Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Radikální změna klepe na dveře

Ján Lauko | Pondělí, 28. 6. 2021 v 19:41

V současnosti žijeme v době postupného bourání všeho starého a nesprávného. Kdo to vidět chce, ten to vidět musí. Musí vidět, jak starý systém uspořádání věcí vykazuje stále zřetelnější neschopnost a stále větší absenci životaschopnosti. A snahy napravovat to a zlepšovat to problémy ještě zhoršují, protože domnělé léky na nemoc jsou ještě horší, než nemoc samotná. Staré se hroutí, protože stálo na nesprávném základě a po jeho zhroucení bude třeba začít budovat na novém základě.

V čem ale spočívá nesprávný základ onoho starého a nemocného?

Spočívá v chybné domněnce, že rozum a racionalita jsou tím jediným, co je rozhodující, a o co máme opřít celé své bytí. Toto přesvědčení je základem, na kterém všechno kolem nás vzniklo. Na tomto základě byla vybudována celá naše civilizace. Téměř vše, co v současnosti existuje na zemi, se opírá o dominanci rozumu a racionality. Z tohoto hlediska je vše posuzováno a na tomto základě budujeme přítomnost a plánujeme budoucnost. Rozum a racionalita vládnou světu a kvůli tomu náš svět onemocněl. A onemocněl tak zásadně, že je ho třeba léčit, ale žel, také léčba se opírá jen o rozum a racionalitu, protože lidstvo již nic jiného nezná.

Žádná, ani ta nejupřímnější dobrá vůle, postavená na rozumu a racionalitě, nemůže zásadním způsobem pomoci světu a nemůže zachránit bortící se civilizaci, postavenou na základech vyzdvihování rozumu. Reforma a náprava není možná! Takové pokusy mohou přinést jen dočasné zlepšení, avšak po čase propuknou všechny problémy ještě intenzivněji. Zde nepomůže nic, o čem se domnívá současné lidstvo, že by mohlo pomoci.

Zde pomůže jen jediné! Ponechat to staré, nesprávné a nemocné svému osudu, a postavit vše své bytí a všechny své priority na zcela nový základ. Na základ dominance ne rozumu a racionality jako dosud, ale na základ dominance citu, srdce, svědomí a intuice. Toto je zdravá platforma, na níž má být nově všechno vybudováno! To je to od základu nové, co má perspektivu, na rozdíl od toho starého, dosavadního a neperspektivního, co je odsouzeno k zániku. K zániku bez jakékoliv možnosti reformy a nápravy, protože to od samých počátků stojí na nesprávném základě. Protože jde o něco, na čem jsme nikdy neměli vybudovat naši civilizaci. Co nikdy nebylo hodno toho, aby na tom lidé postavili své životy i všechny své hodnoty.

A přestože lidstvo bylo upozorněno, že pokud nepřestane kráčet svou falešnou cestou, dospěje nakonec k apokalyptickým hrůzám, naše nesprávné směrování jsme nepřehodnotili a slepě jsme v něm pokračovali. Až nakonec jsme to dopracovali do dnešní doby. Do doby pandemie dosud nevídaných rozměrů.

Ptáte se, jak může dominantní postavení rozumu a racionality za pandemii?

Oficiální kruhy to nepřiznávají, ale v neoficiálních kruzích se ví, že koronavirus vykazuje všechny znaky uměle a laboratorně vytvořeného viru. A tento virus byl neúmyslně, ale mnohem pravděpodobněji spíše úmyslně rozšířen po celém světě, ze všemi následky, které to přináší. Lidský rozum a jeho pýcha a velikášství způsobily, že bylo vůbec vyvíjeno a vytvářeno cosi takového, jako koronavirus! Lidský rozum a jeho obludné plány způsobily rozšíření koronaviru po celém světě!

Rozum vymyslel mnohé kontroverzní, a až šílená opatření proti šíření nákazy! Rozum a jeho spekulace chtějí obyvatelstvo světa na pozadí pandemie ovládat a připravit ho o jeho dosavadní práva a svobody! Rozum chce stanovit vládu svého „Nového světového pořádku“ na zemi a chce mít všechny lidi pod absolutní kontrolou! Rozum, jeho nadvláda a moci chtivost způsobují světové napětí a hrozí národům jadernou katastrofou! Rozum a jeho nenasytnost drancují planetu nad hranice její možností! Rozum a jeho čistě racionální snažení pouze za materiálním prospěchem a materiálním užíváním udělal z lidí konzumní živočichy, bez jakýchkoliv ambicí, přesahujících materii! Rozum dohnal civilizaci ke kolapsu a rozum ji chce zachránit, čímž kolaps ještě urychlí!

Rozum a racionalita se staly základním kamenem vnitřního, duševního života většiny lidí, a lidé se proto stali neschopní rozpoznávat čisté cítění vlastního ducha. Stali se neschopní naslouchat svému citu, svému srdci, svému svědomí a své intuici.

Nejhlubší lidská duchovní podstata, projevující se citem byla potlačena, a byla ji upřena možnost jejího blahodárného působení. Otěže převzal rozum a spolu s ním také kompetenci vládnout, ačkoli kompetence vládnout přísluší pouze duchu, čili pravé podstatě naší lidské osobnosti.

Tak se začalo budovat na nesprávném základě a tato jediná základní chyba, tato tragická záměna vlády ducha za vládu rozumu měla za následek všechny ostatní chyby. Měla za následek, že v současnosti jsme se přesně podle předpovědí proroků dostali do doby, v níž se na nás sesypou všechny nešťastné důsledky našeho předchozího chybného přístupu k životu. Avšak dříve, než celý starý systém padne, ukáže lidem svou nedostatečnost, neschopnost, ba až zvrácenost, které se stanou tak očividné, že opravdu jen slepý je bude moci prohlížet.

Všechno staré, postavené na preferování rozumu se začíná hroutit a nakonec zhroutí, aby uvolnilo cestu novému a správnému, postavenému na vládě ducha, citu, srdce a svědomí. Stará paradigma rozumu se zhroutí, aby na její troskách mohla povstat nová paradigma ducha.

To staré nelze nijak opravit, nijak vylepšit a nijak zásadně reformovat, protože je to v samotném základě falešné a nesprávné. To jediné správné, co můžeme v dané situaci udělat je, začít stavět celé své bytí i všechny své hodnoty na nový, správný základ. Na základ dominance ducha, citu a svědomí! To je tím, co má v člověku vládnout a rozum máme na to, aby sloužil duchu. Aby sloužil našemu citu a svědomí! Duch má v nás i v celé naší civilizaci vládnout, a rozum má hledat možnosti k realizaci vůle ducha v hmotnosti. Tak je to správné a tak to má být! To je to nové, na čem je třeba budovat, až to staré a nesprávně padne.

A abychom nemuseli padnout také my spolu s tím starým a nesprávným, měli bychom se po pochopení a uvědomění si těchto vážných skutečností začít ze všech sil orientovat na to nové. Měli bychom se stále vědoměji stávat lidmi ducha, citu a svědomí. Tím se staneme oázami nového v poušti starého. Staneme se tím, co přetrvá, protože je to nové a stojí to na novém a správném základě, zatímco všechno ostatní kolem, to staré, nesprávné a rozumové, se bude bolestně hroutit a v troskách pod sebou pohřbívat všechny, takovýmto způsobem nesprávně vnitřně nastavené lidi.

Všechno bude nové! Vše bude postaveno na novém základě! Pokud se také my sami v sobě staneme novými, obstojíme a naše bytí zůstane zachováno. Kdo však chce stále křečovitě setrvávat jen na tom starém, zhroutí se spolu s ním, protože doba starého končí a doba nového začíná. A pokud chceme do ní vstoupit, musíme se i my stát novými! Novými tím, že v sobě dáme prostor vlastnímu duchu! Že se probudíme ze spánku ducha, že se znovu zrodíme v duchu a že citové impulsy ducha, svědomí a citu budou mít v nás tu nejvyšší prioritu. Že duch v nás bude konečně vládnout a rozum bude jeho dobrým služebníkem.

Klíčovou otázkou zůstává, jakým způsobem se stát v sobě novými? Jak dosáhnout, abychom se stali mnohem vnímavějšími k citovým impulsům našeho ducha? Jak dosáhnout, abychom je vnímali čistě a jasně, a následně se jimi mohli řídit s důvěrou v moudrost našeho ducha?

Cesta k tomuto cíli je relativně jednoduchá. Stačí se pouze snažit o zachovávání čistoty a ušlechtilosti našeho nitra. Běžný člověk totiž o své nitro nedbá a v myšlenkách se vnitřně zabývá čímkoli. Vnitřně si klidně promítá o jakékoliv nečistotě. Často promítá i o věcech, o kterých by se dokonce styděl i mluvit. S takovým nečistým vnitřkem je však problém zachytit a jasně vnímat impulsy našeho ducha, projevující se čistými city.

Abychom byli toho schopni, musíme začít s očišťováním našeho nitra. Musím začít vědomě dbát o jeho čistotu a ušlechtilost. Musíme si začít dávat pozor na to, o čem vnitřně promítáme a čím se vnitřně zabýváme.

Pokud s tím začneme, naše nitro se začne čistit a čím bude čistší, tím jasněji budeme schopni vnímat čisté impulzy svého ducha. Tím jasněji budeme vnímat naše svědomí, jakož také vnuknutí naší intuice. Je to stejné, jako když se díváme do čisté vody nějakého potoka, nebo jezera a vidíme v ní až na dno. Jen v očištěném nitru můžeme vidět až na dno naší duše, až k našemu duchu, od kterého k nám proudí jeho impulzy. Stačí tedy jen dosáhnout přiměřené čistoty vnitřního života, a tím dosáhneme kontaktu s vlastním duchem.

Snažme se proto udržovat krb svých myšlenek čistý! Osvoboďme své cítění, neboť jedině tak se staneme schopni správně posuzovat všechny věci kolem nás. Jedině tak budeme schopni správným způsobem rozeznávat dobro od zla. Jedině tak se staneme novými! Novými a zdravými pevnými pilíři, které zůstanou stát i tehdy, když se vše, postavené na starém a nesprávném základě zhroutí.

Na těchto pilířích bude potom, po tragickém pádu starého, moci vzniknout zcela nová a mnohem vyšší kvalita života na zemi. Kvalita, opírající se o dominanci ducha a citu, a ne o dominanci rozumu a racionality, jak tomu bylo doposud.

51 komentářů k článku “Radikální změna klepe na dveře”

 1. Jan P říká:

  Autor a farář církev československá husitská si křesťanský komunismus jako „RADIKÁLNÍ ZMĚNU“ asi nepřeje. Škoda.

  Pěkná recenze pozoruhodné knihy.
  „Už pojem křesťanský komunismus v postsovětském prostředí, s ještě relativně čerstvou historickou zkušeností potlačování církví a náboženského života v době komunistických režimu, provokuje. Autor oceňuje křesťanství i komunismus jako utopický koncept a snaží se najít styčné plochy, ačkoliv se opakovaně vymezuje proti pojímání marxismu a komunismu jako sekularizované verze židokřesťanských dějin spásy. Citát „Mít všechno společné“ ze Skutků apoštolů 2,44 pokládá za základ nejstarší kontinuální tradice komunismu.“
  https://www.forum24.cz/meli-vsechno-spolecne-jak-je-to-s-dedictvim-krestanskeho-komunismu/?fbclid=IwAR0Sv3BWkvlaKyYbi690vTketuYuJ41Na3M8n2eGhnYZ1-un-U1qWjyKkAw

 2. blade říká:

  Na dveře klepe delta a lambda exponenciála.

  Autolampe zatím o.k. 🙂

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Radikální změna klepe na dveře

  KÁMOŠI JAK HROM
  JERRY + TOM
  Největší mýty o útoku Třetí říše na SSSR
  Němci narychlo předcházeli sovětské invazi

  Dnes 13:07
  Alex Švamberk, Novinky
  Přesně 22. června 1941 zaútočilo hitlerovské Německo se svými vazaly na Sovětský svaz, letos je to tedy 80 let od této významné události druhé světové války. Útok je spojen s řadou mýtů, protože hitlerovská vojska postupovala až neuvěřitelně rychle. Za dva týdny pronikla do hloubky více než 400 kilometrů a během prvních týdnů padly do zajetí statisíce rudoarmějců.
  Opakovaně se uvádělo, že Sovětský svaz nebyl připraven, že Josif Vissarionovič Stalin s útokem nepočítal a že byl tak zaskočen, že ho to na několik dní paralyzovalo. Dokonce se objevilo i tvrzení, že sovětské jednotky selhaly při obraně, protože se chystaly na začátku července přepadnout Německo a Adolf Hitler je jen předehnal. Jak to ale bylo doopravdy?

  Mýtus č. 1: Sověti s útokem nepočítali
  Když piloti Luftwaffe bombardovali nezamaskovaná sovětská letadla vyrovnaná na letištích v řadách, vypadalo to, že Sovětský svaz s útokem nepočítal. To popíral ve svých pamětech generál Georgij Konstantinovič Žukov: „Po Stalinově smrti se objevily verze, že někteří velitelé a jejich štáby v noci na 22. června nic netušili a klidně spali, nebo se bezstarostně bavili. To neodpovídá skutečnosti. Poslední mírová noc byla jiná.”
  Žukov má pravdu, večer 21. června 1941 se účastnil porady, kde byl vydán následující rozkaz: „Mezi 22. a 23. červnem je možný překvapivý německý útok na frontách Leningradského, Pobaltského Západního, Kyjevského a Oděského vojenského okruhu“. Nařizoval vojskům těchto okruhů přejít do stavu bojové pohotovosti, tajně zaujmout palebná postavení v opevněných prostorech na státní hranici, vojska rozptýlit a zamaskovat. Pro mnohé však rozkaz přišel pozdě, k jednotkám se dostal dvě hodiny před útokem.
  K vydání rozkazu přispěla informace od německého přeběhlíka u Tarnopolu, který řekl, že útok začne 22. června ráno. Stalin se ještě zeptal: „A nenastrčili toho přeběhlíka němečtí generálové, aby vyprovokovali konflikt?“ Sovětský vůdce si myslel, že zatímco Hitler o válku neusiluje, němečtí generálové o ni stojí a využijí jakékoli záminky k jejímu rozpoutání. Nakonec však souhlasil s vydáním rozkazu, ovšem s dovětkem: „Úkolem našich vojsk je nereagovat na žádné provokační akce, jež by mohly způsobit komplikace.“
  Lidový komisař námořnictva admirál Nikolaj Gerasimovič Kuzněcov se kvůli tomu obrátil na Žukova, zda může použít zbraně. Ten mu odpověděl, že ano. Lodě v sevastopolském přístavu se proto bránily palbou. Jiní si tím však jisti nebyli. Náčelník štábu 26. armády Ivan Semjonovič Varennikov oznámil ve 4:30, že německé dělostřelectvo pálí po celé délce fronty a Přemyšl je pod palbou zblízka. Pak se objevily dvě vlny německých letadel a od čtvrté ráno bombardovaly

  DVA KOHOUTI NA JEDNOM SMETIŠTI

  ZVANÉM EVROPA

  po 80 letech

  S Putinen má Zeman dobré vztahy, že ?

 4. Svatopluk Beran říká:

  Je normální aby se lidé z různých zemí snažili spolupracovat i když nemají úplně stejné pohledy jak řešit situace. JE NENORMÁLNÍ NEUSTÁLE V ZÁJMU SVÉHO JEDINÉHO SPRÁVNÉHO PŘESVĚDČENÍ VYTVÁŘET NEPŘÍTELE. Bylo to tak při vzniku křesťanství, bylo to tak za socíku a v NĚKTERÝCH Z NÁS TO JE NA CELOU DÉLKU ŽIVOTA. I tak tak se dá samozřejmě dožít vlastní život. LIDSKÁ HLOUPOST A NEUSTÁLÉ BUDOVÁNÍ NEPŘÍTELE JE ZAJÍMAVÁ ZÁPADNÍ KŘESŤANSKÁ VLASTNOST. CYRIL METODĚJ A JEJICH ŽÁCI, BY MOHLI POVÍDAT. POUZE LATINSKÝ, HEBREJSKÝ A ŘECKÝ NÁPIS-POHLED A VÝKLAD SVĚTA JE TEN JEDINÝ VE VESMÍRU SPRÁVNÝ A MOŽNÝ. Haleluja.

 5. blade říká:

  Aha, takže „nebohé“ Německo jen tak tak, uniklo napadení od SSSR. To, že už v té době mělo pod palcem téměř celou Evropu se zamlčí. Bude jen otázka času, kdy se budou fakta překrucovat a říkat, že Sověti napadli nacistické Německo 🙂

  —————————————————————————————-

  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje

 6. blade říká:

  Nové politbyro a Nejvyšší sovět:
  https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1411654069157089282/photo/1

 7. Svatopluk Beran říká:

  A přikládám jednu z mnoha reakcí na překopírovanou DEMAGOGII z novinek cz. panem Grycem.

  Už je to tady. Po tom, co Dr. Edvard Beneš v roce 1945 logicky varoval před tím, že přijde doba, kdy Němci budou předkládat světu důkazy o tom, že k 2. světové válce byli v Evropě vyprovokováni a donuceni, že v podstatě za nic nemohou, tj., jak za 1., 2. a co já vím za jakou ještě válku, už je to tady, pokud dobře rozumím tomuto demagogickému, dezinformačnímu, propagačnímu, sofistikovanému a krom jeho účelovosti zmírnit neodpustitelnou vinu Němců za svoje vykonaná zvěrstva, jinak redundantnímu článku.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  pane Beran,
  nevytrhujte z kontextu, nebablejte.
  co si myslíte…

  pokud na něco odkazujete
  uveďte kompletní text v originálu.

 9. Svatopluk Beran říká:

  Cyril a Metoděj – apoštolové slovanů, Matěj Pavlík, vydáno k 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů v roce 2013 Český národní fond kultury

  https://www.megaknihy.cz/historie/155724-cyril-a-metodej-apostolove-slovanu.html

  Strana 26, kapitola SVATÝ KNÍŽE ROSTISLAV

  Cožpak nepřichází déšť od Boha na všechny stejně a zdali slunce zrovna tak nesvítí na všechny? Zdali nedýcháme na vzduchu všichni stejně? A tak se nehanbíte uznávat pouze tři jazyky a přikazovat, aby všechny ostatní národy a plemena byly slepé a hluché? Sv. Konstantin-Cyril vyjmenoval celou dlouhou řadu národů, které v církvi východní měly své knihy a vzdávaly Bohu slávu každý svým jazykem. Citoval celou 14. kapitolu z 1. epištoly sv.ap. Pavla ke Korintským a vyvrátil FALEŠNÉ UČENÍ TROJJAZYČNÍKŮ – PILÁTNICKÉ HEREZE.

 10. blade říká:

  Dnes 5:20 – Moskva
  jz, Novinky, ČTK
  Rusko úspěšně vyzkoušelo nový systém protivzdušné obrany S-500 Prometej. Všechny zkoušky dopadly výborně, řekl náčelník protiletadlových raketových vojsk, generálmajor Sergej Babakov v rozhovoru pro armádní deník Krasnaja zvězda. Nový systém dokáže ničit i hypersonické zbraně ve vesmíru.

  Rusko je vlastně na případný útok NATO připraveno daleko lépe než v roce 1941 na útok německých fašistů a nacistů.

 11. Svatopluk Beran říká:

  Nejde mi vložit odkaz na projev presidenta Edvarda Beneše v Lidicích z 10.6. 1945, který je umístěna na You Tube, pane Gryc. Tak že si ho najděte a puste. Pokud ho nebudete chtít poslouchat celý, nastavte si 7min. 20vt. Jsou tam projevy dva, druhý je k odsunu sudetských Němců.

 12. blade říká:

  Důležitý volebním bodem pro ODS by mohlo být vrácení 340.000.000.000,- Kč do důchodového fondu, které si tehdejší MF z ODS Klaus vypůjčil z důchodového fondu, na dobu prý jednoho roku. Ve vládě byli tehdy ODS, ODA a KDU-ČSL. Důchodcům nic nevrátili za rok, ale nevrátili to ani za další tři vlády premiérů Klause, Topolánka a Nečase. Žít z peněz jiných a nevracet, je na úrovni darebáků a vrcholného houmlesu, vyhnisů a vyžírek, které následující roky hrají mrtvého brouka, a není jim vůbec nic blbého.

  Věřím, že současný šéf ODS se jako poctivý modrý plotňák z Moravy postaví čelem ke svým věřitelům a společnými silami v ODS začnou splácet tyto peníze a vrátí je během jednoho roku tak, jak to ODS „guru„ původně sliboval.

 13. blade říká:

  Zas budou na plážích hice – https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/plastika-zena-muzi-nadbihaji-influencerka.A210704_104808_zahranicni_remy/foto/REM8c8176_conny.png

  🙂

 14. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Beran
  prezident Beneš mohl pronášet projevy.
  Mohl i jiné věci
  Mocensky na tom byl bídně, jistě ne zcela, ale podobně jako Hácha za Protektorátu.

  Jistě známe publikace a fotografie pobytu Beneše v Londýně, jsou tam fotografie z jeho návštěv pilotů RAF.
  Ve svobodné vlasti nebyl schopen nebo spíše se nemohl těchto hrdinů zastat, buď byli zavření nebo utekli na západ.
  Snažím se psát z osobního pohledu mám na mysli generálmajora Rudolfa Nedomu se kterým jsem strávil prázdniny v roce 1947 v Rožnově.
  Nejde o to co pan prezident Beneš povídal, jde o to co dělal a o to co mohl, nebo nemohl udělat
  po osvobození-okupaci a v únoru 1948….

  Převzato v četně gramatických chyb v textu:

  Komunistický převrat v roce 1948
  Hlavní článek: Československý státní převrat 1948
  Předseda KSČM Klement Gottwald, jehož puč Beneše podruhé sesul.
  Dne 12. února 1948 nekomunističtí ministři pohrozili rezignací, pokud se okamžitě nezastaví „balení“ policie komunistickým ministrem vnitra Václavem Noskem (ČS). Komunisté zřídili „akční výbory“, od nichž Nosek nařídil státním úředníkům, aby přijímaly rozkazy. Nosek také nelegálně vydal zbraně akčním výborům. Dne 20. února vytvořili komunisté „lidovou domobranu“ 15 000 lidí. Dne 21. února 1948 rezignovalo 12 nekomunistických ministrů na protest proti Gottwaldovu odmítnutí zastavit balení policie s komunisty, přestože většina kabinetu nařídila jeho ukončení. Nekomunisti věřili, že beneš bude na jejich straně, aby jim umožnil zůstat ve funkci správce vlády až do nových voleb.
  Beneš zpočátku odmítal přijmout jejich rezignace a trval na tom, že bez nekomunistických stran nemůže vznikt žádná vláda. Gottwald však v té době upustil od veškerého předstírání práce v rámci systému. Pohrozil generální stávkou, pokud Beneš nezdanoví vládu ovládanou komunisty. Komunisté také obsadili funkce nekomunistů, kteří rezignovali. Tváří v tvář krizi Beneš zaváhal a hledal více času. [67]
  Dne 22. února se v Praze konal velký průvod komunistických akčních výborů, který skončil útokem lidových milicí na kanceláře opozičních stran a Sokolů. [67] Uprostřed obav, že hrozí občanská válka, a zvěstí, že rudá armáda zamete na Gottwalda, Beneš ustoupil. Dne 25. února přijal rezignaci nekomunistických ministrů a jmenoval novou vládu ovládanou komunisty v souladu s Gottwaldovým specifikací. Nekomunistické strany byly stále formálně zastoupeny, takže vláda byla stále technicky koaliční. S výjimkou Masaryka však byli nekomunističtí ministři spolucestujícími. Beneš v podstatě dal komunistickým převratům právní sankci.
  Během krize se Benešovi nepodařilo získat podporu, jak by to mohl udělat od Sokolů, sdružení legionářů veteránů, církví a mnoha vysokoškolských studentů. Crampton napsal: „V únoru 1948 si Beneš stále přisuzuje obrovský respekt a autoritu“, a pokud by využil své morální prestiže, mohl shromážděnít veřejné mínění proti komunistům. [70] Beneš však stále považoval Německo za hlavní nebezpečí pro Československo a nakonec věřil, že Československo potřebuje spojenectví se Sovětským svazem více než naopak, a praha si jako taková nikdy nemohla dovolit trvalou roztržku s Moskvou. Nakonec byl Beneš v únoru 1948 hluboce nemocný, trpěl vysokým krevním tlakem , arteriosklerózou a tuberkulózou páteřea jeho špatné zdraví přispělo k nedostatku boje v něm. [70]
  Krátce poté se konaly volby, ve kterých voličům byla předložena jediná listina Národní fronty, nyní organizace ovládané komunisty. 12. března 1948 navštívil profesor Václav Černý Beneše ve své vile v Sezimově Ústí, kde prezident obvinil Stalina, že ho využívá. Podle Černého použil Beneš o Stalinovi tak násilné a vulgární výrazy, že se neobtěžoval sepsal prezidentův komentář, protože věřil, že je nepublikovatelný. [71]
  Ústavodárnénárodní shromáždění , které je nyní servilní nástroj komunistů, schválilo 9. I když to nebyl úplně komunistický dokument, byl natolik blízko sovětské ústavy, že ho Beneš odmítl podepsat. Dne 7. června 1948 rezignoval na funkci prezidenta a Gottwald převzal většinu prezidentských funkcí, dokud nebyl o týden později zvolen jeho nástupcem. [70]
  Dne 14. srpna 1948 zahájila sovětská a československá média kampaň hanobení Beneše, obvinila ho z toho, že je nepřítelem Sovětského svazu, a tvrdila, že v září 1938 odmítl sovětskou nabídku jednostranné vojenské pomoci, protože chtěl, aby byla Československu uložena Mnichovská dohoda. Na smrtelné posteli beneš zuřil kvůli tvrzení, že Sovětský svaz nabídl jednostrannou pomoc v roce 1938 s bývalým prezidentským kancléřem Jaromírem Smutným (cs)a napsal: „Rád by věděl kdy, kým a komu byla nabídka učiněna“. Během komunistické éry v Československu byl Beneš očerňován jako zrádce,který v roce 1938 odmítl údajnou nabídku Stalina jednostranně pomoci Československu, protože údajně chtěl, aby byla mnichovská dohoda vnucena jeho zemi. To je věštce.
  Již ve špatném zdravotním stavu poté, co v roce 1947 utrpěl dvě mrtvice, zůstal Beneš zcela zlomený poté, co viděl zkázu svého životního díla. Zemřel přirozenou smrtí ve své vile v Sezimově Ústí 3. září 1948, pouhých sedm měsíců po skončení liberálně demokratické vlády, kterou pomáhal vytvářet. [3] Je pohřben v zahradě své vily a jeho busta je součástí náhrobku. Vedle něj je pohřbena jeho žena Hana, která žila do 2. prosince 1974.
  P

 15. Svatopluk Beran říká:

  Pane Gryc vyjadřoval jsem se k vašim nesmyslů, které zde neustále předkládáte ohledně důvodů vzniku, zapojení a eskalace 2SV, kdy např. Poláci, tak následně i Velká Britanie po naší zradě v Mnichově, uzavřely ještě před paktem Molotov-Rebentrop, paktem s Hitlerem o neútočení. To že byl uzavřen pakt o neútočení mezi Stalinem a Hitlerem byl následek zrady západní Evropy včetně USA, které nereagovaly na Hitlerovo šílenství sepsané na přelomu třicátých let v Mein Kampfu a jeho slovanském Lebensraumu. V těch letech jak Velká Britanie tak i Francie těžily své bohatství s kolonií po celém světě. Takže jim připadalo normální proč by si nemohl Hitler zabrat slovanské území, aby se jim nepletl do jejich kolonií po celém světě. Apatické byly k Německu i Spojené státy, které naopak za pomoci Monroovy doktríny podporovaly a iniciovaly diktátorské režimy v Jižní Americe, z kterých těžily za minimum nákladů surovinové potřeby, pro svůj fantasticky se rozjíždějící průmysl. Přitom se žádný z těchto států nemazlil ani s Čínou. Viz. opiová válka, povstání boxerů a výstavba západních železnic USA na vyrabovaném stříbře z Číny za drogy.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lebensraum

  Vy tady na těchto blozích v důsledků zřejmě možného ublížení od komunistů, pro které jste ale stavěl baráky a bral za to peníze, snažíte měnit svou nenávistí proběhlé dějiny. Nemyslím si že by nenávist u vysokoškolsky vzdělaného člověka měla mít sílu, překrucovat cíleně dějiny. Chtěl jste namísto mého BABLÁNÍ texty v originálu. DOSTAL JSTE JE.

 16. Zdeněk Gryc říká:

  Drahý příteli,

  proč furt bejt osobní ?
  za co jste vy bral za komunistů peníze?
  ———————
  Vy tady na těchto blozích v důsledků zřejmě možného ublížení od komunistů, pro které jste ale stavěl baráky a bral za to peníze, snažíte měnit svou nenávistí proběhlé dějiny. Nemyslím si že by nenávist u vysokoškolsky vzdělaného člověka měla mít sílu, překrucovat cíleně dějiny. Chtěl jste namísto mého BABLÁNÍ texty v originálu. DOSTAL
  —————————————————
  před paktem Molotov-Rebentrop, paktem s Hitlerem o neútočení. To že byl uzavřen pakt o neútočení mezi Stalinem a Hitlerem byl následek zrady západní Evropy včetně USA, které nereagovaly na Hitlerovo šílenství sepsané na přelomu třicátých let v Mein Kampfu a jeho slovanském Lebensraumu. V těch letech jak Velká Britanie tak i Francie těžily své bohatství s kolonií po celém světě. Takže jim připadalo normální proč by si nemohl Hitler zabrat slovanské území, aby se jim nepletl do jejich kolonií po celém světě.
  —————————————————–
  to už známe z marx-len
  to bylo v době, kdy kolonií SSSR bylo tuzemsko.
  BYLI NEBO NEBYLI JSME JEHO VAZALEM A KOLONIÍ ???
  JEDNOTUCHÁ PREMISA

  dál není co řešit, že ?

  Stalin je mrtev, máme Putina

  převzato:
  Řezání pilou, bití a elektrický proud: Vězni popsali mučení v Putinových tajných komorách
  „Vzal chirurgickou pilu a začal mi řezat ruku.“ Ukrajinské věznice skrývají mučící komory.
  Pod vězeňským areálem v ukrajinském městě Doněck spadajícím pod nadvládu Ruska byly objeveny další sklepní žaláře využívané k mučení civilistů. Místo se řadí mezi hned několik mučicích komor rozmístěných po východní Ukrajině, která jsou podle skupin bojujících za lidská práva řízena ruským prezidentem Putinem.
  ——————————-
  zajděte se podívat na bývalou budovu Stavoprojektru,
  kde jsme za totáče brali prachy.
  Vy tady na těchto blozích v důsledků zřejmě možného ublížení od komunistů, pro které jste ale stavěl baráky a bral za to peníze,

  a hlavně si přečtěte pamětní desku,co se tam dělo

 17. Zdeněk Gryc říká:

  PRO ÚPLNOST

  „text v originálu“

  Ukrajinský velvyslanec přirovnal konflikt na východě země k 2. světové: ČTK –

  8. května 2021

  17:00

  Mezi dnešním konfliktem na východě Ukrajiny a druhou světovou válkou existují paralely. V obou případech šlo o obranu proti agresorovi a boj za osvobození. Na dnešní pietní akci k připomenutí 76. výročí konce druhé světové války a ukrajinských vojáku padlých při osvobození Prahy to na Olšanských hřbitovech řekl ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis.
  Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym v březnu 2014. Od té doby trvá konflikt mezi vojsky loajálními k nové prozápadní vládě a proruskými separatisty. Velvyslanec připomněl, že boje v Doněcké a Luhanské oblasti již trvají déle než druhá světová válka a vyžádaly si 13.000 ukrajinských životů.
  „My, Ukrajinci, vidíme jasné propojení mezi válkou před 76 lety a tou dnešní s Ruskem. Obě jsou válkami proti agresorům a okupantům. Obě jsou válkami osvobozeneckými. A proto dnes skláníme hlavy před světlou památkou našich ukrajinských vojáků, kteří bránili a stále brání Evropu před totalitou,“ uvedl. Kyjev a Západ dlouhodobě obviňují Rusko z vojenské podpory povstalců, což Moskva popírá.

  Perebyjnis připomněl, že za druhé světové války bylo do sovětské Rudé armády mobilizováno asi sedm milionů Ukrajinců, z nichž polovina zahynula a z přeživších se z poloviny stali invalidé. Kromě toho Ukrajinci bojovali také v armádách Polska, Spojených států, Velké Británie, Francie a na 150.000 v partyzánských oddílech, doplnil diplomat. V prvním, druhém a čtvrtém frontu Rudé armády, kterým se říkalo ukrajinské a které bojovaly na konci války na území nacisty okupovaného Československa, tvořili Ukrajinci 60 až 80 procent pěchoty.
  „Rudá armáda osvobodila střední Evropu od nacistů, nepřinesla sem svobodu“
  „Je třeba říci, že i když Rudá armáda osvobodila střední Evropu od nacistů, nepřinesla sem svobodu,“ řekl velvyslanec. Dodal, že i když Stalin a bolševický sovětský režim zneužil oběti milionů ukrajinských vojáků, ti nebojovali za něj. „Bojovali za svou rodnou zem, za svoji rodinu,“ řekl. Řada z nich pak podle něj bojovala i za Ukrajinu bez ruské nadvlády.
  Na akci promluvil také senátor Pavel Fischer. „Je naším úkolem, abychom památku ukrajinských vojáků udržovali živou a přítomnou,“ řekl. Historik a poslanec ODS Pavel Žáček pak doplnil, že ruský režim Vladimira Putina ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině uplatňuje propagandistické metody. V té souvislosti připomněl i kauzu výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, který měli podle nových zjištění bezpečnostních složek na svědomí agenti ruské rozvědky.
  ——————————————————

 18. Zdeněk Gryc říká:

  „Mezi dnešním konfliktem na východě Ukrajiny a druhou světovou válkou existují paralely.“

  Něco jako anexe PODKARPATSKÉ UKRAJINY ?

  POUHÁ DROBNOST PŘI ANEXI POLSKÉHO ÚZEMÍ PO 2 SV.

  —————————————————————-

 19. Svatopluk Beran říká:

  Mohu od vás dostat historický odkaz na název území Podkarpatská Ukrajina. Co to tu zas povídáte za nesmysly?

  Bělorusko – slyšítet tam BěloUSA, nebo snad Bělovelká Britanie, nebo snad BěloFrancie? Podkarpatská Rus – slyšíte tam PodkarpatskáUSA, nebo snad PodkrpatskáUkrajina, nebo snad PodkarpatskáVelká Britanie. Prusko – slyšíte tam PUSA, nebo snad Pvelká Britanie, nebo snad Pfrancie. Vždy je tam RUSKO a jsou to slovanské národy.

  Víte co to byla v devátém století Kijevská Rus? Znáte vůbec vysokoškolský studente historii?

 20. Svatopluk Beran říká:

  Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym v březnu 2014. Od té doby trvá konflikt mezi vojsky loajálními k nové prozápadní vládě a proruskými separatisty. Velvyslanec připomněl, že boje v Doněcké a Luhanské oblasti již trvají déle než druhá světová válka a vyžádaly si 13.000 ukrajinských životů.

  Krym nikdy nebyl Ukrajinský. Nikdy v historii neexistovalo žádné Ukrajinské státní zřízení. Krym byl po anexi v 17století součástí carského Ruského státu, tak jako například Havaj po americké anexi v 18 stoletrí a po bolševické revoluci, kdy Německý císař VilémII zařídil tajný přesun bolševiků ze Švýcarska do Petrohradu a bolševickou revoluci v carském Rusku, byl až do roku 1964 územím Ruské socialistické republiky a přetrval jím, i když Krym svěřil Chruščov do užívání Ukrajinské socialistické republikce, které Gorbačev, tak jako mnohým jiným postosovětským republikám umožnil samostatnou politiku s tím, že nikdy USA a západním velmocem nedovolí vybudovat na svém území vojenské základny Transatlantické aliance proti Rusku.

  O nějakém srovnání s příčinami 2SV může hovořit jenom BLBEC.

 21. Svatopluk Beran říká:

  „Mezi dnešním konfliktem na východě Ukrajiny a druhou světovou válkou existují paralely.“

  Něco jako anexe PODKARPATSKÉ UKRAJINY ?

  POUHÁ DROBNOST PŘI ANEXI POLSKÉHO ÚZEMÍ PO 2 SV.

  Jenom neznalý hlupák taktiky ochrany svého území může srovnávat předsunutí hranice Sovětského Svazu na úkor poloviny Polska, vůči největšímu agresorovi tehdejší doby, Hitlerovskému Německu, když všichni ostatní buď zradili v Mnichově Českou republiku nebo v zájmu udržení svých světových kolonií neviděli, jak je Hitler agresivní vůči malým státům po celé Evropě.

 22. Svatopluk Beran říká:

  Něco jako anexe PODKARPATSKÉ UKRAJINY?

  Po 2SV byla anektovaná naší republice se souhlasem Churchila a Rosevelta PODKARPATSKÁ RUS, žádná PODKARPATSKÁ UKRAJINA. TOHLE SNAD JSOU SCHOPNY TVRDIT V DNEŠNÍ DOBĚ JEN HLUPÁCI VYCHÁZEJÍCÍ DNEŠNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ALE VY JAKO VSOKOŠKOLÁK? NO SVĚT SE SKUTEČNĚ, A TO SE NA MNE NEZLOBTE, V PRDEL OBRACÍ, PŘESNĚ JAK TO V LIDICÍCH V ROCE 1945 PŘEDPOVĚDĚL BENEŠ.

 23. Zdeněk Gryc říká:

  Po 2SV byla anektovaná naší republice se souhlasem Churchila a Rosevelta PODKARPATSKÁ RUS, žádná PODKARPATSKÁ UKRAJINA.

  SE SOUHLASEM,NEBO PŘÍMO NA PŘÁNÍ
  co měla u všech čertů kecat USA do anexe rebubliky
  nebo Beran zase kecá

  nebo uvede aute autentickou nótu USA na toto téma

  Zdeněk Gryc říká KECÁ + KECÁ
  ————————
  KECY KECY,,,,,,,,,,,,,, USA ???
  KDO A KDY SE USA PTAL
  NEVOLNÍK BENEŠ ?
  NEBO MINISTR ZAHRANIČÍ
  JAN MASARYK ZAVRAŽDĚNÝ
  DĚDEČKY VRAHŮ Z VRBĚTIC

  —————————————–

  dobře,dobře,vi ale někdo jak se jim pak TAM žilo?

 24. Zdeněk Gryc říká:

  Beran vy taky,
  nebo nikoli

  ALE VY JAKO VSOKOŠKOLÁK?

  Jaká ALMA MATER

  má na svědomí tak brilantního

  PUTINOVA TROLA

 25. Zdeněk Gryc říká:

  1. Miroslav Grebeníček – Wikipedie
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Grebeníček

  Miroslav Grebeníček (* 21. března 1947 Staré Město) je český komunistický politik, od roku 1990 poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a Poslanecké sněmovny, v letech 1993-2005 předseda Komunistické strany Čech a Moravy.
  Jeho otcem byl Alois Grebeníček, činný v protifašistickém odboji (chybí zdroj) a vyznamenaný E. Benešem, který byl v letech 1945 až 1951 vyšetřovatelem Státní bezpečnosti na Krajském velitelství StB v Uherském Hradišti, kde krutě týral a mučil vyšetřované, mimo jiné i elektřinou a bitím kovovým kabelem přes nohy a ruce . Podle jiných zas patřil k nejlidštějším vyšetřovatelům.
  Wikipedia • Text v rámci licence CC-BY-SA
  ——————————————————————
  Byl nebo nebil ?
  Leč Beranovu povídačku o 2 SV válce vylepšil pro lektory Marx -L v Brně
  Rusáci vpadli do zad Polákům, aby zabránili Hitlerovi v další expanzi na východ
  Pro státnici z 2 předmětu na FA to bylo nutno s vážným ksichtem odžvejkat

  Co NATO + Brusel pana Beran ?

 26. Svatopluk Beran říká:

  Po 2SV byla anektovaná naší republice se souhlasem Churchila a Rosevelta PODKARPATSKÁ RUS, žádná PODKARPATSKÁ UKRAJINA.

  SE SOUHLASEM,NEBO PŘÍMO NA PŘÁNÍ
  co měla u všech čertů kecat USA do anexe rebubliky
  nebo Beran zase kecá

  Beran zná narozdíl od vás pane Gryc závěry Jaltské konference, na které se vítězné mocnosti dohodly o budoucím poválečném uspořádání světa.

 27. Svatopluk Beran říká:

  Byl nebo nebil ?
  Leč Beranovu povídačku o 2 SV válce vylepšil pro lektory Marx -L v Brně
  Rusáci vpadli do zad Polákům, aby zabránili Hitlerovi v další expanzi na východ
  Pro státnici z 2 předmětu na FA to bylo nutno s vážným ksichtem odžvejkat

  Takže pane Gryc to jste ŽVEJKAL historicky správně a pokud jste byl i kladně oznámkován, tak se nemáte za co stydět, prostě jste přednesl historickou skutečnost. To jsem nevěděl, že se Marx účastnil jako válečný poradce Stalina ve 2SV, při udržení Hitlerovských vojsk od Ruských hranic, po ZRADĚ A SPOLUPRÁCI ZÁPADNÍCH MOCNOSTÍ S HITLEROVSKÝM NĚMECKEM. Vidíte pane Gryc, pořád se člověk od vás má co nového v historii učit 🙂 Hlavně to nezapomeňte vykládat někde na základních školách, tam vám to jistě nedotčené děti budou papat.

  A to víte pane Gryc že území dnešního Finska bylo co by Finské knížectví, tak jako i jiná, součástí carského Ruska?

  Jinak historie není TROLOVÁNÍ, TROLOVÁNÍ A ZÁMĚNU HISTORIE PROVÁDÍTE AKORÁT TAK VY SÁM.

 28. blade říká:

  Krásně uděláno 🙂

  Dějiny na mapě Evropy rok po roce – https://youtu.be/UY9P0QSxlnI

  (sledujte Krym, sledujte Ukrajinu, sledujte Německo, sledujte Rusko, sledujte nás)

 29. Zdeněk Gryc říká:

  A to víte pane Beran že území dnešního Litvy bylo okupováno agresorem
  a stalo se obdobnou kolonií jako tuzemsko.

  A to víte pane Beran, že Anno-nymní Collektiv JL má obdobné názory, jako Vy?

  Totalita první i druhá měla tlampače svých doktrín
  Totalita první i druhá měla také rušičky.

  Snad rozumíme češtině:
  „kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“

  XXXXX říká:
  Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
  „Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
  nikdo by tě nehanobil“

  XXXXX říká:
  Čtvrtek, 17. 12. 2015 v 21:27
  ani to nečtu a jak jsem řek VŮL.
  Hele architekte mel si svou, já už to nebudu dál komentovat. Meleš, meleš a meleš ale vo hovně. Na tvý úvahy každej sere lidi mají narozdíl od tebe starosti jak existovat a ne jak prudit s havlem.
  „Faktem je , že to nejspíš dlouho nevydržíš. Díky Bohu.
  A kdybys to chtěl urychlit stačí skočit z šityparku s lanem kolem krku, jak to před léty předvedl jinej magor tvýho ražení.“

  XXXXX říká:
  Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
  Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí? Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj? Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest.
  Ale koho to kurva dneska zajímá?
  —————————————————————-
  „ale kecy o nějakým Rozehnalovi koho to zajímá?“

  Zajímá to Litevské architekty, podobně jako naše.

  převzato:

  Vážení přátelé, po návratu z dovolené čtu teprve teď váš dopis a sděluji, že vás ráda uvítám u nás v domě, asi raději dopoledne, abych vám mohla ukázat sídliště Jabloňová, rodinné domky atriové i SOS dětskou vesničku, které jsem projektovala a připravím materiály a budu ráda vyprávět i o mém tatínkovi, který mne naučil všechno, co vím….Rusky mluvím, anglicky ne, byla jsem Francouzštinář, jsem asi moc stará . Budu se těšit na vás i vaše zkušenosti a povídání. Pozdravy všem posílám a vás rádi přivítáme.
  Eva Rozehnalová

  Dne 2.7.2021 v 15:51 Stop juosta napsal(a):
  > Dobrý den, paní. Eva Rozehnalová,
  > jsme od prof. Vladimír Šlapeta.
  >
  > Bylo by hezké se s vámi setkat a zaznamenat vaše vzpomínky na
  > sovětskou invazi do České republiky, Pražské jaro, váš osobní příběh –
  > vzrušující příběh vašeho otce.
  > Jsme dokumentární historicko-architektonický obrys, zajímá nás
  > modernistická architektura. Zajímá nás nejen architektura, ale také
  > první nezávislé republiky evropských zemí a to, jak se věci změnily po
  > sovětské okupaci.
  >
  > Hodilo by se vám večer 18. nebo 19. července? Nebo 20. července ráno?
  > Mluvíte rusky?
  >
  > In English.
  > It would be nice to meet you and record your memories of the Soviet
  > invasion of the Czech Republic, the Prague Spring, your personal story
  > – the exciting story of your father.
  > We are a documentary historical-architectural outline, we are
  > interested in modernist architecture. We are interested not only in
  > architecture, but also in the first independent republics of European
  > countries and how things changed after the Soviet occupation.
  >
  > Would it suit you on the evening of July 18 or 19 ? Or on July 20 in
  > the morning?
  > Do you speak in Russian?
  >
  > S přátelským pozdravem.
  > Svetlana Gužauskienė
  > Jurgė Pridotkaitė
  ———————————————-
  Toto je ukázka toho co koho zajímá.

  Nezapomenout na totalitu a žalářované architekty.

  Vážit si odkazu žalářovaného Václava Havla a jeho díla:
  „Nastolení lidských práv a občanských svobod.“

 30. blade říká:

  Počátky Ruska – https://youtu.be/qUgzqkCW6A4

 31. blade říká:

  Aktuálně dvojka – https://www.estofex.org/

 32. blade říká:

  Evropská tornáda opět někde zaklepaly na dveře > 2.7. – 9.7.2021
  https://eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi?lang=en_0&lastquery=714152036&force_dynamic_map=true;

  tornáda – obrácené červené trojúhelníčky
  krupobití – zelené trojúhelníčky

 33. Jan P říká:

  Kdybychom ty biliony dolarů na zbytečné a kontraproduktivní války v Iráku a Afghánistánu raději dali na odstranění bídy na celém světě, řešení klimatické krize a do vývoje nových vakcín a léků

  Nesmyslné kulturní války neřeší skutečné problémy naší země. Nebo si myslíte, že ano ?

  Zdeněk Gryc říká:…

  blade říká:…

  Jaké top politické problémy ČR, vidí čtenáři blogu JL ?

 34. blade říká:

  Neobyčejná planeta – díl Nádech
  Např. Amazonský prales > sám spotřebuje všechen kyslík, který vyprodukuje, takže žádné plíce planety.

  https://www.lidovky.cz/orientace/veda/snizuje-se-vlivem-cloveka-kaceni-pralesu-zastoupeni-kysliku-ve-vzduchu.A180703_104021_ln_veda_ape

  Jaké top politické problémy ČR, vidí čtenáři blogu JL ? > blade žádné 🙂

 35. Dvořák říká:

  Zrovna koukám jak mladá cigoška vykrade kasičku a vzápětí si starší výplodci stěžují na diskriminaci. Mohli by politici schválit volný odstřel?

 36. Jan P říká:

  No a pak, že žádné top politické problémy podle blada v ČR nemáme.

  V tom spěchu, kde má Dvořák kulovnici na další 3 top „politické problémy zapomněl.“
  – uplácení seniorů
  – každovolební rituál Akce čisté ruce
  – migranti

  Být Dvořákem tak jsem v klidu. Po volbách vidím koalici ANO, SPOLU, popřípadě opřeno o SPD. Takže odstřel bude brzy schválen. Lovu zdar !

 37. Svatopluk Beran říká:

  A to víte pane Beran že území dnešního Litvy bylo okupováno agresorem
  a stalo se obdobnou kolonií jako tuzemsko.

  Myslíte pane Gryc Přemysla Otakara II, když s Řádem Německých rytířů christianizoval území dnešní Litvy, obydlené PRUSY? Vidíte dobře pane Gryc dobře jméno národa, který obýval toto území?

  První křížová výprava do Pruska (1254–1255)

  Přemysl Otakar II.

  V letech 1254 až 1255 se Přemysl účastnil křížové výpravy do Pruska, kterou zorganizoval olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, tvůrce královy zahraniční politiky. Cílem výpravy bylo podpoření křesťanské strany v pohanském Prusku a Litvě, zároveň se však Přemysl snažil ukázat v co nejlepším světle před kurií a také upevnit svůj vliv na severovýchodě, jehož vládci se přidávali na Bélovu stranu do protičeských koalic. Ve výpravě byla vojska pánů z Čech, Moravy i Rakous. Vánoce 1254 strávil Přemysl ve Vratislavi, kde upevnil přátelské vztahy se svými slezskými příbuznými. K výpravě se zde rovněž připojil braniborský markrabě Ota III. se svým vojskem. V polovině ledna 1255 se křížové vojsko spojilo v Elblągu s vojskem řádového velmistra německých rytířů, Poppa z Osterny. Následně se Přemyslovi podařilo náhlým útokem překvapit pruskou Medenau. Druhý den podobným nečekaným útokem padla Rudava v takzvané bitvě u Rudavy. Po symbolickém křtu pruských náčelníků si křížové vojsko podmanilo velkou část Sambijského poloostrova. Moc si zde Přemysl upevnil založením strategické pevnosti Královec (dnešní Kaliningrad); samotné stavby pevnosti se však neúčastnil, protože se navracel do Čech.

  A to si pište, že dokud si tehdejší PRUSKÁ KNÍŽTA nepřišla v ponížení pro křest, tak vraždění obyvatelstva Litvy PRO KRISTOVY IDEE bylo doslova šílené. Ale tak už se křestanství šířilo vždy ohněm a mečem po celém světě.

  ,,Zatím mocní a starší předáci země pruské, zastrašeni – jak věříme – božským strachem a uslyševše jméno knížete českého, přišli k témuž knížeti se vší poníženosti a poddali se jemu a křesťanské víře se všemi svými. Velmi zbožný kníže, přijav je laskavě, pozval je k milosti křtu, jednoho mocnějšího z nich sám kníže vyzvedl ze svatého pramene a pojmenoval ho svým jménem, nazývaje jej Otakarem, jiného vyzdvihl z pramene markrabě braniborský a nazval ho svým jménem. Potom vyzdvihli ještě několik urozených z lůna matky církve, nazvali je svými jmény a obdařili je svými oděvy, byť byli sebecennější. Potom přišedše k jedné hoře, kterou nazvali Královou horou, vystavěli hrad k většímu utvrzení víry křesťanské,,

  https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.

 38. Jan P říká:

  ‚Preston model‘ jako radikální změna a opravdu zajímavá výzva pro české regionální politiky. Nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat i u nás, pokud se tenhle princip přizpůsobí lokálním podmínkám.
  https://a2larm.cz/2021/07/preston-ukazal-jak-delat-komunalni-politiku-v-21-stoleti/

 39. blade říká:

  Je bohužel běžné, že někteří lidé z jakékoliv rasy kradou, takže žádné top, ale součást každé společnosti odjakživa. Ty další jmenované již pro mne ani nestojí za řeč > takže žádné.

 40. Dvořák říká:

  Ano,kradou z jakékoliv rasy,nebo i jinak porušují zákony, ale jen málokterá rasa si stěžuje,že je za to postihována.

 41. Jan P říká:

  Sváťo, jedna poznámka.
  Bloger a diskutér Zdeněk Gryc, který si v diskusi taky rád za trollí tady jednou na sebe prozradil, že bývalý náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel by se mu líbil jako prezident republiky. Proč zrovna generál Pavel ? ZG prostě patří mezi tu část voličů, která sní o osvíceném panovníkovi. I ten styl Franca, Salazara nebo Pinocheta by se mu líbil.
  Tenhle rozhovor s generálem Pavlem stojí za to.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-rostou-pocty-nakazenych-general-pavel-ma-plan-jak-na-krizi-jaky-je-169328?fbclid=IwAR3f6XpibzNyQJljpsGtx34cJLP7gPgKunFeSFyMH8RDxEbXpf-79Nv1fMY#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=YUVzRcDZctR-202107100642&dop_id=169328&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 42. Jan P říká:

  Oprava: zatrollí.

 43. blade říká:

  … málokterá rasa si stěžuje,že je za to postihována.

  ————————————————————————————–

  Njn. jsou to pouzí bioroboti hodní přeprogramování u bosenských pyramid Slunce, Měsíce a Draka 🙂

 44. Jan P říká:

  Od této chvíle blade a Dvořák dobrodružný western Sedm statečných z roku 1960 nesledují.

  Dnes by se 101 let dožil Yul Brynner, herec, artista, zpěvák, antifašista, Social Justice Warrior a čestný předseda Mezinárodní romské unie.

 45. blade říká:

  Politický biorobot JanP. rád mluví za druhé, ale všeho do času.

 46. Jan P říká:

  Tak schválně. Kdo by měl lepší mušku ? Yul Brynner (Chris) nebo Dvořák nebo bývalý hrdý pohraničník blade ?

 47. blade říká:

  Troll JanP. má chybu v programu 🙂

 48. Jan P říká:

  Má to háček…
  Já ten požadavek: nemožnost zatím libovolně střílet do „nepřizpůsobivých“ jako top „politický problém“ v ČR zde nevznesl. Politiku za kulturní válku jako blade nezaměňuju.
  Fakt ho to vážně zajímá, jaký top politický problémy v ČR vidím já ?

 49. Dvořák říká:

  Jan P. a jistý architekt,oba stejní tlachalové, mistři monologu,který vydávají za diskusi,a kličkování. Asi budu muset začít číst ty různé alarmy a listy,abych byl také na úrovni.

 50. Jan P říká:

  Dvořák, nemyslím si, že bavit se s vámi má smysl. K vám počítám i blada a Zdeňka Gryce. Ušetřím si spousty času, námahy a planých diskusí. Klidně si čtěte, co chcete. Hlavně prosím nezapomínejte na migranty, ti zůstávají hlavní hrozbou!

 51. blade říká:

  Co takhle pár po papuli nebo na holou 😊 či drž tu svoji nevymachanou držtičku tlučhubo a provokatére, když se nechceš bavit. Mazej na alarm či do jiného hnoje. 😁

Zanechte komentář
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I