Poznejme, jak všechno kolem nás ve skutečnosti funguje

Díváme se, ale nevidíme! Nevidíme a nechceme vidět, že okolní svět a dění v něm odráží to, jací my sami vnitřně jsme. Kdybychom viděli, vnímali a nebyli slepí, mohli bychom v přírodním dění i ve společenském dění poznat sami sebe. Mohli bychom v nich spatřit svou vlastní tvář. Mohli bychom v nich poznat pravdu o vlastní osobnosti. Pravdu bez falše, sebeklamu a sebe omlouvání.

A toto poznání by nás nasměrovalo ke změně. Ke změně sebe sama k lepšímu tak, aby následná pravda o nás samotných, věrně odrážená v přírodním a společenském dění, přinesla očividnou změnu k lepšímu. Toto je jediná možná cesta ke zlepšení toho, co se kolem nás děje, protože náš vnitřní stav a vnější události jsou spojeny nádoby.

A je tomu tak proto, že lidské chtění, lidská vůle, lidské hodnoty a lidský morální i duchovní stav je jako pečetidlo, jehož obraz vtlačujeme do měkkého vosku. Ale měkký vosk těchto jemnějších skutečností rychle ztuhne, ztvrdne a zmaterializuje se. A zmaterializovaný obraz našeho vlastního vnitřního stavu na nás začne tvrdě dopadat.

Tímto způsobem, prostřednictvím svého chtění, vůle, myšlenek, hodnot, morálního i duchovního stavu, formujeme vše kolem sebe na svůj vlastní obraz. My sami jsme totiž byli stvořeni k obrazu Božímu a na základě toho máme také my lidé schopnost formovat a utvářet vše kolem sebe k svému vlastnímu obrazu. A v tomto obraze, viditelném kolem nás v přírodním a společenském dění, máme možnost poznat pravdu o sobě samých a o tom, za co ve skutečnosti stojíme.

V přírodním dění plní funkci pravdivého zrcadlení obrazu naší osobnosti přírodní bytosti. Tyto vědomé, inteligentní bytosti řídí veškeré dění v přírodě podle toho, jaký jim my k tomu dáváme podnět.

O čem z tohoto úhlu pohledu vypovídají různá přírodní neštěstí, katastrofy, anomálie a armády nejrůznějších škůdců, se kterými musí zápasit zemědělci?

Vypovídají o naší vnitřní zkaženosti, nemravnosti, nečistotě, sobectví, materiální slepotě a duchovní lhostejnosti. Protože jsme špatní, formují pro nás bytosti přírody v přírodním dění zlo. Zlo, které se nás dotýká a snaží se nás přivést k pochopení. K pochopení toho, že my sami jsme jeho příčinou. Že se musíme změnit, chceme-li, aby bytosti přírody zastavily formování neštěstí. Aby zastavily armády škůdců, a aby pro nás naopak začaly formovat požehnání.

To, co se děje v přírodě a v nadcházející očistě se teprve bude dít, bude tlakem, vyvíjeným přírodními bytostmi na změnu naší osobnosti. Tlakem na změnu v člověka srdečného, nesobeckého, laskavého a duchovního. Tlakem na změnu v člověka, který začne svým dobrým chtěním a svými pravými hodnotami měnit okolní přírodní svět ke svému vlastnímu, novému obrazu. Tak zmizí přírodní neštěstí, nejrůznější škůdci a dosavadní nepřátelské působení přírody vůči lidskému rodu se změní na přátelské a všemožně lidi podporující.

Abychom se však nepohybovali jen v teoretické rovině, ukažme si konkrétní příklad.

Ve Španělsku bylo dne 28.4.2023 naměřeno 40 stupňů Celsia. Taková vedra v tomto období je něco výjimečného, co tam ještě nebylo. Nepřirozená vedra přinášejí extrémní sucho a nedostatek vláhy, spojený s trvalým vysušováním půdy. Vedra představují zároveň enormní zátěž na lidský organismus.

Co nám bytosti přírody zprostředkovávají tímto obrazem? Co se nám snaží říci a jakým způsobem se nás snaží změnit?

Bytosti přírody nám v reálném prožívání staví před oči obraz naší vlastní duchovní vyprahlosti. Duchovní lhostejnost, duchovní prázdnota a duchovní poušť, kterou nosíme v sobě, mění v poušť zemi, ve které žijeme. Neúnosnost vnitřního stavu lidí, spočívající v jejich odtržení od duchovního rozměru bytí, činí vnější poměry, ve kterých musí lidé žít neúnosnými. Tyto souvislosti máme pochopit a změnit se. Toto se nám snaží říci bytosti přírody. Ne však slovy, ale prostřednictvím přírodního dění, které jsme nuceni prožívat, a kterému nemůžeme ujít. Můžeme jej však změnit! A to tím, že změníme sebe samé!

No a zákonitost duchovního zrcadlení platí také ve společenském dění. Také v politice. Lidé to už dávno postřehli a vyjádřili to slovy: „Každý národ mě takovou vládu, jakou si zaslouží.“

Znamená to tedy, že zbytečně nadáváme na svou vlastní vládu i na politiky, působící ve vrcholové politice, protože oni jsou pouze odrazem a obrazem nás samotných. Jsou odrazem životních hodnot a duchovní úrovně většiny obyvatelstva.

Naše vlastní, materialisticky zdegenerované hodnoty, přivádějí do vrcholové politiky a do vlády osobnosti podobných zdegenerovaných hodnot. Ty se pak snaží prosazovat ve formě zákonů a celkového nastavení fungování společnosti. To ale zpětně negativně dopadá na nás samotné, protože si to zasluhujeme kvůli své vlastní, ubohé hodnotové orientaci.

Pokud si například národ zvolí špatnou vládu a po čase začne na sobě pociťovat negativní důsledky své volby, bývá zpravidla první reakcí snaha o svržení vlády. Lidé si však neuvědomují a nechtějí uvědomit, že vláda je jen odrazem hodnotové úrovně jejich samotných a oni by měli v první řadě usilovat o svržení starého, proti národního, povrchního, konzumního, materialistického a anti duchovního člověka v sobě samých. Ve svém vlastním nitru. Neboť právě takovýto hodnotově vnitřně pomýlený člověk volí špatné vlády, a pokud se on sám vnitřně nezmění, bude je volit i nadále.

On je skutečný viník! Jeho třeba svrhnout! A to může udělat jen každý sám v sobě. Lidé však žel odmítají podobnou sebe reflexi a raději vždy hledají vinu v někom jiném. Je to totiž mnohem pohodlnější, než začít pracovat na sobě samých. Než začít měnit k lepšímu sebe sama, a tím přispět ke zlepšení společenských poměrů. Neboť jedině lid, směřující k národním hodnotám, k vlastnímu uvažování a k duchovním hodnotám bytí může právem očekávat dobrou vládu, se kterou bude spokojen.

A do třetice se princip duchovního zrcadlení projevuje i v nemocech. Každá nemoc je narušením harmonie. K jejímu narušení dochází nejprve pouze psychicky a duševně. Tak, že člověk ve svém nitru vytváří a dlouhodobě živí něco neharmonického. Pokud tak ale činí delší dobu, jeho dlouhodobé vnitřní disharmonické naladění se nakonec promítne do podoby konkrétní nemoci.

Vzájemný vztah mezi nemocemi a jejich vnitřními příčinami je znám a je každému dostupný třeba na internetu, kde stačí zadat do vyhledávače slova: „duchovní příčiny nemocí.“ Znamená to tedy, že i nemoc je odrazem a obrazem toho, jací vnitřně jsme a jakou vnitřní chybu děláme. Skutečné vyléčení je možné jen tehdy, pochopíme-li tu souvislost. Poznáme-li vnitřní příčinu naší konkrétní nemoci a snažíme se ji odstranit tím, že se v dané věci začneme vnitřně měnit k lepšímu.

To samozřejmě nevylučuje návštěvu lékaře, který nám může pomoci na fyzické bázi, ale nikdy nás nemůže plně vyléčit, pokud my sami souběžně nepracujeme na odstranění duchovní příčiny nemoci.

Nemoc je tedy opět jen zrcadlo, ve kterém máme poznat sebe sama a chyby, které děláme. Nemoc je zároveň tlakem na nezbytnou změnu osobnosti, která nám přinese uzdravení.

Boží stvoření je tak zázračně uzpůsobeno, že kdekoli se podíváme, máme před očima sami sebe. Máme vždy před očima obraz naší skutečné vnitřní osobnosti a v něm zároveň impuls, pohnutku a návod ke změně sebe sama k lepšímu. Jedná se o zázračný princip duchovního zrcadlení. Ale my i přes toto vše zůstáváme slepí. Nevidíme to a nechceme to vidět. Zavíráme oči před pravdou a nechceme se změnit.

Avšak přichází velká očista a tlak duchovního zrcadlení na lidstvo bude tak masivní, že lidé nakonec tyto souvislosti pochopí, uvědomí si je a začnou se měnit k lepšímu. Nebo si to za žádnou cenu nebudou chtít uvědomit a očistný tlak duchovního zrcadlení jejich vlastní osobnosti, v podobě mnohostranného katastrofického materiálního dění, je nakonec definitivně zlomí a zničí.

14 Responses to “Poznejme, jak všechno kolem nás ve skutečnosti funguje”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  ZASLOUŽILÝ PUTINŮV TROLL V JL
  /malá encyklopedie „slovensko – česká“/
  ——————————————–
  Jiný úhel pohledu na současné dění
  Ján Lauko | Čtvrtek, 10. 11. 2022 v 14:47

  Položme si hypotetickou otázku, zda by se líbilo USA, kdyby Rusko začalo s masivním shromažďováním nejrůznějších zbraňových systémů u jejich hranic? Třeba v Mexiku, nebo na Kubě? Určitě by se jim to nelíbilo! Přesně tak, jak se jim to nelíbilo v padesátých letech 20. století na Kubě, kvůli čemuž vznikla kubánská krize a svět se ocitl na pokraji jaderné konfrontace mocností.
  Ale to, co by se nelíbilo USA ony sami dělají Rusku! Ignorovaly dohodu s Gorbačovem, že po rozpadu východního bloku se vojenský pakt NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Dospělo to až k tomu, že po Majdanu Američané enormním způsobem zvýšili svou přítomnost na Ukrajině a začali tam masivně shromažďovat nejrůznější zbraňové systémy, s perspektivou přijetí Ukrajiny do NATO. USA tedy systematicky dělaly Rusku to, co by si nepřály, aby někdo jiný dělal jim samotným.
  Nikdy nedělejte jiným to, co nechcete, aby jiní dělali vám!

  Pravda o Ukrajině bude jiná, než tvrdí média. Naznačuje to Kristus!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 5. 2022 v 14:34

  I lidé nepříliš znalí Ježíšova učení znají známé podobenství o dvou cestách. O cestě široké, vedoucí do zatracení, po které kráčí většina, a o cestě úzké, vedoucí ke spáse, kterou nacházejí jen nemnozí.
  Jak to souvisí s Ukrajinou? Nebo, přesněji vyjádřeno, jak souvisí toto podobenství s informováním médií o dění na Ukrajině?

  Proč lituji očkovaných?
  Ján Lauko | Pátek, 31. 12. 2021 v 19:43

  Ve Velké Británii byl zveřejněn děsivý graf. Zobrazuje srovnání úmrtnosti mezi očkovanou a neočkovanou populací na jiné nemoci, než na covid. Vyplývá z něj, že kdo se dal očkovat, vystavil se zvýšenému riziku, že v brzké době zemře na nemoc, se kterou by si jeho imunitní systém hravě poradil, kdyby nebyl dezorientován očkováním. Za určitou imunitu proti covidu a za snazší průběh případné nákazy se tedy platí ztrátou imunity vůči jiným chorobám.

  POZNÁMKA: Redakce Jihlavských listů upozorňuje, že diskusní příspěvek neodpovídá současným znalostem o viru covid-19. Kdo se podle něho bude řídit, musí počítat s velkou pravděpodobností, že bude ohrožen na zdraví a životě.
  Jak souvisí Afghánistán s pandemií?
  Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 9. 2021 v 16:27

  Existují události, které nám dokonale ukazují fungování vesmírných zákonitostí. A jednou z nich je i to, co se stalo v Afghánistánu, kde negramotní pastýři koz vyhnali ze své země vojáky nejmocnějších armád světa.
  Pro USA to byla jedna z nejdražších válek. Stála dva biliony dolarů a ani po dvaceti letech nedokázaly zlomit odpor Talibanu. Válku však už nebyly schopni dále financovat a daly se na ústup. Taliban ovládl Afghánistán se závratnou rychlostí, protože Američany vycvičená, vyzbrojená a podporována vládní afghánská armáda se ze strachu úplně rozsypala a vzdala bez boje.

  Kapitalismus bez lidské tváře! Pravda o súčasné realitě
  Ján Lauko | Čtvrtek, 18. 7. 2019 v 19:33

  Ve společnostech, jako je například Asus, Tesco, Shimano, Kes, Plus, LG-Philips, McDonalds a mnoha jiných jsou pracující kontrolováni soukromými strážnými službami, které dávají pozor, aby nemluvili, nechodili na záchod, usmívali se a plnili vysokou pracovní normu, za kterou často nedostanou ani minimální mzdu, když třeba dobrovolně odmítnou zůstat v práci čtyři hodiny navíc.
  Ženy v období menstruace nosí červené šátky na rukávech, takže mohou navštívit toalety více, než jednou za směnu. Je jim to však strženo z almužny.
  Boháči a takzvaní politici, z nichž mnozí ve skutečnosti nikdy nepracovali a také jimi koupené média nechtějí nic slyšet o realitě kapitalistického ráje. Nechtějí, aby se o tom mluvilo a psalo. Namísto toho, jako odpoutávající manévr, jsou noviny vždy plné informací o zločineckých režimech na druhém konci světa.

  Západní způsob myšlení se hroutí. A spolu s ním také západ!
  Ján Lauko | Čtvrtek, 5. 4. 2018 v 19:42

  Není žádná náhoda, že v Čechách i na Slovensku se společnost výrazně polarizuje. Že se vytvářejí dvě skupiny lidí, stojící proti sobě až v nepřátelství.
  Že jedni jsou za Zemana a druzí proti Zemanovi. Že jedni byli za protesty za slušné Slovensko a druzí zase proti nim. Že jedni jsou za Rusko a Putina, a druzí zase proti Rusku a Putinovi.
  Ve všem tomto se skrývá něco zásadnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jde tu totiž o vzájemné pnutí mezi dvěma typy myšlení a cítění, které úzce souvisí se současnou změnou charakteru vesmírného záření.
  Toto záření totiž dosud podporovalo individualismus a racionálně analytické myšlení, příznačné pro západní svět. Odteď však začíná být vesmírem podporován východní typ myšlení a vnímání světa, postavený na intuitivnosti, spolupráci a kolektivním úsilí o dobro celku.
  Celkem reálně se tyto tendence začínají stále viditelněji projevovat právě vzestupem Ruska a Číny, zatímco naopak na západě začíná celkem viditelně docházet k různým rozkladným, až sebe destruktivním procesům.

 2. Jan P napsal:

  ANARCHISMUS – JEDINÉ ŘEŠENÍ KLIMATICKÉHO KOLAPSU

  No já nevím, jestli zrovna „duchovní zrcadlení na lidstvo“ podle autora klimatickou krizi vyřeší. Nemůžeme usilovat o smysluplnou akci v oblasti klimatu, když otěže moci drží klientelismus.
  Ať se nám to líbí, nebo ne, bez sociální změny(změnit systém) krizi nevyřešíme. Tržní systémy produkují neustálý rychlý růst, který je z hlediska životního prostředí dlouhodobě nemožný. Abychom to úplně vyřešili, museli bychom přejít k ekonomice založené na netržním participativním plánování, kde jsou produktivní podniky vlastněny společně a zdroje jsou volně distribuovány těm, kteří je potřebují.

 3. Zdeněk Gryc napsal:

  Poznejme, jak všechno kolem nás ve skutečnosti funguje
  Ján Lauko | Čtvrtek, 25. 5. 2023 v 19:41

  1. Videa – bobošíková aby bylo jasno nejnovější
  bing.com/videos

  KAM SE HRABE LAUKO
  TO CHCE NEJNOVĚJŠÍ
  BO – BO

 4. Zdeněk Gryc napsal:

  Pane Gryci.
  Konzistentní náhled pana Lauka na duchovní rozměr života spolu s jeho vírou v dobro, ke kterému společnost dospěje, je něco, čemu bychom měli všichni přispět svým chováním.
  Vaše nálepka pana Lauka, kterého jste zřejmě doživotně pasoval do role Putinova trolla, je neklamným důkazem toho, že zkrátka ztrácíte sílu k smysluplné argumentaci.
  Slovy klasika: „Byl to chytrý člověk, ale občas mu chyběly argumenty, tak byl sprostý.“.
  Zdraví Vladimir Havlíček
  26.5.2023
  ———————–
  PROSTÝ nebo SPROSTÝ

  1. blade říká:
  Úterý, 2. 11. 2021 v 11:59
  Bohužel po dobrém to nejde > hele ty starej vole z Březinek či bůhví odkud > mel si co chceš, stejně to nikdo nečte a nikoho to nezajímá > ADMIN JL BY MĚL KONEČNĚ ZAKROČIT, NEBOŤ TU AKORÁT ZASÍRÁŠ A ZNEPŘEHLEDŇUJEŠ BLOGY DRUHÝCH. Takže nick Gryc > https://pngset.com/images/wtf-memes-best-collection-of-funny-wtf-pictures-meme-happy-birthday-flip-off-stencil-face-person-human-transparent-png-1611981.png
  Ještě doplním > nick Gryc nedělaj tu ze sebe idiota > nevytrhávaj z kontextu té mé lidové slovesnosti (vyprávění jiných-já to nezažil) co se ti zrovna hodí. Chybí jim tam pasáž o poslechu Hlasu Ameriky, o poslechu Svobodné Evropy, o poslechu Radia Luxembourg > ale také, na rozdíl od SVAZÁKA a SOUDRUHA nick Gryce, pasáž o odmítnutí vstupu do SSM.
  Takže SOUDRUHU a RUDÝCH POUHÝ SLOUHO nick Gryc > vyliž si prdel !

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Lauko funguje

  Doktorka dezinformátorka už neléčí

  dnes 6:02
  Radim Vaculík
  Lékařka Iveta Křížová (54), která se u Obvodního soudu pro Prahu 4 zpovídá ze šíření poplašné zprávy kvůli výrokům o hromadných úmrtích po očkování proti nemoci covid-19, už podle svých slov medicínské povolání nevykonává.

  Foto: Jan Handrejch, Právo
  Iveta Křížová u soudního jednání v dubnu
  Článek
  U úterního pokračování hlavního líčení uvedla, že „ztratila zdravotní způsobilost k lékařskému povolání“. Komentovala to slovy, že je cvok.
  Už při předchozím dubnovém jednáním přitom zmínila, že je „prakticky tři roky bez zaměstnání“.
  Trestem může být až osm let vězení
  Křížová se podle veřejně dostupných informací zaměřuje na estetickou medicínu a byla i šéfkou kliniky.
  Sama se na internetu označila za praktickou lékařku, jež se pohybuje „dvacet let v první linii“.
  Na svém profilu na sociální síti, na webu v různých videích a příspěvcích, ale i v dopise určeném řadě veřejných činitelů

  šířila předloni v lednu a únoru, že lidé po očkování proti covidu hromadně umírají.

  Například v Ostravě šlo údajně až o 69 seniorů po vakcinaci v tamním domově důchodců.
  Jde podle ní o „vakcinační holokaust“ či „vakcinační genocidu a zločin proti lidskosti“.
  Předloni v červenci Křížovou kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy, za což by jí za normálních okolností hrozily maximálně dva roky vězení.
  Protože se většina jejích výroků objevila za nouzového stavu, může dostat výrazně vyšší trest od dvou až do osmi let.
  ———————–
  Proč lituji očkovaných?
  Ján Lauko | Pátek, 31. 12. 2021 v 19:43

  Ve Velké Británii byl zveřejněn děsivý graf.
  Zobrazuje srovnání úmrtnosti mezi očkovanou a neočkovanou populací na jiné nemoci, než na covid.
  Vyplývá z něj, že kdo se dal očkovat, vystavil se zvýšenému riziku,
  že v brzké době zemře na nemoc, se kterou by si jeho imunitní systém hravě poradil,
  kdyby nebyl dezorientován očkováním.

  Za určitou imunitu proti covidu a za snazší průběh případné nákazy se tedy platí ztrátou imunity vůči jiným chorobám.

 6. Jan P napsal:

  Lidstvo je tupý až to bolí, respektive „světoví lídři“. Skromný prostředky nadšeně lifrují do zbrojení, zatímco se na náš žene gargantuovská katastrofa. Lituju všechny, kdo mají děti. A proklínám „novinářskou obec“.
  https://www.theguardian.com/environment/2023/may/22/global-heating-human-climate-niche?fbclid=IwAR216dHzkvHz880GxnLo6uMUHkAayOqtOuw04N4Ph7yZPRB7Bk40aKUPYcY

 7. jihlavák napsal:

  Lidstvo potřebuje hlavně lídry, kteří budou mít autoritu a důvěru. Životní prostředí jde pravděpodobně opravdu do háje, lesy jsou pryč, na pampelišce není vidět včela, v zimě není na Vysočině roky trvalejší sněhová pokrývka, hodně lidí neudělá krok pěšky………….

  Ale jak máme věřit v řešení klimatické změny naší vládě, když jen pirát soudruh ministr Bartoš má k dispozici čtyři auta- jedno pro vlastní účely, dvě na cesty a jedno náhradní 🙂 ? Dále byl na idnes nedávno článek, jak největšího německého výrobce tepelných čerpadel koupila americká firma za 12 miliard eur. Pravděpodobně teď bude zkorumpovaná EU nutit tepelná čerpadla úplně všem, aby se americkému investorovi 12 miliard eur vrátilo a ještě vydělal. Kde je honba za ziskem, tam jde ekologie těžce bokem.

 8. Zdeněk Gryc napsal:

  „Lidstvo potřebuje hlavně lídry, kteří budou mít autoritu a důvěru.“
  Putin?
  ————————————————————————–
  V post SSSR je to jinak.

  Tam nekšeftují, ale budují zdravotnictví.
  Stávající Putinka rodí jeho dojčata ve Švýcarsku,
  aby rodinka získala, „obrazec“pro ruské matky pozdějších Ukrajinských hrdinů.

  Emeritní Putinka, studuje ve Španělsku funkcionalistickou architekturu.
  Ta nespí na posteli s nebesy, jako ta aktuální.

  Pánové, studujte rodinnou architekturu lídra s „autoritou a důvěrou“.
  Landscape, ale hlavně interiéry.
  Kde je honba za ziskem, tam jde ekologie těžce bokem.
  viz.
  Ostrava kovárna socializmu.

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  TROCHA HISTORIE, ZASLOUŽILÉ ANONYMY JL + LAUKA, NEZABIJE
  Před 60 lety u nás „zvítězil“ socialismus. Komunismus měl přijít v roce 1975
  Ivan Motýl 18. července 2020 07:53
  Socialismus v naší vlasti zvítězil,
  oznámil prezident Antonín Novotný v červenci roku 1960 překvapeným obyvatelům Československé republiky.
  Ta se před šedesáti lety přejmenovala na Československou socialistickou republiku a korunu na lví hlavě ve státním znaku vystřídala pěticípá hvězda.
  Údajné vybudování socialismu bylo dosaženo dvanáct let po takzvaném „vítězném únoru“ v roce 1948.
  A k dosažení komunismu mělo dojít už za dalších patnáct let, v roce 1975.
  První tajemník Komunistické strany Československa (KSČ) a prezident republiky Antonín Novotný si v červenci 1960 splnil životní přání. V dějinách chtěl být zapsán jako ten, kdo vybudoval socialismus.
  A to se mu podařilo, v tehdy přijaté nové Ústavě Československé socialistické republiky bylo zakotveno,
  že „socialismus v naší vlasti zvítězil“.
  Nikdo nebyl proti vítězství
  Přijetí nové ústavy 11. července 1960 uvítala oficiální média s nadšením.
  Deník ústředního výboru KSČ Rudé právo byl budovatelským patosem a Literární noviny poetickým socialistickým realismem z pera spisovatele Petera Karvaše, který barvitě popisoval samotné hlasování o ústavě na Pražském hradě:
  „Za otevřenými vysokými okny Španělského sálu padal letní déšť a voněly a šuměly a zpívaly koruny hradčanských zahrad. V ozářené a zářící konferenční síni se zdvihly ruce hlasujících delegátů.
  Zatřpytily se bílé obdélníčky mandátů – zrodilo se rozhodnutí o blízké budoucnosti státu,
  socialistické republiky.
  ‚Je někdo proti?‘
  zeptal se předsedající.
  Nikdo nebyl proti.“
  K tématu
  Historie
  17 fotografií
  S popravou Milady Horákové souhlasil i Emil Zátopek. Protestoval Albert Einstein
  Nikdo ani nemohl být proti.
  Kdo by se veřejně pokusil zpochybnit novou ústavu, skončil by ve vězení.
  První tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný sice v květnu vyhlásil rozsáhlou amnestii, StB ale ve stejnou dobu lovila nové oběti.
  Socialismus, který vyhlásil Novotný, byl pořád jen diktaturou, byť strana ve srovnání s počátkem padesátých let povolovala šrouby.
  Mnozí odsouzení opustili kriminály krátce před „vítězstvím socialismu“ v polovině května 1960,
  svobodu ale dostalo jen 5601 osob, což bylo 64 procent z 8708 tehdejších politických vězňů.
  ————————————-
  /Bedřich Rozehnal – Wikipedie
  V roce 1960 byl ve vykonstruovaném procesu (spolu s Ing. Alexandrem Grimmem, Ing. Karlem Weingartem a Ing. Milošem Kočím) odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody.

  Bohuslav Fuchs – Wikipedie
  Fuchs byl sice nadále profesorem i dokonce děkanem, jeho práce na škole ale byla zákulisně omezována a sabotována. Byla předmětem žárlivosti a intrik mladších kolegů, kteří mistrně zneužili politického vývoje v nedemokratických poměrech, aby byl nakonec po roce 1958 inscenovaně obviněn a odsouzen na 2 roby podmíněně.
  ———————–
  „Historické rozhodnutí a čin, který zasahuje budoucnost,“ končila Karvašova reportáž ze Španělského sálu, kde byl hlasováním poslanců Národního shromáždění učiněn poslední krok k dovršení socialismu.
  Na tom byl vlastně kus pravdy.
  Tento druh socialismu s neomylnou vedoucí úlohou Komunistické strany Československa
  zasáhl budoucnost ještě na hodně dlouho. Trval až do listopadu 1989.
  Až se bude psát rok 1975, zvítězí komunismus
  Ústava přijatá v červenci 1960 nejen konstatovala, že byl vybudován socialismus, ale stát si dal ústavní závazek, že brzy docílí i komunismu:
  „Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu přecházíme k budování socialistické společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu.“
  Letopočet vybudování komunismu sice přímo ústava nestanovovala, ale poslanci se shodli,
  že se tak stane asi za patnáct let.
  Tehdejší tajemnice ÚV Československého svazu mládeže Ilona Pietropaolová prorokovala, že v roce 1975 budeme od komunismu jen krůček: „Již dnes víme, že to bude slavná doba, doba ohromného rozmachu vědy a techniky,
  že to budou veliké dny osvobození lidství.
  Až se bude psát rok 1975, bude již postupně uskutečňován odvěký sen lidstva – komunismus.
  Za patnáct let se změní celý svět.
  Na kolonialismus bude lidstvo vzpomínat jen jako na temnou minulost.
  Národy Afriky a Asie zbavené pout imperialismu vyspějí a zmohutní.
  Socialistické státy společně s ostatními mírumilovnými národy budou rozhodující silou na této planetě.
  To není proroctví, to je zákon historického vývoje.“
  Z ČSR se stala ČSSR
  Veřejnost byla náhlým vyhlášením „vítězství socialismu“ udivena, stejně tak změnou názvu státu.
  Nepříjemným překvapením byl především nový státní znak,
  neboť ten původní lidem stále připomínal svobodné meziválečné Československo.
  Socialistickou podobu státního znaku asi nejhůře nesli Slováci.
  K tématu Praha
  46 let metra. O novinku byl takový zájem, že se kupovaly jízdenky na konkrétní hodinu
  „Na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší,“ definoval zákon z roku 1920 slovenský znak na hrudi českého lva. Nově však zmizel křesťanský kříž a byl nahrazen plamenem revoluce. „Slovensko sa zbavilo odvekého kríža poroby, biedy, chudoby a zaostalosti. Symbol nového Slovenska v československom štátnom znaku je vyjadrený Kriváňom a partizánskou vatrou,“ chválila nový znak na půdě parlamentu slovenská poslankyně Elena Litvajová.
  Češi zase trpěli zlatě orámovanou rudou hvězdou, která ozdobila lva místo královské koruny. „Státní znak tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá,“ definovala nová ústava státní znak.
  Heraldici prý šíleli, znak odporoval zavedeným pravidlům. Zato vyjadřoval státní ideologii, která se s nepřáteli režimu nemazlila. V den, kdy parlament přijal novou podobu státního znaku (17. listopadu 1960), byl popraven šestadvacetiletý skautský odbojář Vladivoj Tomek. A důvod? Kreslil protikomunistické karikatury a přepadl vojenskou hlídku, načež při vzniklé přestřelce jeden voják zahynul.
  Mrtví v hraničních drátech

  —————————————————————————-
  Mezinárodní politika Československé socialistické republiky byla plně podřízena Moskvě.
  O TO JDE PRÁVĚ DNES I PUTINOVI,
  PO PÁDU UKRAJINY

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  Neděle, 28. 5. 2023 v 16:14
  TROCHA HISTORIE, ZASLOUŽILÉ ANONYMY JL + LAUKA, NEZABIJE
  Před 60 lety u nás „zvítězil“ socialismus.
  Komunismus měl přijít v roce 1975
  —————————————-
  JO A PŘIŠEL:
  Redaktor Jiskry Milan Dvořák
  Převzato:
  Jiskra, orgán OV KSČ Jihlava. V úterý 25. února 1975,
  „Min uže nět“
  A také už zřejmě nikdy nedojde k realizaci „avantgardní“ myšlenky, jejíž autor – někdejší redaktor jihlavské Jiskry Milan Dvořák – by nejraději osadil pamětními tabulkami všechny domy s podobnými nápisy v azbuce, jimiž sovětští vojáci v prvních dnech po válce označovali, že byl „kvartal prověren“
  Trápila ho otázka, jaký že to vůbec máme vztah k „pokrokovým tradicím“, když sdělení gardového poručíka Rvalova „Kvartal prověren – min nět“ není zvěčněno pro příští generace podobnou pamětní tabulkou jako třeba to, že „V tomto domě bydlil v roce 1830-31 Karel Havlíček Borovský
  . . . „Historii píše život a je na nás, abychom naši dělnickou, pokrokovou tradici a její symboly lépe ochraňovali a zakládali. Nemohu než sáhnout v této souvislosti pro jiný příklad. Kdysi stál cestou na Kalvárii v Jihlavě starý most a na něm socha sv. Jána. Starý most ustoupil novému, který se stal vstupem do budoucího moderního sídliště města. Samozřejmě že se nezapomnělo na renovaci sochy sv. Jána nákladem cca 15.000 korun i na příslušné místo na novém mostě, kam by měl být opět umístěn.
  Nestane se tak a je to moudré.
  Projektant tu dbal pozorně památky, možná i umělecké. My bychom měli pamatovat na to, aby na ono prázdné místo (kam chtěl projektant sochu znovu umístit) vyplnila soch třeba sportovce“…
  Musíme naše inženýry-architekty učit uctívat památku dělnické třídy a komunistické strany. A pokud některým z nich tyto myšlenky nejsou blízké, ukládat jim v tomto smyslu konkrétní požadavky k odbornému ztvárnění. Generace dnešní i příští ocení bezpochyby skutečnost, jako je plánované postavení pomníku prezidentu Gottwaldovi v sídle okresního města na památečním místě, z něhož k občanům Jihlavska promlouval“. Dnes to lze ještě prostorově řešit.
  Za pět let bude pozdě.
  Tady – i jinde.“
  Milan Dvořák

 11. Zdeněk Gryc napsal:

  TESAT DO JÁDROVÉ MRÁKOTÍNSKÉ ŽULY

  Jan P říká:
  Sobota, 27. 5. 2023 v 10:56
  Lituju všechny, kdo mají děti. A proklínám „novinářskou obec“.
  ———————————————————————-
  Zeman: Novináře je třeba likvidovat.
  Putin: To není nutné.
  echo24.cz/zeman-novinare-je-treba-likvidovat-putin-to-neni…

  Novinářů je příliš mnoho, je potřeba je likvidovat,
  řekl prezident Miloš Zeman ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi při jejich setkání v Pekingu.
  Putin byl Zemanovým bonmotem asi trochu zaskočen,
  ale nasadil na rozdíl od „střelce“ distingovaný styl monarchy.
  Likvidovat není nutné, omezit jejich počet je možné, odvětil ruský prezident.
  Rozhovor obou státníků vložil na Twitter zvláštní zpravodaj listu Komsomolskaja Pravda Dmitrij Smirnov, podle kterého bylo česko-ruské jednání nejzábavnější z dosud dvoustranných jednání ruské delegace v Pekingu.

  Zeman přichází chodbou spolu s Putinem.
  Český prezident se podivuje:
  „A tady jsou další novináři?
  Novinářů je příliš mnoho, že potřeba je likvidovat.“
  „Likvidovat není nutné, stačí jejich počet omezit,“ udílí radu Putin.

 12. jihlavák napsal:

  TROCHA HISTORIE, ZASLOUŽILÉ ANONYMY JL + LAUKA, NEZABIJE
  Před 60 lety u nás „zvítězil“ socialismus.
  Komunismus měl přijít v roce 1975
  ——————

  Komunismus sice nenastal, ale na Hradě sedí komunista, kterého si pan architekt – zasloužilý komunistobijec- hluboce váží. Jsou to paradoxy.

 13. Zdeněk Gryc napsal:

  KOMUNISTA ZEMAN

  se 10 let na Hradě Jihlavákovi líbil ?
  Také je na chlast?

 14. Zdeněk Gryc napsal:

  Poznejme, jak všechno kolem nás ve skutečnosti funguje
  Ján Lauko | Čtvrtek, 25. 5. 2023 v 19:41

  Po obsazení Krymu Rudou armádou Stalin prohlásil Tatary za kolaboranty a nechal veškeré tatarské obyvatelstvo masově deportovat do Uzbekistánu, na Sibiř a na Ural.
  V 60. letech byli Krymští Tataři rehabilitováni, jejich návrat však byl povolen až v roce 1988.

  Rekreačka na Krymu.
  Ozdravný pobyt na Sibiři.

  Stalin věděl co je to masová genocida.

Leave a Reply