Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!

Ján Lauko | Čtvrtek, 26. 3. 2020 v 17:28

Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu nás chce dotlačit. Neboť celosvětový důraz, s jakým se tak děje, si nutně vyžaduje naše plné pochopení situace.

V první řadě si je třeba uvědomit, že žijeme v univerzu, ve kterém působí vyšší Moc. Jde o Inteligenci, která usměrňuje vesmírné dění zcela konkrétním směrem. Směrem k stále vyššímu rozvoji. K rozvoji ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušlechtilých hodnot. A všechno stávající musí tímto vytyčením směrem kráčet, protože není schopno trvale se příčit Vůli vyšší Moci. Musí tímto směrem kráčet, ať chce, nebo nechce. Dobrovolně, nebo násilím. Z tohoto úhlu pohledu je se třeba dívat také na současné dění.

Prvním poselstvím, které máme všichni pochopit, je poselství pokory. Dostáváme školou a tvrdou lekci pokory!

Lidstvo zapomnělo na Stvořitele a jeho zákony. Žije si samo pro sebe a v rámci svých vlastních zákonů a priorit. Lidstvo zapomnělo na Vůli vyšší Moci, kterou by mělo ve stvoření naplňovat, a tak se duchovně, morálně a mravně rozvíjet. Lidstvo se domnívá, že si vystačí samo se svou ekonomikou, technikou, konzumem a materialistickým pojetím života.

A najednou přijde něco, co zásadním způsobem otřese vším, co dosud tak uspokojivě fungovalo! Najednou přijde něco, co doslova zmrazí a na maximální míru utlumí všechno dosavadní lidské snažení! Najednou lidstvo, jednotlivé národy i jednotlivci do hloubky duše prožívají svou křehkost a zranitelnost! Najednou přichází pochopení, že navzdory všemu, co moderní svět dokázal, může být během pár dní položen, nebo doslova sražen na kolena!

Na základě všech těchto skutečností, které nejsou výplodem fantazie, ale v současnosti se reálně dějí, musí lidé na vlastní kůži prožívat, že přece jen existuje „Cosi“, co nás vždy přesahovalo a bude přesahovat. „Cosi“, co je silnější než všechno ostatní, a my to musíme respektovat a podřídit se tomu.

To, co tedy mají lidé jako první pochopit v souvislosti se současnou koronavirusovou krizí je realita existence vyšší Moci, která nás přesahuje. Lidé mají znovu získat bázeň a úctu před vyšší Mocí! Lidé mají znovu získat ztracenou POKORU! Lidstvo současnosti dostává důraznou lekci pokory před čímsi Vyšším! Před Mocí Boží! Toto je první základní věc, ke které pochopení jsme doslova tlačeni tím, co se dnes děje.

A co je tím druhým?

Koronavirus výrazně omezil veškerý dosavadní pohyb lidí na naší planetě. Omezil extrovertní, konzumní a komerční expanzi nejen ve světě jako takovém, ale také v rámci každého jednotlivého státu, protože byly eliminovány všechny aktivity ve formě divadel, kin, nebo různých jiných kulturních aktivit. Bylo eliminováno společenské setkávání v restauracích, v hospodách, nebo na sportovních akcích. Ulice měst jsou vylidněné. Koronavirus zahnal všechny domů! Zahnal je zvenku dovnitř!

Dovnitř! Zamysleli jste se nad tím, k pochopení čeho se nás snaží dotlačit Inteligence, jejíž Vůli podléhá vše, co existuje v našem stvoření? Bez jejíž Vůle ani jediný lísteček nespadne dolů ze stromu? Násilím a nátlakem posouvá naši pozornost ze všeho toho vnějšího směrem dovnitř! Směrem do našeho vlastního nitra!

V evangeliích se píše: „Království nebeské je ve vás!“ Království nebeské a jeho hodnoty jsou v každém z nás! Jsou v našem nitru! Pouze je nám třeba zaměřit se tímto vnitřním směrem. A koronavirusová krize nám všem k tomu dává příležitost! Dává nám k tomu prostor a čas! Doslova nás k tomu nutí!

No a k tomu, abychom konečně začali správným způsobem uvažovat a pracovat na sobě ve svém nitru, k tomu dostáváme v dnešní době extrémně silné podněty. Třeba ve formě děsivé fotografie, která nedávno obletěla sociální sítě. Jde o fotku z italského Bergama, pořízenou z okna bytu na patře, směřujícího na hlavní ulici. Na ulici vidět kolonu vojenských aut, ve kterých jsou převáženy těla obětí koronavirusu do spaloven, protože krematoria už kapacitně nestačí. V den, kdy byla pořízena fotka, zemřelo 400 lidí.

Toto jsou skutečnosti, které musí velmi silně otřást každým člověkem. Toto jsou skutečnosti, které není možné přejít bez povšimnutí, aniž by se nás hluboce vnitřně nedotkly. Musí nás to vnitřně zasáhnout a má to v nás vyvolat kladení si zásadních otázek lidského bytí, které bychom si jindy, nebo vůbec nikdy nepoložili.

Na co jsme tu vlastně na zemi a jaký má náš život smysl? Copak jsme tu opravdu jen na to, abychom si užívali pokud možno, a aby nás potom, když zemřeme, spálili jako dřevo v peci? Copak jsme skutečně jen polní tráva, která zde dnes je a zítra ji hodí do ohně? Copak jsme skutečně jen toto tělo a mysl, a když zemřeme, o všechno přijdeme a všechno definitivně skončí?

Nebo jsme přece jen něčím víc? Jsme něčím, co je trvalé, věčné a nezničitelné, co nemůžeme ztotožňovat s naším fyzickým tělem a pozemským rozumem? Neexistuje v nás nějaké vyšší „já“? Neexistuje v nás věčný duch, se kterým můžeme najít spojení prostřednictvím dodržování vysokých a ušlechtilých hodnot, abychom sme se s ním vnitřně ztotožnili a našli cestu k věčnosti? Jsme tedy jen tělo, mysl a rozum, které hynou a zanikají, nebo jsme věčný duch, kterého se nedotýká fyzická smrt?

Současné zastavení života koronavirusem nás hmatatelně tlačí dovnitř našich domovů a do nitra sebe sama, a tragičnost událostí v Itálii, ale také jinde, nás tlačí ke kladení si těch nejzákladnějších otázek našeho bytí. A dává nám čas a prostor k tomu, abychom odpovědi na ně skutečně našli. Kdo totiž hledá, musí nakonec najít!

Nedávno jsem poslouchal pořad v rozhlase o tom, jakým všemožným způsobem tráví lidé čas ve svých domovech, do nichž byli nuceně zahnáni koronavirusovou krizí. Redaktorka v relaci hovořila o tom, jací jsou lidé také v této situaci vynalézaví, a jak nejrůznějšími kreativními způsoby dokáží využít nečekaný volný čas. Ve skutečnosti je ale maximálně smutné, že pro zaběhnutou lidskou povrchnost není tento čas, který je Shora darován, vůbec využíván na to, na co by opravdu měl, ale je promrhán na obvyklé hlouposti a na to, co není vůbec podstatné.

O vyšší Moci, nebo o Stvořiteli, který řídí světy, se říká, že je Láskou. A je to skutečně tak, protože Láska nejvyšší Inteligence, ovládající univerzum nechce připustit, aby lidé promrhali v hodnotovém omylu, v nicotné povrchnosti a v bezduchém, tupém materialismu celé své bytí. Láska nejvyšší Inteligence se nás proto snaží ze všeho tohoto vytrhnout, abychom nepromarnili své životy a nakonec nás nemuselo postihnout to nejstrašnější, co vůbec existuje. Duchovní smrt, nebo jinak řečeno, věčné zatracení naší osobnosti! Takto, z pozice Lásky Stvořitele k našemu věčnému duchu třeba celou současnou situaci vnímat a dešifrovat.

No a na závěr ještě jedna zásadní otázka: co se stane, pokud lidé nebudou chtít pochopit, přijmout a zrealizovat to, k čemu je v současnosti tlačí koronavirusová krize a za ní stojící vyšší Moc, bez níž Vůle ani lísteček ze stromu nespadne? Co když budou chtít žít tak, jako dosud a uznávat stejný hodnotový systém, jaký uznávali dosud?

Jistě se pamatujete, že v roce 2012 mnozí očekávali konec světa. Když nepřišel, materialisté a ateisté opět jásali. Neuvědomili si však dvě věci. Za prvé, že to nemá být konec světa, ale konec starého světa! Konec starého světa se vší jeho dosavadní nesprávnou hodnotovou hierarchií, a začátek nového světa s novou, duchovní hodnotovou hierarchií.

No a za druhé si neuvědomili, že to není otázka jednoho dne, začínajícího posledními minutami roku 2011 a prvními minutami roku 2012. To je proces, který začal již před tím a probíhá také v současnosti. Je to proces transformace lidského vědomí z nižší úrovně na vyšší úroveň.

Pokud to lidé pochopí a vykročí cestou, směřující k stále větší osobnostní a duchovní dokonalosti, na kterou nás tlačí Vůle Vládce univerza, ušetří si mnoho utrpení. Pokud to ale nepochopí a budou se chtít křečovitě držet toho starého, vyšší Moc použije mnohem razantnější prostředky, než je současná koronavírusová krize, aby docílila toho, kam má lidstvo v souladu s plánovaným vývojem celého univerza směřovat. Člověk musí pochopit, že je příliš malý a zranitelný na to, aby si donekonečna prosazoval pouze svou vlastní vůli.

Uvědomme si přátelé, že lidé, kteří každodenně umírají v Itálii, ale také všude jinde na koronavirus, že všichni tito lidé měli své rodiny, své plány, své starosti i své radosti tak, jako každý z nás. A najednou je všechno pryč! Je to obrovská tragédie a o to zvlášť, pokud připustíme, že také my sami bychom se mohli jednoho dne ocitnout mezi nimi. Nedopusťme proto, aby velké neštěstí, které postihlo tyto lidi a jejich rodiny, odplynulo v naší obvyklé povrchnosti kamsi do ztracena. Choďme proto do svého nitra a řešme v sobě základní otázky bytí, které jsme už dávno měli mít vyřešeny.

K těmto obětem by totiž vůbec nemuselo dojít, kdybychom jako lidstvo i jako jednotlivci kráčeli ve svém vývoji správně, čili cestou hodnot ducha. Pak by byla nutnost bolestné navigace na tuto cestu bezpředmětná! Uvědomme si to, vzpamatujme se, obraťme se a vykročme tam, kam se nás snaží nasměrovat Vůle Nejvyššího, aby oběť těch, kteří v současnosti umírají na světovou koronavirusovou pandemii, nebyla marná.

Stručný závěr: Všemohoucí Bůh existuje a přeje si nové, lepší, duchovní lidstvo! To je cesta, na kterou ho začíná směřovat. Čím dříve to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme trpět.

43 komentářů k článku “O problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!”

 1. jihlavák říká:

  Není co dodat. Bohužel s většinou materiálu, který demokracie pouští k moci je závěr nesplnitelné přání. I když Babiš v nedávném projevu překvapil: „Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věci obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. ………

 2. Jan P říká:

  A to nám říká křesťanský duchovní,který adoruje Donalda Trumpa…
  Takhle má vypadat křesťanská láska svého bližního místo sám sebe ???

  Kushnerova rodina chce prý sama vydělat na testování covidu
  26. BŘEZNA 2020|Jemný tisk v korporátním návrhu zákona o koronaviry, schválený Senátem, by mohl být přínosem pro Trumpa a Kushnera|salon.com
  Jared Kushner (* 10. ledna 1981, Livingston, USA) je americký podnikatel a realitní magnát. Je výkonným ředitelem společnosti zaměřené na nemovitosti Kushner, předsedou a vydavatelem Observer Media (týdeník New York Observer), které koupil v roce 2006. Od ledna 2017 pracuje Kushner pro Trumpa jako poradce.

 3. blade říká:

  Nejvíc aktuálně testují v křesťanské Trumpetárii:
  https://youtu.be/qgylp3Td1Bw

 4. blade říká:

  Humor léčí > https://www.poradte.cz/picture/2020/2494507.jpg

  ᕙ(◕ل͜◕)ᕗ

 5. blade říká:

  Orbán se s tím v H nepáře, hlavně s opozicí:
  https://www.denik.cz/ze_sveta/madarsko-firmy-armada-orban-parlament-20200324.html

 6. blade říká:

  Před zhruba dvaceti lety se zeměkoulizovalo, co šlo, chamtivost nadnárodních společností neznala žádné meze. S cílem maximalizace zisku se nesmyslně přesouvaly výroby do takzvaného třetího světa. Neuvěřitelným výsledkem je například, že Evropa ani Amerika nejsou schopné vyrobit dostatek oděvů a roušek ani pro vlastní zdravotníky, natož pro své obyvatele. Epidemie potvrzuje, že zeměkoulizace a vzájemná provázanost jejich protagonistů je tak velká, že jsou schopni přivést ekonomický systém na pokraj celosvětového kolapsu.

 7. blade říká:

  Od Tondy Blaníka:
  https://youtu.be/9tnL-gEIWoQ

  :-)

 8. Jan P říká:

  Odbornici zaslali nizozemské vládě program, v němž požadují zavedení základního nepodmíněného příjmu, progresivního zdanění příjmů, zisku a bohatství, zkrácení pracovního týdne i větší zhodnocení práce ve zdravotnictví, vzdělávání a pečovatelském sektoru.
  20.04.20|Akademici a akademičky v Nizozemí žádají radikální ekonomické a společenské změny|A2larm

  Odkaz na originál:Manifest 170 vědců: je to chyba, pokud se nedostaneme z koronové krize zelenější
  11. dubna 2020|Trouw
  Wikipedie:Trouw je nizozemský deník, který se objevuje v kompaktní velikosti. Byl založen v roce 1943 jako ortodoxní protestantské podzemní noviny během druhé světové války.

 9. Zdeněk Gryc říká:

  problematice koronavirusové krize trochu jinak. Duchovně!
  ——————————————–

  Duc – hovně ?

  asi ano, pokud
  se již

  10 let instantví osobnost
  nepolidští…
  aspoň tím, že uvede
  čím se živí
  kde žile

  K TOMU MU DOPOMÁHEJ
  BŮH
  A JEŽIŠ KRISTUS

  na kterého
  se občas se svým blaseovaným

  a nestárnoucím obličejem na 10 starém portrétu

  zaštiťuje.

 10. Zdeněk Gryc říká:

  10 let,že ?

 11. Svatopluk Beran říká:

  Co vše také umožňuje duchovno a svoboda myšlení američanů. Například svobodně zastřelit na místě člověka jenž plní státní nařízení, či strach starosty z jednotlivců za vydání ochranných opatřeních pro občany. Chceme a potřebujeme až takovou AMERICKOU SVOBODU A DUCHOVNO?

  https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/protesty-urazky-i-strelba-americane-se-prou-kvuli-noseni-rousek-40322837

 12. Jan P říká:

  „O problematice koronavirusové krize trochu jinak.“ NEJENOM Duchovně!

  Reakce Nového Zélandu na epidemii vs reakce Velké Británie. Myslím, že roli hraje i to, že novozélandská premiérka před dvěma lety uvedla, že neoliberalismus selhal a že klíčovej je vládní intervencionismus. …
  A samozřejmě ženy často bývaj xkrát empatičtější než muži – o sadistických sociopatech v US a UK nemluvě…
  12. září 2017| Jacinda Ardernová (od října 2017 premiérka Nového Zélandu)tvrdí, že neoliberalismus selhal|Stuff.com,cz

 13. blade říká:

  Po sametové revoluci naše společnost do značné míry obdivovala Václava Havla. To se vytrácí. Pravda a láska se jeví jako otřepané klišé, na které málokdo slyší. Je porevoluční nadšení a entuziasmus ztracen, nebo je pouze zakryt mediálními štvanicemi a pesimistickými zprávami?

  >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>

  Obyvatelstvo českých zemí stále disponuje potenciálem potřebným k tomu, aby uskutečnilo zásadní hospodářskou a morální proměnu České republiky, a že historická chvíle je k tomu příhodná. Česká republika by se měla zařadit v dohledné době do stejné kategorie zemí, jako jsou Dánsko, Finsko, Rakousko nebo Nizozemí. Jakýkoliv jiný výsledek lze pokládat za historické selhání a plýtvání našimi silami, nadáním a prací.

  Osudovou chybou v ekonomické oblasti po roce 1989 bylo podcenění povahy globálního kapitalismu, který je hierarchický a sociálně darwinistický. Namísto toho, abychom prostřednictvím promyšlené a dlouhodobé strategie zaujali a udrželi postavení v jádru světového hospodářského systému, stali jsme se součástí využívané periférie.

  Výsledkem je přetrvávající odstup za nejbohatšími zeměmi světa, který by byl v případě normálního ekonomického vývoje již překonán, jak ukazují příklady Finska, Irska nebo států jihovýchodní Asie. Tento stav je bohužel podporován výraznou částí současného politického, mediálního a akademického establishmentu, který je nastaven tak, aby nás udržel v periferní pozici a v zárodku zabránil formování nové národní elity.

  Zdá se nicméně, že zmíněná mocenská struktura začíná ochabovat. Její zahraniční patroni už nejsou tak silní jako dříve nebo jsou zaměstnáni na jiných frontách. Mediální a politická rétorika ztrácí sebejistotu a přechází do hysterie svědčící o předtuše konce. Koronavirová epidemie zabránila v pokračování pouličního politického nátlaku. – říká Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. – blade s ním souhlasí.

 14. Jan P říká:

  A divil bych se,že by s antropologem Ivo Budilem nesouhlasil ? Není náhoda,že cituje zrovna jeho.

  Profesor Budil je velkým úlovkem Trikolóry,které založil bývalý poslanec a školský expert ODS Václav Klaus mladší.Nedávno např. vystoupil jako řečník ve společnosti například předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase na akci české ultrapravicové a nacionálně-konzervativní scény s názvem „Vlastenecké setkání“ na zámku.
  3. 9. 2019|TRIKOLÓRA ULOVILA DALŠÍ ZNÁMÉ JMÉNO. V PRAZE JÍ POMÁHÁ ANTROPOLOG BUDIL|Euro.cz

  Vůbec o tom nepochybuju,že v tom má diskutér a troll „blade“ jasno.Jeho optimismu rozumím.Není,ale ještě předčasný ? Ono je nakonec fajn,že ten autoritářský kapitalismus takto nepřehlédnutelně zde propaguje.Obavy o blada rozhodně fakt nemám.

  Souhlasím s Hauserovou teorií tří scénářů po koronavirové pandemii:návrat k předchozímu neoliberálnímu kapitalismu, autoritářský kapitalismus a kapitalismus s komunistickými prvky.Vychází z toho: návrat k předkrizovému neoliberálnímu kapitalismu je nepravděpodobný a ve hře zůstane autoritářský kapitalismus a kapitalismus s komunistickými prvky. Autoritářský kapitalismus znamená zavádění čínských metod či metod používaných Orbánem nebo PIS, které vyžadují omezení demokratických práv a svobod. Kapitalismus s komunistickými prvky: např. všeobecný základní příjem pro všechny občany EU nebo navázání na ekonomické modely pražského jara 1968, jako byly zaměstnanecké rady reprezentující tehdy 900 000 zaměstnanců.tj. kapitalismus s komunistickými prvky, umožňuje zavést inteligentní pokoronavirovou ekonomiku, v níž zůstanou demokratická práva a svobody a v něčem se dokonce prohloubí (v ekonomické demokracii). Kdo dnes chce zachovat demokratická práva a svobody, měl by se tudíž vážně zabývat kapitalismem s komunistickými prvky.
  Hauser realisticky tvrdí,že tento proud je sice v ČR a na Slovensku zatím slabý, ba téměř neviditelný, ale má myšlenku, jak spojit pokoronavirové změny v ekonomice se zachováním demokracie.
  Když už jsme na blogu Jihlavských listů.Pochopí to někteří liberálové a konzervativci jako architekt Zdeněk Gryc,nebo šéfredaktor JL Petr Klukan či jihlavský občanský aktivista Petr Palovčík ? Pokud jim skutečně, kdy vážně záleželo a dnes teprve záleží na demokratických právech a svobodě ?!
  Byl bych rád,kdybych se mýlil.Ale mám takové obavy,že přímo či nepřímo budou nakonec raději volit autoritářský kapitalismus.

  Celý rozhovor s filozofem a vysokoškolským pedagogem Michaelem Hauserem.
  21.05.2020|Firmy řízené zaměstnanci jako v ČSSR v době Pražského jara. Peníze všem. V EU vládne kapitál. Filozof Hauser o světě po koronakrizi|Parlamentní listy

  Kritiku od některých liberálů a progresivistů na sociálních sítích,že podává rozhovor v „kriminálních a rasistických“ Parlamentních listech,Hauser vysvětluje:
  „Podle mne má smysl vyjadřovat se i v takových médiích, jako jsou Parlamentní listy, protože aspoň část čtenářů začne o věcech uvažovat jinak nebo přinejmenším zjistí, že jiné názory vůbec existují. Jaký význam má stále dokola přesvědčovat přesvědčené a poklepávat si po ramenou? Momentální cíl emancipační publicistiky spatřuji v narušení mediálních názorových bublin. Zároveň budu jen rád, když také jiná média budou více projevovat zájem o narušující rozhovory.“

 15. Svatopluk Beran říká:

  Příčinou smrti George Floyda bylo udušení. CNN: Vzbuď se, Ameriko. Potácíme se na hraně diktatury

  - Reportér televize CNN Don Lemon v pondělí o půlnoci středoevropského času: „Vzbuď se, Ameriko. Vzbuď se, Ameriko. Potácíme se na hraně diktatury.“ Trump vyhrožuje, že použije proti americkým občanům armádu:

  https://blisty.cz/art/100035-pricinou-smrti-george-floyda-bylo-uduseni-cnn-vzbud-se-ameriko-potacime-se-na-hrane-diktatury.html

  Změna třídního vědomí v USA?

  Dnes ráno jsem šel obhlédnout výsledek nočního povstání bostonské chudiny, píše Milan Kohout.

  Musím říct, že to vypadá, že změnilo její třídní vědomí, protože tentokrát se rabování a rebelie soustředily na centrum bostonských zbohatlíků a jejich snobských obchodů, namísto tradičního vypalování podniků jen v chudinských čtvrtích.

  Samozřejmě se bude vládnoucí ekonomická třída, podporovaná parazitující akademií opět snažit odvést pozornost od skutečné příčiny hněvu chudých, a to jen na poukazování na rasovou nesnášenlivost.

  Totiž vinit jen rasismus za chudobu a nerovnost ve společnosti je naprosto bezpečné pro vládnoucí úzkou vrstvu zbohatlíků a neohrozí to jejich pozici.

  Ale kvůli epidemii, která vyvolala hrůznou nezaměstnanost ve Spojených státech, se v této krizi ještě více zvýraznilo skandální rozdělení společenského bohatství amerických občanů mezi zbohatlíky a chudáky, což se právě vyvaluje na povrch.

  Milan Kohout je mimo jiné spisovatel a jeho kniha – Proveď vola světem, volem zůstane – které vyšla v překladu i v češtině, by byla mohla být vhodným studiem o skutečném světě mimo českou zahrádku.

 16. Svatopluk Beran říká:

  Takto se v USA, také mimo dospělé, zatýkají policií děti.

  https://blisty.cz/art/100036-takto-americky-policista-zatyka-dite.html

 17. Svatopluk Beran říká:

  Takto se v rasistickém státě USA zatýkají vlastní policejní agenti.

  https://blisty.cz/art/100037-prusvih-belossti-policiste-omylem-zatkli-a-spoutali-vysokeho-agenta-fbi-byl-to-cernoch.html

 18. Svatopluk Beran říká:

  I takto a jedině snad takto by měla vypadat omluva policie za zásahy svých vyšinutých kolegů, jsou to opět Spojené Státy, za brutalitu a nepochopitelné policejní zabíjení svých občanů.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/cast-americkych-policistu-podporila-demonstranty-40326166

 19. Svatopluk Beran říká:

  Jsou Spojené Státy vlastně se svou ,,rádoby demokracií,, skutečně světovým lídrem svobody, nebo jen třetím světem. Na jedné straně neskutečný technologický úspěch v kosmonautice i jiných odvětvých a na druhé největší množstevní úmrtnost svých nejslabších občanů v momentální světové epidemické krizi. Chtěli bychom opravdu takovou demokracii, kterou nám přivezli jako jediní osvoboditelé naší země tanky generála Pattna, protože o jiných se pan Gryc těchto blozích výrazně nezmiňuje a jež jediné glorifikuje. Chceme být jen zemí násilníků a tištěných prostředků směny jak to provádí pár zbohatlíků v zastoupení FEDu, které pak splácením svou dluhů zaplatí americe svou prací celý svět?

 20. blade říká:

  Kdo nerozumí anglicky si dá české titulky:
  https://youtu.be/kiSm0Nuqomg

 21. Dvořák říká:

  A já myslel,že v pitevní zprávě bylo zástava srdce v důsledku skryté srdeční vady a užití drog.

 22. blade říká:

  Jednou ze současných největších hrozeb pro lidi jsou novináři, kteří zveličí každou prkotinu, jen aby měli senzaci. Přečetl jsem si na Novinkách dnes tři články – jedna větší masáž než druhá. Pro dnešek stačilo, jdu dělat něco smysluplného.

  Tištěná média zlikvidujeme tím, že je nebudeme kupovat.
  Např. u Novinek bychom (možná) dosáhli změny, pokud bychom jejich „zprávy“ neotevírali.
  Ale to nedokážeme. Kdybychom platili za každé kliknutí, tak snad možná ano. Otázkou také zůstává, jestli by novinkářům vůbec došlo, proč je nečteme. ;-)

 23. blade říká:

  Býval jsem rovněž čtenářem Britských listů, ale v té době byly příspěvky celkem vyvážené a byl zde prostor i pro protichůdné názory, kdy si člověk mohl vytvořit obrázek o pobíraném tématu sám.
  BL měli ještě úroveň, pokud tam působil pan novinář Štěpán Kotrba. Po jeho odchodu to je totální propad a obrat o 180° k horšímu. V okamžiku, kdy se BL staly hlásnou troubou havloidů a sluníčkařů, jsem na tyto stránky již neměl důvod zabrousit. …a čulík je prostě čulibrk. ;-)

 24. Svatopluk Beran říká:

  Dost dobře nerozumím, v čem je zveličená zpráva z osobního telefonu náhodného kolemjdoucího o zakleknutí na krk a následném zadušení zadrženého. Na místo kde není vidět na zákrok policie, protože je průmyslová kamera překryta jiným policejním autem odkazuje zpravodajka zbytečně. Měly by být zveřejněny záběry z policejních kamer každého z policistů, protože těmi jsou povinně vybaveni všichni policisté. Pokud kamery cíleně vypínají nebo vůbec nezapnou před zadržením, je někde chyba. Pak nezbývá než se chytat záběrů náhodných chodců, protože stacionární kamery, o nichž policisté ve svém okrsku vědí, pro jistotu překrekryty policejním vozem a zadržený odveden mimo jejich dosah. Čulík je možná čulibrk, ale uvádí skutkové informace, které se v našich médiích běžně neuvádějí a v tom pro mnoho občanů a tedy i pro mne, aspoň částečně srovnává informace o dění ve světě v porovnání z naší jednostranně, tak jak za vlády jedné strany, zaměřenou žurnalistikou. Nerozumím tomu, proč by měl třeba z polovičky opakovat to co nám ukazuje jednostranně ČT24, nebo čím se jenom prezentuje pan Gryc. Já Britské Listy beru jako pokus aspoň o nějaké informace než jsou povolené státní. Nic víc nic míň. :)

 25. blade říká:

  Co zřejmě anii BL nepíší:
  Hra GTA 5 (Grand Theft Auto), je jednou z největších her v historii, prodalo se jí 120 milionů kopií.

  GTA 5 byla (nejen v USA) zdarma ke stažení týden – od 15. do 21. května 2020 na Epic Games Store. Pár dní poté, 25. května, zemřel při zatýkání černošský dealer drog George Floyd
  Pár dní před vypuknutím masových nepokojů v USA byla vržena na trh kultovní počítačová hra GTA – zdarma. Stáhly si ji miliony lidí, většinou mladých černochů. Hlavní postavou hry je černoch – podobný Floydovi, jehož smrt byla roznětkou nepokojů.

  V GTA 5 jsi černoch, co krade auta, přejíždí lidi, zapaluje budovy a střílí policajty.

  No a teď to mají v reálu, jakoby si tu simulaci vytvořili nejdříve na konzoli virtuálně a pak se to přeneslo do tohoto světa.

  I když prezident Trump říká, že byl testován na koronavirus negativně, nemusí to zastavit pokus o převzetí moci. Mezi infikovanými jsou již i soudci a členové kongresu. Varianta převzetí moci armádou USA nabývá den po dni jasnějších obrysů.

  Pokud COVID-19 zasáhne nejvyššími politiky země, vláda bude zbavena způsobilosti, bude uvaleno uvaleno stanné právo. V tomto scénáři, který se jeví stále pravděpodobnější, bude odstaven prezident Trump ať nemocný či zdravý a kontrolu nad zemí převezme armáda a generál Terrence J. O’Shaughnessy.

  Celé je to nastavené tak, aby Trump prohrál volby a svět mohl vstoupit do ráje liberalismu. Jedině o tom to celé je. Pokud selže akce “koronavirus”, přijde aktivace černošských mas. Cíl je stejný: Stanné právo. Pak se do Bílého domu nastěhuje generál se strašidelným jménem Terrence J. O’Shaughnessy.

  Prezident Trump a mnozí odborníci poukazují na to, že údajná epidemie je mediální fikce, protože nevrostl absolutní počet zemřelých. Těch 99 % údajných obětí koronaviru navíc zemřely na jinou nemoc, například rakovinu.

  V zemi se šíří násilí eskalované médii všemi způsoby,. například v reportáži z nemocnici v New Yorku podkreslují záběry z italské nemocnice – https://www.infowars.com/cbs-news-uses-footage-of-worst-hit-hospital-in-italy-while-describing-new-york-coronavirus-outbreak/

  Co zřejmě ani BL nepíší:
  Policista a dealer se znali.
  Měla by to být výzva pro americké novináře, pokud by měli odvahu se do toho pustit: Nezdá se vám divné, že se policista a zatčený znali? Oba pracovali jako ochranka ve stejném podniku – nočním klubu El Nuevo Rodeo club.

  Je opravdu smutné, že američtí investigativní novináři, z nichž hrstka se doštrachala ke zdroji – tedy až do onoho nočního podniku, kde policista a zatčený černoch pracovali ve stejnou dobu, odešli s tímto výsledkem: “Ano, pracovali tu ve stejnou dobu, ale jeden dělal venku a druhý uvnitř.”A dál už ani krok. ;-)

 26. blade říká:

  Zdravotní sestra Bri z LA: “Strach, šířený médii, je horší, než samotná nemoc.”
  Hlavně ta pasáž o testech v čase 07:15 je zajímavá – :-)

  https://www.televizeseznam.cz/video/zazij-usa/americka-sestricka-o-koronaviru-mame-narizeno-mlcet-o-soucasne-situaci-64059366?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=i0ihAkbdq7c-202005150916&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var

  Je marný lidem vysvětlovat, že za Covid pacienty se platí víc než za chřipkaře, je to mimo jejich chápáni. Většina lidí nikdy za svého života nepochopí, že zdravotnictví je především business a pacienta je potřeba především léčit. Uzdravování je pouze vítaným efektem. ;-)

 27. blade říká:

  O těhle čerstvých prasečinách na ochráncích pořádku USA v BL i ve veřejnoprávních médiích ani píp:
  střílení ze zadu do hlavy, přejetí autem atd. – https://www.infowars.com/las-vegas-cop-on-life-support-after-being-shot-in-the-head-by-rioter/

 28. Jan P říká:

  Naprosto přesně antropolog David Graeber:
  „Spoustu lidí víc zajímá fašismus než alternativní vize,“
  20. duben 2020|Radio Wave- Český rozhlas

  Na jednom blogu Zdeňka Gryce jsem už o tom v diskuzi psal.Byl autorem smazán.
  Centristé v médiích jako např. tady bloger Zdeněk Gryc jsou ohrožením demokracie. Umírnění měšťáci v médiích zpochybňují jakékoli změny což nakonec vede k politické porážce progresivistů a dává zbraně do rukou populistů(blade),kterým jsou tihle „pisálci“ stejně jen k smíchu. Zdeněk Gryc to ještě nepochopil:-)

  Dvořák,rasismus je super, když seš bílej.
  Přemýšlel jste někdy o tom, že kdyby tolik Američanů nerylo držkou v zemi, tak by je smrt jednoho černocha do ulic nedostala? Floyd není příčina, Floyd je „jen“ katalyzátor.

  Nedávno zde v diskuzi blade oslavoval zvolení Luboše Xavera Veselého do Rady ČT. Ten se teď přiznal, že v prvním kole prezidentské volby volil ikonu pravdoláskařské politiky Topolánka. Bude to uvedeno jako jeden z dalších důkazů, proč Xaverovo působení v Radě ČT pokládat za hrozbu pro naši havlokracii?

  blade říká:
  Úterý, 2. 6. 2020
  „V okamžiku, kdy se BL staly hlásnou troubou havloidů a sluníčkařů, jsem na tyto stránky již neměl důvod zabrousit. …a čulík je prostě čulibrk.“

  Česká novinařina je v troskách|21. 5. 2020| Daniel Veselý|Britské listy

  Můj oblíbený antistalinský socialista Tesař napsal otevřený dopis ruskému velvyslanci…

  „K tomu potom patří i ten nechutný fakt, že zejména ti křiváci, kteří se stydí za svou podlézavost vůči někdejším mocným, jsou zpravidla „nejodvážnější“ při kopání do padlých veličin. V tomto hnusu tu dnes v Čechách žijeme.“„ … nehlásám žádnou utopii, ale jenom ten cíl, aby každý byl tím, co o sobě deklaruje, což je, bohužel, asi ta vůbec nejsmělejší utopie.“

  87 let stále aktivního Jana Tesaře(český esejista, historik, disident a prvosignatář Charty 77).
  Nedávno: 11bodu.cz( Bez solidarity není imunity
  11 bodů ke koronavirové krizi),dopis ruskému velvyslanci

  Otevřený dopis historika Jana Tesaře velvyslanci Ruské federace v České republice|28. 5. 2020|Literární noviny

 29. blade říká:

  https://autobible.euro.cz/wp-content/uploads/2017/12/kviz-1-2.jpg

  (๑◔‿◔๑)

  ꒰·͡ुˑ·ཻू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•ི̫͡ુ•ྀૂ꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̻̀ु•́ू໊꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ु-ོू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ິु•ິू꒱꒰·͡ुˑ·ཻू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•ི̫͡ુ•ྀૂ꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̻̀ु•́ू໊꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ु-ོू꒱*̫ෆ๋*̫꒰•̹͡ິु•

 30. blade říká:

  Desítky tisíc lidí se vydaly o víkendu navzdory špatnému počasí do ulic německých měst. Na protest proti blokovacím opatřením. Na protest proti lži, jak tvrdí.

  Policie zasahuje s mimořádnou brutalitou, včetně vodních děl a psů.Armáda policistů, vodní děla a psi proti nespokojeným občanům německých měst: “Dokažte, že to celé není podvod! Proč je stejně nebo méně zemřelých jako jiné roky? Epidemie nebo nástroj útlaku?”

  “Smysl to mělo možná na začátku, kdy nebylo jasné o jakou nemoc jde. Teď, když už víme, že je to jen hra s čísly, kdy 99 procent lidí zemřelo na jinou nemoc a navíc méně než v minulých letech, je přístup vlády neakceptovatelný. Tohle je totalita,” říká jeden z berlínských demonstrantů.

  https://youtu.be/p6qf_YKi55s

 31. blade říká:

  Demonstrující zvěř!
  https://youtu.be/gfZmGIeshFI

 32. blade říká:

  Takhle nakupuje zvěř v USA!
  https://youtu.be/pKDUOnm1hQs

 33. Dvořák říká:

  Jane,mě je jasný,že být to u nás,tak je to vaše cílová voličská skupina. Nikdo je nenutil,aby ilegálně lezli přes hranice a pak se ještě chovali jak prasata. Přemýšlel jste někdy nad tím,proč jsou policajti v americe na ty barevný tak vysazený?

 34. Svatopluk Beran říká:

  Smysl to mělo možná na začátku, kdy nebylo jasné o jakou nemoc jde. Teď, když už víme, že je to jen hra s čísly, kdy 99 procent lidí zemřelo na jinou nemoc a navíc méně než v minulých letech, je přístup vlády neakceptovatelný. Tohle je totalita,” říká jeden z berlínských demonstrantů.

  Blade podle mne je tento tvůj pohled i občanů dalších zcestný. Přežíváme delší dobu a můžeme žít déle právě i proto že jde lékařská věda kupředu a dá se žít z různými implantáty či speciálním léčením. Pokud však přijde nová nemoc která je schopná tyto všechny pokroky ničit, jsem přesvědčen že je potřeba se jí postavit. Každá zem reaguje jinak a to i za cenu pozastavení ekonomiky. Že se zde prováděly špatné věci na fyzickém stavu některých občanů za vlády jedné strany je skutečností a je nanejvýš odsouzeníhodné. Že jsem já neměl nadbytek pomerančů, ananasů, mohl si koupit na půjčku pouze dvoutakt Jawu 350 a později neměl třeba černá skla na autě, mi vůbec nevadilo a nevadí. Škoda ale je, že jsme nemohli cestovat po světě. Já ale prožil šťastnej život a holek krásnejch co bylo a srandy ze sportem, nebo v práci. Tak jak teď jsou zničený moje děti z práce a podnikání, tak to je podle mne katastrofa Tak se teď na chvíli zastaví svět, ale začne se opět znovu. NEVĚŘÍM V TOMTO PŘÍPADĚ JDE ŽE JDE O NĚJAKÉ PŘEDEM CÍLENÉ OHROŽENÍ SVĚTA OD KAPITÁLU. Je mi ale jasné, že mnoho vikuků KAPITÁLU toho využije. No a jinak je dobře že sem dáš nějaké odkazy, které BL neuvádí, já jsem pro, i když z tebe tak trochu cítím nácka a lehkého rasistu. Ale každej jsme nějakej, nemyslím si že je to u tebe nějak za hranou. V podstatě vnitřními rasisty jsme a je asi většina obyvatel světa. Jde o to, jak si to je schopnej kdo přiznat a jestli s tím chce a umí bojovat. Jediné místo z těch které jsem já měl možnost navštívil a kde byla multikultura, přičemž nebyl z lidí cítit vnitřní rasismus, byla KUBA.

 35. Svatopluk Beran říká:

  Pojem RASISMUS je od 18 století zcela nový pojem, který zavedl jeden rádoby americký,,vědec,, jenž sbíral lebky bělochů a černochů, vysypával je kuličkami pepře a na průměrném množství obsahu kuliček pepře v lebkách, dokazoval na velikost a schopnost mozků. Tedy žádná revize obsahu a schopnosti či shodnosti mozku coby skladby buněk, ale pouze objem lebky. Skutečností bylo, že si cíleně vybíral malé lebky černochů a velké bělochů. Rozlišovat lidi podle barvy pleti a kultury je podle mne naprosto zcestné. Jisté ale je, že je složité pro většinu lidí umět přijmout jakoukoliv lidskou odlišnost od té vlastní.

 36. Jan P říká:

  Dvořák,v zásadě nemám nic proti tomu, aby policie v krajním případě likvidovala agresivní jedince, jen považuji za nutné připomenout, že být černý není agrese, stejně jako být propuštěný vězeň, být sjetý nebo být chudý.
  Jen pro jistotu dodávám, že ale samozřejmě nemůže zlikvidovat člověka, který už je zpacifikovaný.
  Pohyblivých obrázků z obou stran jsem viděl celkem dost. A udělal jsem si svůj – ta země má problém a klacek ho nevyřeší. Do větších rozborů nejdu, na to znám tamní reálie málo.
  ———————————————————————————————————————-

  Proč seriózní pravicová či levicová média jako Britské listy včetně veřejnoprávní ČT o tom(…) podle blada veřejnost neinformují ?
  Administrátor diskuzního blogu Jihlavských listů udělal správně,že ten blada odkaz smazal.
  InfoWars je krajně pravicová americká konspirační teorie a falešné zpravodajské webové stránky, které vlastní Alex Jones .Byla založena v roce 1999 a působí pod společností Free Speech Systems LLC.
  Zdroj:Wikipedie

  Ne,že by nebylo Britským listům,co vyčítat.Patřím delší dobu mezi jejich věrné čtenáře.Záleží na úhlu pohledu…
  Šéfredaktor BL Jan Čulík mezi nekritický obdivovatel Václava Havla rozhodně nepatří.V něčem s Janem Čulíkem souhlasím(…).Články od novináře Štěpána Kotrby či bývalého ministra zdravotnictví a dnes europoslance za SPD Ivana Davida mi rozhodně v BL NECHYBÍ.

  „Havlova nekritická podpora americké zahraniční politiky znamenala i značné chyby, který vedly globálně k obrovskému utrpení milionů lidí. Podobně jako Tony Blair a George W. Bush, Havel nemyslivě podporoval princip „humanitárních“ válek, tedy princip západních vojenských intervencí v diktaturách, které měly přivodit vznik demokracií. Politika to byla nesmírně naivní, neboť západní politikové předpokládali, že stačí rozbít státní struktury diktatury a po svržení diktatury „nějak“, „spontánně“, vznikne efektivní demokratický stát. Ve skutečnosti se ukázalo, že rozbití utlačitelských státních struktur vede k naprosté anarchii, v níž pak získají moc vražedné extremistické skupiny, jako je dnes Daeš. Nekritickou podporou této západní politiky nese Havel spoluvinu na úmrtí statisíců lidí po světě.“
  Je opravdu nutné proměnit všechno v ČR v ideologický stereotyp a mediální kýč?|5. 10. 2016|Jan Čulík|Britské listy

 37. blade říká:

  K fantazii příspěvku pana Berana jen doplním, že v široké rodině se pravidelně stýkám s černochem, který má ale patřičné vychování, samozřejmě neholduje omamným látkám a navíc je patřičně vzdělaný. Nebo se pravidelně nepracovně stýkám s podnikavými Němci co vlastní v Bavorsku hotýlek a představte si, že nemusí Merkel ani EU nehaní Rusko, neohrnují nos nad Čechy, ale nad nevychovanci, nepřizpůsobivými, narkomany, alkoholiky >>> jakékoliv rasy a národnosti.

  V příspěvcích z youtube je vidět, že ta zvěř (co jiného by to asi bylo) poskakující po autech jsou běloši i černoši, kteří zneužili zmedializovaný případ Floyd o němž soud snad teprve rozhodne. Nemám prostě rád tento typ takto projevujících se lidí, ať jsou to běloši, černoši, asiati či narkomani, alkoholici >>> jakékoliv rasy a národnosti. Takže nálepkou rasista či lehký rasista a nácek musíte obšťastnít jiného. Samozřejmě respektuji, že si rád od této zvěře necháte poskákat a zničit auto či počmárat fasádu atd. Si zajeďte do USA, oblečte si uniformu místního poldy a můžete jim předvést jak se mají dělat v rukavičkách zákroky proti lidem typu Floyd.

  Pokud se vám oběma (Beran+JanP.) líbí jak ta zvěř střílí v USA poldy zezadu do hlavy, přejíždí je autem, mlátí na potkání na ulici, tak mi vás je upřímně líto. Žádný odkaz s těmito prasečinami zde smazán nebyl, tak si nevymýšlejte cenzore JaneP., je tu stále v blade říká:Úterý, 2. 6. 2020 v 18:44 – https://www.infowars.com/las-vegas-cop-on-life-support-after-being-shot-in-the-head-by-rioter/
  Tak si v něm oba (Beran+JanP.) prohlédněte hlavně ty čerstvá videa z twitter. nebo lépe přímo na twitter.

  Pro mne za mne si čtěte weby jaké chcete, mě zase nechybí např. články z BL, A2larm, ČT24 (Witowská, Fridrichová, Železný, Moravec, Takáč, Tvarůžková atd.) považuji je za neseriozní a jednostranně zaujaté i konspirační.

  Např. že v Německu i v jiných zemích protestují s transparenty i výpověďmi účastníků proti blamáži s čísly úmrtí na Covid si snad dokážete dohledat na netu i ve statistice. Máme tu Covid, ale celková úmrtnost se nijak nezvýšila.

  Např. na ZOOM v dokumentu Podivuhodná věda, díl 2. uvádějí nové nesporné důkazy o tom, že tu člověk byl dříve než primáti a že se nějaká ta Darwinova teorie nezakládá na pravdě. Jelikož to nehlásí BL, A2larm či ČT24, tak to Beran + JanP. budou považovat za konspiraci.

  Beran >>>“… děti zničené z práce a podnikání …“ >>> to není můj osobní případ, každý je strůjcem svého osudu.

  Nějak jsem se rozepsal :-) mizím.

 38. Dvořák říká:

  Ano,ty záběry ukázaly hodně. Bránění se zatčení,pohrdání policií i to,že mohl hýbat hlavou. A taky to,že o rasismus ze strany policie šlo opravdu velmi těžko.

 39. Jan P říká:

  Dvořák,rozumím.Černá barva pleti je jako usvědčující důkaz zcela postačující. Česko, l.p. 2020.

  54% Američanů si myslí, že vypálení policejní stanice v reakci na zabití George Floyda bylo oprávněné.
  newsweek.com

  Veřejnoprávní ČT konspirační teorie a fake news nešíří,jak by si přál blade. Ale jinak nevidím žádný rozumný důvod nač zrovna on si stěžuje ? S centristou Zdeňkem Grycem můžou být snad spokojeni ?
  Otázka moderátorky: Kdybyste teď byli v US, přidali byste se k demonstrantům? Vondra: Ne. Kolář: Ne. A dodává, že se to občas stává. Totéž Vondra. Milá ČT, jdi do prdele.
  Události, komentáře-Česká televize|3. června 2020

  To s ČRo Radio Wave tak spokojení asi nejsou.
  „Jaké hlubší problémy za protesty stojí, jak násilí zpětně ovlivňuje komunity a existuje šance na změnu? „Není tady politická síla, která by problém mohla ztělesnit,“ říká Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle novináře Matěje Schneidera násilné protesty komunity poškozují, ty nenásilné ale zůstávají často bez odezvy.“
  Proč hoří půl Ameriky? Bez podpory bílé společnosti není šance na změnu, říkají odborníci|3. červen 2020|ČRo Radio Wave
  ———————————————————————————————————————–

  „Čím dříve to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme trpět.“
  píše na závěr svého textu autor blogu Ján Lauko.

  Když už jsme u těch našich a západních akademiků.
  Tesat do mramoru…
  @Jason Hickel(antropolog, autor a člen Královské umělecké společnosti).
  Kapitalismus nás strukturálně nutí pracovat a vyrábět nad rámec skutečných potřeb společnosti. A čím více vyrábíme, tím více musíme konzumovat, abychom vyčistili nadprodukci. Spotřeba se stává strukturálním imperativem – forma práce sama o sobě. Spotřebitel není suverénní, ale nevolník.

 40. Dvořák říká:

  Koukám,že vidíte jen to,co chcete vidět. Takový pohled architekta.

 41. blade říká:

  Dnešní plánovaná politická tchaj-wan-děkovačka darmobloku dnes před kamerami v PS nevyšla :-)
  T.j. dobře.

 42. Jan P říká:

  A nemáte ten pohled architekta( diskutéry,,oblíbený“autor blogů JL) nakonec zrovna vy ?
  Podivný důsledek normalizace:neschopnost český veřejnosti kritizovat policejní násilí na Západě. V podstatě běžný scény policejního násilí v USA vypadají vedle zákroku na Národní třídě v 89 jako největší sci-fi.
  Já vidím statisíce lidi protestují proti rasismu v Austrálii, v Paříži a Berlíně.A tragický úpadek českých mainstreamových médií. Např. titulní strany 2.6.2020 tištěných novin. Tak o tom se z titulek dočtete pouze v Lidovkách(…) Nutno uznat, že sociální sítě mají skutečně zásadní dopad na vnímání událostí ve světě. Kdyby to bylo jen na tom, jak informuje mainstream, tak člověk musí dojít k závěru, že v USA se zase až tak moc neděje a když už, tak že lůza má roupy.

 43. blade říká:

  Liberální příznivci v USA rabovali a zastřelili černošského expolicistu:
  https://www.lidovky.cz/svet/v-st-louis-zabili-pri-protestech-policistu-77lety-straznik-se-snazil-zastavit-rabovani.A200604_142458_ln_zahranici_mha

  Takže vyloupení zlatnictví za hluboké noci při kterém je zavražděn člověk, který se tomu snažil zabránit je novináři s vážnou tváří nazýváno protest? Takhle hluboko v neuvěřitelnosti propagandy snad neklesli ani komouši.

Zanechte komentář
© 2008 Parola s.r.o.