Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

KÁDROVÁK

Zdeněk Gryc | Pondělí, 20. 12. 2021 v 14:56

KÁDROVÁK

1959

2021

Okresní výbor KSČ Brno IV.16,  březen 1959.

Požadovaný posudek na p.Gryec,  otec pochází z úřednické rodiny matka je náboženský fanatik,  otec pracoval celou dobu jako obchodní cestujíc,  oba mají nevyjasněné poměr k našemu státnímu zřízení.

V tomto duchu byl vychován jejich syn Ing Zdeněk.

Jeho chování,  postoj ke společnosti,  atd. neskýtá záruku,

že bude přínosem pro naši lidovou armádu.

Na znečitelněném razítku je pouze Brno VI. řemeslnické potřeby.

KÁDROVÁK

2021

blade říká:
Pátek, 17. 12. 2021 v 18:10

„Jeho chování ke společnosti a tak dále, neskýtá záruku že bude přínosem“ > podle Gryc kopírovací onanie zde na blogu JL ten NE-přínos společnosti trvá dodnes. Takže, se v diagnóze nespletli.

Jedna možnost veldr.PS-áka, anonyma je lhát.

Druhá,  jak vidno shora, vytrhnout něco z kontextu.

Třetí,  utopit fakta v kolekci fatálních sprostot.

————————————-

Okresní vojenská správa

Náčelník plukovník Ing. E. Raždík

Před nástupem na vojenskou službu, u které si každý přeje zkrácení je nutná předcházející průprava, která jí umožní snadněji překonat. Tato začíná v rodině přes školu a významně se na ní podíleli spolky, které mimo těla, formovaly vlastenectví zejména Sokol a skaut.

V životopisech našich vojáků působících v 2. Světové válce, vidíme, kolik z nich touto průpravou prošlo. Lze říci, že právě občané, kteří těmito organizacemi prošli, projevili obrovské úsilí osvobodit svoji vlast od nacismu. Jeden z prvních kroků nacistů byl, organizace zakázat. Komunistická totalita to udělala dvakrát za sebou, pohnutky byly stejné. Režim věnoval velké úsilí, aby lidé, kteří v těchto organizacích pracovali, byli odstraňováni. Represe pak měly široké spektrum až po dědičný hřích dětí, které měly potíže se studiem.

Kádrový hřích se promítal do armády, která byla rozdělena na pravověrné, normální a nespolehlivé a to včetně uniformy.

1/běžná uniforma normální útvary.

2/ uniforma Pohraničníků ze psem.

3/ černé výložky ironicky nazvaných černých baronů

 Vojákem se v těchto třech rovinách dostalo odpovídajícímu výcviku.

 Existuje typ řidiče, který by málem na silnici ohrozil sám sebe, aby nepřejel myšku nebo zajíce. Jaké to asi bylo třídní školení k tomu, aby zastřelil občana, který se chce rámci Charty lidských práv vyvázat režimu a žít jinde. Roubovat tuto myšlenku na člověka vyžadovalo už určitě kádrové předpoklady

Psychika strážce-lovce emigranta štípená expertem mladému člověku může poznamenat natrvalo. Jeho životní filozofie zvláště podíleli  se aktivně na činnosti pohraničníka, není v současné době jednoduchá.

Na druhé straně zase existoval ve zbytku armády organizovaný systém deptání občanské statečnosti. Zacházení s černými barony a jejich výcvik je všeobecně znám. Šikanování je specifický fenomén, který postihoval pochopitelně nejcitlivější. Po tomto lámání charakteru už nebyl problém dosáhnout v občanském životě poslušnosti, od účasti u volební urny, až po nejlépe k čemukoli. Vzdorovat šikaně u běžné jednotky bylo asi velmi nesnadné, chci však upozornit na ty, kterým se to nepodařilo. Při výkonu vojenské služby zemřeli. Ptám se, kolik jich bylo. Kolik z nich bylo jasně čitelných, náhlých či nešťastných příhod. Kolik však bylo sebevražd či podivných úmrtí.

Podávám touto cestou podnět, aby sebevraždy vojáků a neobvyklá úmrtí spadající pod jejich evidenci Okresní vojenské správy byly odpovídajícím orgánem prošetřeny.

 Abych byl poněkud konkrétnější, slyšel jsem toho mnoho od přátel hocha jménem Rejtárek člena tělovýchovné Jednoty Blesk. Dále zde bylo podivné úmrtí syna vězněného jihlavského důstojníka Kastnera. Myslím, že armáda a její důstojnický sbor je povinován zjistit pravdu o synu jednoho ze svých příslušníků. Doporučuji, aby se tak stalo maximálně diskrétně bez vědomí jejich rodin.

 PS závěrem požaduji, aby mi byly vydány originály, nebo dokufa mých kádrových materiálů. Zejména ty, které psali kádrováci a uliční výbory KSČ na mne a na mé rodiče.

 Jihlava 20. 2. 94.  Ing. arch. Zdeněk Gryc

Ministerstvo obrany ČR

Vážená paní ministryně,

dne 20. 2. 1994.  jsem požádal Okr. voj správu v Jihlavě o vydání originálů, nebo kopií mých kádrových materiálů. Zejména těch, které psali kádrováci a uliční výbory na mne a mé rodiče. V podání byla také žádost o prošetření náhlých úmrtí pana Kastnera a pana Rejtárka, která nastala údajně v rámci jejich vojenské služby. Dne 21. 2. 1995. , kdy byla ukončena  moje branná povinnost jsem předal své podání přímo do rukou  náčelníka Okr. Voj. Správy plukovníka E. Raždíka.  Na jeho písemné pozvání z 28. 2. 1995 jsem ho dne 2. 3. 1995 ve 14 hodin navštívil a podal  v této věci vysvětlení a nahlédnutí do kádrových materiálů, na mne a mé rodiče.

——————————————-

Po dosti rozpačité rozpravě přikázal plukovník Raždík mne s těmito materiály seznámit  prostřednictvím přítomného poručíka a to takto:

ZG. se posadí na židli u velkého pracovního stolu. Poručík si vyzvedne materiály z archivu, vejde dveřmi v protilehlé stěně a písemnosti přečte, tak aby ZG nemohl do dokumentů nahlédnout.     Takto jsem byl seznámen s jejich obsahem a pokoušel se bezvýsledně získat jejich fotokopie.

Protože se ve věci nic nedělo,  požádal jsem znovu dne 28. 11. 1995. MO ČR,  ministra Viléma Holáně. Ke své žádosti jsem přiložil původní text který jsem předal při svém vyřazení plukovníku Raždíkovi. Kancelář MO ČR mi 4. 12. 1995 pod č. j.  : 81 427 – 1,  potvrdila doručení žádosti s tím, že ji předává k řešení Generálnímu štábu AČR.

Náčelník gen. Štábu generálporučík Ing. Jiří Nekvasil mi 7. 2. 1996 pod č. j. : 30001/9 odpověděl takto:

Pane inženýre,

ministerstvem obrany mi byla postoupena k přímému vyřízení Vaše žádost z 28. listopadu 1995 se kterou jste se obrátil na ministra obrany ČR.            V příloze zasílám kopii vámi požadovaných dokumentů poskytnutých kopiích posudku.

————————-

Jména zpracovatelů jsou  znečitelněna,  aby nedošlo k porušení článku 10.  odstavec 3.  listiny základních práv a svobod.

 generálporučík Ing Jiří Nekvasil. v. r.

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Odbor komunikačních strategií                                   

                                                                                  V Praze dne 27. února 2008

              Vážený pane Gryci,

            dovolte mi reagovat jménem Ministerstva obrany na Vaší žádost ze dne 18. února 2008 ve věci vydání osobních dokumentů.

            Na základě Vaší žádosti jsme zaslali požadavek na Vojenský ústřední archiv v Praze a jemu podřízený Správní archiv AČR v Olomouci k prozkoumání. Po prověření všech údajů Vám musíme sdělit, že personální spis vedený na jméno Zdeněk Gryc (narozený 15.5.1934) byl v souladu s platnými předpisy spolu s požadovanými dokumenty v roce 1998 skartován u tehdejší Okresní vojenské správy (OVS) Jihlava. Důvodem skartace bylo uplynutí nařízené doby 3 let pro uložení personálního spisu u OVS. Tato doba uplynula po ukončení Vaší branné povinnosti, proto byl spis trvale vyřazen z evidence OVS. Rovněž záznamy o provedené skartaci personálních spisů byly po uplynutí skartační lhůty skartovány.

            Vážený pane Gryci, jiná další dokumentace, která by obsahovala Vámi požadované dokumenty, se ve Správním archivu AČR v Olomouci ani u právního nástupce OVS Jihlava, kterým je Krajské vojenské velitelství Jihlava, nenachází.

             S pozdravem  Jindřiška Verešová, tisková a informační služba MO

Vážená paní Verešová,

děkuji Vám za sdělení ve věci kádrových materiálů, které anonymně hanobily naši rodinu, jmenovitě mé rodiče. Pokud byly materiály skartovány, tak se zajisté nedá nic dělat. Kádrové materiály, které byly v rukou mého zaměstnavatele Stavoprojektu Jihlava mi byly koncem roku 1989 vydány. Ministerstvo udělalo vše,  aby přes mé žádosti o vydání dokumentů,  zůstali autoři těchto pomlouvačných pamfletů v anonymitě.

Šlo přitom o porušování občanských a lidských práv mých a naší rodiny. Jmenovitě byla hanobena moje matka.  V dokladu, který jsem získal po dlouhém dohadování,   jehož podpisy byly úředně znečitelněny,  je uvedeno:

Zde byla vložena fotokopie

Považuji za špatné likvidovat obdobné materiály, které ukazují, jak se s občanem zacházelo a jak byl posuzován. Je všeobecně známo, že tyto posudky ovlivňovaly nejenom vojenské hodnosti, ale také přes soustrojí stranických aparátů zařazení v práci a výši platu, což má pochopitelně vliv i na výši důchodu. Zkrátka a dobře,   seznamte  prosím paní ministryni s mým podáním. Doufám, že v souvislosti s politickou stranou, která ji do funkce uvedla  a odborností právníka,  má  na podobnou šikanu občana zvláštní citlivost. Na závěr požaduji, pokud mé kádrové materiály jsou zničeny, aby ministerstvo nalezlo cestu, jak uchovat obdobné dokumenty jiných občanů. Neničilo je, ale  předalo  do archivů, které dobu zla, pro paměť národa zachovají a ilustrují. S pozdravem:

Jihlava čtvrtek, 28. února 2008.                                     Zdeněk Gryc

From: Tisková a informační služba MO

1/Celý životní příběh pana architekta Zdeňka Baueršímy se začíná psát 21. 3. 1934.

                           architekta Zdeňka Gryce 15.5.1934

                          2/mají stejné jméno

3/mají stejného vnuka

4/měli stejného zaměstnavatele Stavoprojekt

5/jsou spoluautory budovy Magistrátu v Tolstého ulici.

6/byla jim v rámci 100 letí republiky udělena Cena Jože Plečnika.

7/měli společného přítele JuDr. STB, na jehož jednání si nestěžují,                                      plnil přece svoji povinnost, že ?

8/ byli společně předvoláni na Vojenskou správu k vyřazení.

9/společně podepsali žádost o vyšetření 2 podezřelých úmrtí vojáků.

PS. vojenské kádrové materiály  20. února 1994.  – 28. února 2008. 

blade říká:
Pátek, 17. 12. 2021 v 18:10

„Jeho chování ke společnosti a tak dále, neskýtá záruku že bude přínosem“ > podle Gryc kopírovací onanie zde na blogu JL ten NE-přínos společnosti trvá dodnes. Takže, se v diagnóze nespletli.

Komentáře jsou zavřeny.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I