Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!

Ján Lauko | Čtvrtek, 26. 3. 2020 v 17:28

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu nás chce dotlačit. Neboť celosvětový důraz, s jakým se tak děje, si nutně vyžaduje naše plné pochopení situace.

V první řadě si je třeba uvědomit, že žijeme v univerzu, ve kterém působí vyšší Moc. Jde o Inteligenci, která usměrňuje vesmírné dění zcela konkrétním směrem. Směrem k stále vyššímu rozvoji. K rozvoji ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušlechtilých hodnot. A všechno stávající musí tímto vytyčením směrem kráčet, protože není schopno trvale se příčit Vůli vyšší Moci. Musí tímto směrem kráčet, ať chce, nebo nechce. Dobrovolně, nebo násilím. Z tohoto úhlu pohledu je se třeba dívat také na současné dění.

Prvním poselstvím, které máme všichni pochopit, je poselství pokory. Dostáváme školou a tvrdou lekci pokory!

Lidstvo zapomnělo na Stvořitele a jeho zákony. Žije si samo pro sebe a v rámci svých vlastních zákonů a priorit. Lidstvo zapomnělo na Vůli vyšší Moci, kterou by mělo ve stvoření naplňovat, a tak se duchovně, morálně a mravně rozvíjet. Lidstvo se domnívá, že si vystačí samo se svou ekonomikou, technikou, konzumem a materialistickým pojetím života.

A najednou přijde něco, co zásadním způsobem otřese vším, co dosud tak uspokojivě fungovalo! Najednou přijde něco, co doslova zmrazí a na maximální míru utlumí všechno dosavadní lidské snažení! Najednou lidstvo, jednotlivé národy i jednotlivci do hloubky duše prožívají svou křehkost a zranitelnost! Najednou přichází pochopení, že navzdory všemu, co moderní svět dokázal, může být během pár dní položen, nebo doslova sražen na kolena!

Na základě všech těchto skutečností, které nejsou výplodem fantazie, ale v současnosti se reálně dějí, musí lidé na vlastní kůži prožívat, že přece jen existuje „Cosi“, co nás vždy přesahovalo a bude přesahovat. „Cosi“, co je silnější než všechno ostatní, a my to musíme respektovat a podřídit se tomu.

To, co tedy mají lidé jako první pochopit v souvislosti se současnou koronavirusovou krizí je realita existence vyšší Moci, která nás přesahuje. Lidé mají znovu získat bázeň a úctu před vyšší Mocí! Lidé mají znovu získat ztracenou POKORU! Lidstvo současnosti dostává důraznou lekci pokory před čímsi Vyšším! Před Mocí Boží! Toto je první základní věc, ke které pochopení jsme doslova tlačeni tím, co se dnes děje.

A co je tím druhým?

Koronavirus výrazně omezil veškerý dosavadní pohyb lidí na naší planetě. Omezil extrovertní, konzumní a komerční expanzi nejen ve světě jako takovém, ale také v rámci každého jednotlivého státu, protože byly eliminovány všechny aktivity ve formě divadel, kin, nebo různých jiných kulturních aktivit. Bylo eliminováno společenské setkávání v restauracích, v hospodách, nebo na sportovních akcích. Ulice měst jsou vylidněné. Koronavirus zahnal všechny domů! Zahnal je zvenku dovnitř!

Dovnitř! Zamysleli jste se nad tím, k pochopení čeho se nás snaží dotlačit Inteligence, jejíž Vůli podléhá vše, co existuje v našem stvoření? Bez jejíž Vůle ani jediný lísteček nespadne dolů ze stromu? Násilím a nátlakem posouvá naši pozornost ze všeho toho vnějšího směrem dovnitř! Směrem do našeho vlastního nitra!

V evangeliích se píše: „Království nebeské je ve vás!“ Království nebeské a jeho hodnoty jsou v každém z nás! Jsou v našem nitru! Pouze je nám třeba zaměřit se tímto vnitřním směrem. A koronavirusová krize nám všem k tomu dává příležitost! Dává nám k tomu prostor a čas! Doslova nás k tomu nutí!

No a k tomu, abychom konečně začali správným způsobem uvažovat a pracovat na sobě ve svém nitru, k tomu dostáváme v dnešní době extrémně silné podněty. Třeba ve formě děsivé fotografie, která nedávno obletěla sociální sítě. Jde o fotku z italského Bergama, pořízenou z okna bytu na patře, směřujícího na hlavní ulici. Na ulici vidět kolonu vojenských aut, ve kterých jsou převáženy těla obětí koronavirusu do spaloven, protože krematoria už kapacitně nestačí. V den, kdy byla pořízena fotka, zemřelo 400 lidí.

Toto jsou skutečnosti, které musí velmi silně otřást každým člověkem. Toto jsou skutečnosti, které není možné přejít bez povšimnutí, aniž by se nás hluboce vnitřně nedotkly. Musí nás to vnitřně zasáhnout a má to v nás vyvolat kladení si zásadních otázek lidského bytí, které bychom si jindy, nebo vůbec nikdy nepoložili.

Na co jsme tu vlastně na zemi a jaký má náš život smysl? Copak jsme tu opravdu jen na to, abychom si užívali pokud možno, a aby nás potom, když zemřeme, spálili jako dřevo v peci? Copak jsme skutečně jen polní tráva, která zde dnes je a zítra ji hodí do ohně? Copak jsme skutečně jen toto tělo a mysl, a když zemřeme, o všechno přijdeme a všechno definitivně skončí?

Nebo jsme přece jen něčím víc? Jsme něčím, co je trvalé, věčné a nezničitelné, co nemůžeme ztotožňovat s naším fyzickým tělem a pozemským rozumem? Neexistuje v nás nějaké vyšší „já“? Neexistuje v nás věčný duch, se kterým můžeme najít spojení prostřednictvím dodržování vysokých a ušlechtilých hodnot, abychom sme se s ním vnitřně ztotožnili a našli cestu k věčnosti? Jsme tedy jen tělo, mysl a rozum, které hynou a zanikají, nebo jsme věčný duch, kterého se nedotýká fyzická smrt?

Současné zastavení života koronavirusem nás hmatatelně tlačí dovnitř našich domovů a do nitra sebe sama, a tragičnost událostí v Itálii, ale také jinde, nás tlačí ke kladení si těch nejzákladnějších otázek našeho bytí. A dává nám čas a prostor k tomu, abychom odpovědi na ně skutečně našli. Kdo totiž hledá, musí nakonec najít!

Nedávno jsem poslouchal pořad v rozhlase o tom, jakým všemožným způsobem tráví lidé čas ve svých domovech, do nichž byli nuceně zahnáni koronavirusovou krizí. Redaktorka v relaci hovořila o tom, jací jsou lidé také v této situaci vynalézaví, a jak nejrůznějšími kreativními způsoby dokáží využít nečekaný volný čas. Ve skutečnosti je ale maximálně smutné, že pro zaběhnutou lidskou povrchnost není tento čas, který je Shora darován, vůbec využíván na to, na co by opravdu měl, ale je promrhán na obvyklé hlouposti a na to, co není vůbec podstatné.

O vyšší Moci, nebo o Stvořiteli, který řídí světy, se říká, že je Láskou. A je to skutečně tak, protože Láska nejvyšší Inteligence, ovládající univerzum nechce připustit, aby lidé promrhali v hodnotovém omylu, v nicotné povrchnosti a v bezduchém, tupém materialismu celé své bytí. Láska nejvyšší Inteligence se nás proto snaží ze všeho tohoto vytrhnout, abychom nepromarnili své životy a nakonec nás nemuselo postihnout to nejstrašnější, co vůbec existuje. Duchovní smrt, nebo jinak řečeno, věčné zatracení naší osobnosti! Takto, z pozice Lásky Stvořitele k našemu věčnému duchu třeba celou současnou situaci vnímat a dešifrovat.

No a na závěr ještě jedna zásadní otázka: co se stane, pokud lidé nebudou chtít pochopit, přijmout a zrealizovat to, k čemu je v současnosti tlačí koronavirusová krize a za ní stojící vyšší Moc, bez níž Vůle ani lísteček ze stromu nespadne? Co když budou chtít žít tak, jako dosud a uznávat stejný hodnotový systém, jaký uznávali dosud?

Jistě se pamatujete, že v roce 2012 mnozí očekávali konec světa. Když nepřišel, materialisté a ateisté opět jásali. Neuvědomili si však dvě věci. Za prvé, že to nemá být konec světa, ale konec starého světa! Konec starého světa se vší jeho dosavadní nesprávnou hodnotovou hierarchií, a začátek nového světa s novou, duchovní hodnotovou hierarchií.

No a za druhé si neuvědomili, že to není otázka jednoho dne, začínajícího posledními minutami roku 2011 a prvními minutami roku 2012. To je proces, který začal již před tím a probíhá také v současnosti. Je to proces transformace lidského vědomí z nižší úrovně na vyšší úroveň.

Pokud to lidé pochopí a vykročí cestou, směřující k stále větší osobnostní a duchovní dokonalosti, na kterou nás tlačí Vůle Vládce univerza, ušetří si mnoho utrpení. Pokud to ale nepochopí a budou se chtít křečovitě držet toho starého, vyšší Moc použije mnohem razantnější prostředky, než je současná koronavírusová krize, aby docílila toho, kam má lidstvo v souladu s plánovaným vývojem celého univerza směřovat. Člověk musí pochopit, že je příliš malý a zranitelný na to, aby si donekonečna prosazoval pouze svou vlastní vůli.

Uvědomme si přátelé, že lidé, kteří každodenně umírají v Itálii, ale také všude jinde na koronavirus, že všichni tito lidé měli své rodiny, své plány, své starosti i své radosti tak, jako každý z nás. A najednou je všechno pryč! Je to obrovská tragédie a o to zvlášť, pokud připustíme, že také my sami bychom se mohli jednoho dne ocitnout mezi nimi. Nedopusťme proto, aby velké neštěstí, které postihlo tyto lidi a jejich rodiny, odplynulo v naší obvyklé povrchnosti kamsi do ztracena. Choďme proto do svého nitra a řešme v sobě základní otázky bytí, které jsme už dávno měli mít vyřešeny.

K těmto obětem by totiž vůbec nemuselo dojít, kdybychom jako lidstvo i jako jednotlivci kráčeli ve svém vývoji správně, čili cestou hodnot ducha. Pak by byla nutnost bolestné navigace na tuto cestu bezpředmětná! Uvědomme si to, vzpamatujme se, obraťme se a vykročme tam, kam se nás snaží nasměrovat Vůle Nejvyššího, aby oběť těch, kteří v současnosti umírají na světovou koronavirusovou pandemii, nebyla marná.

Stručný závěr: Všemohoucí Bůh existuje a přeje si nové, lepší, duchovní lidstvo! To je cesta, na kterou ho začíná směřovat. Čím dříve to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme trpět.

126 komentářů k článku “O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!”

 1. Svatopluk Beran říká:

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 7. 6. 2020 v 19:45
  Pane Dvořák, cvičení policistů k znemožnění dýchání kolenem, provazem, rukama či jakýmkoliv jiným způsobem za přítomnosti dalších zasahujících policistů, kdy zadržovaný má od začátku spoutané ruce za zády. Tohle má být podle vás běžný policejní zásah?

  Svatopluk Beran říká:
  Úterý, 9. 6. 2020 v 7:19
  Chci věřit tomu že protesty proti policejní americké brutalitě měli a mají svůj význam, teprve čas ale ukáže, zdali se nejedná jen o dočasný úhybný manévr.

  Trump podepsal reformy policie, nebude smět používat škrticí chvaty

  Dnes 21:29 – Washingtonaš, Novinky, ČTK
  Americký prezident Donald Trump po týdnech protestů proti policejní brutalitě podepsal v úterý exekutivní nařízení, kterým se reformuje policie. Má vést ke zlepšení policejní práce a zřízení celonárodní databáze stížností na policisty, uvedla stanice BBC. Zakázány budou i škrticí chvaty.

  Cílem je přimět policejní sbory po celých Spojených státech k ”osvojení nejvyšších profesních standardů”, jejichž součástí bude i výcvik k deeskalaci napětí. Napomoci tomu má i nový celostátní certifikační systém, který by finančně motivoval jednotlivé sbory k přijetí obecně uznávaných pravidel.

  V rámci nového programu budou zakázány škrticí dusivé chvaty s výjimkou případů, kdy je ohrožen život policisty,“ řekl Trump. „Každý říká, že nastal čas to udělat.“

  Prezident dodal, že vláda se také bude poohlížet po nových méně smrtících zbraních, aby předešla zásahům končícím smrtí.“

  Policie by se měla více přiblížit k místním komunitám a bude povzbuzována, aby při řešení nenásilných činů týkající se drog a bezdomovectví byli více nasazováni s policisty i sociální pracovníci.

  Tak nějak se zdá že Bladovi ani pana Dvořákovi Tramp moc nenaslouchá.

 2. Svatopluk Beran říká:

  Tonya Graves: Trump je jako Homer Simpson. V Americe musí černoši s rasismem počítat

  DOBRÉ JE SI PUSTIT VIDEO Z HUDEBNÍKEM ONDŘEJEM PIVCEM, NA KONCI ČLÁNKU, KDE HOVOŘÍ O RASISMU

  Aktuálních protestů se ale – soudě podle novinových reportáží – účastní i mnoho bělochů, z nichž někteří dosud za rasovou rovnoprávnost neprotestovali. Neukazuje to, že nepřiměřené postupy policie proti Afroameričanům vnímá jako velký problém USA stále více obyvatel?

  Tak to ale bylo vždycky. Ve všech dobách se část bílé populace stavěla za práva černochů. V době, kdy ještě fungovalo otroctví, i v době, kdy Martin Luther King bojoval proti rasové segregaci nebo za právo černochů chodit k volbám. Teď to je jenom víc vidět, když se všechny protesty přenášejí živě. Rasové nepokoje se v Americe pořád vracejí, protože příčiny problémů, které k nim vedou, nikdo neřeší.

  Proč jste tedy svou rodnou zemi nakonec opustila?

  Přišlo mi, že mám sice právo volit, právo se veřejně vyjadřovat a tak dále, ale stejně nemohu říct, že žiji v zemi, kde vládne svoboda. Tehdy jsem si říkala, že když se z Ameriky podívám jinam, možná zjistím, jak dobře se tam mám. To se ale nestalo. V Česku jsem zažila takovou svobodu, jakou jsem do té doby neznala. Když moji čeští kamarádi mluví o tom, jak hrozné to v Česku bylo za komunismu, říkám jim: „Hele, u nás to nebylo zas tak jiné. Že jste dostávali mandarinky jenom o Vánocích? My jsme je zase měli jenom na Den díkůvzdání.“ Jasně, někteří Američani měli mandarinky pořád, ale já jako černoška ne. Moje rodina byla extrémně chudá. Máma byla několik let na sociální podpoře.

  Rozhodně jsme nevyráželi nikam na chalupu. Se svými sourozenci jsme nejezdili v létě na tábor tak, jak to dělaly děti v Česku. V zimě jsme nelyžovali na horách. Chápejte mě správně, já samozřejmě vím, že jste se tu v mnoha ohledech neměli hezky, ale vaše životní úroveň byla rozhodně lepší než ta moje.

  Neřešili jste třeba to, že nemůžete jít do nemocnice, protože si neplatíte zdravotní pojištění. Myslím, že moje dnešní posedlost nakupováním bot vznikla právě kvůli dětství v Americe. Jako holka jsem totiž dostávala boty jenom na začátku školního roku, pak jedny slavnostní o Velikonocích do kostela a jedny sandály na léto. Měla jsem hodně sourozenců, ale ve stejných podmínkách žila i většina lidí kolem mě.

  A s rasismem, třeba i jen verbálním, jste se v USA setkávala?

  Ne. Jak už jsem říkala, dobré i zlé lidi můžete potkat kdekoli a já jsem v tomhle ohledu měla štěstí. Na druhou stranu byl rasismus něco, o čem jsem už v dětství věděla. Jasně že černoch může v Americe prožít celý život, aniž by ho potkalo něco podobného jako George Floyda nebo Breonnu Taylorovou. Sama jsem žila ve šťastné vesnici, kde vládly mír a láska.

  Problém je v tom, že zkušenost s policejní brutalitou vůči černochům je až moc rozšířená, takže s ní Afroameričani musí počítat. Už jako malé dítě mě rodina připravovala na to, že se mi něco takového může stát. Když jsem byla osmiletá holčička, řekli mi rodiče, že život pro mě bude dvakrát náročnější než pro jiné Američany, protože jsem černá a protože jsem žena. Už kvůli tomuhle není Amerika zemí, kde bych chtěla žít.

  https://magazin.aktualne.cz/tonya-graves-strach-je-v-americe-na-dennim-poradku-cernosi-s/r~fff977caac9411ea9d74ac1f6b220ee8/

 3. blade říká:

  >>> V rámci nového programu budou zakázány škrticí dusivé chvaty s výjimkou případů, kdy je OHROŽEN ŽIVOT POLICISTY,“ řekl Trump. >>>

  Ohrožení života policisty je široký pojem. Pokud policista vyhodnotí, že osoba je nebezpečný pachatel, tak ho může, zakleknou, škrtit a podle zákona a § o použití zbraně policistou třeba postřelit či zastřelit. Jelikož ani Beran nezná podrobnosti USA zákona o policii ( natož ten budoucí), kde je striktně uvedeno co policista v jaké situaci může či nemůže (může se lišit i podle zemí či měst), tak nějaká diskuze zde je jen ztráta času.

  Bakalovo Aktuálně je Fake News.

  Příspěvky Haiťana z iDnes, které jsem zde již uvedl, jistě Fake News není:

  Z diskuse pod článkem:

  D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289 >>> černoch
  jsem cernoch z Haiti a hambou bych se propadl jit na skolu jen proto, protoze jsem cerny.. To ze nekdo na mne obcas kouka jako na bubaka v metru neznamena ze jsou lidi rasisti.. proste 95% populace je bile, pokud nevice a tak jsme trosku za exota.. kdyz prijede beloch k nam na Haiti taky budi pozornost a urcite to neni podminene rasismem.

  Co takhle udelat pozitivni diskriminaci na Olympiadu.. treba v atletice.. na deset cernochu kteri se kvalifikuji tri bile aby nebylo moc cerno… bylo by to asi vesele..

  +18/05.7.2018 3:45

  v dalším příspěvku černoch dodává:

  Foto D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289
  on je imigrant a ,,imigrant,, Ten ktery se odstehuje do urciteho statu oficialne, tedy ma platne vizum, residenci, atd je vetsinou vzdelany clovek. Ten casto muze byt vetsim nebo mensim prinosem pro stat, nebot plati dane, prispiva do socialni systemu atd.. Ilegalni imigrant vetsinou neni vzdelany, dost casto se jedna o rizikove lidi, nemene casto o kriminalne zavadove. Ty netouzi po splynuti s davem, platit dane, rozvijet si svou existenci v nove zemi, ale jen ji vysavat.. Tak je to samozrejme i s Haitianama co emigrovavali (nyni je ta emigrace mala, hodne lidi se vraci zpet ) do USA, Ty legalni maji sve business, podnikaji, treba jen male obchody, nebo pracuji… Ilegalove jsou zase v gnetech a maji vetsi sklon ke kriminalni cinnosti.. Proto mne desi 6 milionu nelegalu z Afriky kteri nejsou zadnym prinosem pro evropu, jen ji budou stat miliardy a je zadelano na velky evropsky problem.

  +6/−15.7.2018 15:02

  Beran, si zajděte pozdě večer v létě na místní náměstí a možná se vám rozsvítí.

  Jak jsem již psal nedávno:
  „Musíme odmítnout myšlenku, že pokaždé, když dojde k porušení zákona, je společnost spíše vinná než porušovatel zákona. Je na čase obnovit americké předpisy, že každý jednotlivec je odpovědný za své činy“ Ronald Reagan.

  Tím raději končím nebo mne ještě začnete strašit KKK.

 4. Svatopluk Beran říká:

  Beran, si zajděte pozdě večer v létě na místní náměstí a možná se vám rozsvítí.

  Takže rasismus.

  Chodím na náměstí celkem běžně a necítím se tam nějak jinak než na náměstí v Anglii, v USA, v Kanadě, ve Francii a kdekoliv jinde v západní Evropě. Vy jste zřejmě myšlenkami a životem stále v socialistickém bílém ostrově Čechy. Upozorňuj že svět je stále v pohybu a nevěřím tomu že konkrétně vy to zastavíte nebo přehodíte na novou neznámou kolej.

  LEŽÍCÍ ZADRŽENÝ Z RUKAMI SPOUTANÝMI ZA ZÁDY NENÍ ŽIVOT POLICISTY OHROŽUJÍCÍ. V tomto a mnohých dalších šlo o typický rasismus a tím neschopnost policisty k výkonu služby.

  Že by Regan tvrdil že za manipulaci s falešnými penězmi je trestem policejní udušení spoutaného člověka? Regan byl sice magor, ale takovejhle. No jsou země neomezených možností lidské hlouposti.

 5. Svatopluk Beran říká:

  Co takhle udelat pozitivni diskriminaci na Olympiadu.. treba v atletice.. na deset cernochu kteri se kvalifikuji tri bile aby nebylo moc cerno… bylo by to asi vesele..

  Jako že by proti sobě na olympiádě soutěžily rasy? Vlajka by byla stejná a každý kruh na vlajce by reprezentoval celosvětový výběr z té které rasy? Že by mezi sebou nesoutěžili státy, ale rasy? Mám dojem že tak už si to někdo představoval před nějakou desítkou let. Máte zajímavé myšlenky, na to jste určitě nepřišel sám, to ale neskončilo nějak moc dobře.

 6. blade říká:

  To se fakt nedá nereagovat … Beran, je vidět, že příspěvky čtete halaba. O olympiádě mluví ten Haiťan v příspěvku, ne já. Vy máte v hlavince popletený i ten rasismus, kterým se snažíte nálepkovat kde co a možná i kde koho. Pro svoji zaslepenost ani nevíte, že tu smrt Floyda nevyšetřují jako rasismus. Já jsem žádné socialistické ČSSR neprožil, tak mi ho nepodsouvejte jako zdejší CTRL+C/V a raději se lépe koukejte kolem sebe až půjdete běžně (jak píšete) např. ve dvě nebo tři ráno po místním náměstí. V tu dobu vy běžně hajínkáte, tak tu nevěšte bulíky … takže, Ende, šlus, konec Berane.

  Odpovídá generál Šedivý (ne Beran):

  otázka:
  Jak vnímáte relevantní požadavky demonstrantů ve Spojených státech po smrti George Floyda při policejním zákroku? Nakolik dokážou poslední události poškodit obraz Ameriky?

  odpověď:
  Ukazuje to na několik trendů, které ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě jsou. Jeden trend je v tom, že se začínají velmi nevyváženě hodnotit jednotlivé fragmenty společnosti. A samozřejmě že se jednalo o nepřiměřený zákrok policisty, který de facto Floyda zavraždil, administrativa USA ho obvinila z vraždy druhého stupně a hodnotí to jako kriminální čin, NEHODNOTÍ ČIN JAKO RASISMUS. To za prvé.

  Za druhé, vlna nepokojů a násilností ukazuje, že menšinová komunita Afroameričanů se radikalizuje. Najednou se tady začíná měnit názor na to, co je správné a co není, kdo má jaké právo a kdo jaké právo nemá. Myslím, že tohle bude problém, který bude muset vedení Spojených států amerických a celá společnost vyřešit.

  Protože bourat pomníky a označovat za rasisty lidi jen proto, že někde něco řekli, což se dnes děje nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě a ve velké Británii, ukazuje, že tady je něco skutečně velmi nebezpečného a může to do budoucna vyústit ve vnitrospolečenské konflikty.

  Dovolím si říct, že kdyby tomu bylo naopak a afroamerický policista klečel na krku bělocha a zabil ho, tak by si toho nikdo ani nevšiml. To je největší problém, že se některé věci, které by se měly posuzovat s chladnou hlavou, posuzují až do té míry, že dochází k takovým konfliktům a násilnostem, které jsou neadekvátní tomu, co se stalo.

  otázka:
  A jak se díváte na dohady, že protesty jsou uměle vyvolané?

  odpověď:
  Určitý vliv tam pravděpodobně bude. O tom, že tam existují a fungují radikální organizace a skupiny lidí, které to rozdmýchávají a jsou jádrem násilností, se normálně mluví a pravda to je. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak globálně řízeno a připravováno. Spíše jde o pocit uvnitř společnosti, jedné části, v tomto případě afroamerické menšiny, že jsou utiskováni a berou spravedlnost do svých rukou, což přináší další násilnosti a další problémy.

 7. blade říká:

  Že by konečně něco pozitivního …
  Hlavně, aby to pokračovalo i pokud ten projekt již nebude dotovat EU.
  dhttps://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/mestska-policie-asistent-prevence-kriminality-rom-straznik-jihlava-vysocina-bezpecnost.A200512_546956_jihlava-zpravy_mv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=jihlava&utm_content=main

 8. blade říká:

  https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/mestska-policie-asistent-prevence-kriminality-rom-straznik-jihlava-vysocina-bezpecnost.A200512_546956_jihlava-zpravy_mv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=jihlava&utm_content=main

 9. Jan P říká:

  Sváťo,vykašli se na ně.Argumentovat proti rasismu je soutěž o to, kdo nahází více hrachu na stěnu.
  Černí si podle „blada“ a Dvořáka za to vždycky můžou sami, jsou přece černí. Kdyby to byli slušní lidé, nebyli by černí. Měl by v tom jasno i v případě, že jediný rozdíl by byla barva kůže?
  Američtí policejní kovbojové zase někoho zabili, ale zase to bylo v pořádku, protože i když to nebyl černoch, tak byl bezdomovec, tedy extrémně nebezpečný lidský odpad, kterému lumpárna koukala z očí. Předsudky nás chrání!
  Vždyť to je šílený, kolik lidí považuje za správné, aby policajt mohl na potkání kohokoliv zastřelit, tím spíš když se později ukáže, že ten mrtvý měl v minulosti trable s policií.

  Včerejší debata na téma současných protestů v USA.
  Organizoval: Politologický klub-Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  Online debata: Amerika bez dechu
  Diskutují:
  Jan Beneš – Afroamerikanista na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
  Petr Boháček – Analytik Asociace pro mezinárodní otázky
  Jan Charvát – Politolog, odborník na extremismus a subkultury z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

  https://www.facebook.com/pkfsvuk/videos/690586291733086/

 10. blade říká:

  O barvě kůže tady melete akorát Vy JaneP. To vypadá, že sám jste rasista.

  Jane P., USA justice toho Floyda nešetří jako rasismus.

  Plnou hubu keců o rasismu v souvislosti s Floydem tu máte akorát Vy i Beran, ale víte o tom houbelec. O oprávněních policisty v USA jakbysmet. To samé vaše horlivá a hloupá obava o demokracii v Maďarsku. Takže klídek šílenci!

  Vlezte si oba do svého auta a tam si řaďte jak je libo >>> Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství!

 11. Jan P říká:

  Tenhle emocionální výkřik ponechám bez komentáře.

 12. Svatopluk Beran říká:

  Já vím Jane, ale taky mi to nedá.

  Takže romské příslušníky jsme navrhovali a debatovali o nich už na občanské schůzi s vedením města na radnici již před 12 lety po průseru v Babylonu. To není nic nového, ale v podstatě to ztroskotalo na tom že městský strážník musí mít maturitu a přes to nejel tenkrát vlak. Třeba se něco od té doby změnilo.

  https://www.jihlavske-listy.cz/clanek1026-beseda-o-bezpecnosti-jihlava-pry-potrebuje-romskeho-straznika.html?komentare=vse

 13. Svatopluk Beran říká:

  Jinak o co šlo.

  https://blog.jihlavske-listy.cz/2007/12/17/nebyt-za-rasistu/

 14. Svatopluk Beran říká:

  Pan Šedivý a ani pan Pavel, dva bývalí naši nejvyšší vojenští zastupitelé nejsilnější SVĚTOVÉ STRUKTURY – NATO -, dosazení do svých vojenských postů Pentagonem, nejsou pro mne dostatečně relevantní k posouzení protirasistickému světovému dění, nastartovaného rasismem svých chlebodárců. Oba dva pro svou náklonnost k militarismu Spojených Států a slepé poslušnosti k světové vojenská doktríně Spojených Států preventivních válek, jsou podujatí. V rozhovoru a odpovědích pana Šedivého je jasně cítit jeho připosr…st, neschopnost vlastní myšlenky a vyložené lži.

 15. Svatopluk Beran říká:

  Pokuste se mi vysvětlit Blade proč jsem se měl projít v noci po náměstí? Zřejmě jsem vás špatně pochopil.

  A s tím Haiťanem jsem to určitě nepochopil. Můžete mi napsat co jste tím měl na
  mysli?

  Haiti jako hovádko boží

  Haiti kdysi bývalo zemí s rozsáhlým přírodním bohatstvím. V roce 1804 zde bylo – v první zemi obou Amerik – zrušeno otroctví a založen svobodný černošský stát, jenž vyhlásil nezávislost na francouzských kolonizátorech. Trest za tuto troufalost následoval záhy, a to v podobě globálního embarga uvaleného na mladinkou republiku Spojenými státy a Evropou. Toto embargo bylo posléze posíleno francouzským požadavkem na reparace ve výši 21 miliard dolarů (částka přepočtená na hodnotu dolaru v roce 2004 – pozn. autora) coby odškodným za to, že se Haiťané svobodně zbavili dobrodiní francouzské kolonizace.

  Ještě v roce 1915, tedy 111 roků od úspěšné rebelie, splácela haitská vláda americkým a francouzským bankám dluhovou službu, která představovala 80% vládních příjmů. Tentýž rok Haiti postihla další katastrofa v podobě wilsoniánského idealismu v praxi, jež byla některými zahraničními a českými periodiky vychvalována jako „stabilizační mise“. Slovy Noama Chomského: „Jednotky amerického prezidenta Wilsona vraždily, demolovaly, de facto znovu nastolily otroctví a zničily ústavní systém zrušením haitského parlamentu s pistolí u jeho spánku.“ Jak Chomsky dodává – obrovská potravinová krize, jež Haiti stihla v roce 2008, má své kořeny již ve Wilsonově invazi a okupaci. Wilsoniánskou demokracii a mariňáckou okupaci Haiťané na vlastní kůži vychutnávali až do roku 1934, i když za to zaplatilo 20 000 z nich životem, jak uvádějí haitští historikové. O tři roky později, navzdory všem ranám, trýzněná země čelila další masové vraždě, kdy proamerický diktátor v Dominikánské republice Rafael Trujillo nechal zmasakrovat podle různých údajů 19 000 až 35 000 chudých Haiťanů, kteří údajně představovali rasovou hrozbu pro jeho nadčlověka, a to proto, že měli tmavší barvu kůže než on.

  https://legacy.blisty.cz/art/50825.html

 16. Dvořák říká:

  Já jsem původně chtěl reagovat,ale…. moudřejší ustoupí.

 17. blade říká:

  Linke und Sympathisanten 20.6. um 14:00 zu den Maschinen
  https://youtu.be/fGZGicjwquo

  😉

 18. blade říká:

  Wu-chan 2020:
  https://youtu.be/dISldy5jO7Q

 19. blade říká:

  https://pbs.twimg.com/media/Ea9jdMKWoAAJlVe?format=jpg&name=large

 20. blade říká:

  Rusové Den vítězství mohou slavit kdy chtějí.
  https://youtu.be/oJOzy5hu9j8

 21. Jan P říká:

  blade říká:
  Středa, 3. 6. 2020 v 23:53…
  + přímý odkaz na InfoWars.

  InfoWars je krajně pravicová americká konspirační teorie a falešné zpravodajské webové stránky, které vlastní Alex Jones . Byla založena v roce 1999 a působí pod společností Free Speech Systems LLC.
  Zdroj: Wikipedie
  Tyhle odkazy na problematický falešné zpravodajské webové stránky jako InfoWars,které podněcuji k nenávisti vůči skupině osob podle Jihlavských listů schvalovat administrátorem nejsou třeba. Nejsou nějak ,,problematické.“
  Páchají tím JL trestný čin ? Nejde mi o anonymního internetového diskutéra lépe řečeno nastrčeného trolla či nenávistného šílence.Trestní odpovědnost nese v tomto případě provozovatel diskuzního blogu:čímž je vedení redakce a samotný vydavatel Jihlavské listy.
  Já administrátorovi diskuzního blogu tehdy předčasně poděkoval: „udělal správně,že ten blada odkaz smazal.“ Přehlídl jsem,že nic NESMAZAL.Proč asi ?
  Ústy šéfredaktora Petra Klukana,JL provozují „seriózní“a „profesionální“ novinařinu ,ale přitom skrytě normalizují či propagují xenofobní a rasovou nenávist založenou na konspiračních teorií a zvrácené ideologii Není to jistě problém jenom lokálních privátních Jihlavských listů,kteří se chtějí rovněž zalíbit fašistům a zvýšit si tím třeba čtenost.Spoléhá se na to,že Policie ČR, jejíž mnozí pracovníci tyto xenofobní názory sdílejí,že proti nenávistným trestným činům nezasahuje, ač jsou přesně definovány v trestním zákoníku ČR.
  Vždycky si vzpomenu na napínavý, temný psychologický thriller Synové Dánska(2019):jak to bude vypadat, až převezmou moc ultrapravičáci. Možná,že si to šéfredaktor JL a mnoho jiných dokáže představit. A nebudou s tím mít žádný problém:hlavně,když nebudou vládnout socani a komouši…
  Proč ale ty pokrytecký a falešný obavy o právní demokratický stát,hodnoty liberální demokracie,korektnost,slušnost v politice a vymezování se proti jednomu zkorumpovanému oligarchovi ?
  Nemělo by tohle zajímat i občanského aktivistu Petra Palovčíka (Milión Milion chvilek pro demokracii) a velkého příznivce Václava Havla,kdo mu dělá ve skutečnosti v médiích agitku ?

  § 355

  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  § 356

  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

  b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

 22. blade říká:

  Bajka:
  Byla jednou pečlivě obdělávaná zahrádka, plná pěkných květin a zdravé jedné zeleniny. Zazdálo se spravedlivým, že je nehumánní, když zahradník nekompromisně na své zahrádce pleje a plevel kozí nohu nestrpí. Zahradník musel kozí nohu nechat, ta se vesele a velmi rychle rozmnožila i na zahrádce, čímž vytlačila a udusila ty kulturní rostliny, které tam rostly. A ani spravedliví náhle neměli dostupnou zeleninu, která před tím na zahrádce rostla. Ale jeden, sice nebyl spravedlivý ale za to byl vykuk, ten měl svou zahrádku se zeleninou stranou a tam si kozí nohu rozhodně nevpustil. On to byl, kdo poštval ty „spravedlivé“ proti nehumánnímu zahradníkovi.

  🙂

 23. blade říká:

  Převzato:

  >>>> I nadále přibývají dlouhé seznamy věcí a kulturních odkazů, které mají být podle mnohých aktivistů rasistické. Nedochází však již jen na sochy, filmy, hudbu či knihy. Problémové se již jeví i jídla či matematika.

  Nejde přitom jen o pouhé obaly produktů s cereáliemi či s rýží, jejichž loga se v současnosti velmi často mění, jelikož podle mínění samotných výrobců působí rasisticky (zmizet musí například logo černošského farmáře z produktů značky Uncle Ben’s), ale i o samotné pokrmy.

  Rasistické může kupříkladu být sushi, jež připravil kuchař bílé barvy pleti. Tím, že vaří pokrmy cizí kultury, prý zatajuje kulturní původ receptu.

  Revizi už proto spustili mnohé kulinářské časopisy či pořady včetně amerického Bon Appétitu či britského kulinářského pořadu Olive plus od BBC Good Food.

  „Byli jsme právem kritizováni za vytržení receptů pocházejících z nebělošských kultur z kontextu,“ kaje se nyní jeden z ředitelů magazínu Bon Appétit, Joseph Hernandez.

  U pokrmů na webových stránkách se chystají u nevhodně vyhodnocených receptů doplnit upozorňující vysvětlivky.

  Firmy se též chystají najímat více multikulturního personálu, který se bude na přípravě pokrmů podílet se snahou, aby se jídel jejich kultur při přípravě nedotýkal běloch.

  Vedle pokrmů je zřejmě rasistická i matematika

  Profesorka matematiky na Illinoiské univerzitě Rochelle Gutierrezová totiž přišla s tvrzením, že právě matematika podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých a studenti původem z rasových menšin se z ní mají cítit méněcenní.

  „Školní matematické plány kladou důraz na pojmy jako Pythagorova věta nebo teorie o číslu pí, což do značné míry vyvolává dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany,“ píše kupříkladu ve své publikaci, kde se rasismu matematiky věnuje.

  Matematika a její znalost podle pedagožky nedělá lidi chytrými a podobně jako ona by měly být podporovány i další předměty sociálních a humanitních studií.

  „Pokud se člověk necítí být matematikem, může mít pocit, že je méněcenný, protože společnost to spojuje s inteligencí,“ upozornila. Kvůli znalostem matematiky má podle ní často docházet k mikroagresím, přičemž důležitou roli v tom hraje barva pleti studenta, pokud není bílý.

  Vedení univerzity se pedagožky zastalo. Řešení otázek týkajících se rovnosti a přístupu ve vzdělání má mít podle univerzity velkou důležitost a pojí se s tím „významné důsledky pro celý vzdělávací systém“. >>>

  Takže ti chytřejší, vzdělanější jsou automaticky rasisti … 🙁

 24. blade říká:

  >>> Silní lidé nechtějí vracet úder, ale karmě umožní, ať tuto špinavou práci udělá za ně. >>>
  https://youtu.be/ZpPCiSv9RDM

 25. Jan P říká:

  Papež František
  @CzPontifex
  Na některých místech se rozvíjejí družstva, která využívají # obnovitelné zdroje energie, která zajišťuje lokální soběstačnost. Díky silnému pocitu pro společenství a hluboké lásce ke své vlastní zemi mohou mít velký význam v boji proti změně klimatu.

  ————————————————————————————————————————
  Máme prý hovořit s lidmi jako ,,blade“ a osvobodit je od bludů. Kdo se hlásí jako první ?

  Představa, že dezinformace šíří hlavně chudší lidé s nízkým vzděláním, nebo že se fake news věnují jen „Putinovi agenti“ ale nyní bere trochu za své. Sociologická agentura STEM totiž zveřejnila výzkum, ve kterém se právě tomuto tématu věnuje.Výzkumná společnost STEM zjistila zajímavá data o šiřitelích dezinformací v České republice. Bohumil Kartous o tom hovoří s psychologem ze společnosti STEM Nikolou Hořejšem. STEM zjistil, že šiřitelé dezinformací v ČR nejsou sociálně ani ekonomicky deprivovaní. Hlavními dvěma kategoriemi jsou jednak „spontánní šiřitelé“, kteří nerozumějí ničemu, a pak „experti“, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že vládne celosvětové spiknutí. Hlavní motivací šiřitelů dezinformací je zjevně potřeba být slyšen. Proto by se s nimi mělo hovořit a osvobodit je od bludů.
  3. 7. 2020|Rozhovor Britských listů 297. Kdo jsou mezi Čechy šiřitelé dezinformací?|Britské listy

 26. blade říká:

  Chyťte se za ruce s (ne zdejšími) R.A. + B.S. a společně v co nejkratším čase navštivte psychiatra >>> je to s vámi špatné. Hospitalizace na pár měsíců v blázinci, proložena skotskými střiky, horkou a ledovou vodou, mířenými na hlavu vám jistě prospěje 😉

  Orláb, již nerušit!

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I