsou?“

  🙂

 36. blade říká:

  Nastane dne, kdy chamtivost vás zahubí. Proto žijte skromně, žijte rovně.

  😉

 37. blade říká:

  Peníze vs. Měna:
  https://youtu.be/MJQeNI9DTM8

 38. Svatopluk Beran říká:

  V roce 2004, už jsem to tady zveřejňoval několikrát, vyšla v nakladatelství Albatros drobná naučná knížečka PENÍZE DO KAPSY pro čtenáře od deseti let. Je to zajímavé čtení například i o tom jak, kdy, proč a kteří panovníci předali svojí státní kontrolu ražby prostředků směny, soukromým osobám. Dnešnímu světovému řádění FEDu předcházela dlouhá historie finančnictví celé planety, nastavená a vygradovaná oběma světovýma válkama. V žádném případě obě světové války nenastartovaly Spojené Státy, pouze je dokázaly stoprocentně využít – přesněji zneužít – .

 39. Jan P říká:

  Ano,taková je realita života řady z nás běžných lidí.
  „Lidé dneška jsou mimořádně zaneprázdněni. Hodně pracují a mají na starosti mnoho věcí, které sotva stíhají. Jejich život je plný shonu a stresu až do takové míry, že mnohým se zdá být den příliš krátký na to, aby vše stihli“ píše v úvodu svého blogu autor.

  Práce samozřejmě hraje v našem životě podstatnou roli, ale nepodmíněný základní příjem ji nemusí „zrušit“; spíš ukázat, že řada z nás má i jiné možnosti než jen úmornou dřinu bez vyhlídky na zlepšení. Co byste dělali, kdyby bylo o váš příjem postaráno?
  29.07.2020|Dejte lidem peníze – pravidelně a nepodmíněně|Klára Vlasáková|A2larm

 40. blade říká:

  RECYKLACE 🙂

  Pražan klidně pojídá v bistru na Václaváku svoji snídani, když se k
  němu posadí typický Američan žvýkající žvýkačku.

  Pražák ho ignoruje a tak Američan, kterého to netěší, začne rozhovor:
  „Sníte celý ten chléb?“

  Pražák rozmrzele: „Samozřejmě“.

  Američan: „My ne, my jíme jen to, co je uvnitř, kůrky sbíráme do
  kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme z nich croissanty a vyvážíme do
  Evropy.“

  Pražák dál tiše přežvykuje snídani.

  Američan pokračuje: „Jíte s chlebem džem?“

  Pražák: „Samozřejmě.“

  Američan: „My ne, my jíme k snídani jen čerstvé ovoce, potom sbíráme
  všechny šlupky a zbytky do kontejneru, vyrobíme z nich džem a
  prodáváme ho do Čech.“

  Pražák se zeptá: „A co děláte s použitými kondomy?“

  Američan: „Vyhazujeme je samozřejmě.“

  Pražák: „My ne, my je sbíráme do kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme
  z nich žvýkačky a prodáváme do Ameriky.“

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I