Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!

Ján Lauko | Čtvrtek, 26. 3. 2020 v 17:28

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu nás chce dotlačit. Neboť celosvětový důraz, s jakým se tak děje, si nutně vyžaduje naše plné pochopení situace.

V první řadě si je třeba uvědomit, že žijeme v univerzu, ve kterém působí vyšší Moc. Jde o Inteligenci, která usměrňuje vesmírné dění zcela konkrétním směrem. Směrem k stále vyššímu rozvoji. K rozvoji ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušlechtilých hodnot. A všechno stávající musí tímto vytyčením směrem kráčet, protože není schopno trvale se příčit Vůli vyšší Moci. Musí tímto směrem kráčet, ať chce, nebo nechce. Dobrovolně, nebo násilím. Z tohoto úhlu pohledu je se třeba dívat také na současné dění.

Prvním poselstvím, které máme všichni pochopit, je poselství pokory. Dostáváme školou a tvrdou lekci pokory!

Lidstvo zapomnělo na Stvořitele a jeho zákony. Žije si samo pro sebe a v rámci svých vlastních zákonů a priorit. Lidstvo zapomnělo na Vůli vyšší Moci, kterou by mělo ve stvoření naplňovat, a tak se duchovně, morálně a mravně rozvíjet. Lidstvo se domnívá, že si vystačí samo se svou ekonomikou, technikou, konzumem a materialistickým pojetím života.

A najednou přijde něco, co zásadním způsobem otřese vším, co dosud tak uspokojivě fungovalo! Najednou přijde něco, co doslova zmrazí a na maximální míru utlumí všechno dosavadní lidské snažení! Najednou lidstvo, jednotlivé národy i jednotlivci do hloubky duše prožívají svou křehkost a zranitelnost! Najednou přichází pochopení, že navzdory všemu, co moderní svět dokázal, může být během pár dní položen, nebo doslova sražen na kolena!

Na základě všech těchto skutečností, které nejsou výplodem fantazie, ale v současnosti se reálně dějí, musí lidé na vlastní kůži prožívat, že přece jen existuje „Cosi“, co nás vždy přesahovalo a bude přesahovat. „Cosi“, co je silnější než všechno ostatní, a my to musíme respektovat a podřídit se tomu.

To, co tedy mají lidé jako první pochopit v souvislosti se současnou koronavirusovou krizí je realita existence vyšší Moci, která nás přesahuje. Lidé mají znovu získat bázeň a úctu před vyšší Mocí! Lidé mají znovu získat ztracenou POKORU! Lidstvo současnosti dostává důraznou lekci pokory před čímsi Vyšším! Před Mocí Boží! Toto je první základní věc, ke které pochopení jsme doslova tlačeni tím, co se dnes děje.

A co je tím druhým?

Koronavirus výrazně omezil veškerý dosavadní pohyb lidí na naší planetě. Omezil extrovertní, konzumní a komerční expanzi nejen ve světě jako takovém, ale také v rámci každého jednotlivého státu, protože byly eliminovány všechny aktivity ve formě divadel, kin, nebo různých jiných kulturních aktivit. Bylo eliminováno společenské setkávání v restauracích, v hospodách, nebo na sportovních akcích. Ulice měst jsou vylidněné. Koronavirus zahnal všechny domů! Zahnal je zvenku dovnitř!

Dovnitř! Zamysleli jste se nad tím, k pochopení čeho se nás snaží dotlačit Inteligence, jejíž Vůli podléhá vše, co existuje v našem stvoření? Bez jejíž Vůle ani jediný lísteček nespadne dolů ze stromu? Násilím a nátlakem posouvá naši pozornost ze všeho toho vnějšího směrem dovnitř! Směrem do našeho vlastního nitra!

V evangeliích se píše: „Království nebeské je ve vás!“ Království nebeské a jeho hodnoty jsou v každém z nás! Jsou v našem nitru! Pouze je nám třeba zaměřit se tímto vnitřním směrem. A koronavirusová krize nám všem k tomu dává příležitost! Dává nám k tomu prostor a čas! Doslova nás k tomu nutí!

No a k tomu, abychom konečně začali správným způsobem uvažovat a pracovat na sobě ve svém nitru, k tomu dostáváme v dnešní době extrémně silné podněty. Třeba ve formě děsivé fotografie, která nedávno obletěla sociální sítě. Jde o fotku z italského Bergama, pořízenou z okna bytu na patře, směřujícího na hlavní ulici. Na ulici vidět kolonu vojenských aut, ve kterých jsou převáženy těla obětí koronavirusu do spaloven, protože krematoria už kapacitně nestačí. V den, kdy byla pořízena fotka, zemřelo 400 lidí.

Toto jsou skutečnosti, které musí velmi silně otřást každým člověkem. Toto jsou skutečnosti, které není možné přejít bez povšimnutí, aniž by se nás hluboce vnitřně nedotkly. Musí nás to vnitřně zasáhnout a má to v nás vyvolat kladení si zásadních otázek lidského bytí, které bychom si jindy, nebo vůbec nikdy nepoložili.

Na co jsme tu vlastně na zemi a jaký má náš život smysl? Copak jsme tu opravdu jen na to, abychom si užívali pokud možno, a aby nás potom, když zemřeme, spálili jako dřevo v peci? Copak jsme skutečně jen polní tráva, která zde dnes je a zítra ji hodí do ohně? Copak jsme skutečně jen toto tělo a mysl, a když zemřeme, o všechno přijdeme a všechno definitivně skončí?

Nebo jsme přece jen něčím víc? Jsme něčím, co je trvalé, věčné a nezničitelné, co nemůžeme ztotožňovat s naším fyzickým tělem a pozemským rozumem? Neexistuje v nás nějaké vyšší „já“? Neexistuje v nás věčný duch, se kterým můžeme najít spojení prostřednictvím dodržování vysokých a ušlechtilých hodnot, abychom sme se s ním vnitřně ztotožnili a našli cestu k věčnosti? Jsme tedy jen tělo, mysl a rozum, které hynou a zanikají, nebo jsme věčný duch, kterého se nedotýká fyzická smrt?

Současné zastavení života koronavirusem nás hmatatelně tlačí dovnitř našich domovů a do nitra sebe sama, a tragičnost událostí v Itálii, ale také jinde, nás tlačí ke kladení si těch nejzákladnějších otázek našeho bytí. A dává nám čas a prostor k tomu, abychom odpovědi na ně skutečně našli. Kdo totiž hledá, musí nakonec najít!

Nedávno jsem poslouchal pořad v rozhlase o tom, jakým všemožným způsobem tráví lidé čas ve svých domovech, do nichž byli nuceně zahnáni koronavirusovou krizí. Redaktorka v relaci hovořila o tom, jací jsou lidé také v této situaci vynalézaví, a jak nejrůznějšími kreativními způsoby dokáží využít nečekaný volný čas. Ve skutečnosti je ale maximálně smutné, že pro zaběhnutou lidskou povrchnost není tento čas, který je Shora darován, vůbec využíván na to, na co by opravdu měl, ale je promrhán na obvyklé hlouposti a na to, co není vůbec podstatné.

O vyšší Moci, nebo o Stvořiteli, který řídí světy, se říká, že je Láskou. A je to skutečně tak, protože Láska nejvyšší Inteligence, ovládající univerzum nechce připustit, aby lidé promrhali v hodnotovém omylu, v nicotné povrchnosti a v bezduchém, tupém materialismu celé své bytí. Láska nejvyšší Inteligence se nás proto snaží ze všeho tohoto vytrhnout, abychom nepromarnili své životy a nakonec nás nemuselo postihnout to nejstrašnější, co vůbec existuje. Duchovní smrt, nebo jinak řečeno, věčné zatracení naší osobnosti! Takto, z pozice Lásky Stvořitele k našemu věčnému duchu třeba celou současnou situaci vnímat a dešifrovat.

No a na závěr ještě jedna zásadní otázka: co se stane, pokud lidé nebudou chtít pochopit, přijmout a zrealizovat to, k čemu je v současnosti tlačí koronavirusová krize a za ní stojící vyšší Moc, bez níž Vůle ani lísteček ze stromu nespadne? Co když budou chtít žít tak, jako dosud a uznávat stejný hodnotový systém, jaký uznávali dosud?

Jistě se pamatujete, že v roce 2012 mnozí očekávali konec světa. Když nepřišel, materialisté a ateisté opět jásali. Neuvědomili si však dvě věci. Za prvé, že to nemá být konec světa, ale konec starého světa! Konec starého světa se vší jeho dosavadní nesprávnou hodnotovou hierarchií, a začátek nového světa s novou, duchovní hodnotovou hierarchií.

No a za druhé si neuvědomili, že to není otázka jednoho dne, začínajícího posledními minutami roku 2011 a prvními minutami roku 2012. To je proces, který začal již před tím a probíhá také v současnosti. Je to proces transformace lidského vědomí z nižší úrovně na vyšší úroveň.

Pokud to lidé pochopí a vykročí cestou, směřující k stále větší osobnostní a duchovní dokonalosti, na kterou nás tlačí Vůle Vládce univerza, ušetří si mnoho utrpení. Pokud to ale nepochopí a budou se chtít křečovitě držet toho starého, vyšší Moc použije mnohem razantnější prostředky, než je současná koronavírusová krize, aby docílila toho, kam má lidstvo v souladu s plánovaným vývojem celého univerza směřovat. Člověk musí pochopit, že je příliš malý a zranitelný na to, aby si donekonečna prosazoval pouze svou vlastní vůli.

Uvědomme si přátelé, že lidé, kteří každodenně umírají v Itálii, ale také všude jinde na koronavirus, že všichni tito lidé měli své rodiny, své plány, své starosti i své radosti tak, jako každý z nás. A najednou je všechno pryč! Je to obrovská tragédie a o to zvlášť, pokud připustíme, že také my sami bychom se mohli jednoho dne ocitnout mezi nimi. Nedopusťme proto, aby velké neštěstí, které postihlo tyto lidi a jejich rodiny, odplynulo v naší obvyklé povrchnosti kamsi do ztracena. Choďme proto do svého nitra a řešme v sobě základní otázky bytí, které jsme už dávno měli mít vyřešeny.

K těmto obětem by totiž vůbec nemuselo dojít, kdybychom jako lidstvo i jako jednotlivci kráčeli ve svém vývoji správně, čili cestou hodnot ducha. Pak by byla nutnost bolestné navigace na tuto cestu bezpředmětná! Uvědomme si to, vzpamatujme se, obraťme se a vykročme tam, kam se nás snaží nasměrovat Vůle Nejvyššího, aby oběť těch, kteří v současnosti umírají na světovou koronavirusovou pandemii, nebyla marná.

Stručný závěr: Všemohoucí Bůh existuje a přeje si nové, lepší, duchovní lidstvo! To je cesta, na kterou ho začíná směřovat. Čím dříve to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme trpět.

126 komentářů k článku “O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!”

 1. jihlavák říká:

  Není co dodat. Bohužel s většinou materiálu, který demokracie pouští k moci je závěr nesplnitelné přání. I když Babiš v nedávném projevu překvapil: „Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věci obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. ………

 2. Jan P říká:

  A to nám říká křesťanský duchovní,který adoruje Donalda Trumpa…
  Takhle má vypadat křesťanská láska svého bližního místo sám sebe ???

  Kushnerova rodina chce prý sama vydělat na testování covidu
  26. BŘEZNA 2020|Jemný tisk v korporátním návrhu zákona o koronaviry, schválený Senátem, by mohl být přínosem pro Trumpa a Kushnera|salon.com
  Jared Kushner (* 10. ledna 1981, Livingston, USA) je americký podnikatel a realitní magnát. Je výkonným ředitelem společnosti zaměřené na nemovitosti Kushner, předsedou a vydavatelem Observer Media (týdeník New York Observer), které koupil v roce 2006. Od ledna 2017 pracuje Kushner pro Trumpa jako poradce.

 3. blade říká:

  Nejvíc aktuálně testují v křesťanské Trumpetárii:
  https://youtu.be/qgylp3Td1Bw

 4. blade říká:

  Humor léčí > https://www.poradte.cz/picture/2020/2494507.jpg

  ᕙ(◕ل͜◕)ᕗ

 5. blade říká:

  Orbán se s tím v H nepáře, hlavně s opozicí:
  https://www.denik.cz/ze_sveta/madarsko-firmy-armada-orban-parlament-20200324.html

 6. blade říká:

  Před zhruba dvaceti lety se zeměkoulizovalo, co šlo, chamtivost nadnárodních společností neznala žádné meze. S cílem maximalizace zisku se nesmyslně přesouvaly výroby do takzvaného třetího světa. Neuvěřitelným výsledkem je například, že Evropa ani Amerika nejsou schopné vyrobit dostatek oděvů a roušek ani pro vlastní zdravotníky, natož pro své obyvatele. Epidemie potvrzuje, že zeměkoulizace a vzájemná provázanost jejich protagonistů je tak velká, že jsou schopni přivést ekonomický systém na pokraj celosvětového kolapsu.

 7. blade říká:

  Od Tondy Blaníka:
  https://youtu.be/9tnL-gEIWoQ

  🙂

 8. Jan P říká:

  Odbornici zaslali nizozemské vládě program, v němž požadují zavedení základního nepodmíněného příjmu, progresivního zdanění příjmů, zisku a bohatství, zkrácení pracovního týdne i větší zhodnocení práce ve zdravotnictví, vzdělávání a pečovatelském sektoru.
  20.04.20|Akademici a akademičky v Nizozemí žádají radikální ekonomické a společenské změny|A2larm

  Odkaz na originál:Manifest 170 vědců: je to chyba, pokud se nedostaneme z koronové krize zelenější
  11. dubna 2020|Trouw
  Wikipedie:Trouw je nizozemský deník, který se objevuje v kompaktní velikosti. Byl založen v roce 1943 jako ortodoxní protestantské podzemní noviny během druhé světové války.

 9. Zdeněk Gryc říká:

  problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!
  ——————————————–

  Duc – hovně ?

  asi ano, pokud
  se již

  10 let instantví osobnost
  nepolidští…
  aspoň tím, že uvede
  čím se živí
  kde žile

  K TOMU MU DOPOMÁHEJ
  BŮH
  A JEŽIŠ KRISTUS

  na kterého
  se občas se svým blaseovaným

  a nestárnoucím obličejem na 10 starém portrétu

  zaštiťuje.

 10. Zdeněk Gryc říká:

  10 let,že ?

 11. Svatopluk Beran říká:

  Co vše také umožňuje duchovno a svoboda myšlení američanů. Například svobodně zastřelit na místě člověka jenž plní státní nařízení, či strach starosty z jednotlivců za vydání ochranných opatřeních pro občany. Chceme a potřebujeme až takovou AMERICKOU SVOBODU A DUCHOVNO?

  https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/protesty-urazky-i-strelba-americane-se-prou-kvuli-noseni-rousek-40322837

 12. Jan P říká:

  „O problematice koronavirusové krize trochu jinak.“ NEJENOM Duchovně!

  Reakce Nového Zélandu na epidemii vs reakce Velké Británie. Myslím, že roli hraje i to, že novozélandská premiérka před dvěma lety uvedla, že neoliberalismus selhal a že klíčovej je vládní intervencionismus. …
  A samozřejmě ženy často bývaj xkrát empatičtější než muži – o sadistických sociopatech v US a UK nemluvě…
  12. září 2017| Jacinda Ardernová (od října 2017 premiérka Nového Zélandu)tvrdí, že neoliberalismus selhal|Stuff.com,cz

 13. blade říká:

  Po sametové revoluci naše společnost do značné míry obdivovala Václava Havla. To se vytrácí. Pravda a láska se jeví jako otřepané klišé, na které málokdo slyší. Je porevoluční nadšení a entuziasmus ztracen, nebo je pouze zakryt mediálními štvanicemi a pesimistickými zprávami?

  >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>

  Obyvatelstvo českých zemí stále disponuje potenciálem potřebným k tomu, aby uskutečnilo zásadní hospodářskou a morální proměnu České republiky, a že historická chvíle je k tomu příhodná. Česká republika by se měla zařadit v dohledné době do stejné kategorie zemí, jako jsou Dánsko, Finsko, Rakousko nebo Nizozemí. Jakýkoliv jiný výsledek lze pokládat za historické selhání a plýtvání našimi silami, nadáním a prací.

  Osudovou chybou v ekonomické oblasti po roce 1989 bylo podcenění povahy globálního kapitalismu, který je hierarchický a sociálně darwinistický. Namísto toho, abychom prostřednictvím promyšlené a dlouhodobé strategie zaujali a udrželi postavení v jádru světového hospodářského systému, stali jsme se součástí využívané periférie.

  Výsledkem je přetrvávající odstup za nejbohatšími zeměmi světa, který by byl v případě normálního ekonomického vývoje již překonán, jak ukazují příklady Finska, Irska nebo států jihovýchodní Asie. Tento stav je bohužel podporován výraznou částí současného politického, mediálního a akademického establishmentu, který je nastaven tak, aby nás udržel v periferní pozici a v zárodku zabránil formování nové národní elity.

  Zdá se nicméně, že zmíněná mocenská struktura začíná ochabovat. Její zahraniční patroni už nejsou tak silní jako dříve nebo jsou zaměstnáni na jiných frontách. Mediální a politická rétorika ztrácí sebejistotu a přechází do hysterie svědčící o předtuše konce. Koronavirová epidemie zabránila v pokračování pouličního politického nátlaku. – říká Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. – blade s ním souhlasí.

 14. Jan P říká:

  A divil bych se,že by s antropologem Ivo Budilem nesouhlasil ? Není náhoda,že cituje zrovna jeho.

  Profesor Budil je velkým úlovkem Trikolóry,které založil bývalý poslanec a školský expert ODS Václav Klaus mladší.Nedávno např. vystoupil jako řečník ve společnosti například předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase na akci české ultrapravicové a nacionálně-konzervativní scény s názvem „Vlastenecké setkání“ na zámku.
  3. 9. 2019|TRIKOLÓRA ULOVILA DALŠÍ ZNÁMÉ JMÉNO. V PRAZE JÍ POMÁHÁ ANTROPOLOG BUDIL|Euro.cz

  Vůbec o tom nepochybuju,že v tom má diskutér a troll „blade“ jasno.Jeho optimismu rozumím.Není,ale ještě předčasný ? Ono je nakonec fajn,že ten autoritářský kapitalismus takto nepřehlédnutelně zde propaguje.Obavy o blada rozhodně fakt nemám.

  Souhlasím s Hauserovou teorií tří scénářů po koronavirové pandemii:návrat k předchozímu neoliberálnímu kapitalismu, autoritářský kapitalismus a kapitalismus s komunistickými prvky.Vychází z toho: návrat k předkrizovému neoliberálnímu kapitalismu je nepravděpodobný a ve hře zůstane autoritářský kapitalismus a kapitalismus s komunistickými prvky. Autoritářský kapitalismus znamená zavádění čínských metod či metod používaných Orbánem nebo PIS, které vyžadují omezení demokratických práv a svobod. Kapitalismus s komunistickými prvky: např. všeobecný základní příjem pro všechny občany EU nebo navázání na ekonomické modely pražského jara 1968, jako byly zaměstnanecké rady reprezentující tehdy 900 000 zaměstnanců.tj. kapitalismus s komunistickými prvky, umožňuje zavést inteligentní pokoronavirovou ekonomiku, v níž zůstanou demokratická práva a svobody a v něčem se dokonce prohloubí (v ekonomické demokracii). Kdo dnes chce zachovat demokratická práva a svobody, měl by se tudíž vážně zabývat kapitalismem s komunistickými prvky.
  Hauser realisticky tvrdí,že tento proud je sice v ČR a na Slovensku zatím slabý, ba téměř neviditelný, ale má myšlenku, jak spojit pokoronavirové změny v ekonomice se zachováním demokracie.
  Když už jsme na blogu Jihlavských listů.Pochopí to někteří liberálové a konzervativci jako architekt Zdeněk Gryc,nebo šéfredaktor JL Petr Klukan či jihlavský občanský aktivista Petr Palovčík ? Pokud jim skutečně, kdy vážně záleželo a dnes teprve záleží na demokratických právech a svobodě ?!
  Byl bych rád,kdybych se mýlil.Ale mám takové obavy,že přímo či nepřímo budou nakonec raději volit autoritářský kapitalismus.

  Celý rozhovor s filozofem a vysokoškolským pedagogem Michaelem Hauserem.
  21.05.2020|Firmy řízené zaměstnanci jako v ČSSR v době Pražského jara. Peníze všem. V EU vládne kapitál. Filozof Hauser o světě po koronakrizi|Parlamentní listy

  Kritiku od některých liberálů a progresivistů na sociálních sítích,že podává rozhovor v „kriminálních a rasistických“ Parlamentních listech,Hauser vysvětluje:
  „Podle mne má smysl vyjadřovat se i v takových médiích, jako jsou Parlamentní listy, protože aspoň část čtenářů začne o věcech uvažovat jinak nebo přinejmenším zjistí, že jiné názory vůbec existují. Jaký význam má stále dokola přesvědčovat přesvědčené a poklepávat si po ramenou? Momentální cíl emancipační publicistiky spatřuji v narušení mediálních názorových bublin. Zároveň budu jen rád, když také jiná média budou více projevovat zájem o narušující rozhovory.“

 15. Svatopluk Beran říká:

  Příčinou smrti George Floyda bylo udušení. CNN: Vzbuď se, Ameriko. Potácíme se na hraně diktatury

  – Reportér televize CNN Don Lemon v pondělí o půlnoci středoevropského času: „Vzbuď se, Ameriko. Vzbuď se, Ameriko. Potácíme se na hraně diktatury.“ Trump vyhrožuje, že použije proti americkým občanům armádu:

  https://blisty.cz/art/100035-pricinou-smrti-george-floyda-bylo-uduseni-cnn-vzbud-se-ameriko-potacime-se-na-hrane-diktatury.html

  Změna třídního vědomí v USA?

  Dnes ráno jsem šel obhlédnout výsledek nočního povstání bostonské chudiny, píše Milan Kohout.

  Musím říct, že to vypadá, že změnilo její třídní vědomí, protože tentokrát se rabování a rebelie soustředily na centrum bostonských zbohatlíků a jejich snobských obchodů, namísto tradičního vypalování podniků jen v chudinských čtvrtích.

  Samozřejmě se bude vládnoucí ekonomická třída, podporovaná parazitující akademií opět snažit odvést pozornost od skutečné příčiny hněvu chudých, a to jen na poukazování na rasovou nesnášenlivost.

  Totiž vinit jen rasismus za chudobu a nerovnost ve společnosti je naprosto bezpečné pro vládnoucí úzkou vrstvu zbohatlíků a neohrozí to jejich pozici.

  Ale kvůli epidemii, která vyvolala hrůznou nezaměstnanost ve Spojených státech, se v této krizi ještě více zvýraznilo skandální rozdělení společenského bohatství amerických občanů mezi zbohatlíky a chudáky, což se právě vyvaluje na povrch.

  Milan Kohout je mimo jiné spisovatel a jeho kniha – Proveď vola světem, volem zůstane – které vyšla v překladu i v češtině, by byla mohla být vhodným studiem o skutečném světě mimo českou zahrádku.

 16. Svatopluk Beran říká:

  Takto se v USA, také mimo dospělé, zatýkají policií děti.

  https://blisty.cz/art/100036-takto-americky-policista-zatyka-dite.html

 17. Svatopluk Beran říká:

  Takto se v rasistickém státě USA zatýkají vlastní policejní agenti.

  https://blisty.cz/art/100037-prusvih-belossti-policiste-omylem-zatkli-a-spoutali-vysokeho-agenta-fbi-byl-to-cernoch.html

 18. Svatopluk Beran říká:

  I takto a jedině snad takto by měla vypadat omluva policie za zásahy svých vyšinutých kolegů, jsou to opět Spojené Státy, za brutalitu a nepochopitelné policejní zabíjení svých občanů.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/cast-americkych-policistu-podporila-demonstranty-40326166

 19. Svatopluk Beran říká:

  Jsou Spojené Státy vlastně se svou ,,rádoby demokracií,, skutečně světovým lídrem svobody, nebo jen třetím světem. Na jedné straně neskutečný technologický úspěch v kosmonautice i jiných odvětvých a na druhé největší množstevní úmrtnost svých nejslabších občanů v momentální světové epidemické krizi. Chtěli bychom opravdu takovou demokracii, kterou nám přivezli jako jediní osvoboditelé naší země tanky generála Pattna, protože o jiných se pan Gryc těchto blozích výrazně nezmiňuje a jež jediné glorifikuje. Chceme být jen zemí násilníků a tištěných prostředků směny jak to provádí pár zbohatlíků v zastoupení FEDu, které pak splácením svou dluhů zaplatí americe svou prací celý svět?

 20. blade říká:

  Kdo nerozumí anglicky si dá české titulky:
  https://youtu.be/kiSm0Nuqomg

 21. Dvořák říká:

  A já myslel,že v pitevní zprávě bylo zástava srdce v důsledku skryté srdeční vady a užití drog.

 22. blade říká:

  Jednou ze současných největších hrozeb pro lidi jsou novináři, kteří zveličí každou prkotinu, jen aby měli senzaci. Přečetl jsem si na Novinkách dnes tři články – jedna větší masáž než druhá. Pro dnešek stačilo, jdu dělat něco smysluplného.

  Tištěná média zlikvidujeme tím, že je nebudeme kupovat.
  Např. u Novinek bychom (možná) dosáhli změny, pokud bychom jejich „zprávy“ neotevírali.
  Ale to nedokážeme. Kdybychom platili za každé kliknutí, tak snad možná ano. Otázkou také zůstává, jestli by novinkářům vůbec došlo, proč je nečteme. 😉

 23. blade říká:

  Býval jsem rovněž čtenářem Britských listů, ale v té době byly příspěvky celkem vyvážené a byl zde prostor i pro protichůdné názory, kdy si člověk mohl vytvořit obrázek o pobíraném tématu sám.
  BL měli ještě úroveň, pokud tam působil pan novinář Štěpán Kotrba. Po jeho odchodu to je totální propad a obrat o 180° k horšímu. V okamžiku, kdy se BL staly hlásnou troubou havloidů a sluníčkařů, jsem na tyto stránky již neměl důvod zabrousit. …a čulík je prostě čulibrk. 😉

 24. Svatopluk Beran říká:

  Dost dobře nerozumím, v čem je zveličená zpráva z osobního telefonu náhodného kolemjdoucího o zakleknutí na krk a následném zadušení zadrženého. Na místo kde není vidět na zákrok policie, protože je průmyslová kamera překryta jiným policejním autem odkazuje zpravodajka zbytečně. Měly by být zveřejněny záběry z policejních kamer každého z policistů, protože těmi jsou povinně vybaveni všichni policisté. Pokud kamery cíleně vypínají nebo vůbec nezapnou před zadržením, je někde chyba. Pak nezbývá než se chytat záběrů náhodných chodců, protože stacionární kamery, o nichž policisté ve svém okrsku vědí, pro jistotu překrekryty policejním vozem a zadržený odveden mimo jejich dosah. Čulík je možná čulibrk, ale uvádí skutkové informace, které se v našich médiích běžně neuvádějí a v tom pro mnoho občanů a tedy i pro mne, aspoň částečně srovnává informace o dění ve světě v porovnání z naší jednostranně, tak jak za vlády jedné strany, zaměřenou žurnalistikou. Nerozumím tomu, proč by měl třeba z polovičky opakovat to co nám ukazuje jednostranně ČT24, nebo čím se jenom prezentuje pan Gryc. Já Britské Listy beru jako pokus aspoň o nějaké informace než jsou povolené státní. Nic víc nic míň. 🙂

 25. blade říká:

  Co zřejmě anii BL nepíší:
  Hra GTA 5 (Grand Theft Auto), je jednou z největších her v historii, prodalo se jí 120 milionů kopií.

  GTA 5 byla (nejen v USA) zdarma ke stažení týden – od 15. do 21. května 2020 na Epic Games Store. Pár dní poté, 25. května, zemřel při zatýkání černošský dealer drog George Floyd
  Pár dní před vypuknutím masových nepokojů v USA byla vržena na trh kultovní počítačová hra GTA – zdarma. Stáhly si ji miliony lidí, většinou mladých černochů. Hlavní postavou hry je černoch – podobný Floydovi, jehož smrt byla roznětkou nepokojů.

  V GTA 5 jsi černoch, co krade auta, přejíždí lidi, zapaluje budovy a střílí policajty.

  No a teď to mají v reálu, jakoby si tu simulaci vytvořili nejdříve na konzoli virtuálně a pak se to přeneslo do tohoto světa.

  I když prezident Trump říká, že byl testován na koronavirus negativně, nemusí to zastavit pokus o převzetí moci. Mezi infikovanými jsou již i soudci a členové kongresu. Varianta převzetí moci armádou USA nabývá den po dni jasnějších obrysů.

  Pokud COVID-19 zasáhne nejvyššími politiky země, vláda bude zbavena způsobilosti, bude uvaleno uvaleno stanné právo. V tomto scénáři, který se jeví stále pravděpodobnější, bude odstaven prezident Trump ať nemocný či zdravý a kontrolu nad zemí převezme armáda a generál Terrence J. O’Shaughnessy.

  Celé je to nastavené tak, aby Trump prohrál volby a svět mohl vstoupit do ráje liberalismu. Jedině o tom to celé je. Pokud selže akce “koronavirus”, přijde aktivace černošských mas. Cíl je stejný: Stanné právo. Pak se do Bílého domu nastěhuje generál se strašidelným jménem Terrence J. O’Shaughnessy.

  Prezident Trump a mnozí odborníci poukazují na to, že údajná epidemie je mediální fikce, protože nevrostl absolutní počet zemřelých. Těch 99 % údajných obětí koronaviru navíc zemřely na jinou nemoc, například rakovinu.

  V zemi se šíří násilí eskalované médii všemi způsoby,. například v reportáži z nemocnici v New Yorku podkreslují záběry z italské nemocnice – https://www.infowars.com/cbs-news-uses-footage-of-worst-hit-hospital-in-italy-while-describing-new-york-coronavirus-outbreak/

  Co zřejmě ani BL nepíší:
  Policista a dealer se znali.
  Měla by to být výzva pro americké novináře, pokud by měli odvahu se do toho pustit: Nezdá se vám divné, že se policista a zatčený znali? Oba pracovali jako ochranka ve stejném podniku – nočním klubu El Nuevo Rodeo club.

  Je opravdu smutné, že američtí investigativní novináři, z nichž hrstka se doštrachala ke zdroji – tedy až do onoho nočního podniku, kde policista a zatčený černoch pracovali ve stejnou dobu, odešli s tímto výsledkem: “Ano, pracovali tu ve stejnou dobu, ale jeden dělal venku a druhý uvnitř.”A dál už ani krok. 😉

 26. blade říká:

  Zdravotní sestra Bri z LA: “Strach, šířený médii, je horší, než samotná nemoc.”
  Hlavně ta pasáž o testech v čase 07:15 je zajímavá – 🙂

  https://www.televizeseznam.cz/video/zazij-usa/americka-sestricka-o-koronaviru-mame-narizeno-mlcet-o-soucasne-situaci-64059366?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=i0ihAkbdq7c-202005150916&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var

  Je marný lidem vysvětlovat, že za Covid pacienty se platí víc než za chřipkaře, je to mimo jejich chápáni. Většina lidí nikdy za svého života nepochopí, že zdravotnictví je především business a pacienta je potřeba především léčit. Uzdravování je pouze vítaným efektem. 😉

 27. blade říká:

  O těhle čerstvých prasečinách na ochráncích pořádku USA v BL i ve veřejnoprávních médiích ani píp:
  střílení ze zadu do hlavy, přejetí autem atd. – https://www.infowars.com/las-vegas-cop-on-life-support-after-being-shot-in-the-head-by-rioter/

 28. Jan P říká:

  Naprosto přesně antropolog David Graeber:
  „Spoustu lidí víc zajímá fašismus než alternativní vize,“
  20. duben 2020|Radio Wave- Český rozhlas

  Na jednom blogu Zdeňka Gryce jsem už o tom v diskuzi psal.Byl autorem smazán.
  Centristé v médiích jako např. tady bloger Zdeněk Gryc jsou ohrožením demokracie. Umírnění měšťáci v médiích zpochybňují jakékoli změny což nakonec vede k politické porážce progresivistů a dává zbraně do rukou populistů(blade),kterým jsou tihle „pisálci“ stejně jen k smíchu. Zdeněk Gryc to ještě nepochopil:-)

  Dvořák,rasismus je super, když seš bílej.
  Přemýšlel jste někdy o tom, že kdyby tolik Američanů nerylo držkou v zemi, tak by je smrt jednoho černocha do ulic nedostala? Floyd není příčina, Floyd je „jen“ katalyzátor.

  Nedávno zde v diskuzi blade oslavoval zvolení Luboše Xavera Veselého do Rady ČT. Ten se teď přiznal, že v prvním kole prezidentské volby volil ikonu pravdoláskařské politiky Topolánka. Bude to uvedeno jako jeden z dalších důkazů, proč Xaverovo působení v Radě ČT pokládat za hrozbu pro naši havlokracii?

  blade říká:
  Úterý, 2. 6. 2020
  „V okamžiku, kdy se BL staly hlásnou troubou havloidů a sluníčkařů, jsem na tyto stránky již neměl důvod zabrousit. …a čulík je prostě čulibrk.“

  Česká novinařina je v troskách|21. 5. 2020| Daniel Veselý|Britské listy

  Můj oblíbený antistalinský socialista Tesař napsal otevřený dopis ruskému velvyslanci…

  „K tomu potom patří i ten nechutný fakt, že zejména ti křiváci, kteří se stydí za svou podlézavost vůči někdejším mocným, jsou zpravidla „nejodvážnější“ při kopání do padlých veličin. V tomto hnusu tu dnes v Čechách žijeme.“„ … nehlásám žádnou utopii, ale jenom ten cíl, aby každý byl tím, co o sobě deklaruje, což je, bohužel, asi ta vůbec nejsmělejší utopie.“

  87 let stále aktivního Jana Tesaře(český esejista, historik, disident a prvosignatář Charty 77).
  Nedávno: 11bodu.cz( Bez solidarity není imunity
  11 bodů ke koronavirové krizi),dopis ruskému velvyslanci

  Otevřený dopis historika Jana Tesaře velvyslanci Ruské federace v České republice|28. 5. 2020|Literární noviny

 29. blade říká:

  https://autobible.euro.cz/wp-content/uploads/2017/12/kviz-1-2.jpg

  (๑◔‿◔๑)

  ꒰·͡ुˑ·ཻू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•ི̫͡ુ•ྀૂ꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̻̀ु•́ू໊꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ु-ོू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ິु•ິू꒱꒰·͡ुˑ·ཻू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•ི̫͡ુ•ྀૂ꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̻̀ु•́ू໊꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ु-ོू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ິु•

 30. blade říká:

  Desítky tisíc lidí se vydaly o víkendu navzdory špatnému počasí do ulic německých měst. Na protest proti blokovacím opatřením. Na protest proti lži, jak tvrdí.

  Policie zasahuje s mimořádnou brutalitou, včetně vodních děl a psů.Armáda policistů, vodní děla a psi proti nespokojeným občanům německých měst: “Dokažte, že to celé není podvod! Proč je stejně nebo méně zemřelých jako jiné roky? Epidemie nebo nástroj útlaku?”

  “Smysl to mělo možná na začátku, kdy nebylo jasné o jakou nemoc jde. Teď, když už víme, že je to jen hra s čísly, kdy 99 procent lidí zemřelo na jinou nemoc a navíc méně než v minulých letech, je přístup vlády neakceptovatelný. Tohle je totalita,” říká jeden z berlínských demonstrantů.

  https://youtu.be/p6qf_YKi55s

 31. blade říká:

  Demonstrující zvěř!
  https://youtu.be/gfZmGIeshFI

 32. blade říká:

  Takhle nakupuje zvěř v USA!
  https://youtu.be/pKDUOnm1hQs

 33. Dvořák říká:

  Jane,mě je jasný,že být to u nás,tak je to vaše cílová voličská skupina. Nikdo je nenutil,aby ilegálně lezli přes hranice a pak se ještě chovali jak prasata. Přemýšlel jste někdy nad tím,proč jsou policajti v americe na ty barevný tak vysazený?

 34. Svatopluk Beran říká:

  Smysl to mělo možná na začátku, kdy nebylo jasné o jakou nemoc jde. Teď, když už víme, že je to jen hra s čísly, kdy 99 procent lidí zemřelo na jinou nemoc a navíc méně než v minulých letech, je přístup vlády neakceptovatelný. Tohle je totalita,” říká jeden z berlínských demonstrantů.

  Blade podle mne je tento tvůj pohled i občanů dalších zcestný. Přežíváme delší dobu a můžeme žít déle právě i proto že jde lékařská věda kupředu a dá se žít z různými implantáty či speciálním léčením. Pokud však přijde nová nemoc která je schopná tyto všechny pokroky ničit, jsem přesvědčen že je potřeba se jí postavit. Každá zem reaguje jinak a to i za cenu pozastavení ekonomiky. Že se zde prováděly špatné věci na fyzickém stavu některých občanů za vlády jedné strany je skutečností a je nanejvýš odsouzeníhodné. Že jsem já neměl nadbytek pomerančů, ananasů, mohl si koupit na půjčku pouze dvoutakt Jawu 350 a později neměl třeba černá skla na autě, mi vůbec nevadilo a nevadí. Škoda ale je, že jsme nemohli cestovat po světě. Já ale prožil šťastnej život a holek krásnejch co bylo a srandy ze sportem, nebo v práci. Tak jak teď jsou zničený moje děti z práce a podnikání, tak to je podle mne katastrofa Tak se teď na chvíli zastaví svět, ale začne se opět znovu. NEVĚŘÍM V TOMTO PŘÍPADĚ JDE ŽE JDE O NĚJAKÉ PŘEDEM CÍLENÉ OHROŽENÍ SVĚTA OD KAPITÁLU. Je mi ale jasné, že mnoho vikuků KAPITÁLU toho využije. No a jinak je dobře že sem dáš nějaké odkazy, které BL neuvádí, já jsem pro, i když z tebe tak trochu cítím nácka a lehkého rasistu. Ale každej jsme nějakej, nemyslím si že je to u tebe nějak za hranou. V podstatě vnitřními rasisty jsme a je asi většina obyvatel světa. Jde o to, jak si to je schopnej kdo přiznat a jestli s tím chce a umí bojovat. Jediné místo z těch které jsem já měl možnost navštívil a kde byla multikultura, přičemž nebyl z lidí cítit vnitřní rasismus, byla KUBA.

 35. Svatopluk Beran říká:

  Pojem RASISMUS je od 18 století zcela nový pojem, který zavedl jeden rádoby americký,,vědec,, jenž sbíral lebky bělochů a černochů, vysypával je kuličkami pepře a na průměrném množství obsahu kuliček pepře v lebkách, dokazoval na velikost a schopnost mozků. Tedy žádná revize obsahu a schopnosti či shodnosti mozku coby skladby buněk, ale pouze objem lebky. Skutečností bylo, že si cíleně vybíral malé lebky černochů a velké bělochů. Rozlišovat lidi podle barvy pleti a kultury je podle mne naprosto zcestné. Jisté ale je, že je složité pro většinu lidí umět přijmout jakoukoliv lidskou odlišnost od té vlastní.

 36. Jan P říká:

  Dvořák,v zásadě nemám nic proti tomu, aby policie v krajním případě likvidovala agresivní jedince, jen považuji za nutné připomenout, že být černý není agrese, stejně jako být propuštěný vězeň, být sjetý nebo být chudý.
  Jen pro jistotu dodávám, že ale samozřejmě nemůže zlikvidovat člověka, který už je zpacifikovaný.
  Pohyblivých obrázků z obou stran jsem viděl celkem dost. A udělal jsem si svůj – ta země má problém a klacek ho nevyřeší. Do větších rozborů nejdu, na to znám tamní reálie málo.
  ———————————————————————————————————————-

  Proč seriózní pravicová či levicová média jako Britské listy včetně veřejnoprávní ČT o tom(…) podle blada veřejnost neinformují ?
  Administrátor diskuzního blogu Jihlavských listů udělal správně,že ten blada odkaz smazal.
  InfoWars je krajně pravicová americká konspirační teorie a falešné zpravodajské webové stránky, které vlastní Alex Jones .Byla založena v roce 1999 a působí pod společností Free Speech Systems LLC.
  Zdroj:Wikipedie

  Ne,že by nebylo Britským listům,co vyčítat.Patřím delší dobu mezi jejich věrné čtenáře.Záleží na úhlu pohledu…
  Šéfredaktor BL Jan Čulík mezi nekritický obdivovatel Václava Havla rozhodně nepatří.V něčem s Janem Čulíkem souhlasím(…).Články od novináře Štěpána Kotrby či bývalého ministra zdravotnictví a dnes europoslance za SPD Ivana Davida mi rozhodně v BL NECHYBÍ.

  „Havlova nekritická podpora americké zahraniční politiky znamenala i značné chyby, který vedly globálně k obrovskému utrpení milionů lidí. Podobně jako Tony Blair a George W. Bush, Havel nemyslivě podporoval princip „humanitárních“ válek, tedy princip západních vojenských intervencí v diktaturách, které měly přivodit vznik demokracií. Politika to byla nesmírně naivní, neboť západní politikové předpokládali, že stačí rozbít státní struktury diktatury a po svržení diktatury „nějak“, „spontánně“, vznikne efektivní demokratický stát. Ve skutečnosti se ukázalo, že rozbití utlačitelských státních struktur vede k naprosté anarchii, v níž pak získají moc vražedné extremistické skupiny, jako je dnes Daeš. Nekritickou podporou této západní politiky nese Havel spoluvinu na úmrtí statisíců lidí po světě.“
  Je opravdu nutné proměnit všechno v ČR v ideologický stereotyp a mediální kýč?|5. 10. 2016|Jan Čulík|Britské listy

 37. blade říká:

  K fantazii příspěvku pana Berana jen doplním, že v široké rodině se pravidelně stýkám s černochem, který má ale patřičné vychování, samozřejmě neholduje omamným látkám a navíc je patřičně vzdělaný. Nebo se pravidelně nepracovně stýkám s podnikavými Němci co vlastní v Bavorsku hotýlek a představte si, že nemusí Merkel ani EU nehaní Rusko, neohrnují nos nad Čechy, ale nad nevychovanci, nepřizpůsobivými, narkomany, alkoholiky >>> jakékoliv rasy a národnosti.

  V příspěvcích z youtube je vidět, že ta zvěř (co jiného by to asi bylo) poskakující po autech jsou běloši i černoši, kteří zneužili zmedializovaný případ Floyd o němž soud snad teprve rozhodne. Nemám prostě rád tento typ takto projevujících se lidí, ať jsou to běloši, černoši, asiati či narkomani, alkoholici >>> jakékoliv rasy a národnosti. Takže nálepkou rasista či lehký rasista a nácek musíte obšťastnít jiného. Samozřejmě respektuji, že si rád od této zvěře necháte poskákat a zničit auto či počmárat fasádu atd. Si zajeďte do USA, oblečte si uniformu místního poldy a můžete jim předvést jak se mají dělat v rukavičkách zákroky proti lidem typu Floyd.

  Pokud se vám oběma (Beran+JanP.) líbí jak ta zvěř střílí v USA poldy zezadu do hlavy, přejíždí je autem, mlátí na potkání na ulici, tak mi vás je upřímně líto. Žádný odkaz s těmito prasečinami zde smazán nebyl, tak si nevymýšlejte cenzore JaneP., je tu stále v blade říká:Úterý, 2. 6. 2020 v 18:44 – https://www.infowars.com/las-vegas-cop-on-life-support-after-being-shot-in-the-head-by-rioter/
  Tak si v něm oba (Beran+JanP.) prohlédněte hlavně ty čerstvá videa z twitter. nebo lépe přímo na twitter.

  Pro mne za mne si čtěte weby jaké chcete, mě zase nechybí např. články z BL, A2larm, ČT24 (Witowská, Fridrichová, Železný, Moravec, Takáč, Tvarůžková atd.) považuji je za neseriozní a jednostranně zaujaté i konspirační.

  Např. že v Německu i v jiných zemích protestují s transparenty i výpověďmi účastníků proti blamáži s čísly úmrtí na Covid si snad dokážete dohledat na netu i ve statistice. Máme tu Covid, ale celková úmrtnost se nijak nezvýšila.

  Např. na ZOOM v dokumentu Podivuhodná věda, díl 2. uvádějí nové nesporné důkazy o tom, že tu člověk byl dříve než primáti a že se nějaká ta Darwinova teorie nezakládá na pravdě. Jelikož to nehlásí BL, A2larm či ČT24, tak to Beran + JanP. budou považovat za konspiraci.

  Beran >>>“… děti zničené z práce a podnikání …“ >>> to není můj osobní případ, každý je strůjcem svého osudu.

  Nějak jsem se rozepsal 🙂 mizím.

 38. Dvořák říká:

  Ano,ty záběry ukázaly hodně. Bránění se zatčení,pohrdání policií i to,že mohl hýbat hlavou. A taky to,že o rasismus ze strany policie šlo opravdu velmi těžko.

 39. Jan P říká:

  Dvořák,rozumím.Černá barva pleti je jako usvědčující důkaz zcela postačující. Česko, l.p. 2020.

  54% Američanů si myslí, že vypálení policejní stanice v reakci na zabití George Floyda bylo oprávněné.
  newsweek.com

  Veřejnoprávní ČT konspirační teorie a fake news nešíří,jak by si přál blade. Ale jinak nevidím žádný rozumný důvod nač zrovna on si stěžuje ? S centristou Zdeňkem Grycem můžou být snad spokojeni ?
  Otázka moderátorky: Kdybyste teď byli v US, přidali byste se k demonstrantům? Vondra: Ne. Kolář: Ne. A dodává, že se to občas stává. Totéž Vondra. Milá ČT, jdi do prdele.
  Události, komentáře-Česká televize|3. června 2020

  To s ČRo Radio Wave tak spokojení asi nejsou.
  „Jaké hlubší problémy za protesty stojí, jak násilí zpětně ovlivňuje komunity a existuje šance na změnu? „Není tady politická síla, která by problém mohla ztělesnit,“ říká Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle novináře Matěje Schneidera násilné protesty komunity poškozují, ty nenásilné ale zůstávají často bez odezvy.“
  Proč hoří půl Ameriky? Bez podpory bílé společnosti není šance na změnu, říkají odborníci|3. červen 2020|ČRo Radio Wave
  ———————————————————————————————————————–

  „Čím dříve to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme trpět.“
  píše na závěr svého textu autor blogu Ján Lauko.

  Když už jsme u těch našich a západních akademiků.
  Tesat do mramoru…
  @Jason Hickel(antropolog, autor a člen Královské umělecké společnosti).
  Kapitalismus nás strukturálně nutí pracovat a vyrábět nad rámec skutečných potřeb společnosti. A čím více vyrábíme, tím více musíme konzumovat, abychom vyčistili nadprodukci. Spotřeba se stává strukturálním imperativem – forma práce sama o sobě. Spotřebitel není suverénní, ale nevolník.

 40. Dvořák říká:

  Koukám,že vidíte jen to,co chcete vidět. Takový pohled architekta.

 41. blade říká:

  Dnešní plánovaná politická tchaj-wan-děkovačka darmobloku dnes před kamerami v PS nevyšla 🙂
  T.j. dobře.

 42. Jan P říká:

  A nemáte ten pohled architekta( diskutéry,,oblíbený“autor blogů JL) nakonec zrovna vy ?
  Podivný důsledek normalizace:neschopnost český veřejnosti kritizovat policejní násilí na Západě. V podstatě běžný scény policejního násilí v USA vypadají vedle zákroku na Národní třídě v 89 jako největší sci-fi.
  Já vidím statisíce lidi protestují proti rasismu v Austrálii, v Paříži a Berlíně.A tragický úpadek českých mainstreamových médií. Např. titulní strany 2.6.2020 tištěných novin. Tak o tom se z titulek dočtete pouze v Lidovkách(…) Nutno uznat, že sociální sítě mají skutečně zásadní dopad na vnímání událostí ve světě. Kdyby to bylo jen na tom, jak informuje mainstream, tak člověk musí dojít k závěru, že v USA se zase až tak moc neděje a když už, tak že lůza má roupy.

 43. blade říká:

  Liberální příznivci v USA rabovali a zastřelili černošského expolicistu:
  https://www.lidovky.cz/svet/v-st-louis-zabili-pri-protestech-policistu-77lety-straznik-se-snazil-zastavit-rabovani.A200604_142458_ln_zahranici_mha

  Takže vyloupení zlatnictví za hluboké noci při kterém je zavražděn člověk, který se tomu snažil zabránit je novináři s vážnou tváří nazýváno protest? Takhle hluboko v neuvěřitelnosti propagandy snad neklesli ani komouši.

 44. Svatopluk Beran říká:

  Podstata, pokrok a moc Spojených Států je založena na násilí a oni sami se tím v podstatě nijak netajily a netají. Svůj pokrok a bohatství rozjely na ukradení země domorodcům, otrocké práci navezených občanů z jiného kontinentu a své pracovitosti a inteligenci. Umět se podělit rovnoměrněji, o těmito aspekty vytvořené bohatství, jim však pro jejich typ svobody a chápaní demokracie, dělá veliký problém. To je jedna věc. Druhá pak je typ ekonomiky který zvolily – tištění peněz, prospěch z válek mimo jejich území a hospodářské rabování světa – mělo pro ně zcela neoddiskutovatelné finanční pozitiva, ale v podstatě je to v jejich podání položená mina do cesty komukoliv jinému včetně svých slabších spoluobčanů. Důsledky pak průběžně v čase vyplouvají na povrch. Jsem přesvědčen že své zisky z obou světových válek, zbytečně na podkladě ,, jenom svého typu svobody,, právě prohospodařují.

 45. Svatopluk Beran říká:

  že v široké rodině se pravidelně stýkám s černochem, který má ale patřičné vychování, samozřejmě neholduje omamným látkám a navíc je patřičně vzdělaný.

  Nehodlám nálepkovat kdo je kdo nebo co, ale vaše vyjádření mi spíš nahrává k tomu, že vůbec nechápete co se skrývá za pojmem rasismus. RASISMUS NENÍ POUZE O BARVĚ PLETI, RASISMUS JE O JINAKOSTI ČLOVĚKA NEŽ NA CO JSEM ZVYKLÍ A CO MI VYHOVUJE

 46. Jan P říká:

  Blade,přestaňte demagogický lhát !
  V článku se NIC o „liberálních příznivcích“,kteří rabují obchody a střílí po lidech nepíše.
  „Muže zastřelili zatím neznámí pachatelé během násilných protestů. Celé město ve státě Missouri bylo v noci z pondělí na úterý na nohou. Během večera někdo postřelil při střetech čtyři policisty, demonstranti zasypali strážníky rachejtlemi a kameny, vyloupeno či poškozeno bylo 55 obchodů a jedna z prodejen vzplála.“
  V St. Louis zastřelili při protestech expolicistu. Černošský strážník v penzi se snažil zastavit rabování|4. ČERVNA 2020|Lidovky

  „Sledoval jsem události tohoto týdne s hněvem a zděšením. Na frontonu Nejvyššího soudu USA jsou vytesána slova ,Rovnost před zákonem‘ a přesně to protestující požadují. Je to zdravý, sjednocující požadavek, pod nějž bychom se mohli všichni podepsat.“
  Generál Mattis tvrdě kritizuje Trumpa: „Protestující bojují za naše hodnoty“|04.06.20|A2larm

 47. blade říká:

  Ti co protestují a rabují v USA jsou odpůrci prezidenta Trumpa čili příznivci LIBERÁLNÍ Democratic Party. Na to žádný článek nepotřebuji 🙂

  Navíc ty protesty s rabováním začaly v městech, kde starostuje Democratic Party, jen JanP. to neví.

 48. Jan P říká:

  Výborně Jan Charvát(Politolog, specialista na politický extremismus).Je to tak polopaticky napsané, že by to mohla pochopit i řada čtenářů na diskusích novinek či idnes a možná i blade(?) na diskuzním blogu JL.

  Kde se vzala Antifa? O teroristy nejde|5. 6. 2020|Jan Charvát|Seznam Zprávy

  “ …Je tedy celkem evidentní, že k označení Antify za teroristickou skupinu nedojde, na čemž se shoduje i většina amerických komentátorů. Proč se tedy podobný tweet ze strany prezidenta Trumpa vůbec objevil?
  První možností je, že Antifa stojí za rozdmýcháváním násilností během současných demonstrací. To je postoj, který prezident zastává a několikrát ho zdůraznil. Problém je, že tomu zřejmě neodpovídají fakta. Podle FBI se na nedělních násilnostech členové Antify nepodíleli vůbec. Také média tuto představu zpochybňují a upozorňují, že protestů se účastní lidé z celé společnosti včetně jednotlivců z krajní pravice i levice, kteří ale nejsou hlavními hybateli násilností.
  O něco pravděpodobnější je, že Donald Trump se snaží najít skupinu, na kterou bude moci odpovědnost za násilnosti lidově řečeno „hodit“. Touto skupinou nemohou být černoši, protože se blíží volby a Trump si proti sobě nechce postavit významnou voličskou skupinu. Obvinit z násilností levicovou skupinu je výhodné i proto, že ji lze asociovat s Trumpovými levicovými protihráči z řad Demokratické strany.
  Navíc hraje Trump tuto kartu už poměrně dlouho a Antifa se pro něj stala synonymem chaosu, politické korektnosti a levice současně. V této souvislosti je nutné upozornit ještě na jeden moment. Od roku 2017 se na internetu objevuje řada prohlášení skupin Antifa, která následně Trump nebo jeho příznivci citují. Naposledy tak učinil Donald Trump jr., když sdílel prohlášení skupiny Antifa US, která vyhrožovala násilím v New Yorku. Chtěl tím doložit, že Antifa je skutečně teroristická organizace. Co čert nechtěl, ukázalo se, že jde o stránku, za kterou ve skutečnosti stála krajně pravicová organizace Identity Evropa. A je třeba říci, že to ani zdaleka nebylo poprvé, co k něčemu podobnému došlo.“

 49. Dvořák říká:

  Kdybych měl tu moc,zahrál bych si s protestujícími v americe malou hru. Kdo z vás je tu nelegálně,prosím odejděte. Kdo z vás je na drogách,prosím odejděte. Kdo z vás byl trestán nebo má problémy se zákonem,prosím odejděte. Kdo z vás je trvale nezaměstnaný,prosím odejděte. No a teď bychom si mohli dát takovou tipovačku,kolik lidí by zůstalo protestovat.

 50. Jan P říká:

  Dvořák,co raději návod, jak správně protestovat,když nemáte data ?
  „Tak především musíte protestovat tak, aby váš protest nikoho neobtěžoval, nikoho nenutil brát vás na vědomí a vůbec se dal pohodlně ignorovat.“
  Jenže narativ na sociálních sítích je u nás takový, že se všichni můžou přetrhnout, aby odsoudili, kdo ukradl ve Wallmartu televizi a kdo vykradl Apple Store, místo toho, aby vůbec pochopili, proč lidi protestují a tohle vidět nechtějí.Dokud nehoří budovy, establishment mírumilovný protesty nebo prosby o nápravu ignoruje. Když dojde na bordel v ulicích, začne se bát.
  Protesty mají smysl: Obvinění policisty Chauvina bylo změněno na vraždu 2. stupně a další tři policisti byli obviněni z napomáhání vraždy 2. stupně. Mezitím se odstraňují sochy rasistických politiků a sílí hnutí požadující, aby policie dostávala míň financí….
  Město LA připravuje návrh, který by odklonil 150 mil. dolarů určených pro policii na vzdělávací a zdravotní programy pro černošskou komunitu a další menšiny.
  JUNE 04, 2020|Democracy Now!

 51. Dvořák říká:

  Jane,takže jako u nás. Žádné povinnosti,ale právo a nataženou ruku to jo. Prostě multikulti nefunguje,ale blbci typu milion chlívek jsou všude. Jsem zvědavý,jak se ti inteligenti budou tvářit a koho budou volat,až se barevný ozbrojený gangy budou volně pohybovat po celých městech a ne jen ve vyhrazených čtvrtích.

 52. blade říká:

  Multikulturní Amerika je konstrukt, který neexistuje!

  https://www.idnes.cz/podcasty/usa-nepokoje-hynek-kmonicek-rozstrel-donald-trump-multikulturni-tyglik.V200602_235608_idnestv_vov

  (samozřejmě pustit zvuk)

 53. blade říká:

  Tohle by měl vidět každý!

  Obyvatelstvo v USA:
  330 milionu obyvatel
  76,5% – běloši (+hispánci&latino)
  13,4% – černoši
  10,1% – ostatní (asiati, havajané, původní obytelé)

  Vraždy v USA rok 2018:
  3191 obětí bělochů (bez hispánců&latino)
  2834 obětí černochů

  Vraždy v USA rok 2018 rasové složení obětí a útočníků:
  černoch zabil bělocha – 16,1% >>> běloch zabil bělocha 83,9%
  běloch zabil černocha – 8,3% >>> černoch zabil černocha 91,7%

  bělochů zavražděných černochy – 514
  černochů zavražděných bělochy – 234

  Černochů je v USA 4,5 krát méně, takže je 9 krát větší šance, že černoch zabije bělocha než běloch černocha.

  Kriminalita 2018 černoši a běloši atd. zde:
  https://youtu.be/OjABBuFnsgw?t=393

  (upozornění co není účelem videa je na počátku videa, případnou reklamu samozřejmě přeskočte)

 54. Svatopluk Beran říká:

  Viděl někdo dnes jak se tlupa gorilých samců, pardon zvířat, pardon policistů Spojených Států dobývá na dvě ženy v autě, které zřejmě podezírali z nějaké nekalé protivládní činnosti? Pokud zákrok na Národní Třídě byl masakr komunistické policie proti nepovolenému přesunu demonstrantů, co byl tento policejní zákrok v NEJDEMOKRATIČTĚJŠÍM STÁTĚ SVĚTA? Viděl někdy někdo v dokumentárních filmech samce goril nebo šimpanzů – zvířat z džungle – jak s větví v amoku tlučou kolem sebe. Ti američtí policisté, kteří zřejmě nemají za sebou kriminální činnost, jídla a životních základních jistot pro své děti a ženy dostatek a přitom se při vymáhání zákona chovají jak zvířecí hovada? No radost na úkon státního zaměstnance s křesťanskými kořeny jen pohledět.

 55. Svatopluk Beran říká:

  Viděl dnes někdo z vás studenta Plzeňských práv, poslance za ODS pana Bendu, jak odpovídá v ČT24 na otázku o zavření našich hranic z hlediska naší vlády. No blbec by se za takovou argumentaci musel styděl. Pan poslanec Benda to však zvládl skutečně na úrovni svých studijních Plzeňských výsledků. Je skutečně radost pohledět na některé politické zástupce ODS. Třeba pana Bendu, pana Nečase či pana Novotného, no ten je vůbec unikát čecháčka. Jsou dvě životní jistoty které každý z nás ve svém životě máme. Vlastní smrt a pana Bendu v poslanecké sněmovně. 🙂

 56. Svatopluk Beran říká:

  USA největší kriminální země světa.

  https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/nyt-spojene-staty-jsou-zemi-veznu_59255.html

 57. Svatopluk Beran říká:

  „Zaměstnávání vězňů soukromými subjekty vyvolává potřebu zavírat lidi,“ tvrdí studie americké ultralevicové Pokrokové strany práce. „Vězení jsou na těch příjmech závislá. Korporátní magnáti pak lobbují za delší tresty, aby si zajistili pracovní sílu, a systém krmí sám sebe,“ říká studie.

  Více na https://www.e15.cz/nazory/z-americkeho-vezenstvi-se-stal-vynosny-byznys-stovka-veznic-je-privatni-1189040

 58. Svatopluk Beran říká:

  Kriminalizace chudoby Publicista a autor několika knih o finanční krizi Matt Taibbi loni vydal provokativní dílo nazvané Rozkol: Americká nespravedlnost ve věku sociální nerovnosti. Hlavní myšlenkou knihy je kriminalizace chudoby. Taibbi si všímá, jak jsou lidé ze slabších příjmových skupin policií stále více otravováni, zatýkáni a často skončí na dlouhá léta za mřížemi za drobnou kriminalitu nebo dokonce aniž by něco provedli. Na druhé straně jsou soudy velmi opatrné, když soudí velké společnosti, což se zdůvodňuje snahou nepoškodit jejich obyčejné a nevinné zaměstnance. Ve výsledku pak vznikají nesouměřitelné situace, kdy je chudý provinilec, většinou tmavší pleti, zavřen v přísných podmínkách za prodej pytlíčku marihuany, zatímco velká banka peroucí peníze pro bezohledné mexické kartely, zodpovědné za mučení a vraždění, dostane pokutu odpovídající jejímu několikatýdennímu zisku. Pro vysoký management to může znamenat pouze dočasné snížení obvyklých bonusů.

  Více na https://www.e15.cz/nazory/z-americkeho-vezenstvi-se-stal-vynosny-byznys-stovka-veznic-je-privatni-1189040

 59. Svatopluk Beran říká:

  USA obchod s prací věznů

  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88skopr%C5%AFmyslov%C3%BD_komplex

 60. Svatopluk Beran říká:

  cs.wikipedia.org/wiki/Vězeňsko-průmyslový_komplex

  Vězeňsko-průmyslový komplex v USA

  Vězeňsko-průmyslový komplex je termín, který v 90. letech minulého století začali používat kritici justičního systému ve Spojených státech amerických, poukazuje na zájem státu uvěznit veliké množství vlastních, převážně chudých nebo nepohodlných obyvatel. Toto pro demokratickou společnost vysoce kontroverzní jednání je dle této teorie výsledkem vzájemného propojení různých faktorů. Pronikání soukromého kapitálu do vězeňství stojí v USA za vznikem řady soukromých nápravných zařízení a vzhledem ke své ziskové povaze tak vytváří poptávku po čím dál tím více se zostřujícímu boji proti zločinu. Komerční zájem těchto skupin pak vede k tlaku na držitele politické moci tak, aby tito vytvářeli příznivé legislativní, společenské a institucionální prostředí pro vytváření stále rostoucí populace vězňů[zdroj?].

  V jednom z nejcitovanějších článků o Vězeňsko-průmyslovém komplexu napsal americký novinář a spisovatel Eric Schlosser v magazínu Atlantic Monthly v prosinci 1998:

  „ Vězeňsko-průmyslový komplex je systém byrokratických, politických a ekonomických zájmů, které podněcují zvýšené výdaje na vězeňství. Nejsou to však jen zájmové skupiny a instituce. Je to také stav mysli. Vidina velikých peněz korumpuje národní soudní systém tím, že zaměňuje pojmy bezpečí a veřejné služby za hon za vyššími zisky. Dychtivost volených zástupců uzákonit velmi tvrdou trestní legislativu, ve spojitosti s neochotou odhalit externí a společenské náklady těchto zákonů, podněcuje různé druhy finančních nekalostí.

 61. Svatopluk Beran říká:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/kamera-v-policejnim-aute-natocila-prchajiciho-cernocha-predtim-nez-ho-policista-strelil-do-zad-292881

 62. Svatopluk Beran říká:

  https://www.blisty.cz/art/75769-policejni-teror-ve-spojenych-statech-eskaluje.html

  Policejní teror ve Spojených státech eskaluje

  článek Daniela Veselého z 10. 12. 2014

  Američtí policisté během poměrně krátké doby usmrtili několik Afroameričanů, aniž by jejich vlastní životy byly v akutním ohrožení. O to hůř, že pachatelé v policejních uniformách vesměs vyvázli bez trestu. O „kauze Ferguson“, která vyvolala bouři hněvu ve 170 amerických městech, toho bylo napsáno mnoho. U dalších obdobných případů ovšem pozornost českých sdělovacích prostředků, alespoň co se rámcování těchto zločinů týče, notně skřípe. Přitom, jak vidno, jde o značně znepokojující fenomén.

  Spojené státy trhají další chmurný rekord, tentokrát jde o počet osob, jež najdou smrt v rukou „mužů zákona“. Rozdíl mezi Spojenými státy a ostatním světem, co se policejního násilí týče, je zarážející, jak se můžeme dočíst na webových stránkách CNN ZDE.

  Zatímco policisté v jiných velkých zemích usmrtí ročně hrstku lidí, američtí policisté, tedy ti, kteří mají nadto v „erbu“ napsáno „sloužit a chránit“, v průběhu jednoho roku zabijí stovky lidí, většinou příslušníků minorit.

  Tisíce lidí nedávno vyšly do ulic New Yorku, aby vyjádřily nesouhlas s pardonováním policisty Daniela Pantalea, který 17. července při naprosto zbytečném zákroku a za aktivní asistence svých kolegů doslova udusil Afroameričana Ericka Garnera bezbranně ležícího na zemi. Demonstranti v jednu chvíli zablokovali dopravu na Manhattanu. Protesty se konaly také v Bostonu, Chicagu, San Franciscu a Oaklandu a ZDE. Pitva prokázala, že Garner, který trpěl astmatem, zemřel na následky zranění, jež mu způsobil zasahující policista. Existuje videozáznam ZDE, který ukazuje policejní zásah proti živě gestikulujícímu Garnerovi, jenž bez všech pochyb nedělal nic nezákonného. Policisté se nicméně snažili muže „zneškodnit“, a to takovým způsobem, že během zákroku zemřel. Přestože Garner lapal po dechu a marně opakoval, že nemůže dýchat, Pantaleo ho dusil dál. Věta „I can’t breathe” (nemůžu dýchat) se stala symbolickým mottem protestujících od západních břehů Spojených států po východní.

  Některá americká média obdobně jako při fergusonské kauze vinila oběť místo vraha, ježto ten měl v kapse policejní odznak. Asi nejbizarnější „obhajobu“ policisty Pantalea přednesl senátor Rand Paul ZDE. Ten přišel s věru neotřelou konspirací – za smrt Erica Garnera může zvýšená daň na cigarety ve státě New York: kvůli tomu došlo v ulicích New Yorku k oživení černého trhu s cigaretami. Garner na této „podzemní ekonomice“ participoval a jeho činnost přitáhla pozornost policie – a nakonec ho připravila o život.

  Policejní teror ve Státech se nevyhnul ani mentálně postiženému Afroameričanovi Kajieme Powellovi, který byl zastřelen dva týdny po usmrcení Michaela Browna ve Fergusonu. Powella zastřelil místní policista patrně kvůli tomu, že v obchodě ukradl dva energy drinky v plechovkách a balíček těstovin. Nicméně tento mladý muž (25) policisty nijak vážně neohrožoval. Celý incident, k němuž došlo letos v srpnu v Saint Louis a během nějž byl mladík zastřelen, byl zachycen na kameru ZDE. Metropolitní policie v Saint Louis se snažila zákrok odůvodnit tím, že muž nebyl mentálně postižený a na policejní hlídku zaútočil s nožem v ruce, což ale nebyla pravda.

  Letos v listopadu byl policisty v Clevelandu usmrcen dvanáctiletý Afroameričan Tamir Rice jen kvůli tomu, že měl v ruce napodobeninu pistole ZDE. I v tomto případě je k dispozici videozáznam, který zřetelně ukazuje, že policista vystupující z vozu Riceho de facto popravil ze vzdálenosti pár metrů – opět, aniž by si chlapec o to nějak „koledoval“ ZDE. Nejvyšší státní zástupce Spojených států Eric Holder k případu uvedl, že clevelandská policie sáhla k použití excesivní síly a mimo jiné dodal, že tamní policisté nejsou zapojení do místní komunity a nejsou s ní adekvátně sžiti. Holder dále konstatoval, že se tragická událost bude vyšetřovat. Podle clevelandské černošské komunity jde ale o problém, který tkví hluboko v nespravedlivě nastaveném systému; systému institucionalizovaného bezpráví prováděného policisty bílé barvy pleti, jehož spletité nitky je nutno rozplést, což se ale jeví jako sisyfovská práce. Někteří z nich dokonce tvrdí, že jde o po staletí přetrvávající rasismus, který nebyl nikdy vymýcen. To platí obecně i pro další oblasti Spojených států.

  Dne 6. prosince byl policistou ve Phoenixu zastřelen další muž černé barvy pleti ZDE. Třicetiletý Rumain Brisbon chtěl svým dcerám dovézt oběd, na cestě ho zastavil policista a záhy jím byl neozbrojený muž zastřelen. Brisbon si chtěl z kapsy vytáhnout lahvičku s léky, avšak nejmenovaný policista se domníval, že má v kapse zbraň a dvakrát po něm vystřelil. Policejní mluvčí Trent Crump uvedl, že policista, který usmrtil otce dvou dětí, jednal podle zákona, protože se snažil objasnit podezření místních obyvatel, že se v okolí udál zločin, a navíc byl Brisbon verbálně agresivní. Očitý svědek policejního zásahu ale řekl něco úplně jiného: „Kdo by se hádal s policií, Brisbon si nechtěl podepsat rozsudek smrti ZDE.“

  Vlna policejního násilí bílých policistů proti černošské minoritě ve Státech se stala předmětem tvrdé kritiky také na půdě OSN. Aktuální zpráva Výboru OSN proti mučení hovoří ZDE o znepokojivém nárůstu policejní brutality v USA, která je namířená především proti afroamerické menšině. Zpráva rovněž kritizuje řadu případů zahrnujících praktiky mučení a věznění zadržovaných osob, zejména na Guantánamu, dále pak se předmětem kritiky stalo špatné zacházení s migranty včetně malých dětí ze strany amerických úřadů. Pro americkou vládu je to tuze nehezká vizitka, zvláště když si uvědomíme, že se samolibě staví do role mentora diktujícího ostatním, jak svatá jsou lidská práva.

 63. Jan P říká:

  Proč hoří půl Ameriky? Bez podpory bílé společnosti není šance na změnu, říkají odborníci|3. červen 2020|ČRo Radio Wave
  Jde o ty data apod.
  Zkráceno:
  Minulý rok policisté při zásazích zabili 1099 lidí. Přestože Afroameričané tvoří 13 % americké populace, mezi zabitými jich je 24 %. Podle Schneidera policie v USA obecně zabije enormní množství lidí. Jednou z příčin je tzv. overpolicing, tedy že její vliv sahá do mnoha sfér života. „Když se podíváme na rozpočet města Minneapolis, tak přibližně jeho třetina jde na místní policejní sbor. Za posledních 40–50 let jsou seškrtávány služby státu nebo místní samosprávy. Všechno pak jde na policii, která řeší problémy, které řešit nemá.“ Policisté se pak stávají i jakýmisi sociálními pracovníky, což je ale v rozporu s tím, jak probíhá jejich výcvik, a s celkovým trendem militarizace této bezpečnostní složky, dodává Schneider.

  Vysoká čísla se týkají nejen počtu zabitých ze strany policie, ale i počtu vězňů a bujení vězeňského systému. Z 300 000 uvězněných v 70. letech se počet zvýšil na 2 miliony v současnosti. I zde převažují disproporčně Afroameričané. Podle Boháčka je mezi afroamerickou komunitou větší míra kriminality, ta ale zdaleka tuto nerovnost nevysvětlí.
  Afroameričané jsou podle odborníků častěji zastavováni policií, je větší pravděpodobnost, že budou za nějaký přečin obviněni nebo dostanou vyšší trest. „Např. množství uživatelů drog v bílé populaci není dramaticky rozdílné od té afroamerické, ale počet lidí, kteří za to sedí, je mezi Afroameričany mnohem větší,“ vysvětluje Boháček. „Pak se celkem pochopitelně v těch komunitách daleko častěji stává, že se člověk od systému odpojí. Proč by měl dodržovat pravidla systému, který mu na každém kroku dává najevo, že je něco horšího,“ říká Schneider.

  „Násilí a donucování je nejhorší způsob, jak si zajistit, že společnost dodržuje nějaká pravidla. Nejefektivnější je získat si určitou úroveň legitimity, která může mít dva zdroje: buď svým občanům dává to, co oni chtějí, a řeší jejich problémy, anebo jim dává možnost se projevit. Ani v jedné z těchto oblastí nelze z pohledu Afroameričana systém považovat za legitimní,“ doplňuje Boháček. Proto podle něj není s podivem, že dochází k rebelii, kterou prostřednictvím médií můžeme v USA sledovat.

 64. blade říká:

  Někteří zde by měli nyní absolvovat dlouhodobý pobyt v těch USA, aby se probrali z mrákot.
  Dále se tam optejte, kdy ochránce zákona v USA, plných zbraní mezi obyvatelstvem, může použít zbraň. Ona i obyčejná silniční kontrola tam probíhá zcela jinak než zde. A ten podezřelý tam musí dbát pokynů policie a perfektně spolupracovat, pokud tomu tak není, tak snad ví co ho může čekat a co riskuje – neznalost zákona neomlouvá, ne jak tady otvírat si hned hubu atd. Kdo utíká před poldy či se zavírá v autě asi tak čistý nebude. Pokud nespolupracují, tak z toho mají novináři jen senzaci, kterou politicky zneužijí. Ale když jde pisálkům o život, tak ty proklaté poldy pisálci volají. A že tam vězně nutí pracovat je jedině dobře, u nás by měli zákonodárci v tomto taky přitlačit na pilu.

  Aby nezapadlo:
  Tohle by měl vidět každý!

  Obyvatelstvo v USA:
  330 milionu obyvatel
  76,5% – běloši (+hispánci&latino)
  13,4% – černoši
  10,1% – ostatní (asiati, havajané, původní obytelé)

  Vraždy v USA rok 2018:
  3191 obětí bělochů (bez hispánců&latino)
  2834 obětí černochů

  Vraždy v USA rok 2018 rasové složení obětí a útočníků:
  černoch zabil bělocha – 16,1% >>> běloch zabil bělocha 83,9%
  běloch zabil černocha – 8,3% >>> černoch zabil černocha 91,7%

  bělochů zavražděných černochy – 514
  černochů zavražděných bělochy – 234

  Černochů je v USA 4,5 krát méně, takže je 9 krát větší šance, že černoch zabije bělocha než běloch černocha.

  Kriminalita 2018 černoši a běloši atd. zde:
  https://youtu.be/OjABBuFnsgw?t=393

  (upozornění co není účelem videa je na počátku videa, případnou reklamu samozřejmě přeskočte)

 65. Svatopluk Beran říká:

  Věcně a bez emocí. Tohle říkají o násilí a rasismu policie v USA čísla.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vecne-a-bez-emoci-tohle-rikaji-o-nasili-a-rasismu-policie-v-usa-cisla-

 66. Svatopluk Beran říká:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vecne-a-bez-emoci-tohle-rikaji-o-nasili-a-rasismu-policie-v-usa-cisla-108612#seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=T7UZCq9lNsf-202006061713&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=

 67. blade říká:

  Seznam a nějaký Lukáš Marek a Adam Borový ha…ha..ha určitě v nočním velkoměstě v USA nebyli a v nějaké černošské čtvrti už vůbec ne.

  Že se těm prý ublíženým v USA tak líbí. Pokud se tam cítím ublížený, tak jdu jinam, tu možnost v USA všichni. Navíc se tam snaží dostat všelijaká verbež třeba z Mexika mají všichni. Že je nějaký černoch negramot a nerozumí pokynům a nespolupracuje s ochránci zákona je jejich blbost.

  USA polda se bohužel zastřelit od nespolupracujícího černocha či bělocha nenechá.
  To Beran či JanP. v roli USA poldy zřejmě ano a risknou svůj život, když ten nespolupracující blb černý či bílý šáhne do kapsy či do úložných prostorů auta. Každý je strůjcem svého osudu. Nějaký politický žvejky jsou v tom momentě USA poldovi u zádele a jedná tak, aby přežil. Kdo to nechápe je korunovaný blb a vůl. Tečka.

  Ostatně, přes 1500 příspěvků pod tímto videem hovoří za vše:
  https://youtu.be/OjABBuFnsgw

 68. Svatopluk Beran říká:

  To jsou právě jedny z problémů dnešní americké demokracie, kterou dnešní česká media z vlezdoprdelství, cíleně neuvádějí a nedávají do kontextů a komentářů. 300 let starý druhý dodatek ústavy – právo nosit zbraň – a nabyté startovací bohatství USA dovozem minimálně 10 milonů občanů z jiného kulturního kontinentu za současného holokaustu v té době na domorodém obyvatelstvu. Právo nosit osobní zbraň, se pak v rukou občanů latentním rasismu stává z obou dvou stran příležitostí vysvětlovat si zákon podle svého přesvědčení. Nevěřím tomu že lidský mozek bílého, černého, žlutého či kohokoliv jiného, je rozdílný. Jde o to co a v jakém prostředí se do něj ukládá. Je docela možné, že korunovaný blb nebo vůl to nepochopí NIKDY.

 69. Dvořák říká:

  Pomáhat a chránit,to mrtvý nebo těžce zraněný policista může dost těžko. V americe to zatím chápali,narozdíl od nás,ale evidentně si chtějí vyzkoušet druhou možnost. Možná by se mohli přijít podívat k nám,aby viděli,co to je neviditelný připosraný policajt a pak se rozhodnout,jestli není lepší zakleknutý bubák.

 70. blade říká:

  Každý je strůjcem svého osudu. Něco je geneticky dané, ale kdo si k tomuto základu VĚDOMĚ zvolí drogy, chlast a volí i šíří destruktivní energii, tak zákonitě musí počítat se špatným koncem. To byl příběh i toho Floyda. Je úplně jedno, že to byl zrovna černoch. Navíc se to (nejen případ Floyda) někomu náramně hodí k mediální hysterii, skandalizaci a kampani, což někteří bezhlavě hltají a stávají se tak užitečnými idioty.

  Zajímavost na vědeckém základě (žádná konspirace):
  I když se to třeba někomu nezdá, tak levá a pravá strana obličeje vykazují určité nesouměrné odlišnosti, které postupem věku mizí a obě strany se stávají souměrnými. Čím dříve se tak děje, tím dříve jedince čeká konec jeho životní poutě. Tak šup k zrcadlu 😉

 71. Svatopluk Beran říká:

  Jste si jistý, že pokud by jste se narodil s tmavou barvou pleti bez nadprůměrného talentu, že by jste měl začátek i průběh života stejně přirozený, jako z barvou pleti bílou? Jsem si jistý, že za každého ,,užitečného bílého idiota,, z dnešních demonstrací v USA, Anglii, Austrálii a všech zemí světa se proti americkému brutálnímu násilí protestuje, byl vděčný. Já například souhlasím s guvernérem Californie, kde jsem i pět let žil s tím, že chce zakázat jako výcvikový prostředek policie v Californii, vyučování různých způsobů dušení zadrženého. Jsem přesvědčen, že takový výcvik se možná hodí pro vojenské speciální jednotky. Určitě ne pro policii.

 72. blade říká:

  https://youtu.be/0P40rSPTRKI

 73. Dvořák říká:

  Pane Berane,vy asi nechápete,že takový výcvik asi má nějaký důvody a že jedním z těch důvodů je aby policista přežil a mohl být i nadále akce schopný. To není jak přiměřená obrana u nás,kdy musíte nejdřív nechat útočníka provést první úder a pak se mu nejlépe omluvit. A hlavně,pokud budete spolupracovat s policií,uposlechnete výzvy a nebudete klást odpor,nikdo na vás nemá důvod kleče. Já nejsem zastáncem amerického vidění světa a šíření jejich takzvané demokracie,ale pokud se tomu v JEJICH zemi není někdo schopen přizpůsobit,musí si oni přizpůsobit chování k němu.

 74. Svatopluk Beran říká:

  Pane Dvořák, cvičení policistů k znemožnění dýchání kolenem, provazem, rukama či jakýmkoliv jiným způsobem za přítomnosti dalších zasahujících policistů, kdy zadržovaný má od začátku spoutané ruce za zády. Tohle má být podle vás běžný policejní zásah? Nenechte se vysmát? Co to tu obhajujete? Dovedete si představit třeba svojí dceru jak si dala mařenu, jde v garáži k autu, nereaguje na o hlavu vyššího policistu že si má lehnout na zem a ten jí proto chytne zezadu pod krkem a začne s ní smýkat za vlasy po zemi? Kolikrát by jste si chtěl pouštět takový záběr z průmyslové kamery a chválit policistu za jeho zodpovědný policejní zásah?

 75. Jan P říká:

  Psáno na netu.
  Jak pravdivé.
  „Být dominantní a zavírat odpůrce, Trump prostě jen opakuje starou pravicovou mantru. Dnes se divíme, kolik lidí v ČR policejní brutalitu podporuje. Ale takový M. Macek z @ODScz
  chtěl do demonstrantů střílet a nikoho to tehdy moc nebralo…“

 76. Svatopluk Beran říká:

  3.12. 2014

  Organizace spojených národů Panel Slams USA rekord o policejní brutalitě, mučení, dětských migrantech a Guantánamu

  https://www.democracynow.org/2014/12/3/united_nations_panel_slams_us_record

  Jak protesty pokračují v policejním střílení Michaela Browna ve Fergusonu, Spojené státy čelí mezinárodnímu tlaku na jeho neschopnost zastavit policejní brutalitu. V nové zprávě Výbor Organizace spojených národů proti mučení vyjadřuje hluboké znepokojení nad „častými a opakujícími se policejními výstřely nebo smrtelnými pronásledováními neozbrojených černých osob.“ Výbor rovněž kritizuje řadu dalších praktik USA v oblasti mučení a uvěznění, zálivu Guantánamo a vazby migrantů včetně dětí v „vězeňských věznicích“. Zjištění zprávy projednáváme s Dr. Jensem Modvigem, členem Výboru proti mučení a jedním ze dvou zpravodajů pro tuto zprávu.

 77. blade říká:

  Názorná ukázka:
  https://tv.idnes.cz/domaci/zatykani-krcni-pater-floyd-kolman-pouta-sebeobrana.V200605_185601_idnestv_tjz
  (si sežeňte figuranta a můžete cvičit)

 78. blade říká:

  Usnul nám spí:
  https://www.televizeseznam.cz/video/skolapreziti/pacifikace-utocnika-33-207702
  (může se hodit, funguje, osobně již použito)

  😉

 79. Dvořák říká:

  Co to plácáte o sjetý dceři a vysokým policajtovi? A jestli jste skutečně viděl záběry ze zatýkání,tak dobře víte,že vše probíhalo úplně v klidu,dokud se nezačal bránit a odporovat. Pokud už měli zjištěnou minulost toho maníka a věděli,co od něj můžou čekat,opatrnost je na místě. Rozhodně neschvaluju zbytečnou policejní brutalitu,ale to,že mám černej ksicht,ze mě nadčlověka nedělá. I když se najde spousta vylízaných jedinců,organizací i politických stran,který je v tom utvrzujou. Jo a pokud by moje dítě vzalo drogy,rozbiju mu hubu dřív,než by se dostalo do ruky policajtům.

 80. Svatopluk Beran říká:

  Mluvíte hlouposti pane Dvořák, vy doprovázíte všude svoje dítě, to nemá trochu svého soukromí? 🙂

  Vy tu z Bladem zviditelňujete důsledky, já a myslím že i Jan, poukazujeme spíš jako prvotní příčiny, za které pokládáme 400letý americký bílý rasismus. Vy svými pohledy a celkovým názorem celou situaci bílého rasismu jen potvrzujete. Ještě po první světové válce docházelo běžně k upalování černochů, kterého se účastnily tisíce bělochů. Ještě ve druhé světové válce měly černí američané oddělenou černou letku od bílých. Dokud nezačaly po druhé světové válce protirasistické nepokoje a nebyl zastřelen M.L.King, byly černí američané na jihu ameriky separovaní ve školách, parcích, autobusech a nadprůměrné inteligentní černošky v NASA, které vypočítávaly dráhy kosmických raket Spojených Států v počátcích kosmonautiky chodili ,,CHCÁT,, skoro kilometr od svých oddělených kanceláří. To vše je LATENTNÍ RASISMUS, KTERÉMU VY NEDÁVÁTE S BLADEM VŮBEC ŽÁDNOU VÁHU a nemáte empatickou schopnost si vůbec uvědomovat o čem demonstrace po celém světě jsou.

  Jinak navrhuji ukončit tuto výměnu pohledů na svět kolem nás a dohodnout se na tom, že jako již mnohokrát zde s jinými, se nejsme schopni dohodnout.

 81. Dvořák říká:

  Já se vám snažím jen říct,že pokud se někdo není schopen přizpůsobit,mělo by se tak s ním i zacházet a ne ho obhajovat a omlouvat,protože je víc barevnej. To je totiž stejný jako u nás. Barevný dělají bordel,ale my se otočíme a budeme to snášet,protože přece nebudeme rasisti. A největší příklad amerického rasismu je Obama. Jinak asi budete s Janem latentní architekti,taky reagujete a vybíráte si,co se vám hodí.

 82. blade říká:

  On tomu Floydu stát USA říkal ber drogy a obchoduj s nimi, chlastej, zajisti si kriminál, kašli na poldy? Určitě ne. Bylo to jeho svobodné rozhodnutí. Každý je strůjcem svého osudu. Takže, to co se s Floydem událo nemá s rasismem ani s latentním rasismem nic společného. Ano, polda to třeba přehnal, ale pokud by se nedělo ze strany Floyda to co zákroku předcházelo – Floyd žil. Spojovat to dnes s nějakým jižním otrokářstvím, atd. je směšné.

  Jen média to pro někoho rozmázla. V USA se blíží volby, tak se musí Trump za každou cenu zdiskreditovat. I za cenu rozmlácených výloh a rabování různými dementy.

  Ani ta pozitivní diskriminace se moc neosvědčila
  4. července 2018:
  Americká vláda v úterý oficiálně zrušila nařízení dřívějšího kabinetu, které umožňovalo americkým středním a vysokým školám vybírat mezi uchazeči o studium mimo jiné i podle rasového klíče. Ministerstvo spravedlnosti zrušilo platnost i 24 dalších dekretů, které označilo za „zbytečné, zastaralé, neslučitelné s platnými zákony, nebo jinak nevhodné“.

  Podporování menšin ve školství se zrodilo v USA už v 60. letech minulého století s cílem odstranit rasovou segregaci a dát všem Američanům stejnou příležitost v práci a ve vzdělávání. Podpora sociálně či rasově znevýhodněných skupin ve školství a veřejném životě se promítla do systému přijímání na střední a vysoké školy, které směly zvýhodňovat černošské a hispánské uchazeče, aby kompenzovaly jejich sociální handicap.

  Ministerstvo spravedlnosti s odvoláním na „obnovení vlády práva“ praxi takzvané pozitivní diskriminace, nazývané v USA „affirmative action“, novým nařízením zrušilo.

  Aktuální je nyní ostře sledovaná kauza Harvardovy univerzity, která pozitivní diskriminaci uplatňuje – podle kritiků zvýhodňuje černochy a hispánce na úkor bělochů a asiatů. Vedení univerzity zažalovala skupina zvaná Students for Fair Admissions (Studenti za spravedlivé přijímačky), která tvrdí, že škola znevýhodňuje uchazeče asijského původu. Ministerstvo spravedlnosti žalobu studentů podporuje.

  Zdroj. iDnes

  Z diskuse pod článkem:

  Foto D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289 >>> černoch
  jsem cernoch z Haiti a hambou bych se propadl jit na skolu jen proto, protoze jsem cerny.. To ze nekdo na mne obcas kouka jako na bubaka v metru neznamena ze jsou lidi rasisti.. proste 95% populace je bile, pokud nevice a tak jsme trosku za exota.. kdyz prijede beloch k nam na Haiti taky budi pozornost a urcite to neni podminene rasismem.

  Co takhle udelat pozitivni diskriminaci na Olympiadu.. treba v atletice.. na deset cernochu kteri se kvalifikuji tri bile aby nebylo moc cerno… bylo by to asi vesele..

  +18/05.7.2018 3:45

  v dalším příspěvku černoch dodává:

  Foto D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289
  on je imigrant a ,,imigrant,, Ten ktery se odstehuje do urciteho statu oficialne, tedy ma platne vizum, residenci, atd je vetsinou vzdelany clovek. Ten casto muze byt vetsim nebo mensim prinosem pro stat, nebot plati dane, prispiva do socialni systemu atd.. Ilegalni imigrant vetsinou neni vzdelany, dost casto se jedna o rizikove lidi, nemene casto o kriminalne zavadove. Ty netouzi po splynuti s davem, platit dane, rozvijet si svou existenci v nove zemi, ale jen ji vysavat.. Tak je to samozrejme i s Haitianama co emigrovavali (nyni je ta emigrace mala, hodne lidi se vraci zpet ) do USA, Ty legalni maji sve business, podnikaji, treba jen male obchody, nebo pracuji… Ilegalove jsou zase v gnetech a maji vetsi sklon ke kriminalni cinnosti.. Proto mne desi 6 milionu nelegalu z Afriky kteri nejsou zadnym prinosem pro evropu, jen ji budou stat miliardy a je zadelano na velky evropsky problem.

  +6/−15.7.2018 15:02

  Tečka.

 83. Svatopluk Beran říká:

  Vidím že nekončíme pane Dvořák. Takže vás upozorňuji, že jste mi neodpověděl na otázku. Samozřejmě že když nechcete tak nemusíte. Já se vás neptal jak chcete vychovávat děti, ale jak by jste se choval, kdyby si vaše dcera dala třeba se třemi kamarády jednu cigaretu mařeny a policista by ji za to začal škrtit a smýkat za vlasy po zemi, proto že je rezavá a on nemá s rezouny ve své policejní kariéře dobré zkušenosti. Otázka směřuje jak k profesionalitě policisty tak ke státnímu systému násilí, které stát udržuje v neustélé pernamenci násilí ať už doma tak i v zahraničí. Mám takový dojem že dosud děti nemáte a proto jste přesvědčen že jim stačí říkat že něco je špatně a když to nepochopí, tak je stačí zmlátit a oni už budou zařezávat jak vy vidíte svět. To se ale pletete. Drtivá většina dětí si to ale bude od puberty vždy dělat sama podle sebe, i kdyby jste je umlátil. Ideální je mít tak tři děti a zjistíte, pokud že pokud mají svoje svoje vlastní ego bude si každé žít samo podle sebe. Takže mi prosím odpovězte na otázku. Jak by jste si přál vychovávat své děti mě ale nezajímá.

  Jistě jste si všiml, že se v městě poslední policejní vraždy rozhodli tamní politici změnit řešení kriminality. Zaměnit financování policejní brutality za financování preventivního systému.

 84. Svatopluk Beran říká:

  Blade já bych to viděl trochu jinak. Jak jistě oba dobře víme, znali se z diskotéky, kde dělali v podstatě oba dva vyhazovače. A je tu možnost že Loyd přeřízl někdy dřív nějakou návštěvnici diskotéky na kterou s brousil zuby i ten býlej policajt, který si to teď v amoku dovyřídil. 🙂

  Jinak Spojené Státy na ilegální imigraci vydělávají, jinak by jí už dávno zarazily. Drtivá většina ilegálních pracovníků tvrdě pracuje deset dvanáct hodin denně a jelikož nemají social security kartu, nemohou platit daně a tudíž nemohou pobírat ani žádnou sociální podporu, či si platit zdravotní pojištění. Takže dělají nejtěžší práce které američané nedělají. Ještě jednou, pět let jsem tam pracoval v mexické čtvrti Los Angeles, takže něco málo o tom vím.

 85. Svatopluk Beran říká:

  https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/pracovni-povoleni-pro-nelegalni-migranty-v-usa

  Vybírám, ale je dobré si to přečíst celé.

  Nicméně způsob, jak zabránit těm, kteří přijedou do země na turistické, studijní nebo pracovní vízum, aby v ní nezůstávali ilegálně (což činí až 40 % všech nelegálních migrantů, kteří přijeli do USA legálně), neexistuje. Zajímavý je v této souvislosti fakt, že se ilegální setrvání v zemi zvyšuje úměrně tomu, jak se zostřuje imigrační politika státu. Například pro období 1964 – 1986, kdy bylo pro Mexičany relativně snadné přijít do Ameriky a legálně pracovat, se odhaduje jejich příliv na zhruba 28 milionů. Okolo 23 milionů, tedy asi osmdesát procent, se ovšem zase časem vrátilo do jejich země původu. S příchodem restriktivní politiky v devadesátých letech se naopak začala prodlužovat doba pobytu v USA (ze 2,6 let v roce 1986 na 6,6 v roce 1998).

 86. Svatopluk Beran říká:

  https://roklen24.cz/a/SSx7n/mytus-imigranta-kriminalnika-co-rikaji-data

  Jedním z charakteristických znaků Trumpovy administrativy je nepříliš vřelý vztah k imigrantům. Současný americký prezident se neláskou k nim nijak netají. Důkazem toho budiž nedávný skandál s odebíráním dětí, připravovaný nový imigrační zákon jakož i spojování tématu imigrantů s tématem eskalace kriminality. Co ovšem říkají data?

  Obrázek o „mýtu násilného imigranta“ podává například server NY Times či server Business Insider. Data za posledních několik desetiletí ukazují, že zatímco příliv přistěhovalců do Spojených států sílil, země se stávala stále bezpečnější. Jak lze vidět na následujícím grafu, od roku 1980 do roku 2016 vzrostl podíl imigrantů na celkové americké populaci o 118 %, počet násilných zločinů na 100 tisíc obyvatel klesl ovšem za stejnou periodu o 36 %.

  Testováním kauzality se v této oblasti zabývalo několik studií, které uvádí server National Public Radio. Například Michael Light, kriminalista z University of Wisconsin, zkoumal data z 50 amerických států z let 1990 až 2014 a pomocí regresního modelu s fixními efekty dospěl k závěru, že „neregistrovaná“ (ilegální) imigrace nezvyšuje míru násilné kriminality. Výsledky naopak implikují negativní vztah, nicméně nebyla prokázána jeho signifikantnost.

  Studie libertariánského Cato Institute se zase zaměřila na ilegální imigranty v Texasu, který patří ke státům s nejvyšší kriminalitou v rámci USA. Výzkumníci institutu porovnali statistiky míry zatčení a odsouzení za vraždy, sexuální útoky a krádeže, přičemž zjistili, že „normální“ Američané byli v tomto ohledu mnohem více „výkonní“ než ilegální přistěhovalci. Jiná studie se pak na datech USA zabývala dopadem imigrace na některou nenásilnou kriminalitu: závěr je takový, že imigrace nezvyšuje míru řízení pod vlivem alkoholu ani drog a ani nezpůsobuje nárůst výskytu předávkování drogami

 87. Svatopluk Beran říká:

  Blede s čím mohu ale s vámi souhlasit je to že se této situace zřejmě demokrati chopili a pokusí se jí maximálně proti Trumpovi použít. Chtěl bych k tomu ale jenom dodat, že i když se jim to podaří, tak s rasismem nic neudělají, protože ten je pod kůží většiny lidí geneticky. Pouze se téhle kauzy pokusí využít k výhře ve volbách, museli by totiž od základu změnit princip ameriky. V tom případě by však nastoupili zástupci demokratů i republikánů pod tlakem byznisu a začal by fungovat Výbor pro neamerickou činnost. Něco jak komunistické čistky v padesátých letech u nás.

 88. blade říká:

  Beran, Vám ten Trump nějak leží v žaludku. Nevím kdy jste tam byl, ani nevím zda jako legál či nelegál Ale přes sto tisíc Čechů a Slováků je v USA nelegálně, hrozí jim deportace. Od zvolení Trumpa se imigrační prostředí v USA rapidně změnilo. Obamův vstřícný přístup k migrantům je zapomenut, Trump vydal množství protiimigračních dekretů, imigrační úředníci pořádají rozsáhlé razie a deportují jako na běžícím páse. Je čas vrátit se do práce, ohlásil Trump. Krom období Covid, by takové prohlášení mělo platit hlavně pro všechny tam nalezlé nelegály, ať se tam třeba ožení či vdají a jsou pro USA přínosem a ne jak ti bílí či černí floydové spíše na obtíž. Zkrátka vypovídající jsou příspěvky toho Haiťana z iDNES.

  Raději s váma končím nebo mne ještě začnete strašit s KKK 😉

 89. Svatopluk Beran říká:

  Jako drtivá většina porevolučních Čechů pobytově legál – pracovně nelegál, který začal po určitém čase platil i státní a federální daně i když neměl zelenou kartu. Dělala to tam tak drtivá většina nelegál pracovníků z celého světa. Absence zelené karty znamenala, že jste neměl žádný nárok na sociální ani zdravotní zabezpečení. Situace tak byla v podstatě výhodná jak pro vás, tak pro zaměstnavatele, tak pro stát. Vrátil jsem se po tom co si shodily američani obchodní centrum v září 2001, protože jsem na rozhraní roku 2000 začal hlouběji pronikat do amerického systému a začal si víc a víc uvědomovat co je to všechno vlastně za podvod.

  I přesto jak zde protiamericky vystupuji jsem přesvědčen, že Spojené Státy mají největší potenciál ze všech zemí světa pro to být skutečně svobodnou a možná i nejprosperitější zemí světa. Jen je potřeba hodně aspektů posunout dál v prospěch většiny při částečném ochuzení těch nejbohatších a nejmocnějších.

 90. Svatopluk Beran říká:

  BEZ KOMENTÁŘE
  https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/06/06/breonna-taylor-protesters-protected-lone-lmpd-officer/3166914001/

 91. Svatopluk Beran říká:

  Chci věřit tomu že protesty proti policejní americké brutalitě měli a mají svůj význam, teprve čas ale ukáže, zdali se nejedná jen o dočasný úhybný manévr.

  https://blisty.cz/art/100118-jedine-masove-nepokoje-prinuti-mocne-jednat.html

 92. blade říká:

  Mladí muži v černých kapucích a rouškách v počtu několika set včera rozmlátili a zapálili několik luxusních obchodů nedaleko Evropského parlamentu v Bruselu. Např.: Ralph Laureen (oblečení), Jimmi Choo (kabelky, voňavky), Cartier (šperky, hodinky), Salvatore Ferragamo (boty, kabelky) a další. Tyto obchody jsou na Boulevard de Waterloo, jen pár metrů od budovy Evropského parlamentu.

  Boulevard de Waterloo je považován za výkladní skříň Evropy, sídlí zde luxusní obchody – podobně jako třeba v Praze v Pařížské ulici.

  https://youtu.be/Hczwgj-oh6c

  Pro mne za mne, ať rozmlátí třeba celý Brusel 😉

 93. blade říká:

  https://youtu.be/_mHg9mnfhb0

  „Musíme odmítnout myšlenku, že pokaždé, když dojde k porušení zákona, je společnost spíše vinná než porušovatel zákona. Je na čase obnovit americké předpisy, že každý jednotlivec je odpovědný za své činy“ Ronald Reagan

  Tím končím tuto diskusi.

 94. Dvořák říká:

  Pokud ti mladí muži měli černý pouze kapuce,je to vážný zločin,pokud byli černí i pod nima,je to chyba majoritní společnosti,že jim nedá jinou šanci na integraci a seberealizaci. Jdu zkontrolovat dceru do garáže,než tam vyletí pravicovej rasistickej policajt.

 95. Dvořák říká:

  Černý generál bude velet americkému letectvu. Navrhnul ho jistý Trump a ještě mu pogratuloval a prohlásil,že je to historický den. Zasranej rasismus.

 96. Svatopluk Beran říká:

  Typická vražda amerického afektovaného policisty, u druhého je to jasná spoluúčast na vraždě, k vůli zřejmě 20 falešným dolarům.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/nove-video-ze-zakroku-nehybe-se-ma-vubec-puls-kolemjdouci-prosili-policisty-aby-floyda-pustili-40327670

  Možný důvod afektu amerických policistů – každý má právo nosit zbraň a hájit svůj život.

 97. Svatopluk Beran říká:

  Potřebujeme v Evropě Americkou demokracii šířenou domácím i zahraničním násilým a vyvražďováním? Nebyla by lepší čistě Evropská humálnější demokracie? Potřebujeme skutečně každý nosit zbraň, jak to například prosazuje paní Černochová – ODS.

  Jinak senátor pan Vystrčil nám ukazuje že není nutné respektovat českou státní zahraniční politiku a to je dobře. Čeští vládní představitelé i media se tak již nemusí bát vystupovat otevřeněji proti americkému násilnému stylu života, šířenému do celého světa geopolitickými potřebami USA.

 98. Svatopluk Beran říká:

  Je i správné a příkladné od pana předsedy senátu Vystrčila že se nebojí konečně narovnat záda a přestal počítat ,,grošíky,, přesněji uvědomit si že naše podpora tištění
  americkým petrodolarům, tolerováním a mnohdy i přímé podpoře Spojených Států v devastaci jiných kultur a vraždění občanů těchto kultur, nám naši nově ohnutou páteř po 89 roce minulého století, nenarovná.

 99. blade říká:

  9. ČERVNA 2014
  Senátoři byli za milion v Peru. ‚Už nikam nepoletím. Nikdy,‘ reaguje na kritiku Vystrčil
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/senatori-byli-za-milion-v-peru-uz-nikam-nepoletim-nikdy-reaguje-na-kritiku-vystrcil.A140609_123336_ln_domov_spa
  🙂

  ://zbrojnice.com/2018/07/28/zbrane-poslankyne-jana-cernochova/

 100. Dvořák říká:

  Dnes na Novinkách statistika jak už jí tady uváděl blade. Ale to asi pro militantní levici nebude zajímavé.

  Co se policejních zákroků týče,můžete porovnávat třeba s tou šaškárnou na Slovensku. Pokud by proti policajtům stál borec s výcvikem a ne „jen“ magor,už ochránci mají státní funus.

 101. Svatopluk Beran říká:

  Svatopluk Beran říká:
  Neděle, 7. 6. 2020 v 19:45
  Pane Dvořák, cvičení policistů k znemožnění dýchání kolenem, provazem, rukama či jakýmkoliv jiným způsobem za přítomnosti dalších zasahujících policistů, kdy zadržovaný má od začátku spoutané ruce za zády. Tohle má být podle vás běžný policejní zásah?

  Svatopluk Beran říká:
  Úterý, 9. 6. 2020 v 7:19
  Chci věřit tomu že protesty proti policejní americké brutalitě měli a mají svůj význam, teprve čas ale ukáže, zdali se nejedná jen o dočasný úhybný manévr.

  Trump podepsal reformy policie, nebude smět používat škrticí chvaty

  Dnes 21:29 – Washingtonaš, Novinky, ČTK
  Americký prezident Donald Trump po týdnech protestů proti policejní brutalitě podepsal v úterý exekutivní nařízení, kterým se reformuje policie. Má vést ke zlepšení policejní práce a zřízení celonárodní databáze stížností na policisty, uvedla stanice BBC. Zakázány budou i škrticí chvaty.

  Cílem je přimět policejní sbory po celých Spojených státech k ”osvojení nejvyšších profesních standardů”, jejichž součástí bude i výcvik k deeskalaci napětí. Napomoci tomu má i nový celostátní certifikační systém, který by finančně motivoval jednotlivé sbory k přijetí obecně uznávaných pravidel.

  V rámci nového programu budou zakázány škrticí dusivé chvaty s výjimkou případů, kdy je ohrožen život policisty,“ řekl Trump. „Každý říká, že nastal čas to udělat.“

  Prezident dodal, že vláda se také bude poohlížet po nových méně smrtících zbraních, aby předešla zásahům končícím smrtí.“

  Policie by se měla více přiblížit k místním komunitám a bude povzbuzována, aby při řešení nenásilných činů týkající se drog a bezdomovectví byli více nasazováni s policisty i sociální pracovníci.

  Tak nějak se zdá že Bladovi ani pana Dvořákovi Tramp moc nenaslouchá.

 102. Svatopluk Beran říká:

  Tonya Graves: Trump je jako Homer Simpson. V Americe musí černoši s rasismem počítat

  DOBRÉ JE SI PUSTIT VIDEO Z HUDEBNÍKEM ONDŘEJEM PIVCEM, NA KONCI ČLÁNKU, KDE HOVOŘÍ O RASISMU

  Aktuálních protestů se ale – soudě podle novinových reportáží – účastní i mnoho bělochů, z nichž někteří dosud za rasovou rovnoprávnost neprotestovali. Neukazuje to, že nepřiměřené postupy policie proti Afroameričanům vnímá jako velký problém USA stále více obyvatel?

  Tak to ale bylo vždycky. Ve všech dobách se část bílé populace stavěla za práva černochů. V době, kdy ještě fungovalo otroctví, i v době, kdy Martin Luther King bojoval proti rasové segregaci nebo za právo černochů chodit k volbám. Teď to je jenom víc vidět, když se všechny protesty přenášejí živě. Rasové nepokoje se v Americe pořád vracejí, protože příčiny problémů, které k nim vedou, nikdo neřeší.

  Proč jste tedy svou rodnou zemi nakonec opustila?

  Přišlo mi, že mám sice právo volit, právo se veřejně vyjadřovat a tak dále, ale stejně nemohu říct, že žiji v zemi, kde vládne svoboda. Tehdy jsem si říkala, že když se z Ameriky podívám jinam, možná zjistím, jak dobře se tam mám. To se ale nestalo. V Česku jsem zažila takovou svobodu, jakou jsem do té doby neznala. Když moji čeští kamarádi mluví o tom, jak hrozné to v Česku bylo za komunismu, říkám jim: „Hele, u nás to nebylo zas tak jiné. Že jste dostávali mandarinky jenom o Vánocích? My jsme je zase měli jenom na Den díkůvzdání.“ Jasně, někteří Američani měli mandarinky pořád, ale já jako černoška ne. Moje rodina byla extrémně chudá. Máma byla několik let na sociální podpoře.

  Rozhodně jsme nevyráželi nikam na chalupu. Se svými sourozenci jsme nejezdili v létě na tábor tak, jak to dělaly děti v Česku. V zimě jsme nelyžovali na horách. Chápejte mě správně, já samozřejmě vím, že jste se tu v mnoha ohledech neměli hezky, ale vaše životní úroveň byla rozhodně lepší než ta moje.

  Neřešili jste třeba to, že nemůžete jít do nemocnice, protože si neplatíte zdravotní pojištění. Myslím, že moje dnešní posedlost nakupováním bot vznikla právě kvůli dětství v Americe. Jako holka jsem totiž dostávala boty jenom na začátku školního roku, pak jedny slavnostní o Velikonocích do kostela a jedny sandály na léto. Měla jsem hodně sourozenců, ale ve stejných podmínkách žila i většina lidí kolem mě.

  A s rasismem, třeba i jen verbálním, jste se v USA setkávala?

  Ne. Jak už jsem říkala, dobré i zlé lidi můžete potkat kdekoli a já jsem v tomhle ohledu měla štěstí. Na druhou stranu byl rasismus něco, o čem jsem už v dětství věděla. Jasně že černoch může v Americe prožít celý život, aniž by ho potkalo něco podobného jako George Floyda nebo Breonnu Taylorovou. Sama jsem žila ve šťastné vesnici, kde vládly mír a láska.

  Problém je v tom, že zkušenost s policejní brutalitou vůči černochům je až moc rozšířená, takže s ní Afroameričani musí počítat. Už jako malé dítě mě rodina připravovala na to, že se mi něco takového může stát. Když jsem byla osmiletá holčička, řekli mi rodiče, že život pro mě bude dvakrát náročnější než pro jiné Američany, protože jsem černá a protože jsem žena. Už kvůli tomuhle není Amerika zemí, kde bych chtěla žít.

  https://magazin.aktualne.cz/tonya-graves-strach-je-v-americe-na-dennim-poradku-cernosi-s/r~fff977caac9411ea9d74ac1f6b220ee8/

 103. blade říká:

  >>> V rámci nového programu budou zakázány škrticí dusivé chvaty s výjimkou případů, kdy je OHROŽEN ŽIVOT POLICISTY,“ řekl Trump. >>>

  Ohrožení života policisty je široký pojem. Pokud policista vyhodnotí, že osoba je nebezpečný pachatel, tak ho může, zakleknou, škrtit a podle zákona a § o použití zbraně policistou třeba postřelit či zastřelit. Jelikož ani Beran nezná podrobnosti USA zákona o policii ( natož ten budoucí), kde je striktně uvedeno co policista v jaké situaci může či nemůže (může se lišit i podle zemí či měst), tak nějaká diskuze zde je jen ztráta času.

  Bakalovo Aktuálně je Fake News.

  Příspěvky Haiťana z iDnes, které jsem zde již uvedl, jistě Fake News není:

  Z diskuse pod článkem:

  D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289 >>> černoch
  jsem cernoch z Haiti a hambou bych se propadl jit na skolu jen proto, protoze jsem cerny.. To ze nekdo na mne obcas kouka jako na bubaka v metru neznamena ze jsou lidi rasisti.. proste 95% populace je bile, pokud nevice a tak jsme trosku za exota.. kdyz prijede beloch k nam na Haiti taky budi pozornost a urcite to neni podminene rasismem.

  Co takhle udelat pozitivni diskriminaci na Olympiadu.. treba v atletice.. na deset cernochu kteri se kvalifikuji tri bile aby nebylo moc cerno… bylo by to asi vesele..

  +18/05.7.2018 3:45

  v dalším příspěvku černoch dodává:

  Foto D´Hay Coscure Jean Baptiste 34289
  on je imigrant a ,,imigrant,, Ten ktery se odstehuje do urciteho statu oficialne, tedy ma platne vizum, residenci, atd je vetsinou vzdelany clovek. Ten casto muze byt vetsim nebo mensim prinosem pro stat, nebot plati dane, prispiva do socialni systemu atd.. Ilegalni imigrant vetsinou neni vzdelany, dost casto se jedna o rizikove lidi, nemene casto o kriminalne zavadove. Ty netouzi po splynuti s davem, platit dane, rozvijet si svou existenci v nove zemi, ale jen ji vysavat.. Tak je to samozrejme i s Haitianama co emigrovavali (nyni je ta emigrace mala, hodne lidi se vraci zpet ) do USA, Ty legalni maji sve business, podnikaji, treba jen male obchody, nebo pracuji… Ilegalove jsou zase v gnetech a maji vetsi sklon ke kriminalni cinnosti.. Proto mne desi 6 milionu nelegalu z Afriky kteri nejsou zadnym prinosem pro evropu, jen ji budou stat miliardy a je zadelano na velky evropsky problem.

  +6/−15.7.2018 15:02

  Beran, si zajděte pozdě večer v létě na místní náměstí a možná se vám rozsvítí.

  Jak jsem již psal nedávno:
  „Musíme odmítnout myšlenku, že pokaždé, když dojde k porušení zákona, je společnost spíše vinná než porušovatel zákona. Je na čase obnovit americké předpisy, že každý jednotlivec je odpovědný za své činy“ Ronald Reagan.

  Tím raději končím nebo mne ještě začnete strašit KKK.

 104. Svatopluk Beran říká:

  Beran, si zajděte pozdě večer v létě na místní náměstí a možná se vám rozsvítí.

  Takže rasismus.

  Chodím na náměstí celkem běžně a necítím se tam nějak jinak než na náměstí v Anglii, v USA, v Kanadě, ve Francii a kdekoliv jinde v západní Evropě. Vy jste zřejmě myšlenkami a životem stále v socialistickém bílém ostrově Čechy. Upozorňuj že svět je stále v pohybu a nevěřím tomu že konkrétně vy to zastavíte nebo přehodíte na novou neznámou kolej.

  LEŽÍCÍ ZADRŽENÝ Z RUKAMI SPOUTANÝMI ZA ZÁDY NENÍ ŽIVOT POLICISTY OHROŽUJÍCÍ. V tomto a mnohých dalších šlo o typický rasismus a tím neschopnost policisty k výkonu služby.

  Že by Regan tvrdil že za manipulaci s falešnými penězmi je trestem policejní udušení spoutaného člověka? Regan byl sice magor, ale takovejhle. No jsou země neomezených možností lidské hlouposti.

 105. Svatopluk Beran říká:

  Co takhle udelat pozitivni diskriminaci na Olympiadu.. treba v atletice.. na deset cernochu kteri se kvalifikuji tri bile aby nebylo moc cerno… bylo by to asi vesele..

  Jako že by proti sobě na olympiádě soutěžily rasy? Vlajka by byla stejná a každý kruh na vlajce by reprezentoval celosvětový výběr z té které rasy? Že by mezi sebou nesoutěžili státy, ale rasy? Mám dojem že tak už si to někdo představoval před nějakou desítkou let. Máte zajímavé myšlenky, na to jste určitě nepřišel sám, to ale neskončilo nějak moc dobře.

 106. blade říká:

  To se fakt nedá nereagovat … Beran, je vidět, že příspěvky čtete halaba. O olympiádě mluví ten Haiťan v příspěvku, ne já. Vy máte v hlavince popletený i ten rasismus, kterým se snažíte nálepkovat kde co a možná i kde koho. Pro svoji zaslepenost ani nevíte, že tu smrt Floyda nevyšetřují jako rasismus. Já jsem žádné socialistické ČSSR neprožil, tak mi ho nepodsouvejte jako zdejší CTRL+C/V a raději se lépe koukejte kolem sebe až půjdete běžně (jak píšete) např. ve dvě nebo tři ráno po místním náměstí. V tu dobu vy běžně hajínkáte, tak tu nevěšte bulíky … takže, Ende, šlus, konec Berane.

  Odpovídá generál Šedivý (ne Beran):

  otázka:
  Jak vnímáte relevantní požadavky demonstrantů ve Spojených státech po smrti George Floyda při policejním zákroku? Nakolik dokážou poslední události poškodit obraz Ameriky?

  odpověď:
  Ukazuje to na několik trendů, které ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě jsou. Jeden trend je v tom, že se začínají velmi nevyváženě hodnotit jednotlivé fragmenty společnosti. A samozřejmě že se jednalo o nepřiměřený zákrok policisty, který de facto Floyda zavraždil, administrativa USA ho obvinila z vraždy druhého stupně a hodnotí to jako kriminální čin, NEHODNOTÍ ČIN JAKO RASISMUS. To za prvé.

  Za druhé, vlna nepokojů a násilností ukazuje, že menšinová komunita Afroameričanů se radikalizuje. Najednou se tady začíná měnit názor na to, co je správné a co není, kdo má jaké právo a kdo jaké právo nemá. Myslím, že tohle bude problém, který bude muset vedení Spojených států amerických a celá společnost vyřešit.

  Protože bourat pomníky a označovat za rasisty lidi jen proto, že někde něco řekli, což se dnes děje nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě a ve velké Británii, ukazuje, že tady je něco skutečně velmi nebezpečného a může to do budoucna vyústit ve vnitrospolečenské konflikty.

  Dovolím si říct, že kdyby tomu bylo naopak a afroamerický policista klečel na krku bělocha a zabil ho, tak by si toho nikdo ani nevšiml. To je největší problém, že se některé věci, které by se měly posuzovat s chladnou hlavou, posuzují až do té míry, že dochází k takovým konfliktům a násilnostem, které jsou neadekvátní tomu, co se stalo.

  otázka:
  A jak se díváte na dohady, že protesty jsou uměle vyvolané?

  odpověď:
  Určitý vliv tam pravděpodobně bude. O tom, že tam existují a fungují radikální organizace a skupiny lidí, které to rozdmýchávají a jsou jádrem násilností, se normálně mluví a pravda to je. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak globálně řízeno a připravováno. Spíše jde o pocit uvnitř společnosti, jedné části, v tomto případě afroamerické menšiny, že jsou utiskováni a berou spravedlnost do svých rukou, což přináší další násilnosti a další problémy.

 107. blade říká:

  Že by konečně něco pozitivního …
  Hlavně, aby to pokračovalo i pokud ten projekt již nebude dotovat EU.
  dhttps://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/mestska-policie-asistent-prevence-kriminality-rom-straznik-jihlava-vysocina-bezpecnost.A200512_546956_jihlava-zpravy_mv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=jihlava&utm_content=main

 108. blade říká:

  https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/mestska-policie-asistent-prevence-kriminality-rom-straznik-jihlava-vysocina-bezpecnost.A200512_546956_jihlava-zpravy_mv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=jihlava&utm_content=main

 109. Jan P říká:

  Sváťo,vykašli se na ně.Argumentovat proti rasismu je soutěž o to, kdo nahází více hrachu na stěnu.
  Černí si podle „blada“ a Dvořáka za to vždycky můžou sami, jsou přece černí. Kdyby to byli slušní lidé, nebyli by černí. Měl by v tom jasno i v případě, že jediný rozdíl by byla barva kůže?
  Američtí policejní kovbojové zase někoho zabili, ale zase to bylo v pořádku, protože i když to nebyl černoch, tak byl bezdomovec, tedy extrémně nebezpečný lidský odpad, kterému lumpárna koukala z očí. Předsudky nás chrání!
  Vždyť to je šílený, kolik lidí považuje za správné, aby policajt mohl na potkání kohokoliv zastřelit, tím spíš když se později ukáže, že ten mrtvý měl v minulosti trable s policií.

  Včerejší debata na téma současných protestů v USA.
  Organizoval: Politologický klub-Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
  Online debata: Amerika bez dechu
  Diskutují:
  Jan Beneš – Afroamerikanista na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
  Petr Boháček – Analytik Asociace pro mezinárodní otázky
  Jan Charvát – Politolog, odborník na extremismus a subkultury z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

  https://www.facebook.com/pkfsvuk/videos/690586291733086/

 110. blade říká:

  O barvě kůže tady melete akorát Vy JaneP. To vypadá, že sám jste rasista.

  Jane P., USA justice toho Floyda nešetří jako rasismus.

  Plnou hubu keců o rasismu v souvislosti s Floydem tu máte akorát Vy i Beran, ale víte o tom houbelec. O oprávněních policisty v USA jakbysmet. To samé vaše horlivá a hloupá obava o demokracii v Maďarsku. Takže klídek šílenci!

  Vlezte si oba do svého auta a tam si řaďte jak je libo >>> Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství!

 111. Jan P říká:

  Tenhle emocionální výkřik ponechám bez komentáře.

 112. Svatopluk Beran říká:

  Já vím Jane, ale taky mi to nedá.

  Takže romské příslušníky jsme navrhovali a debatovali o nich už na občanské schůzi s vedením města na radnici již před 12 lety po průseru v Babylonu. To není nic nového, ale v podstatě to ztroskotalo na tom že městský strážník musí mít maturitu a přes to nejel tenkrát vlak. Třeba se něco od té doby změnilo.

  https://www.jihlavske-listy.cz/clanek1026-beseda-o-bezpecnosti-jihlava-pry-potrebuje-romskeho-straznika.html?komentare=vse

 113. Svatopluk Beran říká:

  Jinak o co šlo.

  https://blog.jihlavske-listy.cz/2007/12/17/nebyt-za-rasistu/

 114. Svatopluk Beran říká:

  Pan Šedivý a ani pan Pavel, dva bývalí naši nejvyšší vojenští zastupitelé nejsilnější SVĚTOVÉ STRUKTURY – NATO -, dosazení do svých vojenských postů Pentagonem, nejsou pro mne dostatečně relevantní k posouzení protirasistickému světovému dění, nastartovaného rasismem svých chlebodárců. Oba dva pro svou náklonnost k militarismu Spojených Států a slepé poslušnosti k světové vojenská doktríně Spojených Států preventivních válek, jsou podujatí. V rozhovoru a odpovědích pana Šedivého je jasně cítit jeho připosr…st, neschopnost vlastní myšlenky a vyložené lži.

 115. Svatopluk Beran říká:

  Pokuste se mi vysvětlit Blade proč jsem se měl projít v noci po náměstí? Zřejmě jsem vás špatně pochopil.

  A s tím Haiťanem jsem to určitě nepochopil. Můžete mi napsat co jste tím měl na
  mysli?

  Haiti jako hovádko boží

  Haiti kdysi bývalo zemí s rozsáhlým přírodním bohatstvím. V roce 1804 zde bylo – v první zemi obou Amerik – zrušeno otroctví a založen svobodný černošský stát, jenž vyhlásil nezávislost na francouzských kolonizátorech. Trest za tuto troufalost následoval záhy, a to v podobě globálního embarga uvaleného na mladinkou republiku Spojenými státy a Evropou. Toto embargo bylo posléze posíleno francouzským požadavkem na reparace ve výši 21 miliard dolarů (částka přepočtená na hodnotu dolaru v roce 2004 – pozn. autora) coby odškodným za to, že se Haiťané svobodně zbavili dobrodiní francouzské kolonizace.

  Ještě v roce 1915, tedy 111 roků od úspěšné rebelie, splácela haitská vláda americkým a francouzským bankám dluhovou službu, která představovala 80% vládních příjmů. Tentýž rok Haiti postihla další katastrofa v podobě wilsoniánského idealismu v praxi, jež byla některými zahraničními a českými periodiky vychvalována jako „stabilizační mise“. Slovy Noama Chomského: „Jednotky amerického prezidenta Wilsona vraždily, demolovaly, de facto znovu nastolily otroctví a zničily ústavní systém zrušením haitského parlamentu s pistolí u jeho spánku.“ Jak Chomsky dodává – obrovská potravinová krize, jež Haiti stihla v roce 2008, má své kořeny již ve Wilsonově invazi a okupaci. Wilsoniánskou demokracii a mariňáckou okupaci Haiťané na vlastní kůži vychutnávali až do roku 1934, i když za to zaplatilo 20 000 z nich životem, jak uvádějí haitští historikové. O tři roky později, navzdory všem ranám, trýzněná země čelila další masové vraždě, kdy proamerický diktátor v Dominikánské republice Rafael Trujillo nechal zmasakrovat podle různých údajů 19 000 až 35 000 chudých Haiťanů, kteří údajně představovali rasovou hrozbu pro jeho nadčlověka, a to proto, že měli tmavší barvu kůže než on.

  https://legacy.blisty.cz/art/50825.html

 116. Dvořák říká:

  Já jsem původně chtěl reagovat,ale…. moudřejší ustoupí.

 117. blade říká:

  Linke und Sympathisanten 20.6. um 14:00 zu den Maschinen
  https://youtu.be/fGZGicjwquo

  😉

 118. blade říká:

  Wu-chan 2020:
  https://youtu.be/dISldy5jO7Q

 119. blade říká:

  https://pbs.twimg.com/media/Ea9jdMKWoAAJlVe?format=jpg&name=large

 120. blade říká:

  Rusové Den vítězství mohou slavit kdy chtějí.
  https://youtu.be/oJOzy5hu9j8

 121. Jan P říká:

  blade říká:
  Středa, 3. 6. 2020 v 23:53…
  + přímý odkaz na InfoWars.

  InfoWars je krajně pravicová americká konspirační teorie a falešné zpravodajské webové stránky, které vlastní Alex Jones . Byla založena v roce 1999 a působí pod společností Free Speech Systems LLC.
  Zdroj: Wikipedie
  Tyhle odkazy na problematický falešné zpravodajské webové stránky jako InfoWars,které podněcuji k nenávisti vůči skupině osob podle Jihlavských listů schvalovat administrátorem nejsou třeba. Nejsou nějak ,,problematické.“
  Páchají tím JL trestný čin ? Nejde mi o anonymního internetového diskutéra lépe řečeno nastrčeného trolla či nenávistného šílence.Trestní odpovědnost nese v tomto případě provozovatel diskuzního blogu:čímž je vedení redakce a samotný vydavatel Jihlavské listy.
  Já administrátorovi diskuzního blogu tehdy předčasně poděkoval: „udělal správně,že ten blada odkaz smazal.“ Přehlídl jsem,že nic NESMAZAL.Proč asi ?
  Ústy šéfredaktora Petra Klukana,JL provozují „seriózní“a „profesionální“ novinařinu ,ale přitom skrytě normalizují či propagují xenofobní a rasovou nenávist založenou na konspiračních teorií a zvrácené ideologii Není to jistě problém jenom lokálních privátních Jihlavských listů,kteří se chtějí rovněž zalíbit fašistům a zvýšit si tím třeba čtenost.Spoléhá se na to,že Policie ČR, jejíž mnozí pracovníci tyto xenofobní názory sdílejí,že proti nenávistným trestným činům nezasahuje, ač jsou přesně definovány v trestním zákoníku ČR.
  Vždycky si vzpomenu na napínavý, temný psychologický thriller Synové Dánska(2019):jak to bude vypadat, až převezmou moc ultrapravičáci. Možná,že si to šéfredaktor JL a mnoho jiných dokáže představit. A nebudou s tím mít žádný problém:hlavně,když nebudou vládnout socani a komouši…
  Proč ale ty pokrytecký a falešný obavy o právní demokratický stát,hodnoty liberální demokracie,korektnost,slušnost v politice a vymezování se proti jednomu zkorumpovanému oligarchovi ?
  Nemělo by tohle zajímat i občanského aktivistu Petra Palovčíka (Milión Milion chvilek pro demokracii) a velkého příznivce Václava Havla,kdo mu dělá ve skutečnosti v médiích agitku ?

  § 355

  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  § 356

  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

  b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

 122. blade říká:

  Bajka:
  Byla jednou pečlivě obdělávaná zahrádka, plná pěkných květin a zdravé jedné zeleniny. Zazdálo se spravedlivým, že je nehumánní, když zahradník nekompromisně na své zahrádce pleje a plevel kozí nohu nestrpí. Zahradník musel kozí nohu nechat, ta se vesele a velmi rychle rozmnožila i na zahrádce, čímž vytlačila a udusila ty kulturní rostliny, které tam rostly. A ani spravedliví náhle neměli dostupnou zeleninu, která před tím na zahrádce rostla. Ale jeden, sice nebyl spravedlivý ale za to byl vykuk, ten měl svou zahrádku se zeleninou stranou a tam si kozí nohu rozhodně nevpustil. On to byl, kdo poštval ty „spravedlivé“ proti nehumánnímu zahradníkovi.

  🙂

 123. blade říká:

  Převzato:

  >>>> I nadále přibývají dlouhé seznamy věcí a kulturních odkazů, které mají být podle mnohých aktivistů rasistické. Nedochází však již jen na sochy, filmy, hudbu či knihy. Problémové se již jeví i jídla či matematika.

  Nejde přitom jen o pouhé obaly produktů s cereáliemi či s rýží, jejichž loga se v současnosti velmi často mění, jelikož podle mínění samotných výrobců působí rasisticky (zmizet musí například logo černošského farmáře z produktů značky Uncle Ben’s), ale i o samotné pokrmy.

  Rasistické může kupříkladu být sushi, jež připravil kuchař bílé barvy pleti. Tím, že vaří pokrmy cizí kultury, prý zatajuje kulturní původ receptu.

  Revizi už proto spustili mnohé kulinářské časopisy či pořady včetně amerického Bon Appétitu či britského kulinářského pořadu Olive plus od BBC Good Food.

  „Byli jsme právem kritizováni za vytržení receptů pocházejících z nebělošských kultur z kontextu,“ kaje se nyní jeden z ředitelů magazínu Bon Appétit, Joseph Hernandez.

  U pokrmů na webových stránkách se chystají u nevhodně vyhodnocených receptů doplnit upozorňující vysvětlivky.

  Firmy se též chystají najímat více multikulturního personálu, který se bude na přípravě pokrmů podílet se snahou, aby se jídel jejich kultur při přípravě nedotýkal běloch.

  Vedle pokrmů je zřejmě rasistická i matematika

  Profesorka matematiky na Illinoiské univerzitě Rochelle Gutierrezová totiž přišla s tvrzením, že právě matematika podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých a studenti původem z rasových menšin se z ní mají cítit méněcenní.

  „Školní matematické plány kladou důraz na pojmy jako Pythagorova věta nebo teorie o číslu pí, což do značné míry vyvolává dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany,“ píše kupříkladu ve své publikaci, kde se rasismu matematiky věnuje.

  Matematika a její znalost podle pedagožky nedělá lidi chytrými a podobně jako ona by měly být podporovány i další předměty sociálních a humanitních studií.

  „Pokud se člověk necítí být matematikem, může mít pocit, že je méněcenný, protože společnost to spojuje s inteligencí,“ upozornila. Kvůli znalostem matematiky má podle ní často docházet k mikroagresím, přičemž důležitou roli v tom hraje barva pleti studenta, pokud není bílý.

  Vedení univerzity se pedagožky zastalo. Řešení otázek týkajících se rovnosti a přístupu ve vzdělání má mít podle univerzity velkou důležitost a pojí se s tím „významné důsledky pro celý vzdělávací systém“. >>>

  Takže ti chytřejší, vzdělanější jsou automaticky rasisti … 🙁

 124. blade říká:

  >>> Silní lidé nechtějí vracet úder, ale karmě umožní, ať tuto špinavou práci udělá za ně. >>>
  https://youtu.be/ZpPCiSv9RDM

 125. Jan P říká:

  Papež František
  @CzPontifex
  Na některých místech se rozvíjejí družstva, která využívají # obnovitelné zdroje energie, která zajišťuje lokální soběstačnost. Díky silnému pocitu pro společenství a hluboké lásce ke své vlastní zemi mohou mít velký význam v boji proti změně klimatu.

  ————————————————————————————————————————
  Máme prý hovořit s lidmi jako ,,blade“ a osvobodit je od bludů. Kdo se hlásí jako první ?

  Představa, že dezinformace šíří hlavně chudší lidé s nízkým vzděláním, nebo že se fake news věnují jen „Putinovi agenti“ ale nyní bere trochu za své. Sociologická agentura STEM totiž zveřejnila výzkum, ve kterém se právě tomuto tématu věnuje.Výzkumná společnost STEM zjistila zajímavá data o šiřitelích dezinformací v České republice. Bohumil Kartous o tom hovoří s psychologem ze společnosti STEM Nikolou Hořejšem. STEM zjistil, že šiřitelé dezinformací v ČR nejsou sociálně ani ekonomicky deprivovaní. Hlavními dvěma kategoriemi jsou jednak „spontánní šiřitelé“, kteří nerozumějí ničemu, a pak „experti“, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že vládne celosvětové spiknutí. Hlavní motivací šiřitelů dezinformací je zjevně potřeba být slyšen. Proto by se s nimi mělo hovořit a osvobodit je od bludů.
  3. 7. 2020|Rozhovor Britských listů 297. Kdo jsou mezi Čechy šiřitelé dezinformací?|Britské listy

 126. blade říká:

  Chyťte se za ruce s (ne zdejšími) R.A. + B.S. a společně v co nejkratším čase navštivte psychiatra >>> je to s vámi špatné. Hospitalizace na pár měsíců v blázinci, proložena skotskými střiky, horkou a ledovou vodou, mířenými na hlavu vám jistě prospěje 😉

  Orláb, již nerušit!

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I