Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví

Ján Lauko | Čtvrtek, 24. 12. 2020 v 19:57

To, co prožíváme v současnosti nemá, z globálního hlediska na naší planetě obdoby. Říká se, že takové výzvě svět nečelil od druhé světové války. Ať si to chceme přiznat nebo ne, kolem nás probíhá něco výjimečného, o čem se bude ještě dlouho mluvit. Něco, co na dlouhé období poznamená národy země. Něco, co vstoupí do historie a čeho jsme právě my přímými účastníky.

Ve všední každodennosti života o tom mnozí vůbec takto nepřemýšlejí. A už vůbec nepřemýšlejí o základních hybných silách tohoto dění a o jeho nejhlubší vnitřní příčinnosti. Proto je ani jen nenapadne, že jeho podstata je duchovní. Že žijeme v době soudu, předpovězené proroky. A že tento soud spočívá v prožívání důsledků všeho našeho nesprávného minulého jednání.

Lidstvo je souzeno neomylnými zákony Páně a soud spočívá ve vyvození důsledků. Ve vyvození důsledků z toho, jak jsme žili, jak jsme uvažovali a jaké hodnoty jsme preferovali. A tyto důsledky na nás nyní dopadají jako trest Boží.

Ale Pán nás netrestá! Trestáme se my sami prostřednictvím jeho zákonů, ve kterých nerespektování a ignorování jsme si sami pro sebe svůj trest utkali. Celkem konkrétně jde o Zákon zpětného účinku. Jeho prostřednictvím musí lidstvo v soudu sklidit všechny neblahé důsledky svého chování.

A protože tato problematika je mimořádně vážná, podívejme se na ni podrobněji. V první řadě bude však třeba podívat se především do našeho vlastního nitra, protože to, co teď navenek reálně prožíváme, je jen vnějším zviditelněním vnitřních dějů, které jsme dlouhodobě nosili a skrývali v sobě. A to hluboko v nás usazené a formované se nakonec projevilo navenek. A protože to nebylo dobré, projevilo se to negativně. Dá se tedy říci, že to, co lidstvo i jednotlivci dlouhodobě seli ve svém vnitřním naladění, ve svých myšlenkách, pocitech a citech, i ve své hodnotové orientaci, právě to teď všichni navenek reálně žijeme a jsme nuceni prožívat na vlastní kůži.

Jak to funguje? Pokud se podíváme na základní strukturu našeho vnitřního života, můžeme v ní najít dva základní rozhodující činitele. Můžeme v ní najít dva základní prvky, nebo dvě naše vnitřní „já“. Jedno vyšší a jedno nižší.

Tím nižším je naše rozumově materiální „já“ a tím vyšším je naše citově duchovní „já“. Takto to bylo dáno Stvořitelem a v tomto smyslu, čili právě v tomto hierarchickém členění měli lidé se svými dvěma vnitřními „já“ zacházet. To vyšší mělo vést a to nižší mělo poslouchat a naplňovat jeho pokyny. Tímto způsobem by se vše vyvíjelo správně a náš svět by nikdy nedospěl do toho stavu, v jakém se dnes nachází.

My jsme však žel nerespektovali správnou hierarchii svých dvou vnitřních „já“, a veškerou svou pozornost, péči, zájem a důraz jsme věnovali jedině svému nižšímu, rozumově, racionálně, materiálnímu „já“. S tímto „já“ jsme se plně vnitřně ztotožnili a začali jsme ho ve svém nitru považovat za klíčové.

Ba co víc, začali jsme ho považovat za jediné, takže jsme nakonec zapomněli, že v našem nitru se skrývá ještě nějaké jiné, vyšší, duchovně citové „já“. Proto lidé naplňovali hlavně potřeby svého nižšího „já“ a ignorovali potřeby svého vyššího „já“.

Potřebami našeho nižšího rozumového „já“ je především materiální zabezpečení, materiální prospěch a materiální užívání si. Pro naši civilizaci se tak staly rozhodující jen hodnoty rozumově materiální. Hodnoty duchovně citové byly ignorovány a odsunuty stranou. Hodnoty svědomí, cti, morálky, mravnosti, spravedlnosti, čistoty, lidskosti a duchovnosti začaly být podřízeny hodnotám materie a konzumu. To vyšší a ušlechtilejší v nás v podobě našeho citově duchovního „já“, které mělo vést a mravně korigovat chování nižšího, rozumového „já“ bylo odsunuto stranou a jakoby uvrženo do vězení.

Tímto způsobem se však nižší rozumové „já“ bez morální korekce vyšším duchovním „já“ zcela vymklo kontrole. Lidé, plně ztotožněni se svým nižším rozumovým „já“, které přestalo být usměrňováno něčím vyšším, se jakoby odtrhli z řetězu, a ve své snaze o naplňování hmotných žádostí začali stále více sklouzávat k bezohlednosti, sobectví, chamtivosti, nespravedlnosti, zvrácenosti a mnohým jiným podobným věcem.

Lidé se stali žalářníky svého vyššího, citově duchovního „já“, které uvěznili za mřížemi vlastních, nikdy nekončících materiálních potřeb. A za těmito mřížemi jejich duch chřadne, hladoví a hyne. Nedostává se mu naplnění jeho potřeby rozvíjení lásky, spravedlnosti, čestnosti, čistoty, dobra, mravnosti ušlechtilosti a poznání a naplňování Vůle Stvořitele.

Takový je dlouhodobý vnitřní stav lidstva. A tento stav se stále stupňoval, až začal dosahovat svého vrcholu. Začal dosahovat maximálního ztotožnění se lidí se svým nižším, rozumově materiálním "já" a maximálního oddálení od svého vyššího, duchovně citového "já".

Avšak to, co v sobě dlouhodobě vnitřně neseme a skrýváme má tendenci postupně přerůst také navenek. Má tendenci zhmotnit se! Má tendenci také navenek, na vlastní kůži dát lidem prožít to, co nosí ve svém nitru a jací vnitřně jsou.

A proto se vnější poměry žalářníků vlastního ducha začaly postupně měnit k tomu, aby byli také oni sami uvrženi do žaláře. Konkrétně se to ve fyzickém světě začalo dít tak, že se začala vytvářet určitá světová elita. Elita nejvíce rozumově zdatných. Elita nejbohatších a nejmocnějších, ale také nejvíce vzdálených všeho duchovního. Elita, která ve své racionálně materiální zvrácenosti nakonec dospěla k temné vizi a k temnému cíli. Je jím absolutní světovláda s úplným podmaněním, zotročením a zdecimováním lidstva na takzvanou zlatou miliardu.

A tato elita jde pomalu, krok za krokem za svým cílem. Je tak bohatá, že si dokáže koupit téměř všechny hlavní média a jejich prostřednictvím formuje vědomí obyvatelstva požadovaným směrem. Média obhajují kroky, prováděné světovými elitami jako něco, co má sloužit ku prospěchu lidí, ale ve skutečnosti to slouží především ke prospěchu elity, a je to vždy jen další krok na cestě k dosažení jejího cíle, definovaného jako Nový světový řád (NWO).

No a tady se už dostáváme k naší nejaktuálnější současnosti. Ke koronavirové pandemii. Je sporné, zda je koronavirus přírodního původu, nebo byl uměle vyroben. Každopádně však přišel světovládné elitě velmi vhod, protože právě na pozadí dnešní pandemie začíná zrychlenými kroky postupovat ke svému cíli. Všimněme si, že všechny národy země jsou pod záminkou boje proti pandemii postupně zbavovány nejrozličnějších práv a svobod. Lidé jsou neustále kontrolováni. Omezuje se pohyb na hranicích a domácí vězení i práce z domova se stávají realitou. Život společnosti byl zredukován jen na to nejnutnější. V obyvatelstvu je médii neustále vyvoláván strach a jako na spasení se čeká na vakcínu.

Nicméně v takzvaných konspiračních kruzích se říká, že právě k tomuto bodu mělo všechno dojít. Že v lidech měl být záměrně vyvolán panický strach před něčím, na základě čehož obyvatelstvo vděčně a dobrovolně přistoupí k vakcinaci. Existují však podezření, že právě prostřednictvím vakcíny chce elita omezit plodnost lidstva, a tím začít s jeho redukcí na zmíněnou, zlatou miliardu. Jiná teorie zase říká, že vakcína zasáhne lidskou DNA takovým způsobem, že z nás vytvoří snadno ovladatelné lidské hybridy. Že naše DNA bude změněna a my přestaneme být lidmi. Staneme se jen poslušnými biorobotmi v rukou elity, plnícími její přání.

Finále zotročení lidstva nastává! Náš tupý materialismus a naše nepatřičné vyzvedávání nižšího rozumového „já“ nás dovedly až k tomuto bodu. A došlo k tomu proto, abychom pochopili, co takový posun vnitřní hierarchie přináší. Abychom poznali, k čemu to vede. Abychom pod hrozbou ztráty podstaty naší lidskosti poznali fatální omyl, spočívající v nesprávném vyzvedávání našeho rozumově racionálního „já“ nad našeho ducha.

Události dospěli až sem proto, že Vládce univerza nás prostřednictvím svého Zákona zpětného účinku nechává prožívat důsledky našeho vlastního jednání a myšlení, které se pro nás nyní staly soudem. Co jsme seli, to sklízíme! Protože jsme odepřeli darovat svobodu a volnost svému vlastnímu duchu, ani my sami si nezasloužíme být svobodní! Protože jsme spoutali vlastního ducha, zasloužili jsme si, abychom také my sami byli spoutáni! Civilizace s uvězněným duchem se sama stává jedním velkým vězením! To není žádná fikce, ale skutečnost, která se odehrává před našima očima, a kterou jsme nyní nuceni prožívat na vlastní kůži.

Zásadní otázka zní, co s tím udělat a jak se z toho dostat?

Zde nepomohou pouze protesty! Zde nepomůže pouze vzpírání se různým vládním nařízením, prosazovaným pod taktovkou světovládných elit. Zde nepomůže pouze občanská neposlušnost! To vše je dobré, ale nedostatečné! Rozhodujícím faktorem je však jedině nutná změna toho vnitřního, kvůli čemuž jsme se do takové situace dostali. Rozhodujícím faktorem je povýšení našeho vnitřního, duchovně citového „já“ na místo, které mu náleží! Na piedestal naší osobnosti! Naše duchovně citové „já“ a s ním související hodnoty se pro nás musí stát prvořadé! Máme se stát lidmi ducha a citu! Lidmi, jejichž lidskost i celé jejich bytí stojí na hodnotách, jako je spravedlnost, čestnost, ohleduplnost, nezištnost, skromnost, láska, mravnost, čistota, dobro a úcta k Stvořiteli i k jeho Vůli! Jedině takto vnitřně hodnotově orientovaný člověk je duchovně svobodný, a proto si zaslouží také vnější svobodu! A v nezbytném účinku Hospodinova zákona zpětného působení pak i sklidí vnější svobodu jako důsledek vlastní, dobré a správné setby. Jen duchovně svobodní lidé si zaslouží žít v pravé a skutečné svobodě! A té se jim také dostane! Žalářníci vlastního ducha však budou uvrženi do žaláře! Budou v něm vězněni, zbaveni vlastního lidství a nakonec zahubeni!

Jak tedy obstát v dnešní době?

Jedině tak, že se ztotožníme s vlastním duchem a jeho hodnotami! Jedině tak se staneme lidmi ducha a jedině lidem ducha, plně ztotožněným se svým vyšším, duchovně citovým „já“, se od Vládce univerza dostane v dnešní době tolik podpory a pomoci, aby mohli obstát v těžkých očistných bouřích, zapříčiněných otroky lidského nižšího, rozumově materiálního „já“ a jeho nízkými, materiálně konzumními hodnotami.

59 komentářů k článku “Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví”

 1. blade říká:

  Trh v Jakutsku (někdy 2x klik na play)
  https://www.mojevideo.sk/video/33358/trh_v_extremne_nizkych_teplotach_(jakutsko).html

  Odolnost a imunitu člověka vždy formoval hlad a chlad, ale i sem corona strčil nos.

 2. blade říká:

  Udělá corona z Evropy ekonomický skanzen?

  Čína do roku 2028 vystřídá Spojené státy na pozici největší světové ekonomiky. Vlivem pandemie covidu-19 se tak stane o pět let dříve, než se čekalo, vyplývá ze studie britského think-tanku Centre for Economics and Business Research (CEBR).

  Na konci desetiletí obsadí podle CEBR příčku třetí největší světové ekonomiky Indie, čímž se ještě posílí hospodářské postavení Asie. Indie hospodářsky předstihne Británii v roce 2024, Německo za tři roky poté a v roce 2030 Japonsko.

  Globální HDP podle prognózy CEBR letos poklesne o 4,4 procenta, což je nejhlubší roční propad od druhé světové války. Ke stejnému odhadu dospěl v říjnu také Mezinárodní měnový fond. Čína bude podle studie CEBR jedinou velkou světovou ekonomikou, která letos poroste.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-spojene-staty-americke-hospodarstvi.A201226_190908_eko-zahranicni_misl
  Zdroj: iDnes

 3. blade říká:

  Krásný a výstižný rozhovor z ještě krásnější Natálií Vachatovou 🙂

  ???Premiér Andrej Babiš i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve svých projevech k Novému roku vyzývali k tomu, abychom více naslouchali lidem, se kterými nesouhlasíme. Máte také pocit, že řadě lidí v této zemi se nechce nepříjemné věci poslouchat?

  – Řekněme si narovinu, že nepříjemné věci nechce poslouchat zpravidla nikdo. Volat po sjednocení rozdělené společnosti je správné, ale v tomto případě také dost pokrytecké. Když už tedy pánové zařadili do svých projevů výzvu k naslouchání těm, s nimiž nesouhlasíme, měli by jít příkladem a začít to dělat předně oni sami.

  ???Máte pocit, že tato vláda ANO a ČSSD dělá pro podporu tolerance názorů a pestré společenské debaty dostatek?

  – Mainstreamová média vysílají už dlouhou dobu jen jeden pohled na věc, pluralita názorů téměř neexistuje. Ročně proudí miliony korun na podporu projektů politických neziskovek, které mají za úkol prosazovat jen jeden ideologický směr, ostatní názory jsou buď ignorovány, případně onálepkovány slovy extrémismus nebo dezinformace. K žádné pestré debatě tu tedy nedochází. I proto je společnost čím dál víc rozpolcená a roste počet lidí, kteří mají oprávněně pocit, že jejich názor vládu nejen, že nezajímá, ale že je dokonce cíleně potlačován.
  Evropská unie, především komisařka Věra Jourová, naopak vyhlašuje nemilosrdný boj „dezinformacím“ a „dezinformátorům“, jejichž názory prý ohrožují demokracii. Co si o tomto jejím boji myslíte?

  ???Dnes ohrožuje demokracii naopak „boj s dezinformacemi“, projekty jako Manipulátoři, Čeští elfové a Demagog, lidé jako Cemper či Kartous a mnozí další, kteří jsou nejspíše upřímně přesvědčení o tom, že páchají dobro tím, že udávají a potlačují rozdílné názory. Naši svobodu a demokracii ohrožuje sama eurokomisařka Věra Jourová tím, že na tyto projekty, které nás mohou přijít velmi draho, posílá miliony eur. Není to boj proti dezinformacím, je to boj proti svobodě slova. Kdyby před rokem 1989 u nás existoval internet, přesně takto by vypadaly počátky jeho cenzury.
  Co vůbec říkáte na celou konstrukci „dezinformací, což mají být škodlivé informace, záměrně šířené k poškození jednou Evropské unie, jednou „západní orientace“, jindy zase „severoatlantické vazby“ a společné mají to, že obvykle jejich stopa vede k Vladimíru Putinovi, takže se jim také říká „proruský narativ“. Co říkáte na celou tuto konstrukci?

  -Západní civilizace se bohužel dostala do stavu, kdy se ničí sama, aniž by k tomu byly nutné zásahy zvenčí. Myslím, že to, co mnohým dnes vadí, je hyperkorektnost, bezdůvodné sebemrskačství, všechny nově vzniklé -ismy, popírání přirozeného a prosazování práva minorit nad práva majorit, a za to rozhodně nemůže Putin. Dát někomu nálepku proruského trolla je samozřejmě jednodušší, než si tohle přiznat.

  ???Specifickou kategorií se letos staly „dezinformace o covidu“, kterým se přičítá dokonce vina za šíření pandemie a oběti na životech. Mezi „dezinformace o covidu“ byly zařazeny dokonce i názory profesora Berana, mezinárodně jednoho z nejoceňovanějších českých imunologů, který zastává odlišné vědecké názory než lidé radící ministerstvu. Nemáte obavy, že se dostáváme do fáze, kdy se už i vědci, kteří by jako první měli být ve veřejné debatě slyšet, budou bát vystupovat, aby nebyli vláčeni bahnem jako dezinformátoři?

  -Máte pravdu v tom, že málokdo chce být společensky či profesně diskreditován a chodit s nálepkou dezinformátora. Dostáváme se tak zpět do doby, kdy začíná být bezpečnější se raději nevyjadřovat. Je zajímavé, že profesor pro obor epidemiologie Jiří Beran, který se věnoval ebole, zabýval se vývojem mnoha očkovacích látek, mimo jiné proti chřipce, borelióze či klíšťové meningoencefalitidě, současný ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové je označován za dezinformátora. Zatímco nebývale velký mediální prostor dostává Jaroslav Flégr, který nás rád bombarduje bulvárními výroky vyvolávajícími zbytečnou paniku a strach. Nechci nijak snižovat jeho odbornost, ale přeci jen se jedná o profesora ekologie a evoluční biologie, který se doposud věnoval toxoplazmóze, tasemnicím a parazitům a podobné bombastické výroky doposud dával do spojení spíš s toxoplazmózou, která nás měla dle pana Flégra taktéž již vyhubit. Odvádí to pozornost od podstatných věcí, od toho, jak chránit ohrožené skupiny a postarat se o to, aby všichni ostatní mohli pracovat, podnikat a chodit do školy, čímž by se měla naše vláda zabývat především.

  ???V roce 2020 jsme také byli svědky zcela nového fenoménu „opravování“, kdy zejména sociální sítě cítily potřebu dávat k příspěvkům uživatelů vysvětlující komentáře. Legendárním se stal komentář „Jak osobní, tak korespondenční hlasování se v USA dlouhodobě těší vysoké důvěře. Volební podvody jsou velice vzácné u všech způsobů volení. Volební podvody jsou u všech způsobů hlasování velmi vzácné“ přikládaný Facebookem k mnoha příspěvkům o amerických volbách. Mají podle vás sociální sítě „ve svém domě“ právo takto omezovat názorovou pluralitu?

  -V České republice dohlíží na Facebooku na „pravdu“ Demagog, partička z větší části složená ze studentů, kteří se více či méně otevřeně hlásí k Pirátům. Mají tu moc, že mohou omezit dosah profilu kteréhokoli politika, aniž by se museli komukoli zpovídat. Působí tu i Čeští elfové, anonymní udavači vedení Bobem Kartousem (který před pár měsíci dostal lukrativní práci od Magistrátu Prahy vedeného Piráty), kteří hromadně nahlašují pro ně nepohodlné profily uživatelů, a tím blokují či ruší jejich profily a sestavují seznamy tzv. dezinformační scény. Dochází tu k systematickému omezování názorů jedněch a protežování názorů druhých. Píšu o tom na svém blogu a nově budou tyto informace dostupné i na mých webových stránkách, které se chystám každým dnem spustit. S argumentem, že globální platformy jsou soukromé firmy, a proto si mohou dělat, co chtějí, se setkávám poměrně často. Je třeba si uvědomit, že jsou to také firmy s dominantním postavením na našem trhu, které, aniž by u nás odváděly daně, skrytě ovlivňují veřejné mínění a politickou soutěž, což může vést ve výsledku k ovlivnění výsledků voleb. Mohli jsme to nedávno sledovat při prezidentských volbách v USA, kde sociální platformy protežovaly příspěvky Joe Bidena (případně skrývaly kompromitující příspěvky o něm) a ty od Donalda Trumpa označovaly za zavádějící či je přímo blokovaly.

  ???Americké prezidentské volby přinesly letos v listopadu ještě jednu novinku- americké televize ustřihly projev úřadujícího prezidenta ve chvíli, kdy začal mluvit o tom, jak probíhaly volby a sčítání hlasů. Jako zdůvodnění bylo uvedeno, že měly strach, že prezident bude šířit lži. To je zásadní otázka- jsou tu média od toho, aby prostředkovala názory ústavních činitelů a jiných osob, nebo proto, aby sloužila nějaké ideologii či něčemu jinému, co nazývají jako „pravdu“?

  -Úkolem veřejnoprávních médií je přinášet objektivní pohled na věc, představovat různé názory a dávat spravedlivý prostor všem zúčastněným stranám. Koncesionářské poplatky přece platíme všichni. Realita je ale jiná. Soukromá média by sice měla z etického hlediska fungovat stejně, ale pro mě za mě, ti ať si straní, komu chtějí. Na každém z nás pak je, zda jim bude věnovat svůj čas či nikoli. To vše nic nemění na tom, že moderátor MSNBC Williams přerušil vysílání slovy, že se projev úřadujícího prezidenta nezakládá na pravdě. Bylo to navíc v době, kdy soudy nevyřkly svůj verdikt. Média již nenechají domluvit ani úřadujícího prezidenta velmoci, která kdysi byla kolébkou demokracie, jen proto, že s ním ideologicky nesouhlasí. Navíc si uzurpují právo určovat, co pravda je, a co není, a to je rozhodně špatně. To nemá s demokracií nic společného, to jsou totalitní praktiky.

  ???Když už jsme začali o prezidentských volbách v USA – budí ve vás důvěru způsob, jakým Joe Biden dosáhl volebního vítězství?

  -Způsob, jakým Joe Biden vyhrál volby, nebudí důvěru ani v očích mnoha Demokratů, natož Republikánů. Není se také čemu divit. Na jedné straně nám tvrdí, že téměř všechny korespondenční hlasy patřily Bidenovi, protože jeho voliči měli strach z covidu, na druhé straně titíž voliči vyšli hromadně slavit do ulic jeho vítězství, covid necovid. Mnozí z nás zaznamenali mnohé nahrávky s kufry a pytli s tisíci korespondenčními lístky, způsob manipulace s nimi vyvolává více otázek než odpovědí. A na důvěře nepřidávají ani výpovědi desítek svědků, kteří tvrdí, že ve volebních místnostech neproběhlo vše podle pravidel. Nerada bych se něčeho podobného dočkala i u nás.

  ???Joe Biden získal více než 80 milionů hlasů, přičemž dosavadní historický rekord bylo asi 70 milionů Baracka Obamy z roku 2008. Pro mnohé to bylo důkazem o tom, jak skvělé jsou korespondenční volby. Markéta Pekarová Adamová i další čeští politici se po amerických volbách vyjádřili v tom smyslu, že by se širší možnost korespondenčních voleb měla umožnit i u nás. Co říkáte na tuto možnost?

  -Pevně věřím, že se u nás korespondenční hlasování nepodaří zavést. Představuje to obrovské riziko pro regulérnost voleb, navíc není třeba měnit něco, co dobře po léta funguje. K volbám má člověk chodit osobně.

  ???Co očekáváte od letošních říjnových voleb do Poslanecké sněmovny?

  -Bude zajímavé sledovat, jak si povedou slepence koalic. Možná zmizí z velké politiky staré zavedené a již přežité strany. Přála bych si, aby v Parlamentu zasedlo více poslanců, kteří chtějí vidět Českou republiku jako silný a suverénní stát, těch, kteří si uvědomují, že mít českou korunu je dnes výhoda, že si musíme chránit naše bezpečí a že naše stabilita a postavení uprostřed Evropy nám může poskytnout mnoho strategických výhod, s nimiž se dá pracovat.

  ???Čím dál častěji se mluví o tom, že by volby mohly skončit vítězstvím Pirátů. Co říkáte na vyhlídky čtyř let pod vládou Ivana Bartoše?

  -To je naprostý nesmysl. Jak by to v České republice vypadalo, kdyby Piráti řídili stát, můžeme sledovat na příkladu Prahy. Pirátský primátor Hřib koupil kávovar za sto tisíc, vypověděl mezinárodní smlouvy a přejmenoval náměstí. Věnoval v roce, který byl extrémně náročný pro všechny z nás, na festival Prague Pride milion korun, což je o 800 000 korun více než za jeho předchůdce, zřídil Pražský inovační institut, který hospodaří s rozpočtem převyšujícím půl miliardy korun, kam dosadil na post ředitele Boba Kartouse, hlavního udavače naší země. Je třeba si uvědomit, že Piráti nejsou parta inteligentních ajťáků s cool dredy, jak jsou často chybně vnímáni. Je to strana, jejíž ideologie nahání hrůzu, která volá po cenzuře, chce prosadit korespondenční volby jako v USA a sem tam utrousí něco o vyvlastňování. Podle jejich manuálu vypracovaného pro Ministerstvo práce a sociálních věcí si v žádné vedoucí funkci, a to nejen státní, ale i soukromé, už nikdy neškrtnete, pokud se při kádrování u vás naleznou rizikové faktory. Těmi může být například sdílení dezinformačních webů, vazba na nedůvěryhodné osoby, prvky extrémismu, pod to dnes schováte ledasco, nebo například vaše vyjádření na sociálních sítích. Piráti se chystají projíždět vaši historii na sociálních platformách a diskusních fórech, na Googlu a v rejstřících, a pokud zjistí, že ideologicky nevyhovujete, chtějí znemožnit nejen postup v kariérním žebříčku, ale i jakékoli působení v politickém životě, to mi připadá extrémně nebezpečné.

 4. blade říká:

  -s-

 5. Daňový soumar říká:

  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..

 6. blade říká:

  Znáte to jak se potkají blechy a každá povídá svoji pravdu o tom jak vypadá auto? Jedna byla pod autem, druhá v něm, třetí nahoře a nemůžou se shodnout, protože má každá svoji pravdu a ví to nejlépe.

  A jinak Daň Soumar > kdybys nebyl hlupákem nestal by ses Daň Soumarem, truhlíku 🙂

 7. Zdeněk Gryc říká:

  On se loučí rád,

  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:

  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 8. blade říká:

  Jsem zvědav, kdy „chlapák“ bloger Gryc konečně napíše alespoň jednou za ty léta zdejšího působení BLOG se souvislým textem. Textem, který bude obsahovat pouze myšlenky jeho vlastní hlavy. NE jen a pouze CTRL+C/V a to vše různě zmatlané o sebe.

  To bloger Gryc nikdy nedokázal ani nedokáže, že?

  ****************************************************************************

  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 13:13

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 16:20

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 20:47

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 14:53

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 19:15

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 20:33

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 20:55

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 21:27

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 22:40

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 22:51

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 23:43

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 23:45

  Zdeněk Gryc říká:
  Neděle, 20. 12. 2020 v 9:40

  Tento Gryc bloger se pak vzteká, když mu někdo, podobně jako on, dá příspěvky na jeho blog. Zvlášť pokud ty příspěvky nejsou v souladu s vizí Gryc blogera, to ho pak chytá opravdový kopírovací fantas, který nikam nevede ani nemá žádnou vypovídající hodnotu a zmrví si i svůj blog, který občas smaže. Vlastně si ho uloží kamsi do svého PC a pak zákeřně používá (i pohádky, které zbaštil) k mrvení jiných blogů, i těch svých

  Tento Gryc bloger si zřejmě není vědom, že tady na ODS plátku jsou ty jeho blogy jenom k smíchu, poněvadž se tu prezentuje jako komunistobijec a neví, že reinkarnace OF > strana ODS > v sobě skrývá i skrývala nějaké ty bývalé prekabátěné komouše. Svými blogy jim vlastně opět ochotně slouží, tak jako za hluboké normalizace.

  Bývalí komouši nám stále prezidentují, jako např. ten z ODA (reinkarnace z OF podobně jako ODS)
  V. Dlouhý v Hospodářské komoře!

  A léta běží, tady je to již mrtvé …

 9. Zdeněk Gryc říká:

  NEVYTRHÁVAT ZKRAT-KOVITĚ Z KONTEXTU
  NEPOMLUVAT OSOBNOST OLDŘICHA HÁJE
  ———————————————————–
  70 komentářů k článku “Ohlédnutí za Almou Rosé”
  1. Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 13:13
  https://cs.wikipedia.org/wiki/slušnost
  Slušnost, též zdvořilost, správné chování či ctnostné chování (lat. decentia)
  je morální kvalita určující míru toho, co je slušné[ujasnit]. Je dána normami určité kultury, které formy chování lze považovat za slušné a proto se standardy…
  —————————————————
  Slyšel někdy něco „beze-jmenný“ Dvořák o dámě jménem „Slušnost“ ???
  Je tam někde něco, proč je „možná“ a nutné citát opakovat
  „Možná se budu opakovat…
  . . . Umřít v osmdesáti není tragédie,ale slušnost.“
  ——————————————————-
  KDY?
  na
  VESELÉ VÁNOCE
  a
  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
  2021

  2. Berka říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 13:52
  Kolaborant, budovatel socialismu, lhář a morální ubožák – který opět zasvinil a zcela znehodnotil cizí příspěvek na blogu.

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 16:20
  Takže co NATO, mlčet a nechat urážet Oldřicha Háje ?
  . . . “ ŠEDOU KOLABORANTSKOU SVINI „. . . .
  PRÁVĚ DNES v 17:30 budeme plavat stejně jako milulý pátek v 15:30
  „v té jediné správné plavecké dráze“ 4. 5, 6
  včetně našeho plaveckého lékaře MuDr. Petra Svačinky.
  Letos je to poprvé, po 20 letech, kdy v prosinci neplaveme Memoriál Oldřicha Háje.
  Převzato:
  I. XI.Vzpomínáme s úctou Oldřich Háj 1932-2000
  Rodák z Třebíče, zde se naučil svá první plavecká tempa. Po válce žil v Jablonci a Liberci, kde začal intenzivněji trénovat, vrá¬til se na Vysočinu, aby tu podstatným způso¬bem ovlivnil vývoj plavání. Sportovní výkon¬nost si zvýšil dále jako příslušník ASD ÚDA (1952-1954). Následně zakládá plavecký oddíl TJ Spartak Jihlava. Organizačně i personálně připravuje vstup do krytého bazénu. Na začát¬ku 60. let studuje na tříleté trenérské škole při FTVS UK.
  I. Vroce 1966 se stává profesionálním trenérem, iniciuje vznik sportovních tříd a zavádí moderní metody tréninku. Po dobu 11 let je trenérem juniorského národního družstva, věnuje se i některým funkcím v ČSPS. Disponuje slušnými jazykovými schopnostmi a organizuje za¬hraniční sportovní styky. Jako rozhodčí a zejména, díky svému přehledu o výkonnosti plavců, je častým hlasatelem na závodech MČR i mítincích s mezinárodní účastí. Hlavně však je trenérem a vychovatelem celé plejády vynikajících plavců od 2. pol. 50. let až do roku 2000.
  Byl člověkem pracovitým, cílevědomým, vstřícným, přímým, iniciativním a s vysokou úrovní komunikace.
  I. Ikdyž se v posledních letech netěšil dobrému zdraví, jeho náhlý odchod nás všechny velmi překvapil a hluboce zarmoutil. Své celoživotní orientaci zůstal věrný téměř do konce, když několik hodin před smrtí ještě trénoval jednu ze sportovních tříd.
  Při rozloučení s ním jsme si slíbili, že jeho odkaz budeme dále rozvíjet.
  —————————————————
  BERKA
  1 MINUTU PŘED PŮLNOCÍ. . .
  34 MINUT PO PŮLNOCI. . .
  Emoce ???
  ————————
  BerKa říká:
  Neděle, 1. 11. 2020 v 23:59
  Oldřich Háj byl vědomým spolupracovníkem StB. Stejně jako Ervín Fridrich. Co je na této prosté informaci prosím hubootíračského ? Je to snad lež, nebo pomluva ?
  Děkuji za vysvětlení.
  ——————————-
  Berka říká:
  Úterý, 26. 2. 2019 v 0:34
  Spoluzbabělci Olda Háj a Ervín Fririch ?
  Fridrich Ervín, narozen 4.01.1934, od roku 1971 evidován jako důvěrník, svazek č. 15566, správa StB Brno
  Háj Oldřich, narozen 12.01.1932, evidován nejprve jako tajný spolupracovník (spisová značka 806006), následně jako agent – svazek č. 18060, správa StB Brno
  Proč spoluzbabělci ? Prostě chtěli jet do Steyru, tak jeli. Účel světí prostředky. Gryc chtěl do Švédska, tak jel. Stačilo jen po návratu zajít na kafíčko, že…
  Berka chtěl do Španělska, ale přece jenom zas až tak moc ne. To z něj rozhodně nedělá žádného hrdinu – hrdinství totiž k tomu potřeba nebylo. Ale taky to – aspoň doufám – z něho nedělá šedou kolaborantskou svini, kvůli kterým to tady tak dlouho mohlo fungovat.
  ———————————————-
  1. Venca říká:
  Sobota, 9. 3. 2019 v 11:13
  Byl teda ten Ervín agent StB, nebo ne ? Nebo si to Berka vymyslel ?
  2. Berka říká:
  Sobota, 9. 3. 2019 v 15:34
  Samozřejmě že byl a jestli snad někomu ublížil, ať ten si ho soudí. Mě je to absolutně fuk.
  Akorát že náš architekt se svým smyslem pro spravedlnost a pravdu rád po komunisticku selektuje historii. Že byl příkladně Zeman jeden rok ve straně, o tom se psát může a je to velmi zavrženíhodné. Že ale architektovi kamarádi byli agenty a vědomými spolupracovníky státní bezpečnosti, to je zcela omluvitelné a psát o tom přinejmenším „není příliš šťastné“.
  To by se jednomu ukroutila hlava…
  ——————————————————————-
  Berka říká:
  Úterý, 15. 12. 2020 v 23:04
  Ale to prostě a jednoduše PRAVDA je.
  Vaše práce to potvrzuje. Komunistické paláce a lidově-demokratická sídliště. To vše pro větší slávu té jediné správné strany a pěkně ruku v ruce s usvědčenými (a patrně i osvědčenými) estébáckými udavači v té jediné správné plavecké dráze.
  Na tom bohužel neokecáte nic. Teda samozřejmě okecáte (osminásobným CTRL+C), ale jenom sám před sebou.
  ——————————————————–
  „lidově-demokratická sídliště. “ + administrativní budovy – magistrát
  Sídliště II. U nádraží
  Březinky
  Bedřichov s hygienicky stanoveným ochranným pásmem.
  Na kterých bydlí několik tisíc obyvatel Jihlavy,
  byla navržena v široké spolupráci a snaze jihlavských orgánů,
  včetně OHES ve snaze o optimální životní prostředí.
  Na jednáních a stavebních povoleních se desítky let podílela také paní MuDr. Faltusová.
  Sídliště, která se dnes zateplují a rekonstruují,
  byla realizována v rámci dodavatelem diktovaných technologií,
  technicko-hospodářských ukazatelů s atestací na dobu 35 let.
  Panely TO6B chuščovky vyrobila jihlavská panelárna.
  Chleba a rohlíky se pekly za totáče dle platných hygienických norem.
  —————————————————————————————
  Architekt Jiří Jirmus říkal, když chtěl něco zjednodušit, přeložme si to do češtiny.
  Cílem super-aktivistů JL ne-jde ani tak o hanobení architekta,
  ale Václava Havla – „prudit s havlem“
  TAKŽE PLATÍ VÝHRUŽKY:
  „Ty nechápeš, že dokud budeš prudit, nedáme ti ani po 5 letech od
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27 pokoj?
  ————————————————
  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách, nikdo by tě nehanobil“
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“
  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?

  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.

  1. XXXXX říká:
  Neděle, 15. 9. 2019 v 9:44
  A můj skromný názor je že Gryc je čurák.
  ———————–
  . . . který právě bere ručník a plavky, naposledy v roce 2020
  „v té jediné správné plavecké dráze“ 4, 5, 6
  a přeje ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK 2021

 10. Berka říká:

  Oldřich Háj byl vědomým spolupracovníkem StB. Stejně jako Ervín Fridrich. Co je na této prosté informaci prosím hubootíračského ? Je to snad lež, nebo pomluva ? Nebo to někdo podepsal za ně ?

  Děkuji za vysvětlení.

 11. Zdeněk Gryc říká:

  převzato:

  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:
  ——————————————
  CO TÍM, PRO NEZNALÉHO PŮVODNÍHO TEXTU, CHCE BÁSNÍK ŘÍCI ?
  PROČ NEJÍT NA BLOG A NE-PŘEČÍST SI JEJ CELÝ DO KONCE !!!

  „Ohlédnutí za Almou Rose“
  „rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií“

  Kdo „. . . . . “ terminus technicus vynalezl ?
  ———————————————————
  22. Berka říká:
  Středa, 22. 8. 2018 v 0:39
  Dneska si herr Gryc zas užil kopírovací onanie, co ?
  Je tady docela zajímavá paralela – stejně jako si estébák dovolí řečnit o výročí okupace před českým rozhlasem, tak si to se stejnou chutí dovolí tady i budovatelský kolaborant z Jihlavy. Měli byste oba zalézt někam pod zem a vůbec se neodvažovat vystrkovat svoje narudlé a narychlo přebarvené rypáky. Teď v těch vedrech totiž máslo na hlavě strašně rychle taje…
  Masturbuj raději nad svejma zažloutlejma plánama ulice Antonína Zápotockého, za kterou jsi dostal a vděčně přijal čestné uznání plus prémie – a nebo možná nad legendárním výtiskem Jiskry ze dne 25.2.1975, kterou jsi tady dneska v té euforii úplně zapomněl vytáhnout, ty scvrklej pytlíčku smrdutý kolaborantský žluče…
  Omlouvám se ostatním za svůj půlnoční výlev, ale tyhle normalizační krysy, díky nimž se ty sračky táhly dalších dvacet let a který se vůbec opovažujou mluvit o nějakém pražském jaru, který přitom právě oni bez mrknutí oka spláchli do hajzlu, mi zvlášť dneska prostě nějak pijou krev.
  Karel Bernard, Královský vršek – Jihlava, ty anonymobijče.

 12. Zdeněk Gryc říká:

  Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví
  Ján Lauko | Čtvrtek, 24. 12. 2020 v 19:57
  ———————————————————-
  blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 13:48
  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:
  ———————————————————————
  (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá)

  Architekt si tam nedal „nějakou či někoho fotku“,
  fotku nafotil redaktor JL a laskavě ji dal do záhlaví bloku a textu,
  kdy původní text ve starším blogu zkrátil.

  Po operaci očí a pár letech, vyfotil redaktor MF Blažek ZG v budově PVT,
  kterou ZG realisoval a MF v ní sídlí ZG, letos 87 se ji pokusí vložit do záhlaví blogu.
  To tak preventivně hlásí pro klid veldr. PS-áků „blade“, jak se představil v JL
  v sobotu 24. 8. 2019 2x, slovy dvakrát:

  blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
  Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
  Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
  Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
  Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
  Toliko k Rudým buňkám architekte!

  1. blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu
  ———————————————————
  Dobrou noc přeje
  Ing. arch. Zdeněk Gryc
  žák profesora Bedřicha Rozehnala,
  kriminálníka, o kterém nedávno vyšel v JL článek:
  „Památkáři představili lidem areál psychiatrie“

  9.10.2020 Videa JL/Komentáře (5), autor:
  Jiří Varhaník

 13. blade říká:

  Jsem zvědav, kdy „chlapák“ bloger Gryc konečně napíše alespoň jednou za ty léta zdejšího působení BLOG se souvislým textem. Textem, který bude obsahovat pouze myšlenky jeho vlastní hlavy. NE jen a pouze CTRL+C/V a to vše různě zmatlané do sebe o sebe

  To bloger Gryc nikdy nedokázal ani nedokáže, že?

  ****************************************************************************

  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 13:13

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 16:20

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 16. 12. 2020 v 20:47

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 14:53

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 19:15

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 20:33

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 20:55

  Zdeněk Gryc říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 21:27

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 22:40

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 22:51

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 23:43

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 19. 12. 2020 v 23:45

  Zdeněk Gryc říká:
  Neděle, 20. 12. 2020 v 9:40

  Zde mimo mísu
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52

  Zde mimo mísu
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 18:30

  Zde mimo mísu
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 20:53

  Zde mimo mísu
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 23:31

  Tento Gryc bloger se pak vzteká, když mu někdo, podobně jako on, dá příspěvky na jeho blog. Zvlášť pokud ty příspěvky nejsou v souladu s vizí Gryc blogera, to ho pak chytá opravdový kopírovací fantas, který nikam nevede ani nemá žádnou vypovídající hodnotu a zmrví si i svůj blog, který občas smaže. Vlastně si ho uloží kamsi do svého PC a pak zákeřně používá (i pohádky, které zbaštil) k mrvení jiných blogů, i těch svých

  Tento Gryc bloger si zřejmě není vědom, že tady na ODS plátku jsou ty jeho blogy jenom k smíchu, poněvadž se tu prezentuje jako komunistobijec a neví, že reinkarnace OF > strana ODS > v sobě skrývá i skrývala nějaké ty bývalé prekabátěné komouše. Svými blogy jim vlastně opět ochotně slouží, tak jako za hluboké normalizace.

  Bývalí komouši nám stále prezidentují, jako např. ten z ODA (reinkarnace z OF podobně jako ODS)
  V. Dlouhý v Hospodářské komoře!

  A léta běží, tady je to již mrtvé …

 14. Zdeněk Gryc říká:

  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..

 15. blade říká:

  Nick Gryc kdyby nebyl hlupákem nestal by se mopedem ?

 16. Zdeněk Gryc říká:

  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade?
  Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ————————————————————-
  Blade se presentoval dvěma vizitkami viz. shora

  1/blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14

  2/ blade říká:
  Sobota, 24. 8. 2019 v 20:59
  Architekte myšleno elita z pohledu zázemí, zásobování, výstroje, vybavení a pomůcek při službě,
  zkrátka tehdy bylo jednoznačně lepší prožít léta vojny u PS
  než někde zavřený v kasínu u bigošů tehdejší ČSLA. Navíc 1. rota PS Černé jezero byla ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR, kam jezdili na prohlídku a návštěvu tehdejší různí papaláši režimu.
  ——————————————————–
  Blade „ukázková rota tehdejší HSPSOSHČSSR,“
  „Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje“
  Loučení je jedna věc, druhá je dodržet slovo:
  —————————————————————-
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 17. blade říká:

  Pokud příspěvky nejsou v souladu s vizí Gryc blogera, to ho pak chytá opravdový kopírovací fantas, který nikam nevede ani nemá žádnou vypovídající hodnotu a zmrví si i svůj blog, který občas smaže. Vlastně si ho uloží kamsi do svého PC a pak zákeřně používá (I POHÁDKY, KTERÉ ZBAŠTIL OD BLADE) k mrvení jiných blogů, i těch svých.

  Tento starý kmet, slouha KSČ jen, si naivně myslí, že mu BLADE na netu hned v příspěvku vyžvaní svůj pravý životopis a osobní údaje i bydliště s číslem popisným jak za dob STB. Vše k BLADE = je pouhá ústní lidová slovesnost ala dědek s babkou povídali, a ten slouha KSČ > moped chytl na hned na první našlápnutí a začal hned jak je u něj zvykem havlovat > jak to zde již tradičně smolí do klávesnice.

  Na klávesnici má červená (po vzoru KSČ) OBROVSKÁ CTRL +V/C a ENTER tlačítka 🙂

  Tak tlač …

 18. Zdeněk Gryc říká:

  Bratře v Kristu,
  když už ne v Sokole, nebo Skautu

  Některé nemocnice a záchranky hlásí, že jsou na maximální kapacitě,
  ministerstvo zdravotnictví však zatím zpřísňovat opatření nechce
  Ministři se rozhodnou až v pondělí, kdy posoudí situaci a opatření v ostatních zemích Evropy.

  Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ?

  spřáním hezkého zbytku dne
  Váš favorit Ing.arch: Zdeněk Gryc

 19. Jan P říká:

  „Ten bordel v US, to už sou ty neomarxisti?“
  „Ne, zastánci konzervativních hodnot…“

 20. Zdeněk Gryc říká:

  Motto:
  „Pojďte také na běžky nevím, ale jestli to nebude lepiti,
  anonymům nic jiného taky nezbejvá, že ? “
  ————————————————————–
  No lepilo to,
  „Blade“
  opět nezklamal, nalepil se na blogy:
  —————————————————————–
  Pojednání o duchovní příčině covidového otroctví
  Ján Lauko | Čtvrtek, 24. 12. 2020 v 19:57
  První 4 komentáře „blade“
  5 komentář:
  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ——————————————————————–
  „zase to tady tapetuje jako magor…..“ ???

  Loučení se slzou v oku ?
  „Nick blade deaktivujte“
  „Sbohem bez šátečku“
  ——————————————————————————————————
  To, u redaktora Klukana
  To, u architekta Gryce :
  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  ———————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy. Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  ————————————————————
  blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 13:48
  Navíc anonym Gryc (že si tam dá nějakou či někoho fotku a napíše důchodce – architekt nic nevypovídá) rád narušuje jiné blogy kopírovací onanií, která s tématem narušeného blogu vůbec nesouvisí. Viz. např. blog „Ohlédnutí za Almou Rose“:
  ———————————————————————————-
  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  —————————————–
  „Tento starý kmet, slouha KSČ jen, si naivně myslí, že mu BLADE na netu hned v příspěvku vyžvaní svůj pravý životopis a osobní údaje i bydliště s číslem popisným jak za dob STB.“
  ——————————————–
  Gryc si za totáče na leccos musel zvyknout, jak si povšiml šéfredaktor JL:
  „Min uže nět“
  A také už zřejmě nikdy nedojde k realizaci „avantgardní“ myšlenky, jejíž autor – někdejší redaktor jihlavské Jiskry Milan Dvořák – by nejraději osadil pamětními tabulkami všechny domy s podobnými nápisy v azbuce, jimiž sovětští vojáci v prvních dnech po válce označovali, že byl „kvartal prověren“
  Trápila ho otázka, jaký že to vůbec máme vztah k „pokrokovým tradicím“, když sdělení gardového poručíka Rvalova „Kvartal prověren – min nět“ není zvěčněno pro příští generace podobnou pamětní tabulkou jako třeba to, že „V tomto domě bydlil v roce 1830-31 Karel Havlíček Borovský
  . . . „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn. Nestane se tak a je to moudré.
  Projektant tu dbal pozorně památky, možná i umělecké. My bychom měli pamatovat na to, aby na ono prázdné místo (kam chtěl projektant sochu znovu umístit) vyplnila soch třeba sportovce“…
  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“
  Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  ——————————————————-
  Jak se zdá, anonymní komentáře „blade“ k šéf redaktoru Klukanovi nejsou moc zdvořilé.
  Inspirací k obsahu je nepochybně anonymita :
  —————————————————————-
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 14:02
  Klukan – zamyslete se nad sebou, možná se i zamyslete, zda se nemáte jít živit něčím jiným.
  Nick blade v JL klidně smažte. Dál zde nemá smysl pokračovat.
  • blade říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 17:48
  Klukan – Vy jste s prominutím a bez urážky opravdu natvrdlý. Ten link z iRozhlas jsem posílal kvůli tomu, že tu zprávu o dvou vakcínách a možné třetí vakcíně přináší také i ten iRpzhlas, tudíž že ta moje zpráva (příspěvek) není dezinformace i když zrovna není z mainstream webu.
  Pokud to vaše IQ od počátku pře nepochopilo za to já již nemohu. Ba naopak mne tento poznatek ještě více v časové ose této pře utvrdil v tom, že zde v JL diskuse na jakékoliv téma opravdu, i s vámi šéfredaktore , nemá smysl.
  Nick blade deaktivujte.
  Sbohem bez šátečku.
  —————————————————–
  PhDr. Petr Klukan zdvořile a s nadhledem něco, co by si měl „blade“ častěji číst:

  1. petr klukan říká:
  Pondělí, 19. 10. 2020 v 16:34
  blade: Diskutéři (i ti anonymmní) by neměli urážet druhé a se urážet.
  ——————————————-
  Přezato:
  Ing. arch Zdeněk Gryc by se nerad zaplétal s někým, kdo ho označuje lidově pánským přirozením etc viz. shora a programově urážlivě zaplňuje jeho blogy Blogy
  „blade“ není chlap, který za svým názorem stojí svým jménem,
  jako anonym se může pouze „lepiti“
  Jako dárek a hřiště má k dispozici Blog:
  ROUŠKA 2021
  Zdeněk Gryc | Pondělí, 4. 1. 2021 v 12:59

  Parkoviště pro komentáře anonymů
  Tento článek byl publikován dne 4. 1. 2021 (Pondělí) v 12:59 v rubrice Politika. Komentáře můžete sledovat přes RSS 2.0 kanál. Můžete zanechat komentář nebo trackback z vašeho webu
  ———————————————————
  Kouzlo se povedlo.
  Na tento blog ne-napsal nikdo nic,
  pouze „blade“
  4. slovy čtyři komentáře.

  Je fakt, že to nebyl jeho autor,
  kdo tento dárek. . .
  „Parkoviště pro komentáře anonymů“

  . . . jehož účelem bylo zaparkovat / nikoli kanalisovat /
  anonyma „blade“ vymazal.

  Anonym sám sebe proklamoval – veldr. PS-áků.
  „blade“ se shlédl v počítačových hrách USA,
  kde má jak publikoval kámošku,

  Po vložení slova blade do vyhledávače:
  ———————————————————————————

  Blade II

  Blade 2: Bloodhunt
  (pracovní název)
  USA / Německo, 2002, 112 min
  zobrazit všechny obsahy
  • Když Blade (Wesley Snipes) v předchozím díle opustil svého nejlepšího přítele Whistlera (Kris Kristofferson) měl za to, že je mrtvý. Došlo však ještě k něčemu daleko horšímu. Whistler byl infikován upířím virem. O tom však Blade nemá ani tušení. Našel si nového společníka, který si říká Scud (Norman Reedus) a je expertem na antiupíří zbraně všech typů. Společně křižují nocí a zdá se, že je likvidace upírů baví více, než kdykoli předtím. Jako blesk z čistého nebe je tak zasáhne zpráva, že Whistler je zadržován kdesi v Praze a není na tom zrovna nejlépe. Blade neváhá ani sekundu, protože přijít na pomoc příteli je pro něj samozřejmostí, i když to znamená proniknout hluboko do týlu nepřátelských linií. Boj s nemilosrdným protivníkem začíná a Praha se brzy zalije krví…(oficiální text distributora)
  Jestli je „blade“ rytíř je nejisté, jisté je že jeho rudé buňky mozkové byly naformátovány tak, aby se mohl stát jako PS-ák velitelem družstva.
  —————————————————–
  Abychom nezapomněli, byl „blade“ na běžkách?
  Jak to bylo s lepením ?
  Autoru komentáře to lepilo.
  Aktualita:

  „kopírovací onanií“ ?
  „Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš?“
  ————————————————————————–
  O očkování
  Petr Klukan | Středa, 6. 1. 2021 v 14:23
  6 komentářů k článku “O očkování”

  1. blade říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 15:57

  Kam se nalepí anonym „blade“ zejtra ?

 21. blade říká:

  Kmet moped … opět brm, brm, brm … navíc s karmou zdarma 🙂

  ,

 22. Zdeněk Gryc říká:

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý“

  1. XXXXX říká:
  Neděle, 26. 1. 2020 v 16:51
  No že jsi na Aljašce je hned patrné. Namrzla ti kebule blbe starej. Už by tě mohl vzít čert aspoň by sis pokecal s rozehnalem. Říkali mi, že na starý nemám bejt zlej. Ale neříkali nic o starým čurákovi. Péro ti nestojí tak aspoň prudíš co?

  XXXXX říká:
  Neděle, 15. 9. 2019 v 9:44
  A můj skromný názor je že Gryc je čurák.

  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“
  ——————————————————————————————————–
  HUBA SE DRŽELA ZA NACISMU I KOMUNISMU

  Demokracie, totalita, sprostota, buď je, nebo není, nepotřebuje přívlastek.
  Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká vedoucí jihlavské záchytky Lukáš Černý

  „Jsme zvyklí na nadávky nejhrubšího zrna, říká jihlavský“ architekt Zdeněk Gryc.

 23. Jan P říká:

  Faktem je, že lidé jako Zdeněk Gryc drželi za „komunismu“ hubu.
  „V tomto krutém politickém systému pozvolna našli způsob snesitelnější existence, možnosti rozvoje.“
  https://denikreferendum.cz/clanek/32146-o-nedilne-totalite

 24. blade říká:

  Odstřel v Kapitolu:

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9120779/PICTURED-Trump-supporter-Air-Force-vet-shot-killed-storming-Capitol.html#v-3829585569188891780

 25. blade říká:

  Záběr zbraně při odstřelu v Kapitolu:

  https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2021/01/07/3829585569188891780/960x540_MP4_3829585569188891780.mp4

 26. Jan P říká:

  „Ty lidi co naběhli do Kongresu nevznikli ve vzduchoprázdnu ale jsou výsledkem
  1) desítek let neoliberální politiky od Obamy pro Clintona, která na úkor obyčejných pracujících lidí dává přednost zájmům globálních korporací.
  2) zneužití jejich naštvání Trumpovým fašismem“
  Analytik Petr Boháček mluví mimo jiné i o příčinách této krize. Nezůstal jen na povrchu.
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vinohradska-12-kapitol-podcast-usa-bily-dum-trump_2101080600_bar

  Co se odehrálo na Capitol Hill je naprostá komedie na závěr Trumpova groteskního mandátu.
  Ale ještě horší snad je, že během 4 let to mnohé „seriózní osobnosti“ v ČR ( ale i jinde na Západě) legitimizovali.
  Nebudu se bavit ani o tom, jak ho autor blogu (pravděpodobně husitský farář) zde propagoval jako „spasitele.“

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Jan P říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:39
  Faktem je, že lidé jako Zdeněk Gryc drželi za „komunismu“ hubu.
  —————————————————————-
  Je faktem, že si je STB zvala k výslechům
  + Dům politické výchovy OV KSČ Jihlava všímal.
  Všimnul si toho i první šéf-redaktor JL :
  Převzato a z poloviny zkráceno:

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit. Za pět let bude pozdě. Tady – i jinde.“
  Ještě štěstí, že v historii žádný plod přisluhování tomu, co momentální představuje dobré bydlo, v porovnání se skutečnými hodnotami neobstojí a že nás nic nenutí učit „naše inženýry – architekty myslet a tvořit především ideově, v úctě ke komunistické straně“
  Josef Jelínek
  Jihlavské listy 28. 6. 94

 28. Dvořák říká:

  Naběhnout jako agresivní divoké stádo do kongresu rozhodně není ten správný způsob protestu. Ale zase v ulicích to ozbrojené lůze procházelo a ještě si u toho mohli nakrást. Někomu asi není jedno,že se v jeho zemi dostávají k moci „komunisti“ a jiný odpad,který pro lepší život v usa neudělá nic,jen natahuje ruce a chce brát. Chápete Jane? No v podstatě by mi to třeba mohlo být u prdele,kdyby politika usa nebyla tak silně exportní. Jinak frajer ten obránce kongresu. Ani v tak vyhrocený situaci nesundal roušku. Ale odprásknout takhle inženýra s nejtmavším odstínem bílé,to by byl humbuk.

 29. Zdeněk Gryc říká:

  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.

 30. Dvořák říká:

  Kdyby Venca tenkrát psané slovo doplnil i činem,mohli jsme mít už čtyři roky pokoj 🙂

 31. Jan P říká:

  K Dvořákovi.

  Těm, kteří americký volební cirkus berou smrtelně vážně a dokonce v něm mají svého koně, opravdu nezávidím.

  Tak tohle chápat fakt nechci. Analytik Petr Boháček to ve zmiňovaném rozhovoru vysvětluje…
  Trochu vám to opravím. Trumpovi příznivci mezi který počítám i Vás žijou v alternativním vesmíru lží, dezinformací a Trumpem/médii budovanou nenávistí. BDM bojuje proti systematickému rasismu, policejnímu násilí/vraždění-otroctví/segreagce.

  „Zatímco útočníci na Kapitol protestovali v zájmu jednoho ze svých nejprivilegovanějších spoluobčanů, který si umanul, že i po prohraných volbách zůstane prezidentem, Black Lives Matter vzdorovalo rasovému útisku těch nejzranitelnějších.“
  https://denikreferendum.cz/clanek/32165-nevidite-rozdil-mezi-black-lives-matter-a-nasilim-v-kapitolu-vysvetlim-vam-ho

  Na druhou stranu, já tu vaši frustraci chápu. Demonstranti se probojují do capitolu, vyserou se na stůl Pelosiové, ukradnou řečnický pultík, dojedou zpátky do karavanu a dočtou se, že to celé udělala ANTIFA!

  ————————————————————————————————————————

  Pane Gryci, už jsme to tady spolu jednou řešili:-)

  Sám dobře víte, že režim po roce 48. nebyl vyloženě řízen „proletariátem.“ Kterého neustále implicitně, neobjektivně obviňuje ze stalinských procesů a krutého politického systému, v kterým jste i Vy sám našel způsob snesitelnější existence, možnosti rozvoje. Nedivte pak tomu, že jste v diskusi zasypám nadávkami a vulgárními urážkami. Vždyť Vy si přímo o to koledujete !
  Znovu opakuju: napište blog o tom, jaký těžký život disidenta jste před rokem 89. vedl.

  To máte jako s tím undergroundem. Západní underground, to byli zavilí antikapitalisté typu Ginsberga. Český underground byli monarcho-pravičáci typu Jirouse, Placáka, Vondry, Drápala nebo zemřelého Karáska, který zcela vážně prohlásil, že „mít monarchii by bylo pro tento národ přínosem“.
  Babiš byl u StB naprosto okrajovým konfidentem, kdežto coby velkokapitalista patřil mezi nejmocnější lidi ve státě. Nikoliv StB, ale jedině kapitalismus může za vaše posrané životy.

 32. blade říká:

  Převzato od autora > bývalý člen a místopředseda Rady RTV a člen Rady ČTÚ.

  Do Kapitolu vtrhli demonstranti, ne Trumpovi příznivci. O tom, že v oné militantní nejagresivnější skupině byli Trumpovi sympatizanti, lze mít opravdu velmi oprávněné pochyby. Ti bojovníci totiž vypadali jak čerstvě vystoupivší z nějaké akce Antify. A když někdo vypadá jako sympatizant Antify, když se chová jako sympatizant Antify a když je vyzbrojený a vymustrovaný do boje jako sympatizant Antify, můžete vzít jed na to, že s Antifou či nějakou podobnou revoluční bojůvkou opravdu má něco společného. Respektive můžete si být jisti, že je za tím nějaká levárna. Ostatně nic nového pod sluncem. V listopadu 1989 dav na Národní také nepřivedli studentští vůdci, nýbrž estébáci na čele se Žifčákem.

  Jistě, Trumpovi sympatizanti pronikli do Kapitolu také, ukázali nám je dokonce i na ČT24. Pokojně Kapitolem procházeli v koridoru vymezeném provazy. Než rozlícený dav, připomínali tihle demonstranti spíše turisty, kteří s rodinou vyrazili do hlavního města na výlet.

  Vždy je potřeba si položit základní analytickou otázku. Cui bono? Komu ku prospěchu? Byl snad útok na Kapitol ku prospěchu Trumpovi? Samozřejmě, že ne! Je to přesně naopak. Byl ku prospěchu Bidenovi. Prostě klasická „False flag operation“, „Operace pod falešnou vlajkou“. Většina Trumpových podporovatelů z řad senátorů i kongresmanů rázem vyměkla. A přímo definiční pak bylo ono obrovské heslo „Trump is guilty“, „Vinen je Trump“, které se jen pár minut poté zjevilo před Kapitolem v rukou Bidenových příznivců. Heslo sestavené z obrovských, předem připravených písmen, ozdobených (!!!) fosforeskujícími odrazkami. Scénáristé evidentně na nic nezapomněli.

  Televizní záběry šly do celého světa. A jejich interpretace médii hlavního proudu byla také jasná. Za všechno může satanáš Trump. Twitter i Facebook Trumpa zablokoval – rozuměj, revoluční progresivisté blokují prezidenta USA – a „nevhodné“ příspěvky tam mažou, až se z nich kouří. A Česká televize? Klvaňa či Pehe už nestačí. Na Kavčích horách nasadili komentátory z ultralevicového Alarmu. Skoro se mi chce napsat svůj k svému.

  Ať to dopadne jakkoli, bude to špatně. Pokud se prezidentem stane Biden, nikdy už ze sebe on ani USA nesmyjí ostudné podezření, že 46. prezident do Bílého domu vstoupil na základě rozsáhlých volebních podvodů. A pokud by tam naopak zůstal Trump, bude to pro změnu veřejné přiznání, že prezidentské volby roku 2020 byly skutečně zfalšované. Toho se někteří bojí ještě víc než ostudného faktu, že v Bílém domě zasedne lži-prezident Biden.“

  Klidné časy Ameriku nečekají. Když zemřel mnohonásobný recidivista George Floyd, uvrhlo to USA do víru násilností. Na Kapitolu zemřeli lidé čtyři.

  Poslední bitva vzplála. Tentokrát v Americe. Však už někteří uvědomělí „demokratičtí“ zákonodárci volají po exemplárním odvolání kolegů, kteří si dovolili mít o Bidenově „vítězství“ pochybnosti.

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Také > není to první a určitě ani poslední virvál v některém ze světových parlamentů, no… 🙂

 33. Jan P říká:

  Je taková jedna legenda. Někde na světě prý žije jeden konzervativec, který dokázal odsoudit vniknutí davu Trumpových příznivců do Kongresu, aniž by při tom zmínil BLM.

  Voxpot to stihl sepsat rychle: Konspirátor s rohy, který ovládnul Kapitol: Odkud přišli útočníci, kteří vzali ztečí Kongres
  https://www.voxpot.cz/konspirator-s-rohy-ktery-ovladnul-kapitol-odkud-prisli-utocnici-kteri-vzali-zteci-kongres/

 34. Zdeněk Gryc říká:

  úvodem se omlouvá,
  že vložil komentář pod blog „O očkování“
  ———————————————–
  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 17:18
  Jan P říká:
  Pátek, 8. 1. 2021 v 16:39
  Faktem je, že lidé jako Zdeněk Gryc drželi za „komunismu“ hubu.
  —————————————————————-
  Je faktem, že si je STB zvala k výslechům
  + Dům politické výchovy OV KSČ Jihlava všímal.
  Všimnul si toho i první šéf-redaktor JL :

  Přečtěte. . . stačí, ne o sobě, ale v stranickém tisku, tam je to dokumentováno:

  „Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění.“
  ÚNOR 1975 . . . to byla významná událost.

  Dovedete si představit jak podobná soudružská kritika zacvičila se soudruhem ředitelem?

  Víte co to byla NOMENKLATURNÍ SUBORDINACE !!!

  Výraz (slovo) subordinace má tyto významy:
  služební podřízenost. jaz. podřaďování, podřadnost, subordinační vztah.
  Za totáče to nebyl Pánbíček, ale Stalin.
  ———————————————————————————————
  STB za sebou zametla co se dalo.
  ěco však zůstalo, těžko sem vkládat dokumenty z Kanic,
  nicméně jeden jsem přepsal, vložil a kopii originálu poslal do redakce JL.
  Je tam jméno nestora našeho turistického značení.
  Tehdy předseda sekce turistiky na MěNV, já byl jako učebně metodický jeho zástupce.
  Milan Pernica je vědec, odpřednášel různé techniky a možnosti stavby stanu.
  Pak mi pokynul, abych poskytl praktické ukázky.
  Pernicu „Detaila“, pro něho totiž bylo všechno detail jsem nedávno navštívil
  a probrali jsme spolu i první předmět v našem indexu.

  Ale to už je zde moc, pokusím se jeho definici „totální negace relativního jsoucna“
  ilustrovat v samostatném blogu, uvidíme jak s ním anonymové „zacvičí“.
  Detail byl vždy toho názoru, že když se vyskytlo nějaké anomymní sdělení,
  by se mělo číst ne se znaménkem + , ale – redaktor JL Jelínek házel anonymy do koše !
  Habermannova inspirace 3 pruty – před nyní magistrátem:

  Tři zdroje a tři součásti marxismu
  http://www.marxists.org › cestina › lenin

  Dějiny filozofie a dějiny vědy o společnosti naprosto jasně ukazují,
  že v marxismu … Marx a Engels se vší rozhodností hájili filozofický materialismus

  14. 9. 2017 — Karl Marx napsal svou nejvlivnější knihu s názvem Kapitál v knihovně Britského muzea. Její první díl vyšel před 150 lety, 14. září 1867, …

  Upozornění:
  v novém blogu nebude nic o Tři zdroje a tři součásti marxismu.
  Půjde ale dialektiku ve vztahu k anonymitě:

  „V devatenáctém století nabyla značného významu Hegelova dialektika,
  která vysvětlovala svět v jeho vývoji a dějinách.
  Dialektická logika byla rozvíjena především levicovými intelektuály,
  kteří přebrali od Hegela představy:

  • negace určitého jevu jako konkrétně pozitivně existující skutečnosti (nikoli jako pouhou nepřítomnost negovaného jevu),
  • pokroku od teze, přes antitezi k syntéze.
  Zjednodušeně řečeno: V rámci dialektické logiky chápali teleologický nexus
  (odstraňování rozporů) jako kauzální princip.

  ODSTRAŇOVÁNÍ ROZPORŮ je dobré nejenom V USA ALE I V JL

  Podívejme se na začátek tohoto blogu, kde je jako vždy,
  co je moc, to je příliš, včetně tohoto komentáře, že ?
  Sebekritika ?

  J. V. STALIN: PROTI VULGARISACI HESLA SEBEKRITIKY

  Fakt zajímavé čtení, napsat v marxáku z něj konspekt
  místo studia architektury, dobrej nápad, že ?

  Daňový soumar říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 2:45
  Tvl. co je to za prvoka ten blade? Už jednou se loučil a zase to tady tapetuje jako magor…..
  ———————————————-
  Obecně se má zato, že slovo, navíc písemné prohlášení platí.
  Takže se snažím nikoho osobně nepomlouvat, ale nastavit jeho slovo psané jako zrcadlo.
  Poznat se v něm anonymu nechce:

  Zdeněk Gryc říká:
  Středa, 6. 1. 2021 v 10:52
  On se loučí rád,
  „blade“ není „chlap co dodrží slovo“:
  —————————————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,
  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.
  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.
  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.
  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat
  —————————————————–
  Blade,dokonce „zvukomalebně „říká

  blade říká:
  Čtvrtek, 7. 1. 2021 v 20:25
  Kmet moped … opět brm, brm, brm … navíc s karmou zdarma
  —————————————————–
  Vážený pane Jan P,
  Pokuste se napsat naopak vy nějaká aktuální komentář ke komentářům:
  —————————————————–
  1. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 12:02
  Chápete Jane? No v podstatě by mi to třeba mohlo být u prdele,kdyby politika usa nebyla tak silně exportní. Jinak frajer ten obránce kongresu. Ani v tak vyhrocený situaci nesundal roušku.
  Ale odprásknout takhle inženýra s nejtmavším odstínem bílé,to by byl humbuk.
  ———————————————–
  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
  ———————————————–
  2. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 13:32
  Kdyby Venca tenkrát psané slovo doplnil i činem,mohli jsme mít už čtyři roky pokoj
  ————————————————
  Pozor nikoli, spíše před pěti lety:
  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti
  jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“
  —————————————————–
  Pěkný sobotní večer a znovu si přečíst celý blog přeje:
  Zdeněk Gryc
  Na dobrou noc – převzato:

  „brm, brm, brm“

  Zdeněk Gryc říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 17:28
  Velké omluva,

 35. Svatopluk Beran říká:

  Trefně odpověděla včera na ČT24 redaktoru Řezníčkovi komunistická europoslankyně Konečná, Řezníček býval zahraničním redaktorem v USA pro ČT, na výzvu k názoru na Biadna, přičemž ještě stihl jízlivě podotknout, že z toho mají určitě komunisté radost.
  Tak mu europoslankyně Konečná odpověděla na začátku příspěvkem z nějakého blogu, který prý četla.

  TAK DLOUHO SPOJENÉ STÁTY VYVÁŽELY DEMOKRACII, AŽ JIM DOMA ŽÁDNÁ NEZBYLA.

  Její odpověd se pak nesla ve stylu že jak pro české komunisty tak i pro americké občany a celý svět bude nejlepší, když se americká společnost nebude dále rozdělovat, nýbrž že bude vystupovat pro celý svět kompaktně. No a z toho spadla čelist i europoslanci za ODS Zahradilovi.

  Já bych upravil noticku europoslankyně Konečné takto

  TAK DLOUHO SPOJENÉ STÁTY VYVÁŽELY DO SVĚTA NÁSILNĚ DEMOKRACII, AŽ JIM V PRAXI UKÁZALI VLASTNÍ OBČANÉ, JAK DEMOKRACII VLÁDY USA DO SVĚTA VYVÁŽEJÍ

 36. Zdeněk Gryc říká:

  Jak vidno, má autor komentáře
  srdce na té správné straně.

 37. Jan P říká:

  Tak znova.
  Spor není o tom, co vám a vašim bývalým šéfům (inženýrům- architektům) ukládala stranická byrokracie a ani o tom, co vás učili v marxismu- leninismu před rokem 89. Že měl státní socialismus mimo jiné hierarchické uspořádání je fakt. To víme i bez Vás. Je zbytečný to stále připomínat.
  Vy jste měl dvě možnosti:
  1,Projevit tehdy občanskou statečnost a nebýt tím „zelinářem“. Jenže to představovalo riziko, že klidně můžete přijít o místo architekta. Živit se prací jako dělník, nebo pomocná síla v průmyslu. Vězení byla nejhorší možná varianta.
  2,Předstírat loajálního občana. Hrát nedůstojnou roli „zelináře“. Ale zajistit si tím snesitelnější existenci, možnosti rozvoje.
  Vy jste si vybral tu druhou možnost. A to je právě to, o čem píše Ludvík Vaculík /O nedílné totalitě/
  Bohužel nejste ochotnej si tenhle fakt přiznat.
  Že už to ve „svobodných“ poměrech, které tady po roce 89. máme takto nefunguje. Nebuďte k smíchu, pane architekte. Žijeme stále v hierarchickém uspořádání…

 38. Dvořák říká:

  No jasné jane,jak jinak. Dnes jsem viděl na poli srny a ve sněhu stopy divočáka. Zajisté už tedy víte,co budu mít zítra k obědu.

 39. Zdeněk Gryc říká:

  Etická komise má ministrovi zdravotnictví radit v morálně složitých otázkách. Její dlouholetý předseda Jiří Šimek popisuje, jaké chyby vláda udělala nebo proč by zvýhodnění očkovaných mělo přijít zdola.
  ———————————————————————————————

  17. BŘEZEN DVATISÍCE DVACET
  9. LEDEN DVATISÍCE DVACET+JEDNA
  Chybí důvěryhodné autority ?
  ————————————————————————–
  Předseda Senátu Vystrčil a jeho čtyři prosby k lidem
  17.3.2020 Bez kategorie/Komentáře (24)

  Miloš Vystrčil, předseda Senátu, na svém webu publikoval příspěvek, v němž se obrací na občany ČR. V celém znění jej přetiskujeme:
  Vážení spoluobčané, milé děti,
  vzhledem k tomu, že nám hrozí nákaza koronavirem a rozšíření epidemie mám k Vám 4 prosby:
  První je – prosím, noste, používejte roušku. Snížte tím riziko vlastní nákazy a zejména potom snížíte riziko toho, že nakazíte ostatní.
  Druhá prosba, pokud můžete, prosím, nenavštěvujte zdravotnická zařízení. Umožníte tím zdravotnímu personálu zabývat se vážnějšími případy a také se vyhnete místům, kde je nejvíce nemocí.
  Třetí mojí prosbou je, zůstávejte doma. Zbytečně se nikde neshromažďujte, a pokud někde jste, tak se dívejte, jestli všichni okolo Vás také mají roušku.
  A ta poslední prosba, prosím, žijte zdravě, buďte na čerstvém vzduchu, jezte ovoce a zeleninu a zejména dodržujte hygienická pravidla. Pokud toto uděláte, uděláte nejvíce pro sebe i pro ostatní a snížíte pravděpodobnost nákazy na minimum.
  Děkuju Vám.
  Držme se.
  ——————————

  SENÁT JE SENÁT
  PRESIDENT JE PRESIDENT
  CO JE TO ETIKA ?
  V NACISMU
  KOMUNISMU
  PRÁVĚ DNES ?
  KDE JI HLEDAT ?

 40. Zdeněk Gryc říká:

  „Vy jste měl dvě možnosti“
  ———————————
  Bratře Jane,
  jak jste na to přišel ?

  Co tolikrát doporučovaná sebevražda ?
  Neumíte číst, mám se zase opakovat ?

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti
  jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

  Venca říká:
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 21:18
  PIŠTOLY Zděnkovi ! S jedním nábojem.
  ———————————————–
  2. Dvořák říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 13:32
  Kdyby Venca tenkrát psané slovo doplnil i činem,
  mohli jsme mít už čtyři roky pokoj
  ———————————–
  Safra proč píšete:

  „Vy jste měl dvě možnosti“

  Proč si anonym nedokáže přečíst komentáře anonymů v JL ?
  Co Váš tandem píše už 5 let, od srdce na levé straně, do JL.
  Jak by se Vám žilo v Jihlavě, kde jste se snažil dělat v dobré víře desítky let, co mne naučil profesor Rozehnal. Jakou cenu jsem za své životní dílo dostal,dostal společně s arch. Baueršímou k 100 letům republiky. Jak lživě toho bylo zneužito.

  Toužíte také
  „po pokoji“?
  Tak neotravujte „chytrými“ dotazy anonyma.
  Pamatujte co je to ETIKA

  Šéf-redaktor Jl, to byla pane osobnost,
  která znala ETIKU
  ANONYMY HÁZEL DO KOŠE

  Kolega arch. B Leinert vždy končí: „Zdař Bůh“

  Možná, že to za chvíli skončí, jak po přímém zásahu
  granátu do domu, ve kterém jsme byli v květnu 1945 v Tetčicích.
  Všichni klečeli na zemi ve sklepě a hlasitě se modlili.
  Dalších 12 dní se zase modlila matka, aby ji neznásilnili osvoboditelé.

 41. Zdeněk Gryc říká:

  „Nebuďte k smíchu, pane architekte.“

  Smích mi nevadí, ten zvláště dnes potřebujeme.

  BUDE MI LETOS 87, VADÍ MI V KAŽDÉM ANONYMNÍM KOMENTÁŘI
  VÍCE, ČI MÉNĚ, SKRYTÁ NENÁVIST !!!

  Zdař Bůh

 42. Jan P říká:

  A vidíte, pane Gryci, kdo se vás nakonec zastal a má v tom všem jasno:-)
  Váš největší názorovej odpůrce a příznivec konspiračních teorií a trumpova fašismu Dvořák, o kterým pro změnu zase Vy konspiračně tvrdíte, že má něco společného s bývalým okresním stranickým funkcionářem KSČ tak něco. Třeba musel být jenom taky tím ,,zelinářem“ stejně jako Vy. Co já vím ? Na rozdíl od Vás si z toho hlavu neláme… Nejste náhodou těmi ,,zelináři“ oba i dnes ?

 43. blade říká:

  …Takže se snažím nikoho osobně nepomlouvat, ale nastavit mu zrcadlo.
  Poznat se v něm nick Gryc nechce…

  Rozdíly:
  Havel za komoušů vězení nějakých 5let, nick Gryc za komoušů ARCHITEKT sídel KSČ a slouha KSČ, víc NIC.
  Havel po 89. ARCHITEKT demokracie, nick Gryc po 89. NIC, jen pohádkář.

  🙂

 44. Zdeněk Gryc říká:

  SLÁVA TLESKÁM !!!
  ——————————–
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články a pokud jste ten Gryc,

  tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy

  veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou. Dialog s Vámi je pouze ztráta času. Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.

  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 45. blade říká:

  Díky za aplaus 🙂

 46. Zdeněk Gryc říká:

  Jan P říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 20:56

  BRATŘE ZELINÁŘI
  Nehnojte JL
  Zkuste pohnojovat vlastní skleník v roce 2021
  mu to prospěje.
  —————————
  + 6 minut 21:50
  dobrou noc Vašim slepicím přeje:
  Zdeněk Gryc

 47. Zdeněk Gryc říká:

  blade říká:
  Sobota, 9. 1. 2021 v 21:48
  Díky za aplaus ?
  —————————–
  RÁDO SE STALO

 48. Zdeněk Gryc říká:

  Musíme už vybírat, kdo má větší šanci přežít, tvrdí primář z chebské nemocnice
  ——————————————————————————————-

  Po těch anonymních komentářích v JL
  je to snad jasné, že ?

 49. Zdeněk Gryc říká:

  ARCHITEKT demokracie, nick Gryc po 89. NIC, jen pohádkář.
  ——————————————————————-
  chyba:
  ARCHITEKT demokracie, nick Gryc po 86. NIC, jen pohádkář.

  Tak to by mne fakt
  můj přítel „blade“ rozčílil.¨

  „NIC, jen pohádkář.“

  Vánoční pohádky v CT
  NIC

  co by k tomu asi tak řekly dětičky
  rodiny pana „blade“

  NIC, architekt
  na to jsme zvyklí.

  Viz. story mého učitele profesora + kriminálníka
  Bedřicha Rozehnala.

  Podívejte se prosím na výstavu jeho díla
  Horácká galerie Nové Město.
  V lednu 2021 je stále k dispozici

 50. Jan P říká:

  Parlamentní listy a podobné obskurní zpravodajské weby jinak nečtu. Dostal jsem odkaz na jeden rozhovor, který tam vyšel: autentický levičák trefně popisuje americkou realitu.
  Že mu dává prostor Valenta? Bakala by mu ho totiž vůbec neposkytl.
  9. 1. 2021| Voliči Trumpa zažívali desítky let diskriminace. Falešní levičáci si nakradli, je z nich na b*ití. Umělec Kohout popsal, co přivedlo miliony do Washingtonu| Parlamentní listy

 51. Dvořák říká:

  Jan P. Co je architekt,už víme,co je Jan P,není těžký si domyslet. Budete tvořit krásný pár,jako klíč a zámek.

 52. Zdeněk Gryc říká:

  Těšme se na jaro
  a že bude v JL více článků
  od autorů jako je Aleš Urban
  /ale raději bez komentářů, které se nalepily na jeho blog/

  Být starý v Česku je nepopulární
  Aleš Urban | Úterý, 29. 11. 2016 v 12:31

  Stáří nemá mezi lidmi dobrý zvuk a staří lidé to nemívají ve společnosti lehké. Společnost si jich neváží, zažívají diskriminaci nejen kvůli věku. Starým lidem se i hůře shání práce. To jsou negativa.
  Změny ve společnosti se dějí velmi rychle a mládí spěchá vpřed, zkušenosti starších nejsou mladými nějak pozitivně vnímané a úcta se vytratila. Dříve se mladší generace od starší generace učila, jak řídit chod domácnosti, dnes je to jiné. Mladí lidé mají většinou vysokoškolské vzdělání, procestovaný svět a přehled o moderních technologiích. Situace se tedy obrátila a žákem je nyní ten starší z dvojice.
  Seniorů přibývá a rodí se méně dětí a díky lékařské péči a zlepšující se kvality života roste i věk na dožití. Lidé si nyní myslí, že senior je spíše zátěží pro systém než přínosem. Bohužel zapomínají, že většina seniorů je pro své rodiny jistotou kam jít pro případnou finanční pomoc, když je nejhůře. Kam odložit děti, když je potřeba hlídání a kam zajít na nedělní oběd.
  Jak je senior prezentován v médiích? Vychvalují se aktivní senioři, kteří cestují, učí se cizí jazyk a zapojují se do dění ve svém okolí. Bohužel realita je taková, že čeští senioři spíše čtou, vaří a věnují se práci na zahrádce. Proto jsou v očích mladých málo uznávaní. Existuje řada projektů a organizací, které se snaží o aktivizaci seniorů, aby byli aktivnějšími. Bohužel se zapomíná v jaké době tato generace vyrůstala a že domov pro ně byl to nejbezpečnější místo.
  Média mají na tomto stavu také svůj podíl, když seniory vykresluje jenom jako oběti trestných činů nebo chudáky o které je potřeba pečovat.
  Je potřeba mít k nim respekt a učit se od nich. Mají nám stále co dát.

 53. blade říká:

  MC ADOLFEEN – CORONA FIRUS

  https://youtu.be/cJfu-X9x-kw

  🙂

 54. blade říká:

  MC ADOLFEEN – CORONA CORONA ŠTĚPÁNE

  https://youtu.be/tgsHXJq8FAM

  🙂

 55. Zdeněk Gryc říká:

  PRAKTICKÁ UKÁZKA !!!
  Jak „blade“ bere sám
  svoje slova:
  —————————————————————————————————-
  Tímto od tohoto dne ignoruji vaše příspěvky pod články
  a pokud jste ten Gryc, tak od tohoto dne ignoruji i vaše blogy.
  Veďte si váš ten Vámi velmi oblíbený monolg sám se sebou.
  Dialog s Vámi je pouze ztráta času.
  Jakékoliv zdejší politické příspěvky stejně nic neřeší ani nevyřeší.
  Sejdeme se u voleb. Sbohem!
  blade | 2020-03-26 11:12:19 | Reagovat

 56. blade říká:

  Kuš adolescente 🙂

 57. Zdeněk Gryc říká:

  64 komentářů k článku “O očkování”

  leč poslední jaksi neprošel :

  Modrá krev: Sternbergové

  Dnes20:00 › 21:05
  Vyhledat na Seznam.cz
  V erbu rodu Sternbergů je osmicípá hvězda v modrém poli a rodové heslo latinsky zní: „nezná západu“, tedy nikdy nezapadá. Díl z dokumentárního cyklu o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků, uvádíme k uctění památky hraběte Zdeňka Sternberga, který zemřel v úterý ve věku 97 let.

  TŘI VLČÍ ZUBY
  Bůh, čest, vlast. Tak zní rodové heslo Kinských, v jejichž erbu jsou tři vlčí zuby. Epizoda z dokumentárního cyklu o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků (2017). Režie A. Činčerová

 58. blade říká:

  Kniha Utajené dějiny Jihlavy 20. století >>> Četl knihu nick Gryc ?

  —————————————————————————————————————–

  Z rozhovoru s M. Hezánem:
  >Co bylo vaší hlavní inspirací pro napsání knihy Utajené dějiny Jihlavy 20. století?
  -Byl jsem zděšen, kolik zajímavého, výjimečného i tragického se v Jihlavě ve 20. století stalo, ale nikdo o tom nepíše. Jsem zděšen, kolik poučení nám přineslo v našich jihlavských dějinách 20. století, ale nikdo se z dřívějších chyb nepoučil.

  >Bylo v té vaší motivaci i něco, řekněme, osobního? Nějaká událost, která se dotkla například vaší rodiny, vašich předků, něco, co vás vedlo k tomu, že by bylo dobré to ozřejmit obecně?
  -Může to být třeba i životní příběh mého dědečka, inženýra architekta Jiřího Herzána, který pracoval celý život jako architekt v jihlavském Stavoprojektu a celou dobu tam bojoval s tupohlavostí režimu a spoustou doslova zrůdných nápadů, které měly zničit krásu a podstatu Jihlavy. Už jen z úcty k jeho odvaze mě velmi trápí osud Jihlavy a fakt, že ji ničíme dodnes.

  >Čím třeba? Můžete to trochu víc upřesnit?
  -Například jsme se vůbec nepoučili ze stavby Prioru v samém centru města a ještě v roce 2007 jsme v Jihlavě postavily mnohonásobně větší zrůdnost v podobě City Parku na samé hranici historického jádra, ověšeného ještě drze svítícími meganápisy a reklamami. Aktuálně mě trápí plán zbourat historickou budovu kasáren ve Vrchlického ulici.

  https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/martin-herzan-napisu-pravdu-a-budu-kritizovan-20141206.html

  ————————————————————————————————————–

  „… dědečka inženýra architekta Jiřího Herzána, který pracoval celý život jako architekt v jihlavském Stavoprojektu a celou dobu tam bojoval s tupohlavostí režimu a spoustou doslova zrůdných nápadů, které měly zničit krásu a podstatu Jihlavy. … “

  Jak tam „bojoval“ nick Gryc? Znal nick Gyc ing. architekta J. Herzána a pracoval s ním ve Stavoprojektu?

  ———————————————————————————

 59. Jan P říká:

  Hned je na co koukat. Vachkův film “Komunismus a síť” v ČT
  Dnes((sobota 13.3.) ve 20:15 na ČT art : Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie …
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10590900437-komunismus-a-sit-aneb-konec-zastupitelske-demokracie/21651212022/

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I